Formuláře zdarma ke stažení

Lucie Schmidtová
Publikováno 12. května 2022
 • Připravili jsme pro vás široký seznam formulářů zdarma, který by se vám mohl nejenom během pracovní kariéry hodit
 • Níže najdete vzor plné moci, poštovní poukázky, životopisu, pracovní smlouvy, výpovědi, …
 • Vzory formulářů ke stažení jsou pro vás zcela zdarma

  Jednotlivé kategorie formulářů zdarma:

  1. Formuláře zdarma ke stažení

   Formuláře pro občany

   Plná moc

   • pro fyzické osoby, které potřebují v určitých situacích svěřit svou moc jiné osobě
   • zpravidla při vyřizování některých životních situací

   Vzor Plné moci zdarma

   Žádost

   Vzor Žádosti zdarma

   Čestné prohlášení a podpisový vzor

   • vhodné například pro fyzické osoby, které se chystají založit firmu
   • tento dokument je nutné nechat úředně ověřit

   Vzor Čestného prohlášení a podpisového vzoru zdarma

   Poštovní poukázka A

   • určená k odeslání peněžní částky na bankovní účet adresáta
   • příjemcem i odesílatelem může být fyzická i právnická osoba
   • lze ji provázat s podacím lístkem

   Vzor Poštovní poukázky A zdarma

   Poštovní poukázka C

   • určena pro odesílání peněžní částky v hotovosti adresátovi, kterému bude vyplacena v hotovosti
   • odesílatelem i příjemcem může být fyzická i právnická osoba
   • lze ji provázat s podacím lístkem a využít tak například pro proplácení záloh

   Vzor Poštovní poukázky C zdarma

   Žaloba na vyklizení bytu

   • pro fyzické i právnické osoby, které pronajímají bytové prostory
   • možné použít pro případ, kdy se nájemce odmítá vystěhovat

   Vzor Žaloby na vyklizení bytu zdarma

   Žaloba na vydání věci

   • pro fyzické i právnické osoby, které žádají o ochranu svých porušených nebo ohrožených práv
   • možné použít pro vymáhání vydání zadržované věci neoprávněně

   Vzor Žaloby na vydání věci zdarma

  2. Formuláře zdarma ke stažení

   Formuláře pro zaměstnance a zaměstnavatele

   Strukturovaný životopis (CV)

   • podrobné představení zájemce o pracovní pozici v bodech
   • přehledný a odrážkový přehled údajů – kontaktní údaje, vzdělání, pracovní praxe, znalosti, dovednosti

   Vzor Strukturovaného životopisu zdarma

   Vyprávěcí životopis

   • podrobné představení zájemce o pracovní pozici vyprávěcí formou
   • psaný formou vyprávění
   • v dnešní době se ve velké míře nevyužívá

   Vzor Vyprávěcího životopisu zdarma

   Inzerát na pracovní místo

   • inspirace, jak by se firma měla poohlížet po nových zaměstnancích na uvolněnou pracovní pozici
   • měl by být přehledný a jasně strukturovaný

   Vzor Inzerátu na pracovní místo zdarma

   Žádost o pracovní místo

   • pro nezaměstnané osoby, které našli perspektivní inzerát a chystají se na něj odpovědět
   • zasílá fyzická osoba potenciálnímu zaměstnavateli
   • obsahovat by měla informace o daném pracovním místě, kde se o něm osoba dozvěděla, stručné představení sebe a zdůvodnění, proč je vhodným kandidátem
   • přílohou žádosti o pracovní místo je životopis

   Vzor Žádosti o pracovní místo zdarma

   Pozvánka k výběrovému řízení

   • pro zaměstnavatele, kteří si vytipované kandidáty na pracovní pozici zvou k výběrovému řízení
   • obsahuje časový harmonogram a informace kdy a kde konkurz probíhá

   Vzor Pozvánky k výběrovému řízení zdarma

   Odmítnutí žádosti o místo

   • vyrozumění pro uchazeče, že byl odmítnut z výběrového řízení na danou pracovní pozici
   • neměl by v něm chybět důvod, proč nebyl na pozici vybrán

   Vzor Odmítnutí žádosti o místo zdarma

   Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy

   • zasílá zaměstnavatel svému novému zaměstnanci, který byl vybrán např. z výběrového řízení
   • obsahuje informace o splnění podmínek pro přijetí do práce a podrobnosti o následném podpisu pracovní smlouvy

   Vzor Pozvánky k podpisu pracovní smlouvy zdarma

   Pracovní smlouva

   • pro zaměstnavatele, kteří přijímají nového zaměstnance
   • upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
   • musí obsahovat druh práce, den nástupu do práce a místo výkonu práce

   Vzor Pracovní smlouvy zdarma

   Dohoda o provedení práce

   • slouží k uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou, rozsah práce nesmí za kalendářní rok přesáhnout 300 hodin
   • do rozsahu 300 hodin se započítává odpracovaný čas ze všech dohod u jednoho zaměstnavatele

   Vzor Dohody o provedení práce zdarma

   Dohoda o pracovní činnosti

   • slouží k uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou,
   • rozsah práce nesmí za kalendářní rok přesáhnout polovinu stanovené týdenní pracovní doby

   Vzor Dohody o pracovní činnosti zdarma

   Dohoda o hmotné odpovědnosti

   • pro zaměstnavatele, kteří mají zaměstnance disponující s peněžními prostředky
   • po podpisu dohody je zaměstnanec v případě události povinen uhradit škodu v plném rozsahu

   Vzor Dohody o hmotné odpovědnosti zdarma

   Potvrzení o převzetí svěřených předmětů

   • pro zaměstnavatele, kteří svěřují zaměstnancům pro výkon sjednané práce předměty (PC, nářadí, ..) a potřebují si případné poškození či ztrátu smluvně pojistit
   • lze uplatnit jen na předměty v hodnotě do 50 000 Kč, které využívá jedna osoba (ne více zaměstnanců)

   Vzor Potvrzení o převzetí svěřených předmětů zdarma

   Žádost o povolení kratší pracovní doby

   • zaměstnanec žádá z určitého důvodu svého nadřízeného o zkrácení délky výkonu práce – potřeba doložit vhodnou dokumentací
   • využití žádosti například z důvodu zdravotních problémů příbuzného

   Vzor Žádosti o povolení kratší pracovní doby zdarma

   Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty

   • pro zaměstnavatele i podnikatele, kteří vysílají své zaměstnance na pracovní cesty – po ČR i do zahraničí
   • obsahuje osobní údaje zaměstnance, vyúčtování pracovní cesty, výdajový a příjmový doklad a rozpis pracovní cesty – počátek, účel, průběh a konec

   Vzor Cestovního příkaz a vyúčtování pracovní cesty zdarma

   Osobní a mzdový list pracovníka

   • slouží ke kompletní evidenci odpracovaných hodin zaměstnance, dovolené, náhradního volna, popřípadě dalších odměn​
   • obsahuje osobní údaje o zaměstnanci a musí být vyhotoven pro každého zaměstnance zvlášť

   Vzor Osobní a mzdový list pracovníka zdarma

   Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

   • zasílá ho zaměstnavatel zaměstnanci, který svým jednáním způsobil značnou škodu
   • obsahuje vysvětlení a připomenutí celé záležitosti, vyčíslení škody a návrh na způsob řešení

   Vzor Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli zdarma

   Upozornění na porušování pracovní kázně

   • zaměstnavatel upozorní zaměstnance na jeho provinění, kterého se dopustil během plnění svých pracovních povinností
   • obsahuje konkrétní objasnění provinění zaměstnance, výzvu k nápravě a případně důsledky

   Vzor Upozornění na porušování pracovní kázně zdarma

   Dohoda o rekvalifikaci

   • pro zaměstnavatele, kteří posílají zaměstnance na rekvalifikační kurz
   • formulář poslouží jako smlouva o rekvalifikaci

   Vzor Dohody o rekvalifikaci zdarma

   Pracovní posudek

   • vyhotovení pracovního posudku zaměstnavatelem některého ze svých zaměstnanců
   • obsahuje hodnocení pracovníka a zkušenosti s ním
   • zaměstnanec nejčastěji žádá o posudek při ukončení pracovního poměru

   Vzor Pracovního posudku zdarma

   Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

   • pro zaměstnavatele, kteří jsou nuceni ukončit pracovní poměr s některým ze svých zaměstnanců v období zkušební doby
   • dokument se předává do vlastních rukou konkrétnímu zaměstnanci

   Vzor Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zdarma

   Dohoda o rozvázání pracovního poměru

   • pro zaměstnance i zaměstnavatele, jenž se dohodl na ukončení spolupráce
   • dokument obsahuje důvody rozvázání pracovního poměru a odstupné

   Vzor Dohody o rozvázání pracovního poměru zdarma

   Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

   • jedná se okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
   • pro vážné důvody k ukončení pracovního poměru – zpravidla ze zdravotních důvodů

   Vzor Okamžité výpovědi zdarma

   Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

   • pro zaměstnavatele, kteří musí na základně hrubého porušení pracovních povinností okamžitě ukončit pracovní poměr s některým ze svých zaměstnanců
   • forma dokumentu je písemná a zpravidla je zasílaná poštou do vlastních rukou

   Vzor formuláře Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem zdarma

   Výpověď dohodou

   • pro zaměstnance, kteří chtějí se svým zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr
   • výpovědní doba činí 2 měsíce, výpovědní lhůta začíná od prvního dne následujícího měsíce od podání výpovědi

   Vzor Výpovědi dohodou zdarma

  3. Formuláře zdarma ke stažení

   Formuláře pro podnikání

   Předtisk obchodního dopisu

   • nejobecnější formulář – najde využití ve všech typech obchodní korespondence
   • lze ho využít pro objednávku, nabídku, žádost, námitku či urgenci, …
   • určen převážně pro právnické osoby, obchodní firmy, živnostníky, podnikatele
   • může být vodorovný, či svislý

   Vzor obecného dopisu zdarma

   Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

   • pro fyzické osoby, které se rozhodly založit společnost s ručením omezeným (s. r. o.)
   • sjednává se mezi všemi společníky firmy a měly by v ní být definovány obchodní podíly společníků

   Vzor Společenské smlouva o založení s. r. o. zdarma

   Ustanovení odpovědného zástupce

   • pro podnikatele, kteří se rozhodli změnit zodpovědnou osobu
   • do formuláře se musí uvést také kvalifikace nového odpovědného zástupce a datum jeho nástupu do funkce

   Vzor Ustanovení odpovědného zástupce zdarma

   Prohlášení správce vkladu

   • pro fyzické osoby, které právě zakládají firmu, společnost
   • mělo by obsahovat informace o správci základního jmění společnosti

   Vzor Prohlášení správce vkladu zdarma

   Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti

   • pro jednatele a jiné zástupcům obchodních společností, kteří chtějí vložit část svého osobního majetku do jejich společnosti
   • pro vložení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti

   Vzor Návrhu na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti zdarma

   Zápis z jednání valné hromady

   • pro odpovědné osoby, které mají ve společnostech s ručením omezeným na starosti valnou hromadu
   • zápis obsahuje základní údaje o firmě, místo a dobu konání a program valné hromady

   Vzor Zápisu z jednání valné hromady zdarma

   Kmenový list

   • pro společnosti s ručením omezeným, které mají ve společenské smlouvě dodatek o vydání kmenových listů
   • vydané kmenové listy společnost předá společníkům dle podílu

   Vzor formuláře Kmenový list zdarma

   Vyhotovení kalkulace

   • zobrazuje prvotní náznak budoucí obchodní spolupráce firmy s jinou firmou – ve formuláři ji žádá o vyhotovení kalkulace celého projektu
   • mělo by obsahovat popis poptávaného zboží/služeb spolu s požadovaným objemem a termínem dodání

   Vzor Vyhotovení kalkulace zdarma

   Odvolání z funkce

   • pro zaměstnavatele, který odvolává zaměstnance z funkce
   • dokument obsahuje důvod odvolání z funkce, datum, k jakému je z funkce odvolán a informace o dalších krocích

   Vzor formuláře Odvolání z funkce zdarma

   Oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky

   • pro ředitele a další pracovníky na vedoucích pozicích, kteří se rozhodli omezit kouření v prostorách své společnosti
   • pro jasné určení, kde ve společnosti je možné kouřit

   Vzor Oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky zdarma

   Pozvánka na slavnostní otevření provozovny

   • zasílána obchodním partnerům a významným zákazníkům pro oznámení otevírání nové provozovny firmy
   • obsahuje datum a čas otevření, místo konání, informace o dress code harmonogram otevření a kulturní program

   Vzor Pozvánky na slavnostní otevření provozovny zdarma

   Nabídka spolupráce

   • obchodní dopis, který je reakcí na inzerát poptávající určité produkty či služby
   • zpravidla pro právnické osoby, které se prostřednictvím nabídky snaží získat nové zákazníky

   Vzor Nabídky spolupráce zdarma

   Objednávka

   • pro fyzické a právnické osoby, které podnikají a potřebují objednat produkty či služby
   • obsahuje informace o odesílateli, druh objednávaného zboží/služby, počet kusů, celkovou cenu, požadovaný termín dodání, …

   Vzor Objednávky zdarma

   Potvrzení objednávky

   • pro podnikatele, kteří provozují vlastní obchod
   • zasílá dodavatel zákazníkovi jako odpověď na objednávku zboží nebo služeb

   Vzor Potvrzení objednávky zdarma

   Urgence objednávky

   • pro podnikatele, kteří mají problém s dodavatelskou firmou, jež jim nedodala objednané produkty či služby v dohodnutém termínu
   • je napsána důraznou, slušnou formou pro vyvinutí nátlaku na protistranu, aby druhá strana začala plnit své závazky dle domluvených smluv
   • zasílá se doporučeně na adresu dodavatelské firmy

   Vzor Urgence objednávky zdarma

   Urgence

   • vztahuje se k předem odeslané objednávce, která nepostoupila do fáze realizace
   • je napsána velmi důraznou, ale slušnou formou k vyvinutí nátlaku na protistranu, aby začaly plnit své závazky dle domluvených smluv
   • zasílá se doporučeně na adresu druhé strany

   Vzor Urgence zdarma

   Poslední upomínka – pokus o smír

   • poslední krok po 1. a 2. upomínce, který předchází předání celého případu k  obchodnímu soudu
   • typ obchodního dopisu, kterým se jedna strana domáhá např. uhrazení faktury

   Vzor Poslední upomínka – pokus o smír zdarma

   Přiznání k silniční dani

   • pro fyzické i právnické osoby, které musejí podle Zákona o dani silniční podávat přiznání k silniční dani
   • obsahuje informace o poplatníkovi, o vozidlech, sazby, slevy, osvobození a celková výše daně

   Vzor Přiznání k silniční dani zdarma

   Daňový doklad – faktura

   • slouží jako účet za dodané produkty či za odvedenou práci
   • obsahuje detailní popis produktů či služeb, způsob platby a datum splatnosti úhrady
   • musí obsahovat i další povinné náležitosti dle daného zákona

   Vzor Daňový doklad – faktura zdarma

   Příjmový pokladní doklad a stvrzenka

   • pro operace související s příchozí platbou v hotovosti
   • doklad potvrzuje příjem peněz do pokladny, pro plátce je potvrzením skutečné úhrady peněz

   Vzor Příjmový pokladní doklad a stvrzenka zdarma

  4. Formuláře zdarma ke stažení

   Žádosti

   Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

   • pro podnikatele, kterým nepředvídatelné skutečnosti zkomplikovaly odevzdání daňového přiznání v řádném termínu
   • lhůty pro podání daňových přiznání stanovují zvláštní hmotné předpisy, které tyto daně upravují

   Vzor Žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání zdarma

   Žádost o výpis z rejstříku trestů

   • pro fyzické osoby, které potřebují ověřit a úředně stvrdit svoji beztrestnost – často ho vyžadují zaměstnavatelé před nástupem do práce
   • o žádost je možné zažádat na jakémkoliv Czech Pointu

   Vzor Žádosti o výpis z rejstříku trestů zdarma

   Žádost o pracovní místo

   • zasílá fyzická osoba svému potenciálnímu zaměstnavateli
   • pro nezaměstnané osoby, které našli inzerát a chystají se na něj odpovědět
   • přílohou této žádosti je životopis

   Vzor Žádosti o pracovní místo zdarma

   Žádost o odborný posudek

   • pro právnické i fyzické osoby, které žádají například o posouzení součástí dědictví
   • zasílá se doporučeně do specializované firmy či osobě, která se zabývá oceňováním dané věci či majetku

   Vzor Žádosti o odborný posudek zdarma

   Žádost o povolení kratší pracovní doby

   • zaměstnanec žádá svého nadřízeného o zkrácení délky výkonu práce z určitého důvodu – je potřeba doložit vhodnou dokumentací
   • lze žádat například z důvodu zdravotních problémů příbuzného

   Vzor Žádost o povolení kratší pracovní doby zdarma

   Žádost o odkoupení pozemku

   • pro fyzické osoby, které by rády do svého vlastnictví převedly některý z pozemků (zpravidla ve vlastnictví obce)
   • může se jednat o stavební pozemky, pozemky, výstavby bytů a domů i pozemky k vybudování zahrady

   Vzor Žádosti o odkoupení pozemku zdarma

   Žádost o změnu stavby

   • jedná se o žádost o úpravu již předem vydaného rozhodnutí týkajícího se určité stavby
   • Odbor stavebního úřadu může v odůvodněných případech na žádost stavebníka udělit povolení ke změně stavby již před jejím vlastním dokončením

   Vzor Žádosti o změnu stavby zdarma

   Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství

   • pro manžele, popřípadě pro jednoho z manželů, jež se rozhodl podat návrh na rozvod
   • návrh se podává k příslušnému soudu
   • samotná žádost o rozvod má několik nezbytných náležitostí

   Vzor Žádosti o rozvod – návrh na rozvod manželství zdarma

   Žádost o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací

   • pro fyzické osoby, které by se rády staly živnostníky ale brání jim v tom nějaká překážka (např. v podobě konkurzu)
   • posílá se doporučeně na adresu místně příslušného živnostenského odboru Krajského soudu

   Vzor Žádosti o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací zdarma

   Žádost o vydání koncesní listiny

   • obsahuje všechny potřebné údaje, které jsou k vydání koncesní listiny potřeba
   • celou tuto žádost spravuje Živnostenský zákon v paragrafu 50 Náležitosti žádosti o koncesi

   Vzor Žádosti o vydání koncesní listiny zdarma

   Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání

   • dokument, který je potřeba uskutečnit před samotným zrušením živnosti
   • správce daně po zjištění, že daňový subjekt přestal vykonávat činnost, učiní opatření potřebná k urychlenému stanovení základů daně a k vybrání nedoplatků na všech daních

   Vzor Žádosti o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání zdarma

   Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

   • pro podnikatele a právnické osoby, kterým finanční úřad vyměřil dle jejich názoru neoprávněné penále
   • zasílá se doporučeným dopisem na adresu příslušného finančního úřadu

   Vzor Žádosti o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů zdarma

  5. Formuláře zdarma ke stažení

   Smlouvy

   Smlouva

   • pro fyzické a právnické osoby, které potřebují smluvně ošetřit nějakou záležitost
   • může se jednat o smlouvu k prodeji majetku, o náhradu škody, či příkazní smlouvu, …

   Vzor Smlouvy zdarma

   Pracovní smlouva

   • pro zaměstnavatele, jež přijímají nového zaměstnance
    upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
   • obsahuje druh práce, den nástupu do práce a místo výkonu práce

   Vzor Pracovní smlouvy zdarma

   Kupní smlouva

   • pro fyzické i právnické osoby, které potřebují smluvně ošetřit prodej části svého majetku
   • smlouva se vydává ve 2 vyhotoveních – jedno dostává prodávající a jedno kupující

   Vzor Kupní smlouvy zdarma

   Smlouva o pronájmu nebytových prostor

   • pro fyzické a právnické osoby, které se chystají pronajmout některé ze svých nebytových prostor někomu jinému
   • pronajmout se dají kanceláře, skladiště, sklepy, …

   Vzor Smlouvy o pronájmu nebytových prostor zdarma

   Společenská smlouva o založení s. r. o.

   • pro fyzické osoby, jež se rozhodly založit společnost s ručením omezeným (s. r. o.)
    sjednává se mezi všemi společníky a ve smlouvě by měly být definovány veškeré obchodní podíly společníků

   Vzor Společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným zdarma

  6. Formuláře zdarma ke stažení

   Dohody

   Dohoda o provedení práce

   • k uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou
   • rozsah práce nesmí za kalendářní rok přesáhnout více jak 300 hodin
   • do rozsahu práce se započítává odpracovaný čas ze všech dohod u jednoho zaměstnavatele

   Vzor Dohody o provedení práce zdarma

   Dohoda o pracovní činnosti

   • k uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou
   • rozsah práce nesmí za kalendářní rok přesáhnout 1/2 stanovené týdenní pracovní doby

   Vzor Dohody o pracovní činnosti zdarma

   Dohoda o hmotné odpovědnosti

   • pro zaměstnavatele, jež mají zaměstnance, kteří disponují s peněžními prostředky
    po podpisu dohody je zaměstnanec v případě chybějící hotovosti povinen uhradit škodu v plném rozsahu

   Vzor Dohody o hmotné odpovědnosti zdarma

   Dohoda o rekvalifikaci

   • pro zaměstnavatele, jež posílají zaměstnance na rekvalifikační kurz
    dohoda poslouží jako smlouva o rekvalifikaci

   Vzor Dohody o rekvalifikaci zdarma

   Dohoda o rozvázání pracovního poměru

   • pro zaměstnavatele i zaměstnance, kteří se dohodl na ukončení spolupráce
   • dohoda obsahuje důvody rozvázání pracovního poměru a odstupné

   Vzor Dohody o rozvázání pracovního poměru zdarma


  Zatím žádné komentáře


  💵

  Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

  🖋️

  Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

  😊

  Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

  Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

  🙏

  Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.