Formuláře zdarma ke stažení

auto

Evropský záznam o dopravní nehodě

banka

Hromadný příkaz k úhradě
Příkaz k úhradě
Šek
Výběrní lístek

daň

Přiznání k dani z příjmů

daň z převodu nemovitosti

Přiznání k dani z převodu nemovitosti

daň z přidané hodnoty

Přiznání k dani z přidané hodnoty 2021

daň z příjmů

Přiznání k dani z příjmů

daně

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ
Přiznání k dani z převodu nemovitosti
Přiznání k dani z přidané hodnoty 2021
Přiznání k silniční dani
Žádost o obnovu daňového řízení

dohoda

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o rekvalifikaci

DPH

Přiznání k dani z přidané hodnoty 2021

finanční úřad

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

firma

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty
Daňový doklad – faktura
Dodací list
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dopis
Inzerát na pracovní místo
Kmenový list
Nabídka spolupráce
Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti
Objednávka
Odmítnutí žádosti o místo
Odvolání z funkce
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Osobní a mzdový list pracovníka
Oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky
Poslední upomínka – pokus o smír
Potvrzení objednávky
Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy
Pozvánka k výběrovému řízení
Pozvánka na slavnostní otevření provozovny
Pracovní posudek
Předtisk obchodního dopisu – svislý
Předtisk obchodního dopisu – vodorovný
Příjmový pokladní doklad a stvrzenka
Přiznání k silniční dani
Prohlášení správce vkladu
Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným
Upozornění na porušování pracovní kázně
Urgence
Urgence objednávky
Ustanovení odpovědného zástupce
Vyhotovení kalkulace
Zápis z jednání valné hromady
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

manželství

Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství

nemovitost

Smlouva o pronájmu nebytových prostor
Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
Žádost o změnu stavby
Žaloba na vyklizení bytu

odpovědi

Odpověď na reklamaci
Odpověď na upomínku

OSVČ

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty
Daňový doklad – faktura
Dodací list
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rekvalifikaci
Dopis
Informace o volných místech
Inzerát na pracovní místo
Objednávka
Odmítnutí žádosti o místo
Ohlášení živnosti
Osobní a mzdový list pracovníka
Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací
Poslední upomínka – pokus o smír
Potvrzení objednávky
Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy
Předtisk obchodního dopisu – svislý
Předtisk obchodního dopisu – vodorovný
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ
Přihláška k registraci pro fyzické osoby
Příjmový pokladní doklad a stvrzenka
Přiznání k silniční dani
Upozornění na porušování pracovní kázně
Urgence
Urgence objednávky
Ustanovení odpovědného zástupce
Žádost o obnovu daňového řízení
Žádost o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací
Žádost o vydání koncesní listiny
Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

plná moc

Plná moc

potvrzení

Potvrzení o převzetí svěřených předmětů
Potvrzení objednávky

pozvánka

Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy
Pozvánka k výběrovému řízení
Pozvánka na slavnostní otevření provozovny

práce

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informace o volných místech
Inzerát na pracovní místo
Odmítnutí žádosti o místo
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Osobní a mzdový list pracovníka
Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy
Pozvánka k výběrovému řízení
Pracovní posudek
Pracovní smlouva
Převedení na jinou práci z organizačních důvodů
Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů
Strukturovaný životopis
Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Výpověď dohodou
Výpověď ve zkušební době
Vyprávěcí životopis
Žádost o pracovní místo
Žádost o zaměstnání

půjčky a dluhy

Dlužní úpis a potvrzenka
Druhá upomínka
Poslední upomínka – pokus o smír
Potvrzenka
První upomínka

silniční daň

Přiznání k silniční dani

smlouva

Kupní smlouva
Pracovní smlouva
Smlouva
Smlouva o pronájmu nebytových prostor
Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

stížnost

Stížnost na soustřeďování odpadu

Vodafone

Výpověď smlouvy Vodafone

výpověď

Výpověď dohodou
Výpověď smlouvy Vodafone
Výpověď ve zkušební době

žádost

Žádost
Žádost o odborný posudek
Žádost o odkoupení pozemku
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o pracovní místo
Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů
Žádost o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací
Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství
Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
Žádost o vydání koncesní listiny
Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání
Žádost o výpis z rejstříku trestů
Žádost o změnu stavby

žaloba

Žaloba na náhradu nemajetkové újmy
Žaloba na náhradu škody
Žaloba na ochranu osobnosti
Žaloba na určení
Žaloba na vydání věci
Žaloba na vyklizení bytu
Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

zaměstnanec

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o rekvalifikaci
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Potvrzení o převzetí svěřených předmětů
Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy
Pracovní posudek
Pracovní smlouva
Strukturovaný životopis
Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Výpověď dohodou
Výpověď ve zkušební době
Vyprávěcí životopis
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o pracovní místo
Žádost o zaměstnání

zaměstnavatel

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rekvalifikaci
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informace o volných místech
Inzerát na pracovní místo
Nabídka spolupráce
Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti
Objednávka
Odmítnutí žádosti o místo
Odvolání z funkce
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Osobní a mzdový list pracovníka
Pracovní smlouva
Převedení na jinou práci z organizačních důvodů
Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů
Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Upozornění na porušování pracovní kázně
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Nahlásit chybu