Záruční doba 2021: Aktuální lhůta a pravidla pro reklamace

Lhůta, po kterou lze zboží reklamovat, se liší dle jeho charakteru. V žádném případě tedy neplatí, že s koupí zboží získáváte automaticky nárok na dvouletou záruku. Záruka začíná běžet v okamžiku převzetí věci kupujícím.

Délka záruční lhůty u různých výrobků a služeb

1Obecná délka záruční lhůty

Klasická délka záruční lhůty je 2 roky, přičemž ji nelze uplatňovat u věcí, které se rychle kazí, a u věcí použitých. K některému druhu zboží je buď zdarma, nebo za příplatek možné získat záruku delší.

2Záruční lhůta na nemovitost

U nemovitostí je nutné rozlišovat záruční dobu a odpovědnost za vady.

Klasická záruční lhůta v délce 24 měsíců platí u novostaveb, u některých společností se ale můžete setkat i s prodlouženou zárukou na 3 roky.

Odpovědnost za vady je možné uplatnit až do 5 let od pořízení nemovitosti. Skryté vady je nezbytné reklamovat bez zbytečného odkladu s tím, že pokud se projeví do 6 měsíců od převzetí, zákon automaticky předpokládá, že existovaly již v době převzetí nemovitosti.

Po uplynutí prvních 6 měsíců je vždy na majiteli nemovitosti, aby prokázal, že vada existovala již v době převzetí.

3Záruční lhůta u věcí zhotovených na zakázku

Dle informací z Ministerstva průmyslu a obchodu činí záruční lhůta u věcí zhotovených na zakázku (jako je třeba skříň, kuchyňská linka nebo nový oblek) standardních 24 měsíců.

4Záruční lhůta u zboží prodávaného s vadami

Standardní délka záruční lhůty se uplatňuje také u zboží prodávaného s vadami. Reklamovat ze zákona nelze pouze vady, kvůli kterým došlo ke zlevnění výrobku a které jsou uvedeny na prodejním dokladu.

5Záruční lhůta u oprav

Opravu lze reklamovat po dobu 24 měsíců od převzetí opravené věci, lhůta však může být po dohodě zkrácena až na 12 měsíců.

Jestliže se vada na opravené věci projeví do 6 měsíců od převzetí, pak se má automaticky za to, že oprava byla vadná už v okamžiku převzetí.

6Záruční lhůta u potravin

V případě potravin platí záruka do data spotřeby nebo minimální trvanlivosti. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy tzn. čerstvé ovoce a zelenina, pekařské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě.

7Záruční lhůta u krmiv

Krmivo je zboží podléhající rychlé zkáze, na které se nevztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců. Záruka je omezena dobou minimální trvanlivosti, která je vždy uvedena na obalu.

8Záruční lhůta u zvířat

Na prodej zvířat se vztahuje záruční lhůta 6 týdnů.

9Zkrácení záruční lhůty

Stanovenou záruční lhůtu není možné ze zákona zkrátit, a to ani dohodou obou stran. Záruční lhůtu lze vždy jenom prodloužit.

Co je možné reklamací získat

Při reklamaci se rozlišuje, kdy byla věc zakoupena. Po zjištění závad na zboží mladším 6 měsíců lze při reklamačním řízení požadovat opravu zboží či výměnu zboží za bezvadný kus. Je-li zboží neopravitelné, doporučujeme od kupní smlouvy odstoupit. Prodejce je povinen vrátit všechny prostředky vynaložené na pořízení zboží.

U zboží staršího 6 měsíců se rozlišují odstranitelné a neodstranitelné vady:

Odstranitelná vada
Lze požadovat řádné a včasné odstranění závady. Je-li to vzhledem k povaze závady nemožné, může kupující požadovat výměnu věci či její části. Pokud tento postup není možný, smí dotyčný požádat o přiměřenou slevu z ceny zboží či od kupní smlouvy zcela odstoupit. Nově je možné požadovat slevu z pořizovací ceny výrobku.
Neodstranitelná vada
Objeví-li se na výrobku neodstranitelná závada, jež brání tomu, aby mohla věc být využívána jako věc bez závady, je možné od kupní smlouvy odstoupit (doporučujeme, prodejce vám vrátí všechny peníze), nebo požadovat výměnu výrobku. Alternativně lze rovněž požádat o slevu z ceny výrobku.

Odstoupení od smlouvy

Za určitých okolností lze od kupní smlouvy zcela odstoupit. To je obvykle výhra, neboť prodejce vyplatí částku, za kterou bylo zboží pořízeno – nehledě na to, že se již např. blíží konec záruční lhůty. Odstoupení od smlouvy je možné v těchto případech:

Opakovaná závada
Vyskytne-li se na reklamovaném zboží dvakrát stejná nebo třikrát různá závada, máte při dalším výskytu ze zákona nárok na odstoupení od kupní smlouvy.
Tři závady zároveň
Odstoupit od kupní smlouvy lze také v situaci, kdy se projeví alespoň tři různé závady zároveň.