Vzory zdarma

Dohoda o pracovní činnosti zdarma ke stažení

Vzor formuláře dohoda o pracovní činnosti slouží k uzavření písemného smluvního ujednání mezi dvěma subjekty. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná.

V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaná odměna za vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Jedno vyhotovení dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci. Před uzavřením dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen postupovat podle § 1 odst. 3 až 5.

Dohodu o pracovní činnosti kompletně spravuje Zákoník práce ve svých paragrafech 237–239b. V nich se mimo jiné praví i následující: Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá na dobu určitou, popřípadě na dobu neurčitou.

V dohodě lze sjednat způsob jejího zrušení. Okamžité zrušení dohody lze sjednat jen pro případy, v nichž lze okamžitě zrušit pracovní poměr. Nevyplývá-li způsob zrušení přímo z uzavřené dohody, lze ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni a jednostranně jen výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla písemná výpověď doručena.

Náležitosti dohody o pracovní činnosti

Dohoda o provedení práce slouží k uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou. Na základě dohody není možno vykonávat práci v rozsahu překračující v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Vše se posuzuje za celou dobu , po kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však po dobu jednoho roku.

Forma

Dohoda o pracovní činnosti musí být stanovena písemně.

Nutné náležitosti

 • identifikace obou smluvních stran
 • vymezení pracovního úkolu
 • výše sjednané odměny
 • pracovní doba, případně doba, ve které má být úkol proveden
 • místo výkonu práce
 • podpisy obou stran

  Kam doručit

  Dohoda uzavírána písemně musí být podepsána zaměstnancem i zaměstnavatelem, a proto je nejlepší osobní předání. Případně doručení poštou či e-mailem. Zaměstnanec ji pošle zpátky podepsanou.

  Doporučení u dohody o pracovní činnosti

  V případě, že nechcete z této dohody odvádět zdravotní a sociální pojištění, nesmí výdělek přesáhnout 2499 Kč měsíčně, což je nejlepší uvést rovnou ve smlouvě.

  Právní náležitosti

  Dohoda je uzavírána v souladu s § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

  Náhled dohody o pracovní činnosti

  Dohoda o pracovní činnosti

  Zaměstnavatel: Rychleauto, s.r.o.
  IČ: 66666666
  Se sídlem: Olomouc 90210
  Jednající: Radim Novák, jednatel
  (dále jen “Zaměstnavatel”)

  a

  Zaměstnanec: Eduard Skrblík
  Bytem: Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2
  Rodné číslo: 921843/4589
  (dále jen „Zaměstnanec“)

  Uzavírají dle § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů tuto dohodu o pracovní činnosti

  I.

  Dle této dohody se zaměstnanec zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele práci spočívající v: _____

  Zaměstnanec se také zavazuje, že bude práci sjednanou touto dohodou vykonávat osobně.

  II.

  Místem výkonu práce je: _____

  Tato dohoda se sjednává na dobu určitou od _____ do _____

  III.

  Při výkonu práce je zaměstnanec povinen dodržovat předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Zaměstnanec tímto prohlašuje, že byl s výše uvedenými předpisy před podepsáním smlouvy řádně seznámen.

  Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci všechny prostředky k provedení sjednané práce (mobilní telefon, PC, uniforma a další).

  Zaměstnavatel vytvoří zaměstnanci pracovní podmínky, které jsou vzhledem k vykonávané činnosti přiměřené a které zajišťují bezpečný a řádný výkon práce.

  IV.

  Za sjednanou a řádně vykonanou práci se zaměstnavatel zavazuje poskytnout zaměstnanci odměnu ve výši _____ Kč/hod.

  Dnem splatnosti této pravidelné odměny je _____ den měsíce, jenž následuje po měsíci, ve kterém zaměstnanci vznikl nárok na výše stanovenou odměnu.

  Odměna bude vyplácena na číslo účtu zaměstnance: _____ vedeného u _____.

  V.

  Pokud to vyžaduje zákon, jiné nařízení nebo povaha vykonávané práce, zaměstnanec je povinen podrobit se před vstupem do zaměstnání lékařské prohlídce.

  VI.

  Dle dohody smluvních stran je možné tuto smlouvu zrušit dohodou smluvních stran, a to k jimi sjednanému dni.

  Jednostranně je možno dohodu o pracovní činnosti zrušit z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodů, a to s 15denní výpovědní dobou, počínaje dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

  Další práva a povinnosti zaměstnance či zaměstnavatele vyplývající z této smlouvy upravují příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

  Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnavatel a druhé zaměstnanec

  V _____ dne _____

  Zaměstnavatel
  (razítko + podpis)

  V _____ dne _____

  Zaměstnanec
  (razítko + podpis)

  Vzor “Dohoda o pracovní činnosti” zdarma ke stažení

  Vzor dohody o pracovní činnosti je vám k dispozici zdarma ke stažení.

  Stáhnout zdarma dohodu o pracovní činnosti

  Mohlo by vás zajímat…

  Vaše zkušenosti Dohoda o pracovní činnosti

  Diskuze Dohoda o pracovní činnosti