Příspěvek na školní pomůcky 2022: Kdo má nárok a jaké výdaje lze uplatnit

Lenka Chládková
Publikováno 30. srpna 2020
 • Rodiče v tíživé finanční situaci mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci.
 • Příspěvek pokrývá výdaje související se vzděláním a se zájmovou činností dětí.
 • Lze ho využít i na nákup školních pomůcek, zaplacení zájmového kroužku, lyžařského výcviku nebo školy v přírodě.
 1. Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc 2022

  Jednorázový příspěvek ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi, které nemohou uhradit výdaje související se vzděláním či se zájmovou činností svých dětí.

  O mimořádnou okamžitou pomoc mohou žádat rodiče školáků a studentů do 26 let. V případě vysokoškolských studentů je podmínkou prezenční forma studia.

 2. Uplatnit lze výdaje na pomůcky i zájmové kroužky

  Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje rodinám, které nejsou výdaje schopné zaplatit vůbec, nebo by se po jejich úhradě ocitly v hmotné nouzi.

  Úřad přitom posuzuje, zda se jedná o odůvodněné výdaje. To znamená, že veškeré vynaložené náklady musejí přispívat k sociálnímu začlenění dítěte a k tomu, aby získalo schopnosti a dovednosti, aby se později mohlo samo živit.

  Žádat lze o příspěvek na

  • učebnice (pokud je škola nezapůjčuje nebo je neposkytuje zdarma),
  • školní pomůcky (pokud pořízení těchto pomůcek škola požaduje a jsou potřebné pro další vzdělávání. Seznam potřebných školních pomůcek obvykle vydává škola),
  • školní aktovku či batoh, sportovní oblečení a obuv do hodin tělesné výchovy, přezůvky do školy, pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro učně,
  • zimní lyžařský a letní výcvikový kurz, školu v přírodě,
  • dojíždění do školy (není-li škola v docházkové vzdálenosti),
  • zájmové kroužky a mimoškolní aktivity.

  Neuznávají se výdaje na školné a ubytování vysokých škol v místě vysokoškolského studia.

 3. Výše mimořádné okamžité pomoci 2022

  Dávku Úřad práce přiznává v nejmenším možném rozsahu – dávka je vyplácena pouze v hodnotě nejlevnějšího provedení dané věci.

  Za kalendářní rok může být jedné rodině vyplaceno až 38 600 Kč.

 4. Příspěvek na školní pomůcky v praxi

  Podle zkušeností čtenářky Skrblíka, paní Michaely, Úřad práce využívá pro stanovení nejlevnější ceny za danou věc internetových srovnávačů. Například pokud nejlevnější aktovka stojí 300 Kč, dostanete příspěvek ve stejné výši.

  Jestliže vaše dítě potřebuje ze zdravotních důvodů speciální aktovku, která je mnohem dražší, je tuto skutečnost nutné v žádosti doložit potvrzením od lékaře. Úřad k tomu přihlédne a výši příspěvku přizpůsobí situaci.

 5. Jak a kde žádat o příspěvek na školní pomůcky 2022

  O příspěvek na školní pomůcky se žádá na příslušném úřadě práce v místě trvalého pobytu ještě před uhrazením konkrétních výdajů.

  Žádost se podává na předepsaném formuláři, ve kterém žadatel uvede, že žádá o mimořádnou okamžitou pomoc „Nezbytné nebo odůvodněné náklady (vzdělání)“. V žádosti je vždy třeba přesně vymezit veškeré výdaje, na které bude příspěvek použit.

  Úřad práce na základě podané žádosti posoudí odůvodněnost uvedených výdajů společně s finanční situací rodiny. Následně rozhodne, zda dávku poskytne a v jaké výši.

  Úřad práce může v rozhodnutí o přiznání mimořádné okamžité pomoci stanovit lhůtu, ve které je třeba nákup věci doložit. Pokud se tak nestane, dávka může být požadována nazpět.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.