Příspěvek na školní pomůcky 2024 → Kdo má nárok + výše

Hana Volencová
Publikováno 11. prosince 2023
 • Rodiče v tíživé finanční situaci mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci.
 • Příspěvek pokrývá výdaje související se vzděláním a se zájmovou činností dětí.
 • Lze ho využít i na nákup školních pomůcek, zaplacení zájmového kroužku, lyžařského výcviku nebo školy v přírodě.
  1. Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc 2024

   Jednorázový příspěvek ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi, které nemohou uhradit výdaje související se vzděláním či se zájmovou činností svých dětí.

   O mimořádnou okamžitou pomoc mohou žádat rodiče školáků a studentů do 26 let. V případě vysokoškolských studentů je podmínkou prezenční forma studia.

  2. Uplatnit lze výdaje na pomůcky i zájmové kroužky

   Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje rodinám, které nejsou výdaje schopné zaplatit vůbec nebo by se po jejich úhradě ocitly v hmotné nouzi.

   Úřad přitom posuzuje, zda se jedná o odůvodněné výdaje. To znamená, že veškeré vynaložené náklady musejí přispívat k sociálnímu začlenění dítěte a k tomu, aby získalo schopnosti a dovednosti, aby se později mohlo samo živit.

   Žádat lze o příspěvek na

   • učebnice (pokud je škola nezapůjčuje nebo je neposkytuje zdarma),
   • školní pomůcky (pokud pořízení těchto pomůcek škola požaduje a jsou potřebné pro další vzdělávání, seznam potřebných školních pomůcek obvykle vydává škola),
   • školní aktovku či batoh, sportovní oblečení a obuv do hodin tělesné výchovy, přezůvky do školy, pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro učně,
   • zimní lyžařský a letní výcvikový kurz, školu v přírodě,
   • zájmové kroužky a mimoškolní aktivity.
  3. Výše mimořádné okamžité pomoci 2024

   Dávku úřad práce přiznává v nejmenším možném rozsahu – dávka je vyplácena pouze v hodnotě nejlevnějšího provedení dané věci.

   Při procesu uznávání nároku na tuto dávku se ovšem také hodnotí, zda je účast dítěte v zájmových kroužcích nebo na výjezdních zájmových akcích nezbytná nebo zda neexistuje obdobná zájmová činnost, která by byla méně finančně náročná. Také se zjišťuje, zda nemá škola či výcvikové středisko vyčleněný nějaký fond, který lze v takovém případě použít, nebo zda neexistuje možnost úhrady např. z preventivních programů zdravotních pojišťoven, od zaměstnavatele rodičů nebo z fondů od městských úřadů či z neziskových organizací.

   Mimořádná okamžitá pomoc by se neměla poskytovat na již uhrazený náklad, protože žadatel již prostředky k úhradě daného nákladu nepotřebuje. Zcela výjimečně lze mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout zpětně v situaci, kdy byla rodina nucena již určitý náklad uhradit ještě před podáním žádosti či před jejím vyhodnocením.

   Za kalendářní rok může být jedné rodině vyplaceno aktuálně až 48 600 Kč. Tato částka vždy odpovídá 10násobku aktuálního životního minima jednotlivce.

Příspěvek na školní pomůcky v praxi

Podle zkušeností čtenářky Skrblíka, paní Michaely, úřad práce využívá pro stanovení nejlevnější ceny za danou věc internetových srovnávačů. Například pokud nejlevnější aktovka stojí 300 Kč, dostanete příspěvek ve stejné výši.

Jestliže vaše dítě potřebuje ze zdravotních důvodů speciální aktovku, která je mnohem dražší, je tuto skutečnost nutné v žádosti doložit potvrzením od lékaře. Úřad k tomu přihlédne a výši příspěvku přizpůsobí situaci.

 1. Jak a kde žádat o příspěvek na školní pomůcky 2024

  O příspěvek na školní pomůcky se žádá na kontaktním pracovišti v rámci krajské pobočky Úřadu práce ČR, kde žadatel bydlí nebo se skutečně zdržuje. Je třeba ji podat ještě před uhrazením konkrétních výdajů.

  Je také možné podat ji elektronicky prostřednictvím elektronické identity občana, tedy např. přes eObčanku nebo bankovní identitu, případně prostřednictvím datové schránky.

  Žádost se podává na předepsaném formuláři, ve kterém žadatel uvede, že žádá o mimořádnou okamžitou pomoc „Nezbytné nebo odůvodněné náklady (vzdělání)“. V žádosti je vždy třeba přesně vymezit veškeré výdaje, na které bude příspěvek použit.

  Úřad práce na základě podané žádosti posoudí odůvodněnost uvedených výdajů společně s finanční situací rodiny. Následně rozhodne, zda dávku poskytne a v jaké výši.

  Úřad práce může v rozhodnutí o přiznání mimořádné okamžité pomoci stanovit lhůtu, ve které je třeba nákup věci doložit. Pokud se tak nestane, dávka může být požadována nazpět.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.