Přehled dotací 2021

Redakce
Publikováno 23. března 2021
 • Stát dává občanům možnost získat dotaci na pořízení auta, fotofoltaiky nebo kotle
 • Výše dotace je většinou dána pevnou částkou nebo tabulkou
 • V článku najdete 13 různých dotací včetně postupů, kde o ně žádat
 1. Dotace na auto 2021

  Dotace na auto 2021 | © Maksim Toome / Shutterstock.com

  V roce 2009 se v České republice zvažovalo zavedení finančního příspěvku od státu za nákup nového automobilu, pokud by zároveň bylo odevzdáno staré auto k ekologické likvidaci. K realizaci ale bohužel nedošlo.

  V současné době jsou k dispozici pouze časově omezené akce prodejců automobilů. Například v Auto ESA nabízí tzv. EKO dotaci až 50 000 Kč. Podmínkou je nákup nového vozu s rokem výroby minimálně od roku 2010 a rok výroby vozu určeného k likvidaci musí být nejméně 2005.

  Těžce zdravotně hendikepovaným stát přispívá na motorové vozidlo až 200 000 Kč. Žádost o příspěvek se podává na místně příslušném Úřadu práce.

 2. Dotace na elektromobily 2021

  Zatímco v Německu mohou fyzické osoby čerpat dotaci na nákup elektromobilu až 9000 €239 799 Kč a na Slovensku se koncem roku 2019 nabízela dotace ve výši 8000 €213 154 Kč, v České republice dotační programy určené běžným občanům nejsou.

 3. Dotace na čističku odpadních vod (ČOV) 2021

  Od 2. března 2020 do 30. června 2021 mohou obce žádat o dotace na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel v lokalitách, kde je napojení na společnou kanalizaci a čistírnu technicky nemožné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení a u budov ve vlastnictví obce.

 4. Dotace na fotovoltaiku 2021

  Stát dotuje v rámci programu Nová zelená úsporám 2021 fotovoltaické systémy, které lze využívat pro osobní potřebu třeba na ohřev vody nebo akumulaci energie. O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů. Výše dotace je na jednu žádost omezena na maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvyšší částka je podle použitého systému stanovena na 350 000 Kč.

  Výše dotace na fotovoltaiku a solární panely

  KategorieDotace
  Solární termický systém na přípravu teplé vody35 000 Kč
  Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění50 000 Kč
  FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem35 000 Kč
  FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-155 000 Kč
  FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-170 000 Kč
  FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1100 000 Kč
  FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1150 000 Kč
  FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem150 000 Kč

  Za určitých podmínek je možné získat také podporu na rozšíření stávajícího solárního systému, na zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy a na využití tepla z odpadních vod.

  Žádost se podává elektronicky přímo na stránkách programu, do 5 dnů poté je třeba na příslušné krajské pracoviště fondu doručit související dokumenty. Po kontrole a následném doložení realizace většinou nic nebrání proplacení dotace.

  V rodinných domech v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji jsou dotační částky navýšeny o 10 %.

  O dotaci lze žádat do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání vyhrazených finančních prostředků.

 5. Dotace Dešťovka 2021

  Dotační program Dešťovka je určen pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů. Program lze využít na 3 typy projektů, u všech platí, že výše příspěvku činí maximálně 50 % z celkových výdajů:

  Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady

  Dotace je určena pro domy ve všech obcích v celé ČR. Výše podpory dosahuje až 55 000 Kč.

  Akumulaci srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování v domácnosti

  V celé ČR mohou stávající domy i novostavby získat dotaci až 65 000 Kč.

  Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové

  Dotace až 105 000 Kč. Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, ke které se dále přičítá 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3.

 6. Dotace na kotel 2021

  Od 1. září 2022 bude zakázán pod pokutou 50 000 Kč provoz kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Stát proto přispívá na pořízení ekologičtějších kotlů částkou až 120 000 Kč v programu Kotlíkové dotace 2021. Maximální výše kotlíkové dotace závisí na druhu instalovaného tepelného zdroje. Dotace se navyšuje o dalších 7 500 Kč v obcích, které jsou označeny jako prioritní území.

  Kotlíkové dotace 2021 spravují jednotlivé kraje, žádat o příspěvek může majitel rodinného domu s kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Příjem žádostí byl ve většině krajů již ukončen, další kotlíkové dotace se plánují spustit koncem roku 2021

 7. Dotace na novostavby 2021

  Dotace na novostavby 2021V rámci programu Nová zelená úsporám 2021 lze žádat o dotace na novostavbu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.

  O příspěvek žádá vždy vlastník (spoluvlastník) nebo stavebník rodinného domu. Žádosti o dotace na novostavbu jsou přijímány do okamžiku vyčerpání vyčleněných prostředků, nejpozději však do 31. prosince 2021.

  Výše dotace činí maximálně 50 % z doložených výdajů, přičemž v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji jsou žadatelé ještě zvýhodněni. U domů s velmi nízkou energetickou náročností lze získat jednorázovou částku 150 000 až 300 000 Kč. Bude-li při stavbě kladen důraz na používání obnovitelných zdrojů energie, lze získat až 450 000 Kč.

  Žadatel a příjemce podpory musí být první vlastník rodinného domu, žadatel je navíc povinen zajistit odborný technický dozor.

 8. Dotace na okna 2021

  Příspěvek na pořízení nebo výměnu oken lze získat z programu Nová zelená úsporám 2021 v rámci dotace Rodinné domy – zateplení. Základním předpokladem je záměr docílit pořízením oken úspory energie. Podporovány jsou jak dílčí, tak komplexní opatření.

  Okna, dveře a světlíky spadají do dílčích opatření. Výše dotace na okna se dle energetických parametrů po realizaci opatření pohybuje v rozmezí 2 100–3 800 Kč za m2.

  V rámci programu Nová zelená úsporám 2021 mohou o dotace na výměnu oken žádat i vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, například společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, města a obce včetně městských částí, případně další právnické osoby. Celková výše příspěvku je omezena na 30 % řádně doložených výdajů.

 9. Dotace na tepelné čerpadlo 2021

  Dotace na tepelné čerpadlo je nabízena ze 3. výzvy pro rodinné domy programu Nová zelená úsporám 2021. Podpora je určena na opatření, která povedou k efektivnějšímu využívání zdrojů energie. Jestliže zároveň zateplíte dům, dotace na čerpadlo je vyšší.

  Majitelé nemovitostí a stavebníci mohou do konce roku 2021 žádat o příspěvek na:

  • výměnu neekologického zdroje tepla za ekologičtější (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo apod.)
  • výměnu elektrického vytápění na systém s tepelným čerpadlem

  Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 50 % z doložených způsobilých výdajů. V Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji je částka navýšena o zvláštní zvýhodnění. Příspěvek na pořízení tepelného čerpadla se v praxi v závislosti na konkrétním typu pohybuje od 60 000 Kč do 100 000 Kč.

  Žádat lze také o dotaci na podporu využití tepla z odpadní vody, resp. na instalaci centrálních a decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Výše dotace je fixní – 5 000 Kč na jeden decentrální systém, na celý dům maximálně 15 000 Kč.

 10. Dotace na včely 2021

  Dotace na včely je určena pro chovatele včel v České republice. Chovatelem včel je fyzická nebo právnická osoba, která je evidována jako chovatel včel u Českomoravské společnosti chovatelů.

  Dotace je možné využít na pořízení nového technického vybavení, přičemž celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč, dále na racionalizaci kočování v maximální výši 150 000 Kč, na boj proti varroáze, úhradu nákladů na rozbory medu nebo na obnovu včelstev.

 11. Dotace na zateplení 2021

  Dotace na zateplení pokrývá program Nová zelená úsporám 2021. Žádosti jsou v rámci 3. výzvy pro rodinné domy přijímány až do 31. prosince 2021.

  Příspěvek se poskytuje na zateplení obálky budovy, tedy obvodových stěn, výměnu oken a dveří, podlah a stropů. Realizovat lze jak dílčí, tak komplexní opatření. Platí přitom jednoduché pravidlo: Čím více opatření současně provedete, tím vyšší dotaci od státu můžete očekávat.

  Maximální výše dotace je poskytována dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy:

  KategorieVýše dotace
  Obvodové stěny, podlahy nad terénem, střechy, stropy500–800 Kč/m2
  Výplně otvorů (okna, dveře)2 100–3 800 Kč/m2
  Podlahy na terénu700–1 200 Kč/m2

  Celková výše dotace na jednu žádost může činit až 50 % řádně doložených, způsobilých výdajů.

  V rámci programu Nová zelená úsporám 2021 mohou o dotace na zateplení bytových domů žádat i vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, například společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, města a obce včetně městských částí, případně další právnické osoby. Celková výše příspěvku je omezena na 30 % řádně doložených výdajů.

 12. Individuální dotace JMK 2021

  Individuální dotace v Jihomoravském kraji jsou určeny pro konkrétní žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které zrovna nejsou v podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

  Minimální výše podpory na jeden projekt je 25 000 Kč, maximální výše není stanovena.

  Lhůta pro podání žádosti je do 31. října 2021.

 13. Příspěvek pro začínající podnikatele od Úřadu práce

  Začít podnikat lze i s finanční podporou ze strany Úřadu práce. Dotaci upravuje § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jde o zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

  Výše příspěvku závisí na míře nezaměstnanosti v ČR, v okresech s nižší nezaměstnaností než je celorepublikový průměr může příspěvek dosáhnout až 124 900 Kč, jinak je možné získat až 187 350 Kč. O konečné výši příspěvku rozhoduje Úřad práce.

  K získání příspěvku je třeba na pobočku Úřadu práce podat žádost na příslušném formuláři. K žádosti se například přikládá podnikatelský záměr, finanční rozvaha, plánované náklady a také potvrzení o bezdlužnosti. Podmínkou je, že žadatel musí být v evidenci úřadu, žádost je tedy nutné podat ještě před zahájením podnikatelské činnosti.

  Pokud je příspěvek na zřízení společensky účelného místa schválen, je možné požádat o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů. Jde o překlenovací příspěvek, který se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců ve výši 0,25násobku průměrné mzdy.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.