, 14 dotací od státu, které můžete využít v roce 2018 - Skrblík.cz

Přehled dotací 2018

Stát se snaží z nejrůznějších důvodů motivovat lidi k hospodárnosti nebo k ekologickému smýšlení. Z tohoto důvodu zde existují nejrůznější dotační programy či výzvy, které lidem mohou ušetřit nemalé peníze. Skrblík pro vás připravil přehled nejžádanějších dotací spolu s návodem, jak tyto příspěvky získat.

1Dotace na auto 2018

Dotace na auto 2018 | © Maksim Toome / Shutterstock.com

V roce 2009 se v České republice zvažovalo zavedení finančního příspěvku od státu za nákup nového automobilu, pokud by zároveň bylo odevzdáno staré auto k ekologické likvidaci.

Pro tento typ příspěvku se vžilo označení šrotovné. Ačkoli je možné v aktuální podobě zákona o odpadech část o šrotovném dohledat, není možné o příspěvek žádat. Důvod nám byl vysvětlen tiskovým oddělením Ministerstva životního prostředí: „Šrotovné navržené v r. 2009 v odpadovém zákoně (§ 37d) je nevymahatelné, protože podmínky vyplácení měly být stanoveny vládním nařízením, které žádná vláda po r. 2009 nevydala. Byla to jistá možnost prosazená do zákona, aby jí bylo možno případně operativně použít, pokud by zavedení šrotovného bylo vyhodnoceno jako žádoucí s ohledem na snížení následků ekonomické recese. K tomu ale nedošlo.

Tiskové oddělení dále uvádí, že: „V návrhu nového odpadového zákona, jehož znění MŽP dokončuje a tento rok předloží vládě, se se šrotovným již nepočítá.

V současné době jsou k dispozici pouze časově omezené akce prodejců automobilů. Například v Auto ESA nabízí tzv. EKO dotaci ve výši 35 000 Kč. Podmínkou je nákup nového vozu s rokem výroby minimálně od roku 2009 a rok výroby vozu určeného k likvidaci musí být nejméně 2002.

Těžce zdravotně hendikepovaným stát přispívá na motorové vozidlo až 200 000 Kč. Žádost o příspěvek se podává na místně příslušném Úřadu práce.

2Dotace na elektromobily 2018

Zatímco v Německu mohou fyzické osoby čerpat dotaci na nákup elektromobilu ve výši 4 000 eur, v České republice dotační programy určené běžným občanům nejsou.

Dotační program pro obce
Do 27. září 2018 mají obce, kraje a jejich příspěvkové organizace možnost žádat o příspěvek na nákup elektromobilů, plug-in hybridů, hybridů a vozů na stlačený zemní plyn (CNG). Výše dotace je dána pevně stanovenou částkou podle typu pohonu a kategorie vozidla.

Kategorie vozidla Výše dotace
Elektromobil do 2,5 t 250 000 Kč
Plug-in hybrid do 2,5 t 200 000 Kč
Klasický hybrid a CNG 50 000 Kč
El. minibus do 7,5 t až 1 000 0000 Kč

Oproti loňskému dotačnímu programu je možné příspěvek použít také na operativní leasing, případně lze dotaci zkombinovat s půjčkou od Státního fondu životního prostředí. Půjčka je pro obce bezúročná a splatnost může být rozložena až do 5 let.

Dotační program pro firmy
Dotační program Nízkouhlíkové technologie nabízí firmám příspěvek ve výši 55 až 75 % na pořízení elektromobilů. Program se nyní připravuje a bude otevřen od záři 2018.

3Dotace na čističku odpadních vod (ČOV) 2018

Až do 30. června 2019 mohou obce žádat o dotaci na čističku odpadních vod, přímo vlastník nemovitosti o dotaci žádat nemůže.

Kde se nevyplatí postavit obecní čističku odpadních vod, tam může obec žádat o příspěvky na vybudování domovních ČOV. Maximální výše dotace je odstupňována podle počtu lidí napojených na čističku a činí od 100 do 240 000 Kč, může pokrýt až 80 % z celkových výdajů.

Žádost o dotaci na čističku odpadních vod 2018 přijímá Státní fond životního prostředí do konce června 2019, nebo do vyčerpání 200 milionů korun.

4Dotace na fotovoltaiku 2018

Stát dotuje v rámci programu Nová zelená úsporám 2018 fotovoltaické systémy, které lze využívat pro osobní potřebu třeba na ohřev vody nebo akumulaci energie. O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů. Výše dotace je na jednu žádost omezena na maximálně 50 % řádně doložených výdajů, nejvyšší částka je podle použitého systému stanovena na 100 000 Kč.

Výše dotace na fotovoltaiku a solární panely

Kategorie Dotace
Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000 Kč
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000 Kč
FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000 Kč
FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000 Kč
FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000 Kč
FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000 Kč

Žádost se podává elektronicky přímo na stránkách programu, do 5 dnů poté je třeba na příslušné krajské pracoviště fondu doručit související dokumenty. Po kontrole a následném doložení realizace většinou nic nebrání proplacení dotace.

O dotaci lze žádat do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání vyhrazených finančních prostředků.

5Dotace Dešťovka 2018

Dotační program Dešťovka je určen pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů. Program lze využít na 3 typy projektů, u všech platí, že výše příspěvku činí maximálně 50 % z celkových výdajů:

 • Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady
  Dotace je určena pro domy ve velmi suchých oblastech, výše podpory dosahuje až 20 000 Kč plus 3 500 Kč na každý krychlový metr nádrže.
 • Akumulaci srážkové vody pro splachování v domácnosti
  V celé ČR mohou stávající domy i novostavby získat dotaci až 30 000 Kč plus 3 500 Kč na každý krychlový metr nádrže.
 • Zalévání zahrady a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové
  Dotace až 60 000 Kč v kombinaci s využitím srážkové vody, nebo 45 000 Kč bez kombinace se srážkovou vodou plus 3 500 Kč na každý krychlový metr nádrže plus 10 000 Kč na projektovou přípravu.

6Dotace na kotel 2018

Stát přispívá na pořízení ekologičtějších kotlů částkou až 120 000 Kč v programu Kotlíkové dotace 2018. Maximální výše kotlíkové dotace závisí na druhu instalovaného tepelného zdroje. Dotace se navyšuje o dalších 5 % v obcích, které jsou označeny jako prioritní území.

Kotlíkové dotace 2018 spravují jednotlivé kraje, žádat o příspěvek může majitel rodinného domu s kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.

Pokud výměnu kotle zkombinujete s dalšími body v programu Nová zelená úsporám, můžete uplatnit nárok na bonus ve výši 40 000 Kč.

7Dotace na novostavby 2018

Dotace na novostavby 2018V rámci programu Nová zelená úsporám 2018 lze žádat o dotace na novostavbu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Podporována je také změna již dokončené budovy, která před zahájením rekonstrukce nesplňuje požadavek na energetickou náročnost dle podmínek programu.

O příspěvek žádá vždy vlastník (spoluvlastník) nebo stavebník rodinného domu. Žádosti o dotace na novostavbu jsou přijímány do okamžiku vyčerpání vyčleněných prostředků, nejpozději však do 31. prosince 2021.

Výše dotace činí maximálně 50 % z doložených výdajů, přičemž v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je příspěvek navýšen o 10 %. U domů s velmi nízkou energetickou náročností lze získat až 300 000 Kč, bude-li při stavbě kladen důraz na používání obnovitelných zdrojů energie, lze získat až 450 000 Kč.

Žadatel a příjemce podpory musí být první vlastník rodinného domu, žadatel je navíc povinen zajistit odborný technický dozor.

8Dotace na okna 2018

Příspěvek na pořízení nebo výměnu oken lze získat z programu Nová zelená úsporám 2018. Základním předpokladem je záměr docílit pořízením oken úspory energie. Podporovány jsou jak dílčí, tak komplexní opatření.

Okna, dveře a světlíky spadají do dílčích opatření. Výše dotace na okna se dle energetických parametrů po realizaci opatření pohybuje v rozmezí 2 100-3 800 Kč za m2.

V rámci programu Nová zelená úsporám 2018 mohou o dotace na výměnu oken žádat i vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, například společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, města a obce včetně městských částí, případně další právnické osoby. Celková výše příspěvku je omezena na 30 % řádně doložených výdajů. Minimální výše dotace, o kterou je možné žádat, je stanovena na 50 000 Kč.

9Dotace na tepelné čerpadlo 2018

Dotace na tepelné čerpadlo je nabízena ze 3. výzvy pro rodinné domy programu Nová zelená úsporám 2018. Podpora je určena na opatření, která povedou k efektivnějšímu využívání zdrojů energie. Jestliže zároveň zateplíte dům, dotace na čerpadlo je vyšší.

Majitelé nemovitostí a stavebníci mohou do konce roku 2021 žádat o příspěvek na:

 • výměnu neekologického zdroje tepla za ekologičtější (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo apod.)
 • výměnu elektrického vytápění na systém s tepelným čerpadlem

Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 50 % z doložených způsobilých výdajů. V Moravskoslezském a Ústeckém kraji je částka navýšena o 10 %. Příspěvek na pořízení tepelného čerpadla se v praxi v závislosti na konkrétním typu pohybuje od 60 000 Kč do 100 000 Kč.

Žádat lze také o dotaci na podporu využití tepla z odpadní vody, resp. na instalaci centrálních a decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Výše dotace je fixní – 5 000 Kč na jeden decentrální systém, na celý dům maximálně 15 000 Kč.

10Dotace na včely 2018

Dotace na včely je určena pro chovatele včel v České republice. Chovatelem včel je fyzická nebo právnická osoba, která je evidována jako chovatel včel u Českomoravské společnosti chovatelů.

Dotace je možné využít na pořízení nového technického vybavení, přičemž celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč, dále na racionalizaci kočování v maximální výši 150 000 Kč, na boj proti varroáze, úhradu nákladů na rozbory medu nebo na obnovu včelstev.

O dotaci se žádá do 15. května 2018, další podklady je nutné doručit do 15. července 2018. Pro včelařský rok 2018, který je vymezen v období od 1. srpna 2017 do 31. července 2018, je na dotace vyhrazena celková částka 63 863 596 Kč.

11Dotace na zateplení 2018

Dotace na zateplení pokrývá program Nová zelená úsporám 2018. Žádosti jsou v rámci 3. výzvy pro rodinné domy přijímány až do 31. prosince 2021.

Příspěvek se poskytuje na zateplení obálky budovy, tedy obvodových stěn, výměnu oken a dveří, podlah a stropů. Realizovat lze jak dílčí, tak komplexní opatření. Platí přitom jednoduché pravidlo: Čím více opatření současně provedete, tím vyšší dotaci od státu můžete očekávat.

Maximální výše dotace je poskytována dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy:

Kategorie Výše dotace
Obvodové stěny, podlahy nad terénem a střecha 500–800 Kč/m2
Výplně otvorů (okna, dveře) 2 100–3 800 Kč/m2
Podlahy na terénu 700–1 200 Kč/m2
Stropy a ostatní konstrukce 330–550 Kč/m2

Celková výše dotace na jednu žádost může činit až 50 % řádně doložených, způsobilých výdajů.

V rámci programu Nová zelená úsporám 2018 mohou o dotace na zateplení bytových domů žádat i vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, například společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, města a obce včetně městských částí, případně další právnické osoby. Celková výše příspěvku je omezena na 30 % řádně doložených výdajů. Minimální výše dotace, o kterou je možné žádat je stanovena na 50 000 Kč.

12Dotace pro začínající podnikatele 2018

Dotace pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji
Pro začínající drobné podnikatele s trvalým pobytem na území Jihomoravského kraje je určena dotace na nákup pozemku, na pořízení budov, strojů nebo nářadí, případně na reklamu, vytvoření webových stránek.

Minimální výše podpory na jeden projekt je 50 000 Kč, maximální výše činí 100 000 Kč. Podmínkou je spoluúčast žadatele nejméně 40% podílem na celkových nákladech projektu.

Lhůta pro podání žádosti je do 27. září 2018, nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Příspěvek pro začínající podnikatele od Úřadu práce
Začít podnikat lze i s finanční podporou ze strany Úřadu práce. Dotaci upravuje § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jde o zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Výše příspěvku závisí na míře nezaměstnanosti v ČR, v okresech s nižší nezaměstnaností než je celorepublikový průměr může příspěvek dosáhnout až 115 044 Kč, jinak je možné získat až 172 566 Kč. O konečné výši příspěvku rozhoduje Úřad práce.

K získání příspěvku je třeba na pobočku Úřadu práce podat žádost na příslušném formuláři. K žádosti se například přikládá podnikatelský záměr, finanční rozvaha, plánované náklady a také potvrzení o bezdlužnosti. Podmínkou je, že žadatel musí být v evidenci úřadu, žádost je tedy nutné podat ještě před zahájením podnikatelské činnosti.

Žadatel následně musí před schvalovací komisí svůj záměr obhájit. Pokud je příspěvek na zřízení společensky účelného místa schválen, je možné požádat o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů. Jde o překlenovací příspěvek, který se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců ve výši 0,25násobku průměrné mzdy. Na rok [aktuani-rok] vychází 7 190 Kč měsíčně.

13Investice do zemědělských podniků 2018

V rámci investic do zemědělských podniků se na říjen 2018 připravuje Program rozvoje venkova.

Dotace je určena na stavby a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu stavby. S dotací je možné stavět a rekonstruovat nosné konstrukce sadů, chmelnic, vinné révy včetně ochrany proti ptactvu nebo proti dešti a kroupám, dále lze stavět například skleníky nebo fóliovníky a další speciální zahradnické stavby.
Příspěvek se dá využít i na nákup zemědělských strojů nebo na nákup nemovitosti.

Čerpat může zemědělský podnikatel či skupina zemědělců. Dotace je poskytována na výdaje ve výši 100 tis. Kč – 150 mil. Kč. Maximální výše je 40 % všech nákladů, 10 % navíc získají mladí začínající zemědělci a ohrožené oblasti.

14Státní půjčka na bydlení 2018

I přes to, že půjčky nemají charakter dotačního programu, zařadili jsme do našeho přehledu také možnost státní půjčky na bydlení za zvýhodněných podmínek.

Půjčku mladým lidem do 36 let, kteří pečují o dítě do 6 let, poskytuje Státní fond rozvoje bydlení v rámci Programu 600. Úvěr lze využít na stavbu rodinného domu, na nákup nemovitosti k bydlení nebo na převod družstevního podílu.

Podmínky úvěru v Programu 600:

 • Skutečné náklady na výstavbu mohou být nejvýše 1 200 000 Kč, stejná částka platí i pro odhadní cenu pořizované nemovitosti.
 • Minimální výše úvěru je 50 000 Kč, maximální 600 000 Kč.
 • Součet výše úvěru z Programu 600 a výše úvěru od jiné osoby nesmí přesáhnout 90 % skutečných nákladů. To znamená, že při využití maximální povolené částky, musíte jít do úvěru se 120 000 Kč z vlastních zdrojů a půjčka od jiného poskytovatele nesmí přesáhnout 480 000 Kč.
 • Úroková sazba je ve výši základní referenční sazby EU, pro rok 2018 platí 0,75 % + 1-2 % p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let.
 • Splatnost úvěru je nejvýše 15 let, přičemž je umožněno odložení splácení jistiny až o 6 měsíců a přerušení splácení až na dobu 2 let.
 • Mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků.

Vedle Programu 600 existuje také Program 150, ve kterém lidé do 36 let mohou získat půjčku až do výše 150 000 Kč na rekonstrukce a modernizace bydlení. Úrok je 2 % p.a., fixace po celou dobu splácení, splatnost úvěru je do 10 let.

V úvěrových programech se ještě letos chystají změny, které jsou zatím ve schvalovacím procesu. Jde především o navýšení maximálních částek a prodloužení doby splácení.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu