Přehled dotací 2020

Stát se snaží z nejrůznějších důvodů motivovat lidi k hospodárnosti nebo k ekologickému smýšlení. Z tohoto důvodu zde existují nejrůznější dotační programy či výzvy, které lidem mohou ušetřit nemalé peníze. Skrblík pro vás připravil přehled nejžádanějších dotací spolu s návodem, jak tyto příspěvky získat.

1Dotace na auto 2020

Dotace na auto 2020 | © Maksim Toome / Shutterstock.com

V roce 2009 se v České republice zvažovalo zavedení finančního příspěvku od státu za nákup nového automobilu, pokud by zároveň bylo odevzdáno staré auto k ekologické likvidaci.

Pro tento typ příspěvku se vžilo označení šrotovné. Ačkoli je možné v aktuální podobě zákona o odpadech část o šrotovném dohledat, není možné o příspěvek žádat. Důvod nám byl vysvětlen tiskovým oddělením Ministerstva životního prostředí: „Šrotovné navržené v r. 2009 v odpadovém zákoně (§ 37d) je nevymahatelné, protože podmínky vyplácení měly být stanoveny vládním nařízením, které žádná vláda po r. 2009 nevydala. Byla to jistá možnost prosazená do zákona, aby jí bylo možno případně operativně použít, pokud by zavedení šrotovného bylo vyhodnoceno jako žádoucí s ohledem na snížení následků ekonomické recese. K tomu ale nedošlo.

Tiskové oddělení dále uvádí, že: „V návrhu nového odpadového zákona, jehož znění MŽP dokončuje a tento rok předloží vládě, se se šrotovným již nepočítá.

V současné době jsou k dispozici pouze časově omezené akce prodejců automobilů. Například v Auto ESA nabízí tzv. EKO dotaci ve výši 35 000 Kč. Podmínkou je nákup nového vozu s rokem výroby minimálně od roku 2009 a rok výroby vozu určeného k likvidaci musí být nejméně 2003.

Těžce zdravotně hendikepovaným stát přispívá na motorové vozidlo až 200 000 Kč. Žádost o příspěvek se podává na místně příslušném Úřadu práce.

2Dotace na elektromobily 2020

Zatímco v Německu mohou fyzické osoby čerpat dotaci na nákup elektromobilu ve výši 4 000 eur, v České republice dotační programy určené běžným občanům nejsou.

Dotační program pro obce
V jednokolové výzvě od 2. ledna do 30. září 2019 mají obce, kraje, státní příspěvkové organizace a veřejné výzkumné organizace možnost žádat o příspěvek na nákup elektromobilů, plug-in hybridů, hybridů a vozů na stlačený zemní plyn (CNG), nově také o dotaci na nástěnné dobíjecí stanice tzv. smart wallboxy (20 000 Kč). Výše dotace je dána pevně stanovenou částkou podle typu pohonu a kategorie vozidla.

Kategorie vozidlaVýše dotace
Elektromobil do 2,5 t250 000 Kč
Plug-in hybrid do 2,5 t200 000 Kč
Klasický hybrid a CNG50 000 Kč
El. minibus do 7,5 taž 1 000 0000 Kč

Oproti loňskému dotačnímu programu je možné příspěvek použít také na operativní leasing, případně lze dotaci zkombinovat s půjčkou od Státního fondu životního prostředí. Půjčka je pro obce bezúročná a splatnost může být rozložena až do 5 let.

Dotační program pro firmy
Dotační program Nízkouhlíkové technologie nabízí firmám příspěvek ve výši 55 až 75 % na pořízení elektromobilů. IV. výzva k podávání žádostí byla ukončena v květnu 2019. Žádosti v rámci V. výzvy budou přijímány od ledna 2020.

3Dotace na čističku odpadních vod (ČOV) 2020

Do konce června 2019 mohly obce žádat o dotaci na čističku odpadních vod. Od 1. listopadu 2019 do 31. ledna 2020 mohou obce žádat na dotace na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.

4Dotace na fotovoltaiku 2020

Stát dotuje v rámci programu Nová zelená úsporám 2020 fotovoltaické systémy, které lze využívat pro osobní potřebu třeba na ohřev vody nebo akumulaci energie. O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů. Výše dotace je na jednu žádost omezena na maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvyšší částka je podle použitého systému stanovena na 350 000 Kč.

Výše dotace na fotovoltaiku a solární panely

KategorieDotace
Solární termický systém na přípravu teplé vody35 000 Kč
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění50 000 Kč
FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem35 000 Kč
FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-155 000 Kč
FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-170 000 Kč
FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1100 000 Kč

Žádost se podává elektronicky přímo na stránkách programu, do 5 dnů poté je třeba na příslušné krajské pracoviště fondu doručit související dokumenty. Po kontrole a následném doložení realizace většinou nic nebrání proplacení dotace.

O dotaci lze žádat do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání vyhrazených finančních prostředků.

5Dotace Dešťovka 2020

Dotační program Dešťovka je určen pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů. Program lze využít na 3 typy projektů, u všech platí, že výše příspěvku činí maximálně 50 % z celkových výdajů:

 • Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady
  Dotace je určena pro domy ve všech obcích v celé ČR. Výše podpory dosahuje až 55 000 Kč.
 • Akumulaci srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování v domácnosti
  V celé ČR mohou stávající domy i novostavby získat dotaci až 65 000 Kč.
 • Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové
  Dotace až 105 000 Kč. Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, ke které se dále přičítá 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3

6Dotace na kotel 2020

Stát přispívá na pořízení ekologičtějších kotlů částkou až 120 000 Kč v programu Kotlíkové dotace 2020. Maximální výše kotlíkové dotace závisí na druhu instalovaného tepelného zdroje. Dotace se navyšuje o dalších 7 500 Kč v obcích, které jsou označeny jako prioritní území.

Kotlíkové dotace 2020 spravují jednotlivé kraje, žádat o příspěvek může majitel rodinného domu s kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.

Pokud výměnu kotle zkombinujete s dalšími body v programu Nová zelená úsporám, můžete uplatnit nárok na bonus ve výši 20 000 Kč.

7Dotace na novostavby 2020

Dotace na novostavby 2020V rámci programu Nová zelená úsporám 2020 lze žádat o dotace na novostavbu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.

O příspěvek žádá vždy vlastník (spoluvlastník) nebo stavebník rodinného domu. Žádosti o dotace na novostavbu jsou přijímány do okamžiku vyčerpání vyčleněných prostředků, nejpozději však do 31. prosince 2021.

Výše dotace činí maximálně 50 % z doložených výdajů, přičemž v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji jsou žadatelé ještě zvýhodněni. U domů s velmi nízkou energetickou náročností lze získat jednorázovou částku 150 000 až 300 000 Kč. Bude-li při stavbě kladen důraz na používání obnovitelných zdrojů energie, lze získat až 450 000 Kč.

Žadatel a příjemce podpory musí být první vlastník rodinného domu, žadatel je navíc povinen zajistit odborný technický dozor.

8Dotace na okna 2020

Příspěvek na pořízení nebo výměnu oken lze získat z programu Nová zelená úsporám 2020 v rámci dotace Rodinné domy – zateplení. Základním předpokladem je záměr docílit pořízením oken úspory energie. Podporovány jsou jak dílčí, tak komplexní opatření.

Okna, dveře a světlíky spadají do dílčích opatření. Výše dotace na okna se dle energetických parametrů po realizaci opatření pohybuje v rozmezí 2 100-3 800 Kč za m2.

V rámci programu Nová zelená úsporám 2020 mohou o dotace na výměnu oken žádat i vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, například společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, města a obce včetně městských částí, případně další právnické osoby. Celková výše příspěvku je omezena na 30 % řádně doložených výdajů.

9Dotace na tepelné čerpadlo 2020

Dotace na tepelné čerpadlo je nabízena ze 3. výzvy pro rodinné domy programu Nová zelená úsporám 2020. Podpora je určena na opatření, která povedou k efektivnějšímu využívání zdrojů energie. Jestliže zároveň zateplíte dům, dotace na čerpadlo je vyšší.

Majitelé nemovitostí a stavebníci mohou do konce roku 2021 žádat o příspěvek na:

 • výměnu neekologického zdroje tepla za ekologičtější (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo apod.)
 • výměnu elektrického vytápění na systém s tepelným čerpadlem

Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 50 % z doložených způsobilých výdajů. V Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji je částka navýšena o zvláštní zvýhodnění. Příspěvek na pořízení tepelného čerpadla se v praxi v závislosti na konkrétním typu pohybuje od 60 000 Kč do 100 000 Kč.

Žádat lze také o dotaci na podporu využití tepla z odpadní vody, resp. na instalaci centrálních a decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Výše dotace je fixní – 5 000 Kč na jeden decentrální systém, na celý dům maximálně 15 000 Kč.

10Dotace na včely 2020

Dotace na včely je určena pro chovatele včel v České republice. Chovatelem včel je fyzická nebo právnická osoba, která je evidována jako chovatel včel u Českomoravské společnosti chovatelů.

Dotace je možné využít na pořízení nového technického vybavení, přičemž celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč, dále na racionalizaci kočování v maximální výši 150 000 Kč, na boj proti varroáze, úhradu nákladů na rozbory medu nebo na obnovu včelstev.

11Dotace na zateplení 2020

Dotace na zateplení pokrývá program Nová zelená úsporám 2020. Žádosti jsou v rámci 3. výzvy pro rodinné domy přijímány až do 31. prosince 2021.

Příspěvek se poskytuje na zateplení obálky budovy, tedy obvodových stěn, výměnu oken a dveří, podlah a stropů. Realizovat lze jak dílčí, tak komplexní opatření. Platí přitom jednoduché pravidlo: Čím více opatření současně provedete, tím vyšší dotaci od státu můžete očekávat.

Maximální výše dotace je poskytována dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy:

KategorieVýše dotace
Obvodové stěny, podlahy nad terénem, střechy, stropy500–800 Kč/m2
Výplně otvorů (okna, dveře)2 100–3 800 Kč/m2
Podlahy na terénu700–1 200 Kč/m2

Celková výše dotace na jednu žádost může činit až 50 % řádně doložených, způsobilých výdajů.

V rámci programu Nová zelená úsporám 2020 mohou o dotace na zateplení bytových domů žádat i vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, například společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, města a obce včetně městských částí, případně další právnické osoby. Celková výše příspěvku je omezena na 30 % řádně doložených výdajů.

12Dotace pro podnikatele 2020

Dotace pro podnikatele v Jihomoravském kraji
Pro drobné podnikatele s trvalým pobytem na území Jihomoravského kraje je určena dotace na provozování turistických center, poskytování domácí hospicové péče, udržování rybníků, malých vodních nádrží a drobných vodních toků, na podporu zadržení vody v krajině a péči  o zeleň, je možné požádat i o individuální dotace z důvodů zvláštního zřetele hodných v oblastech, které momentálně nejsou podporovány.

Minimální výše podpory na jeden projekt je 25 000 Kč, maximální výše není stanovena.

Lhůta pro podání žádosti je do 31. října 2019.

Příspěvek pro začínající podnikatele od Úřadu práce
Začít podnikat lze i s finanční podporou ze strany Úřadu práce. Dotaci upravuje § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jde o zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Výše příspěvku závisí na míře nezaměstnanosti v ČR, v okresech s nižší nezaměstnaností než je celorepublikový průměr může příspěvek dosáhnout až 124 900 Kč, jinak je možné získat až 187 350 Kč. O konečné výši příspěvku rozhoduje Úřad práce.

K získání příspěvku je třeba na pobočku Úřadu práce podat žádost na příslušném formuláři. K žádosti se například přikládá podnikatelský záměr, finanční rozvaha, plánované náklady a také potvrzení o bezdlužnosti. Podmínkou je, že žadatel musí být v evidenci úřadu, žádost je tedy nutné podat ještě před zahájením podnikatelské činnosti.

Pokud je příspěvek na zřízení společensky účelného místa schválen, je možné požádat o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů. Jde o překlenovací příspěvek, který se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců ve výši 0,25násobku průměrné mzdy.

13Investice do zemědělských podniků 2020

V rámci investic do zemědělských podniků se na říjen 2020 připravuje Program rozvoje venkova.

Dotace je určena na stavby a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu stavby. S dotací je možné stavět a rekonstruovat nosné konstrukce sadů, chmelnic, vinné révy včetně ochrany proti ptactvu nebo proti dešti a kroupám, dále lze stavět například skleníky nebo fóliovníky a další speciální zahradnické stavby.
Příspěvek se dá využít i na nákup zemědělských strojů nebo na nákup nemovitosti.

Čerpat může zemědělský podnikatel či skupina zemědělců. Dotace je poskytována na výdaje ve výši 100 tis. Kč – 150 mil. Kč. Maximální výše je 40 % všech nákladů, 10 % navíc získají mladí začínající zemědělci a ohrožené oblasti.

14Státní půjčka na bydlení 2020

I přes to, že půjčky nemají charakter dotačního programu, zařadili jsme do našeho přehledu také možnost státní půjčky na bydlení za zvýhodněných podmínek.

Půjčku mladým lidem do 36 let, kteří pečují o dítě do 15 let, poskytuje Státní fond rozvoje bydlení v rámci Programu pro mladé. Úvěr lze využít na stavbu rodinného domu, na nákup nemovitosti k bydlení nebo na modernizaci obydlí.

Podmínky úvěru v Programu pro mladé:

 • Výše úvěru na pořízení rodinného domu (ať už stavbou nebo koupí) může být maximálně 2 000 000 Kč, nejvýše 80% sjednaných nákladů
 • Na koupi bytu je maximální částka úvěru 1 200 000 Kč (nejvýše 80% sjednané ceny)
 • Na modernizaci obydlí je poskytována částka v rozmezí 30 000 Kč až 300 000 Kč.
 • Úroková sazba je ve výši základní referenční sazby EU, pro rok 2020 platí nejméně 1% p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let.
 • Splatnost úvěru je nejvýše 10 let (na modernizaci) a 20 let (na pořízení obydlí), přičemž je umožněno odložení splácení jistiny nebo přerušení splácení až na dobu 2 let.

Mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků.

>