, 14 dotací od státu, které můžete využít v roce 2018 - Skrblík.cz

Přehled dotací 2018

Stát se snaží z nejrůznějších důvodů motivovat lidi k hospodárnosti nebo k ekologickému smýšlení. Z tohoto důvodu zde existují nejrůznější dotační programy či výzvy, které lidem mohou ušetřit nemalé peníze. Skrblík pro vás připravil přehled nejžádanějších dotací spolu s návodem, jak tyto příspěvky získat.

1Dotace na auto 2018

Dotace na auto 2018 | © Maksim Toome / Shutterstock.comStát v současné době připravuje příspěvek na nákup nového vozidla výměnou za likvidaci vozu staršího. Pro tento typ dotace se zažilo označení šrotovné. Více informací o něm není v současné době k dispozici.

V roce 2016 vláda schválila podporu nákupu vozidel na alternativní pohon (CNG, elektromobil) v rámci státní správy. Současně jim přispívá na likvidaci přestárlých vozidel.

Těžce zdravotně hendikepovaným stát přispívá na motorové vozidlo až 200 000 Kč. Žádost o příspěvek se podává na místně příslušném Úřadu práce.

2Dotace na čističku odpadních vod (ČOV) 2018

Od 1. listopadu 2016 mohou obce žádat o dotaci na čističku odpadních vod, přímo vlastník nemovitosti o dotaci žádat nemůže.

Kde se nevyplatí postavit obecní čističku odpadních vod, tam může obec žádat o příspěvky na vybudování domovních ČOV. Výše dotace se odvíjí od počtu lidí napojených na čističku a činí maximálně 80 % výdajů.

Žádost o dotaci na čističku odpadních vod 2018 přijímá Státní fond životního prostředí do konce listopadu 2017, nebo do vyčerpání 100 milionů korun.

3Dotace na elektrokolo 2018

Zákazníci energetické společnosti E.ON mohou při nákupu elektrokola značky Lectron ušetřit dle vybraného modelu až 4 000 Kč.

Sleva na elektrokolo platí v partnerských prodejnách E.ON. Před koupí elektrokola si je třeba vygenerovat slevový voucher.

4Dotace na elektromobily 2018

Národní akční plán čisté mobility je program státu zaměřený na dotace na nákup elektromobilů, vozidel na CNG či plug-in hybridy.

Žádosti jsou přijímány od listopadu 2016 prozatím pouze od obcí a městských částí. Tím se stát snaží motivovat samosprávu k ekologičtějšímu smýšlení. Dle zvoleného druhu pohonu a typu vozidla může dotace u elektromobilu činit až 220 000 Kč.

Zatím je v programu alokováno 100 miliónů korun, uvažuje se o dalším navyšování. Navíc se jedná o jakýsi odrazový můstek, na jehož základě se bude připravovat dotační program na elektromobily pro fyzické osoby.

 • Více o dotaci na elektromobily 2018
 • 5Dotace na fotovoltaiku 2018

  Stát dotuje v rámci programu Nová zelená úsporám 2018 fotovoltaické systémy, které lze využívat pro osobní potřebu třeba na ohřev vody nebo akumulaci energie. Výše dotace může dle použitého systému být až 100 000 Kč.

  Žádost se podává elektronicky přímo na stránkách programu, do 5 dnů poté je třeba na příslušné krajské pracoviště fondu doručit související dokumenty. Po kontrole a následném doložení realizace většinou nic nebrání proplacení dotace.

  6Dotace na chov ovcí 2018

  Ministerstvo zemědělství vypisuje dotace na nákup plemenných zvířat a na udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat. V roce 2016 bylo na tyto dotace vyčleněno 20 miliónů korun.

  Na základě prováděné kontroly mléčné užitkovosti může chovatel obdržet dotaci až 300 Kč za kus. Dotace administruje Svaz chovatelů ovcí a koz České republiky.

  7Dotace na kotel 2018

  Stát přispívá na pořízení ekologičtějších kotlů částkou až 127 500 Kč v programu Kotlíkové dotace 2018.

  S výjimkou Prahy jsou všechny vyčleněné finance z programu vyčerpány. V Česku je až 350 000 neekologických kotlů, které se nebudou moct od září 2020 používat. O dotaci je tedy velký zájem a další kolo výzev se očekává nejdříve v polovině roku 2017.

  Kotlíkové dotace 2018 spravují jednotlivé kraje, žádat o příspěvek může majitel rodinného domu s kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.

  8Dotace na lesy 2018

  Stát podporuje hospodaření v lesích, dotaci lze získat na:

  • ekologické a šetrné technologie používané v lesním hospodářství
  • obnovu, zajištění a výchovu lesa do 40 let věku
  • zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin
  • obnovu poškozených lesů imisemi a vlivem člověka
  • podpora sdružování a hospodaření vlastníků lesů
  • vyhotovení lesních hospodářských plánů

  V těchto šesti oblastech lze získat příspěvek třeba na nákup stromků k lesní výsadbě, k odstraňování nevhodných porostů nebo k výchově a ochraně porostů oplocením či pletivem.

  Vlastníci lesů nebo subjekty v lesích hospodařící mohou o dotaci žádat na místně příslušných krajských úřadech. Podmínky dotace a výše příspěvku se v jednotlivých krajích liší.

  9Dotace na novostavby 2018

  Dotace na novostavby 2018V rámci programu Nová zelená úsporám 2018 lze žádat o dotace na novostavbu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Podporována je také změna již dokončené budovy, která před zahájením rekonstrukce nesplňuje požadavek na energetickou náročnost dle podmínek programu.

  O příspěvek žádá vždy vlastník (spoluvlastník) nebo stavebník rodinného domu. Žádosti o dotace na novostavbu jsou přijímány do okamžiku vyčerpání vyčleněných prostředků, nejpozději však do 31. prosince 2021.

  Výše dotace činí maximálně 50 % z doložených výdajů, přičemž v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je příspěvek navýšen o 10 %. U domů s velmi nízkou energetickou náročností lze získat až 300 000 Kč, bude-li při stavbě kladen důraz na používání obnovitelných zdrojů energie, lze získat až 450 000 Kč.

  Žadatel a příjemce podpory musí být první vlastník rodinného domu, žadatel je navíc povinen zajistit odborný technický dozor.

  Od 9. ledna 2017 lze žádat o příspěvek na novostavby bytových domů ze 3. výzvy programu Nová zelená úsporám 2018. Prvotním předpokladem je opět velmi nízká energetická náročnost nemovitosti.

  10Dotace na okna 2018

  Příspěvek na pořízení nebo výměnu oken lze získat z programu Nová zelená úsporám 2018. Základním předpokladem je záměr docílit pořízením oken úspory energie. Podporovány jsou jak dílčí, tak komplexní opatření.

  Okna, dveře a světlíky spadají do dílčích opatření. Výše dotace na okna se dle energetických parametrů po realizaci opatření pohybuje v rozmezí 2 100-3 800 Kč za m2.

  Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek mohou žádat o dotaci na okna od Evropského fondu pro regionální rozvoj. (Žadatelé z Prahy tuto možnost nemají.) Výzvu č. 37 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, žádosti lze podávat až do 30. listopadu 2017. Podporovány jsou celkové i dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů a mezi nimi také výměna okna.

  Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč, maximální výše 90 000 000 Kč.

  11Dotace na rybníky 2018

  Dotace na rybníky 2018Ministerstvo zemědělství v roce 2016 vyhlásilo dotační program Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže. Žadatelé mohli být pouze z řad plátců DPH: právnické a fyzické osoby zapsané v evidenci zemědělského podnikatele, vybrané univerzity a školní zařízení, rybářská sdružení a spolky.

  O příspěvky z 1. výzvy bylo možné žádat do konce roku 2016 v těchto oblastech:

  • podpora výstavby nových, obnovy zaniklých či rekonstrukci současných rybníků větších než 2 ha
  • podpora odbahnění značně zanesených rybníků o rozloze 2-30 ha
  • odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích za předpokladu, že součástí akce není odbahnění a rybník nebyl zasažen povodní
  • odstranění povodňových škod na rybnících a vodních nádržích

  Výše podpory byla u podpory výstavby rybníků až 80 % uznatelných nákladů, u dalších oblastí až 100 procent uznatelných nákladů stavebně technologické části. Program je plánován až do roku 2021, očekávaná 2. výzva by měla být spuštěna v prvním čtvrtletí roku 2017.

  12Dotace na tepelné čerpadlo 2018

  Dotace na tepelné čerpadlo je nabízena ze 3. výzvy pro rodinné domy programu Nová zelená úsporám 2018. Podpora je určena na opatření, která povedou k efektivnějšímu využívání zdrojů energie. Jestliže zároveň zateplíte dům, dotace na čerpadlo je vyšší.

  Majitelé nemovitostí a stavebníci mohou do konce roku 2021 žádat o příspěvek na:

  • výměnu neekologického zdroje tepla za ekologičtější (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo apod.)
  • výměnu elektrického vytápění na systém s tepelným čerpadlem

  Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 50 % z doložených způsobilých výdajů. V Moravskoslezském a Ústeckém kraji je částka navýšena o 10 %. Příspěvek na pořízení tepelného čerpadla se v praxi v závislosti na konkrétním typu pohybuje od 60 000 Kč do 100 000 Kč.

  Od 9. ledna 2017 lze využít dotaci na podporu využití tepla z odpadní vody, resp. na instalaci centrálních a decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Výše dotace je fixní – 5 000 Kč na jeden decentrální systém, na celý dům maximálně 15 000 Kč.

  13Dotace na včely 2018

  Ministerstvo zemědělství vypsalo dotace na podporu včelařství za účelem opylování zemědělských plodin.

  Žádat o ně může včelař chovající včely na území ČR, předmětem dotace se stává včelstvo, které je v daném roce zazimováno. Výše příspěvku na jedno včelstvo dosahuje až 180 Kč. Dotace administruje Český svaz včelařů.

  V následujících třech letech by včelaři měli na dotacích obdržet 232 miliónů korun. Pro rok 2017 je vyhrazeno 75 milionů korun, v dalších letech se částka navyšuje.

  14Dotace na zateplení 2018

  Dotace na zateplení pokrývá program Nová zelená úsporám 2018. Žádosti jsou v rámci 3. výzvy pro rodinné domy přijímány až do 31. prosince 2021.

  Příspěvek se poskytuje na zateplení obálky budovy, tedy obvodových stěn, výměnu oken a dveří, podlah a stropů. Realizovat lze jak dílčí, tak komplexní opatření. Platí přitom jednoduché pravidlo: Čím více opatření současně provedete, tím vyšší dotaci od státu můžete očekávat.

  Maximální výše dotace je poskytována dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy:

  • obvodové stěny, podlahy nad terénem a střechy – 500-800 Kč za m2
  • výplně otvorů – 2 100-3 800 Kč za m2
  • podlahy na terénu – 700-1 200 Kč za m2
  • stropy a ostatní konstrukce – 330-550 Kč za m2

  Celková výše dotace na jednu žádost může činit až 50 % řádně doložených, způsobilých výdajů.

  Našli jste chybu?

  Nahlásit chybu