Oddlužení 2024 → Podmínky, kalkulačka, jak postupovat

Petr Novák
Publikováno 5. května 2024
 • Podle Exekutorské komory aktuálně čelí exekučnímu řízení téměř 645 tisíc osob
 • Jedním z řešení, jak se dostat z dluhů ven, je oddlužení
 • Celý proces je poměrně složitý, oddlužení má spoustu podmínek a závazků, výsledkem je ale život bez dluhů

Oddlužení slouží osobám fyzickým i právnickým osobám, ale pouze osobám, které nepodnikají. Podnikatelé (OSVČ) mohou využít oddlužení pouze v případě, že mají dluhy spotřebitelského charakteru, v případě dluhů z podnikání pak musí splnit určité podmínky. Problematice oddlužení OSVČ se věnujeme v samostatném článku: Oddlužení OSVČ 2024: Jak postupovat, podmínky a průběh insolvence.

Jak vyhlásit osobní bankrot

V červnu 2019 vstoupila v platnost insolvenční novela, díky které se osobní bankrot stal dostupnějším pro větší počet lidí. Využít lze zkrácenou variantu oddlužení v délce tří let.

Detailní návod, jak vyhlásit osobní bankrot, spolu se všemi potřebnými formuláři najdete v článku Osobní bankrot 2024: Podmínky, přehledný návod jak vyhlásit.

  1. V čem spočívá oddlužení?

   Podstatou oddlužení je dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, kterou zprostředkuje soud. Při schválení oddlužení má dlužník příležitost splatit buď celý dluh, nebo jeho část, přičemž mu může být v závislosti na domluvě zbytek dluhu odpuštěn.

   Po schválení a vyhlášení osobního bankrotu již dále nerostou úroky z úvěru a na majetek dlužníka není možné uvalit exekuci. Veškeré údaje o dlužníkovi včetně výše jeho příjmů jsou ale veřejně přístupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

   Nezajištěné dluhy je možné uhradit dvěma cestami – prodejem a zpeněžením existujícího majetku dlužníka, nebo kombinací zpeněžení majetku a splátkového kalendáře. O způsobu oddlužení hlasují všichni nezajištění věřitelé, přičemž soud k jejich rozhodnutí přihlíží.

Při žádosti o oddlužení nevyužívejte služeb soukromých firem

V současné době je ke zpracování a podání návrhů oprávněn pouze advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci.

Nejvyšší částka za vypracování návrhu je zákonem stanovena na 4 tisíce korun při oddlužení jednotlivce a 6 tisíc při společném oddlužení manželů. Akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace návrhy vypracují zdarma.

  1. Jak na oddlužení

   Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

   Rozhodne-li soud o tomto postupu, dojde ke zpeněžení (prodeji) majetku dlužníka, jehož nabyl do okamžiku povolení oddlužení. Ze získaných peněz budou uspokojeni věřitelé.

   Oddlužení kombinací zpeněžení majetku a splátkového kalendáře

   Při oddlužení kombinací zpeněžení majetku a splátkového kalendáře se dlužník zavazuje platit pravidelné měsíční splátky, zároveň mu však bude prodána část jeho majetku. Dlužník musí každý měsíc uhradit splátku alespoň ve výši 2 200 Kč.

   Úhrada dluhu probíhá pravidelně každý měsíc strhnutím části platu. K úplnému oddlužení má dlužník možnost uhradit alespoň 60 % pohledávek během 3 let, nebo minimálně 30 % svých závazků za 5 let.

   Jestliže se mu nepodaří splatit 30 % dluhů během 5 let, bude o prominutí zbývajících dluhů rozhodovat soud. Pokud soud shledá, že se dlužník maximálně snažil své dluhy splatit, bude mu podle nové právní úpravy zbytek dluhů odpuštěn, i když splatí třeba jen 10 % svých závazků.
   Spočítat pravděpodobnou výši splátek

Co je to nezabavitelná částka?

Nezabavitelná částka, nebo také nezabavitelné minimum, představuje část příjmu osoby v insolvenci, která nemůže být zabavena, neboť slouží k zajištění životních potřeb.

Výpočet výše nezabavitelného minima se vypočítává z výše životního minima jednotlivce a tzv. normativních nákladů na bydlení pro 1 a 2 osoby v obci od 70.000 obyvatel.

V roce 2024 činí nezabavitelné minimum na dlužníka 12 705 Kč, ve srovnání s rokem 2023 došlo ke snížení částky o 933 Kč. Pokud dlužník živí manželku, manžela nebo děti, nezabavitelná částka se navyšuje o 25 % za každou vyživovanou osobu. V roce 2024 tedy je nezabavitelné minimum na každou vyživovanou osobu 3 176 Kč.

 1. Oddlužení důchodců a invalidů

  Oddlužení důchodců a invalidů (druhý a třetí stupeň) je od června 2019 mnohem jednodušší. K úplnému oddlužení postačí placení minimální částky ve výši 2 200 Kč každý měsíc po dobu 3 let. Této možnosti lze využít pouze jednou.

 2. Oddlužení OSVČ

  Osobní bankrot OSVČ je možný pouze v případě, že má dluhy spotřebitelského charakteru. Nicméně za určitých podmínek může soud povolit oddlužení i osobě, která má dluhy z podnikání.

  Podmínky pro oddlužení OSVČ

  • S oddlužením souhlasí věřitel. Pokud věřitel nereaguje, předpokládá se, že souhlasí. Jestliže nesouhlasí, musí to výslovně sdělit a to nejpozději s přihláškou své pohledávky.
  • Jde o pohledávku zajištěného věřitele. Pohledávka je tedy uspokojena z výtěžku prodeje majetku.
  • Jde o pohledávku věřitele, která zůstala po konci konkursního řízení. O oddlužení může žádat podnikatel, který již prošel konkursem.

  Více informací o osobním bankrotu OSVČ

Dlužník je při oddlužení povinen:

 1. Maximálně usilovat o úhradu dluhu

  Dlužník je povinen vykonávat výdělečnou činnost. Pokud je nezaměstnaný, musí aktivně usilovat o získání příjmů.

  Všechny dary a mimořádné příjmy (dědictví, výhra v loterii apod.) nad rámec standardních splátek musí vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek použít k mimořádným splátkám. Tyto dary a jiné mimořádné příjmy nesmí dlužník ze zákona odmítnout.

 2. Pravidelně informovat všechny zainteresované strany

  Dlužník musí bezodkladně informovat insolvenční soud, insolvenčního správce a věřitele o každé změně bydliště či zaměstnání.

  Insolvenčnímu správci musí navíc dlužník každých 6 měsíců doložit výši příjmů (mzdu, příjmy z podnikání, nemocenskou, starobní a invalidní důchod, jednorázové dary či dědictví).

 3. Nezatajovat příjmy a další důležité informace

  V průběhu celého procesu oddlužování je dlužník pod kontrolou insolvenčního soudu, insolvenčního správce a věřitelů. Těm nesmí zatajit žádný ze svých příjmů a na žádost kohokoliv z nich musí předložit k nahlédnutí všechna svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení.

 4. Chovat se poctivě a racionálně

  Při plnění předepsaného splátkového kalendáře nesmí dojít k prodlení jakékoliv nařízení platby v trvání více než 30 dnů. Dlužník rovněž nesmí přijímat jakékoliv další závazky (půjčky apod.), které by nemusel včas splnit.

 5. Neposkytovat žádnému z věřitelů jakékoliv zvláštní výhody

  Dlužník dle insolvenčního zákona nesmí poskytovat žádnému z věřitelů jakékoliv zvláštní výhody.

Při porušení kterékoliv z těchto podmínek následuje zpravidla zrušení osobního bankrotu a vyhlášení konkursu na fyzickou osobu.

Co bude následovat po ukončení splácení?

Bude-li dlužník včas a řádně plnit veškeré předepsané povinnosti uložené soudem, proces oddlužení se ukončí.

Dlužníkovi jsou smazány veškeré dluhy, a to až do okamžiku schválení oddlužení.

Rozhodnutí o oddlužení může být soudem vzato zpět

Rozhodnutí soudu o oddlužení není nevratné. Zjistí-li se po dobu 3 let od vydání usnesení, že dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo byl odsouzen za úmyslný trestný čin související s oddlužením nebo osvobozením, může soud své předchozí rozhodnutí změnit.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.