Oddlužení 2024 → Podmínky, kalkulačka, jak postupovat

Petr Novák
Publikováno 5. prosince 2023
 • Podle Exekutorské komory na konci roku 2022 čelilo exekučnímu řízení více než 667 tisíc osob
 • Jedním z řešení, jak se dostat z dluhů ven, je oddlužení
 • Cesta k němu je poměrně složitá, má spoustu podmínek a závazků, na jejím konci je ale člověk bez dluhů a může nadále žít plnohodnotný život

Oddlužení slouží osobám fyzickým i právnickým osobám, ale pouze osobám, které nepodnikají. Podnikatelé (OSVČ) mohou využít oddlužení pouze v případě, že mají dluhy spotřebitelského charakteru, v případě dluhů z podnikání pak musí splnit určité podmínky. Problematice oddlužení OSVČ se věnujeme v samostatném článku: Oddlužení OSVČ 2022: Jak postupovat, podmínky a průběh insolvence.

Jak vyhlásit osobní bankrot

1. června 2019 vstoupila v platnost insolvenční novela, díky které je  osobní bankrot dostupnější většímu počtu lidí. Také je možné využít nově zkrácenou variantu oddlužení na 3 roky.

Detailní návod, jak vyhlásit osobní bankrot, spolu se všemi potřebnými formuláři najdete v článku Osobní bankrot 2022: Podmínky, přehledný návod jak vyhlásit.

  1. V čem spočívá oddlužení?

   Podstatou oddlužení je dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, kterou zprostředkuje soud. Při schválení oddlužení má dlužník příležitost splatit buď celý dluh, nebo jeho část, přičemž mu může být v závislosti na domluvě zbytek dluhu odpuštěn.

   Po schválení a vyhlášení osobního bankrotu již dále nerostou úroky z úvěru a na majetek dlužníka není možné uvalit exekuci. Veškeré údaje o dlužníkovi včetně výše jeho příjmů jsou ale veřejně přístupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

   Nezajištěné dluhy je možné uhradit dvěma cestami – prodejem a zpeněžením existujícího majetku dlužníka, nebo kombinací zpeněžení majetku a splátkového kalendáře. O způsobu oddlužení hlasují všichni nezajištění věřitelé, přičemž soud k jejich rozhodnutí přihlíží.

   Od roku 2023 ovlivnila vyhlášení osobního bankrotu změna výše životního minima. Od té se totiž odvíjí částka, která je ze zákona stanovena jako nezbavitelné minimum. Nově se tedy maximální výše nezbavitelné částky z výplaty nebo důchodu počítá jako 1,5 násobek životního minima jednotlivce a poměrné částky normativních nákladů na bydlení. Dosud se počítalo s dvojnásobkem životního minima.

Při žádosti o oddlužení nevyužívejte služeb soukromých firem

V současné době je ke zpracování a podání návrhů oprávněn pouze advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci.

Nejvyšší částka za vypracování návrhu je zákonem stanovena na 4 tisíce korun při oddlužení jednotlivce a 6 tisíc při společném oddlužení manželů. Akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace návrhy vypracují zdarma.

 1. Jak na oddlužení

  A) Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

  Rozhodne-li soud o tomto postupu, dojde ke zpeněžení (prodeji) majetku dlužníka, jehož nabyl do okamžiku povolení oddlužení. Ze získaných peněz budou uspokojeni věřitelé.

  B) Oddlužení kombinací zpeněžení majetku a splátkového kalendáře

  Při oddlužení kombinací zpeněžení majetku a splátkového kalendáře se dlužník zavazuje platit pravidelné měsíční splátky, zároveň mu však bude prodána část jeho majetku. Dlužník musí každý měsích uhradit splátku alespoň ve výši 2 178 Kč.

  Úhrada dluhu probíhá pravidelně každý měsíc strhnutím části platu. K úplnému oddlužení má dlužník možnost uhradit alespoň 60 % pohledávek během 3 let, nebo minimálně 30 % svých závazků za 5 let.

  Jestliže se mu nepodaří splatit 30 % dluhů během 5 let, bude o prominutí zbývajících dluhů rozhodovat soud. Pokud soud shledá, že se dlužník maximálně snažil své dluhy splatit, bude mu podle nové právní úpravy zbytek dluhů odpuštěn, i když splatí třeba jen 10 % svých závazků.
  Spočítat pravděpodobnou výši splátek

 2. Oddlužení důchodců a invalidů

  Oddlužení důchodců a invalidů (druhý a třetí stupeň) je od 1. června 2019 mnohem jednodušší. K úplnému oddlužení postačí placení minimální částky ve výši 2 178 Kč každý měsíc po dobu 3 let. Této možnosti lze využít pouze jednou.

 3. Oddlužení OSVČ

  Osobní bankrot OSVČ je možný pouze v případě, že má dluhy spotřebitelského charakteru. Nicméně za určitých podmínek může soud povolit oddlužení i osobě, která má dluhy z podnikání.

  Podmínky pro oddlužení OSVČ

  • S oddlužením souhlasí věřitel. Pokud věřitel nereaguje, předpokládá se, že souhlasí. Jestliže nesouhlasí, musí to výslovně sdělit a to nejpozději s přihláškou své pohledávky.
  • Jde o pohledávku zajištěného věřitele. Pohledávka je tedy uspokojena z výtěžku prodeje majetku.
  • Jde o pohledávku věřitele, která zůstala po konci konkursního řízení. O oddlužení může žádat podnikatel, který již prošel konkursem.

  Více informací o osobním bankrotu OSVČ

Dlužník je při oddlužení povinen:

 1. Maximálně usilovat o úhradu dluhu

  Dlužník je povinen vykonávat výdělečnou činnost. Pokud je nezaměstnaný, musí aktivně usilovat o získání příjmů.

  Všechny dary a mimořádné příjmy (dědictví, výhra v loterii apod.) nad rámec standardních splátek musí vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek použít k mimořádným splátkám. Tyto dary a jiné mimořádné příjmy nesmí dlužník ze zákona odmítnout.

 2. Pravidelně informovat všechny zainteresované strany

  Dlužník musí bezodkladně informovat insolvenční soud, insolvenčního správce a věřitele o každé změně bydliště či zaměstnání.

  Insolvenčnímu správci musí navíc dlužník každých 6 měsíců doložit výši příjmů (mzdu, příjmy z podnikání, nemocenskou, starobní a invalidní důchod, jednorázové dary či dědictví).

 3. Nezatajovat příjmy a další důležité informace

  V průběhu celého procesu oddlužování je dlužník pod kontrolou insolvenčního soudu, insolvenčního správce a věřitelů. Těm nesmí zatajit žádný ze svých příjmů a na žádost kohokoliv z nich musí předložit k nahlédnutí všechna svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení.

 4. Chovat se poctivě a racionálně

  Při plnění předepsaného splátkového kalendáře nesmí dojít k prodlení jakékoliv nařízení platby v trvání více než 30 dnů. Dlužník rovněž nesmí přijímat jakékoliv další závazky (půjčky apod.), které by nemusel včas splnit.

 5. Neposkytovat žádnému z věřitelů jakékoliv zvláštní výhody

  Dlužník dle insolvenčního zákona nesmí poskytovat žádnému z věřitelů jakékoliv zvláštní výhody.

Při porušení kterékoliv z těchto podmínek následuje zpravidla zrušení osobního bankrotu a vyhlášení konkursu na fyzickou osobu.

Co bude následovat po ukončení splácení?

Bude-li dlužník včas a řádně plnit veškeré předepsané povinnosti uložené soudem, proces oddlužení se ukončí.

Dlužníkovi jsou smazány veškeré dluhy, a to až do okamžiku schválení oddlužení.

Rozhodnutí o oddlužení může být soudem vzato zpět

Rozhodnutí soudu o oddlužení není nevratné. Zjistí-li se po dobu 3 let od vydání usnesení, že dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo byl odsouzen za úmyslný trestný čin související s oddlužením nebo osvobozením, může soud své předchozí rozhodnutí změnit.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.