Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Jak ušetřit na dani z příjmů, do kdy se musí podat daňové přiznání a jaké jsou zálohy OSVČ? Odpovědi na tyto i další otázky se dočtete níže.

1Kdo musí podávat daňové přiznání

Přiznání k dani z příjmu za rok 2016 musejí podat všichni ti, kdo splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

 • Roční příjmy nad 15 000 Kč
  Roční příjmy, které jsou předmětem daně, dosáhly alespoň 15 000 Kč. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti, že samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a příležitostné příjmy, jako jsou příjmy z prodeje nemovitostí nebo výhry. Jinými slovy – pokud podnikáte a vaše roční příjmy dosáhnou alespoň 15 000 Kč, podáváte přiznání.
 • Studenti, důchodci, maminky na mateřské
  Nemáte příjmy ze závislé činnosti, ale ročně si vyděláte alespoň 15 000 Kč? Také vy podáváte daňové přiznání.
 • Uplatňujete daňovou ztrátu
  Jestliže jste v daňové ztrátě (vaše výdaje jsou vyšší než příjmy), musíte vždy podat daňové přiznání.
 • Máte více souběžných příjmů
  Pokud jste zaměstnanci a zároveň máte příjem od jiného zaměstnavatele (např. další brigáda) ve výši alespoň 6 000 Kč ročně, daňové přiznání si musíte podávat sami. Svého hlavního zaměstnavatele musíte požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech za uplynulý rok.
 • Jste zaměstnanec a zároveň podnikáte
  Zaměstnanci, kteří zároveň podnikají v rámci vedlejší činnosti a mají z této činnosti příjem (nikoliv zisk) 6 000 Kč ročně a více, si přiznání podávají sami.

2Kdo nemusí podávat daňové přiznání

Následující osoby přiznání k dani z příjmů podávat nemusí:

 • Celý rok jste pracovali u jednoho zaměstnavatele
  V takovém případě za vás přiznání vyřídí zaměstnavatel.
 • Postupně jste pracovali u několika zaměstnavatelů
  Pracovali jste pro jednoho zaměstnavatele, ukončili pracovní poměr a začali pracovat pro dalšího? Přiznání podávat nemusíte, jestliže podepíšete prohlášení k dani dle § 38k zákona č. 586/1992 Sb..
 • Neměli jste žádný příjem
  Pokud jste v uplynulém roce neměli žádný příjem, daňové přiznání nepodáváte.
 • Měli jste příjem pouze od státu
  Jestliže jste měli po celý rok příjmy výhradně ze sociálních dávek, podpory z nezaměstnanosti apod., přiznání k dani z příjmů nepodáváte.
 • Váš příjem již byl zdaněn
  Pracovali jste na dohodu, přičemž odměna nepřesáhla 5 000 Kč za rok a zároveň jste nepodepsali prohlášení k dani? Máte příjem v podobě např. autorského honoráře ve výši do 5 000 Kč? V takových a ve všech dalších případech, kdy se příjem zdaňuje srážkovou daní, nemusíte podávat přiznání.
 • Měli jste pouze příležitostné příjmy
  Daňové přiznání podávat nemusíte, pokud jste si díky příležitostné činnosti nevydělali více než 30 000 Kč. Za příležitostné příjmy se považují výdělky, které plynou z nárazových činností, nejsou pravidelné a neprobíhají systematicky. Jde například o prodej ovoce a zeleniny ze zahrádky, nebo příležitostný pronájem movitých věcí.

3Komu se vyplatí podat daňové přiznání, i když ho podávat nemusí

Daňové přiznání se vyplatí podat například v situaci, kdy zaměstnanec část roku pracoval a zbylé měsíce byl registrován na úřadu práce, nebo v případě odchodu ženy na mateřskou dovolenou. Díky přiznání mohou dostat nazpět již zaplacené zálohy na daň.

Pokud se žena po ukončení mateřské či rodičovské dovolené se zaměstnavatelem dohodne na ukončení pracovního poměru a odstupném, může podáním daňového přiznání získat sraženou daň. Stejně se vyplatí podat přiznání i těm poplatníkům, kteří strávili část roku na nemocenské.

4Do kdy podat daňové přiznání

Lhůta pro daňové přiznání je dvojí:

 • Přiznání k dani z příjmů je třeba odevzdat nejpozději v pondělí 3. dubna 2017.
 • Jestliže vám přiznání zpracovává a podává daňový poradce, případně máte-li nařízený audit, přiznání se podává nejpozději v pondělí 3. července 2017. Nejpozději do konce dubna však musíte informovat svou zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení o tom, že vám přiznání zpracovává poradce.

Lhůta pro zaplacení vyměřené daně je shodná se lhůtou pro odevzdání přiznání. Daň můžete zaplatit převodem z účtu, na pokladně finančního úřadu, nebo poštovní složenkou.

5Jaké dokumenty jsou potřeba pro vyplnění daňového přiznání

Obecně vzato jsou třeba ty dokumenty, které stvrzují nárok na slevu na dani, popř. na odečitatelné položky. Jde mimo jiné o potvrzení o pobírání důchodu, potvrzení o studiu (vašich dětí) nebo potvrzení o platbách důchodového pojištění.

Jste-li podnikatel, nebo zaměstnanec a zároveň podnikatel, potřebujete rovněž závěrku daňové evidence k poslednímu dni uplynulého roku (vedete-li daňovou evidence), resp. účetní uzávěrku k 31. 12. (vedete-li účetnictví). Používáte-li ke stanovení nákladů paušály, potřebujete ještě evidenci o výši příjmů.

6Jak vypočítat a vyplnit daňové přiznání

K výpočtu použijte daňovou kalkulačku, námi prověřenou najdete třeba zde:

Při vyplňování přiznání doporučujeme použít to z loňského roku. Pakliže se nic nezměnilo, budete mít jistotu, že hodnoty napíšete do správných kolonek a neuděláte chybu.

7Daňové odpočty / Nezdanitelné části daně

Odpočty na dani se odečítají ze základu daně, nikoliv od daně samotné. Dobrý článek na toto téma najdete na webu Pohoda.cz.

Uplatňovat lze dary fyzickým osobám, dary krve, úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, příspěvek na penzijní připojištění, důchodové pojištění nebo členské příspěvky odborům.

8Přehled slev na dani

Slevy na dani se odečítají od vypočítané daně, která je ve výši 15 %. Získat daňový bonus (“dostat se do mínusu”) je možné výhradně slevou z daně na dítě.

Sleva Částka Poznámka
Sleva na dani na poplatníka za rok 2016 24 840 Kč Uplatnit v plné výši ji může každý, kdo měl nějaký příjem. Nezáleží na délce příjmu.
Sleva na dani na důchodce za rok 2016 24 840 Kč Jde o slevu pro pracujícího důchodce, nárok na ni tedy nemá automaticky každý senior.
Sleva na dani za 1. dítě za rok 2016 13 404 Kč Platí pro první dítě a pouze pro měsíce, kdy dítě současně vyživujete a žije s vámi ve společné domácnosti. V opačném případě se krátí měsíčním poměrem. Slevu nemohou uplatnit OSVČ, které náklady stanovují paušálem.
Sleva za dítě je jediná, se kterou se lze dostat do mínusu. To znamená, že vám stát rozdíl vrátí ve formě daňového bonusu.
Sleva na dani za 2. dítě za rok 2016 17 004 Kč Platí stejné podmínky
Sleva na dani za 3. dítě za rok 2016 20 604 Kč Platí stejné podmínky
Sleva na dítě ZTP/P za rok 2016 2× základní částka
Maximální daňový bonus za rok 2016 60 300 Kč Nárok na daňový bonus vzniká pouze těm, kdo si za daný rok vydělali alespoň 48 000 Kč, do této částky se započítávají pouze příjmy z podnikání, zaměstnání, pronájmu a kapitálového majetku.
Sleva na dani na manžela/manželku za rok 2016 24 840 Kč Slevu na manžela/manželku lze uplatnit pouze v případě, kdy jeho/její roční příjmy nepřesáhly 68 000 Kč. Tuto možnost nemají živnostníci, kteří ke stanovení nákladů používají paušály.
Sleva na dani na manžela/manželku za rok 2016 – držitele ZTP 49 680 Kč
Sleva na dani na studenta za rok 2016 4 020 Kč Slevu lze získat pouze za studenty denního studia do 26 let věku (u doktorandských studií do 28 let). Sleva je vždy poskytována za každý měsíc studia, dle čehož se adekvátně krátí. Pro nárokování slevy je k přiznání nutné přiložit potvrzení o studiu pro daný rok.
Sleva za invaliditu I. + II. stupně za rok 2016 2 520 Kč
Sleva za invaliditu III. stupně za rok 2016 5 040 Kč
Sleva pro držitele průkazu ZTP za rok 2016 16 140 Kč
Sleva za umístění dítěte (školku) za rok 2016 max. 9 900 Kč Částka musí vždy odpovídat skutečným nákladům, nesmí překročit maximální hranici. Do nákladů se nezapočítává stravné nebo příspěvky na kroužky.
Sleva na pořízení a provoz EET za rok 2016 max. 5 000 Kč Slevu na evidenci tržeb je možné uplatnit pouze jednou, a to ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu podléhající dle zákona o elektronické evidenci tržeb.

9Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016

Nejpohodlněji daňový formulář vyplníte na webu Ministerstva financí. Interaktivní formulář položky sám spočítá, lze ho průběžně ukládat a po dokončení ho uložit vyplněný ve formátu .pdf, nebo ho rovnou prostřednictvím datové schránky odeslat finančnímu úřadu. Kdo vlastní datovou schránku, je povinen poslat daňové přiznání v elektronické podobě.

Výhodou formuláře je i automatická kontrola chyb, díky čemuž se vyhnete nepříjemným komplikacím v podobě opravných podání.

10Výdajové paušály pro OSVČ

OSVČ mají v rámci daňového přiznání dvě možnosti – své náklady budou buď stanovovat dle skutečnosti (a vést účetnictví), nebo použijí stanovené paušály. Výhodnost toho či onoho řešení se u každého liší, nicméně vždy je vhodné zvolit variantu s vyšším poměrem nákladů ku příjmům. V případě vedení klasického účetnictví je dobré brát v úvahu vyšší administrativu s tím spojenou.

Paušální výdaje OSVČ pro rok 2016 jsou stanoveny následovně:

Paušál Činnost Lze uplatnit do částky
80 % příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného 1 600 000 Kč
60 % příjmy ze živnostenského podnikání 1 200 000 Kč
30 % příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 600 000 Kč
40 % jiné příjmy ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6 800 000 Kč

11Přehledy OSVČ a zálohy na ZP a SP 2017

Osoby samostatně výdělečně činné musí kromě daňového přiznání podat ještě přehled o příjmech a výdajích – současně své zdravotní pojišťovně i České správě sociálního zabezpečení. Lhůta pro podání přehledu běží do pondělí 2. května 2016 do úterý 2. května 2017. Na vyrovnání nedoplatků máte ještě dalších 8 dní.

 • Minimální výše záloh na zdravotní pojištění v roce 2017 je 1 906 Kč.
 • Minimální výše záloh na sociální pojištění v roce 2017 je 2 061 Kč.

Zálohy na ZP je nutné zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že například zálohy za leden jsou splatné 8. února. Zálohy na SP musí být zaplaceny vždy do 20. dne následujícího měsíce. Pozor – za den platby se považuje den, kdy došlo k připsání platby na účet!

12Zálohy na daň z příjmu

Jestliže vaše daňová povinnost překročila 30 000 Kč, jste v následujícím roce povinni platit zálohy na daň z příjmu. Výše záloh se odvíjí od vlastní daňové povinnosti a upravuje ji paragraf 38 a.

13Také si přečtěte

Velmi dobrý návod jak podat přiznání k dani z příjmů najdete na webu Měšec.cz. Doporučujeme si ho prostudovat.

Příručka daňové paušály 2016/2017 zdarma

Na stránkách iDoklad.cz je zdarma přístupná užitečná brožurka, která usnadní živnostníkům podání daňového přiznání. Stáhnout ji je možné na této stránce.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu