Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2019/2020: Průvodce, formulář, rady

Jak ušetřit na dani z příjmů, do kdy se musí podat daňové přiznání a jaké jsou zálohy OSVČ? Odpovědi na tyto i další otázky se dočtete níže.

1Kdo musí podávat daňové přiznání

Přiznání k dani z příjmu za rok 2019 musejí podat všichni ti, kdo splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

 • Vaše roční příjmy jsou nad 15 000 Kč
  Daňové přiznání podáváte v případě, že vaše roční příjmy z podnikání jsou vyšší než 15 000 Kč. Předmětem daně z příjmů jsou příjmy z podnikání, ze zaměstnání, z pronájmu, podíly ze zisku nebo příležitostné příjmy, například z prodeje nemovitostí.
 • Podnikali jste jen několik měsíců v roce
  Daňové přiznání za rok 2019 musí podat i OSVČ, které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost třeba jen v prvních dvou měsících roku a následně byly až do konce roku 2019 zaměstnány.
 • Studenti, důchodci, maminky na mateřské
  Nemáte příjmy ze zaměstnání, ale ročně si vyděláte více než 15 000 Kč? Pak jste povinni podat daňové přiznání.
 • Vykazujete daňovou ztrátu
  Pokud jsou vaše výdaje vyšší než příjmy, vykazujete daňovou ztrátu. V takovém případě musíte daňové přiznání podat.
 • Máte více souběžných příjmů
  Jestliže jste zaměstnáni a zároveň máte příjem z dalších činností (např. z brigády, pronájmu, kapitálového majetku atd.) vyšší než 6 000 Kč ročně, daňové přiznání podáváte sami. Svého hlavního zaměstnavatele musíte požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech za uplynulý rok.
 • Máte zaměstnání a současně podnikáte
  Zaměstnanci, kteří při zaměstnání podnikají a mají z této činnosti příjem vyšší než 6 000 Kč ročně, přiznání podávají sami.

2Kdo nemusí podávat daňové přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019 nemusíte podávat, v těchto případech:

 • Celý rok jste pracovali u jednoho zaměstnavatele
  V takovém případě za vás přiznání vyřídí zaměstnavatel.
 • Postupně jste pracovali u několika zaměstnavatelů
  Pracovali jste pro jednoho zaměstnavatele, ukončili pracovní poměr a začali pracovat pro dalšího? Přiznání podávat nemusíte, jestliže podepíšete prohlášení k dani dle § 38k zákona č. 586/1992 Sb..
 • Neměli jste žádný příjem
  Pokud jste v uplynulém roce neměli žádný příjem, daňové přiznání nepodáváte.
 • Měli jste příjem pouze od státu
  Jestliže jste měli po celý rok příjmy výhradně ze sociálních dávek, podpory z nezaměstnanosti apod., přiznání k dani z příjmů nepodáváte.
 • Váš příjem již byl zdaněn
  Daňové přiznání se nepodává ani na příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní. Jedná se o příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele bez podepsaného prohlášení k dani nebo příjmy z autorských honorářů do 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce.
 • Měli jste pouze příležitostné příjmy
  Daňové přiznání podávat nemusíte, pokud jste si díky příležitostné činnosti nevydělali více než 30 000 Kč. Za příležitostné příjmy se považují výdělky, které plynou z nárazových činností, nejsou pravidelné a neprobíhají systematicky. Jde například o prodej ovoce a zeleniny ze zahrádky, nebo příležitostný pronájem movitých věcí.

3Komu se vyplatí podat daňové přiznání, i když ho podávat nemusí

Daňové přiznání se vyplatí podat například v situaci, kdy zaměstnanec část roku pracoval a zbylé měsíce byl registrován na úřadu práce, nebo v případě odchodu ženy na mateřskou dovolenou. Díky přiznání je možné dostat nazpět již zaplacené zálohy na daň.

Pokud se žena po ukončení mateřské či rodičovské dovolené se zaměstnavatelem dohodne na ukončení pracovního poměru a odstupném, může podáním daňového přiznání získat sraženou daň. Stejně se vyplatí podat přiznání i těm poplatníkům, kteří strávili část roku na nemocenské.

4Do kdy podat daňové přiznání

Lhůta pro daňové přiznání je za normálních okolností dvojí:

 • Přiznání k dani z příjmů je třeba odevzdat nejpozději ve středu 1. dubna 2020.
 • Jestliže vám přiznání zpracovává a podává daňový poradce, případně máte-li nařízený audit, přiznání musíte podat do středy 1. července 2020. Služby daňového poradce je nutné v zákonném termínu doložit potvrzenou plnou mocí.

V souvislosti s aktuální situací se povinnost podat daňové přiznání prodloužila bez o 3 měsíce, termín podání byl stanoven na 1. července 2020. Nyní se lhůta opět prodloužila, daňové přiznání bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem je možné podat až do 18. srpna 2020.

Přijaté opatření prodlužuje lhůtu pro uplatnění sankcí. To znamená, že pokud do 18. srpna 2020 nepodáte daňové přiznání za rok 2019 a neuhradíte daň, bude vám vyměřena pokuta, která se bude počítat od původního termínu – tedy od 1. dubna 2020.

Daň lze zaplatit převodem z účtu, na pokladně finančního úřadu, nebo poštovní složenkou.

5Jaké dokumenty jsou potřeba pro vyplnění daňového přiznání

Obecně vzato jsou třeba ty dokumenty, které stvrzují nárok na slevu na dani, popř. na odečitatelné položky. Jde mimo jiné o potvrzení o pobírání důchodu, potvrzení o platbách příspěvků účastníka penzijního připojištění nebo potvrzení plateb na životní pojištění.

U příjmů z podnikání nebo jiné samostatné činnosti je ještě potřeba:

 • Závěrka daňové evidence, pokud vedete daňovou evidenci.
 • Účetní uzávěrka k 31.12.2019, jestliže vedete účetnictví.
 • Evidence o výši příjmů, v případě že uplatňujete výdajový paušál.

6Jak vypočítat a vyplnit daňové přiznání

K výpočtu použijte daňovou kalkulačku, námi prověřenou najdete třeba zde:

Při vyplňování přiznání doporučujeme použít daňové přiznání z loňského roku. Jestliže se nic nezměnilo, budete mít jistotu, že hodnoty napíšete do správných kolonek a neuděláte chybu.

Chytrý formulář spočítá vše za vás

Samotné vyplnění velmi zjednodušuje interaktivní formulář daňového přiznání 2020, ve formuláři jsou jasně označené kolonky, které je třeba doplnit, a po uvedení příjmů se automaticky počítá výše daně i další související položky. Součástí služby jsou rovněž šablony přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

7Daňové odpočty / Nezdanitelné části daně

Odpočty na dani se odečítají ze základu daně, nikoliv od daně samotné. Dobrý článek na toto téma najdete na webu Podnikatel.cz.

Uplatňovat lze dary fyzickým osobám, dary krve, úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, příspěvek na penzijní připojištění, důchodové pojištění nebo členské příspěvky odborům.

8Přehled slev na dani

Slevy na dani se odečítají od vypočítané 15% daně. Získat daňový bonus (“dostat se do mínusu”) je možné pouze s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě.

Sleva Částka Poznámka
Sleva na dani na poplatníka za rok 2019 24 840 Kč Uplatnit v plné výši ji může každý, kdo měl nějaký příjem. Nezáleží na délce příjmu.
Sleva na dani na důchodce za rok 2019 24 840 Kč Jde o slevu pro pracujícího důchodce, nárok na ni tedy nemá automaticky každý senior.
Sleva na dani za 1. dítě za rok 2019 15 204 Kč Platí pro první dítě a pouze pro měsíce, kdy dítě současně vyživujete a žije s vámi ve společné domácnosti. V opačném případě se krátí měsíčním poměrem. Sleva za dítě je jediná, se kterou se lze dostat do mínusu. To znamená, že vám stát rozdíl vrátí ve formě daňového bonusu.
Sleva na dani za 2. dítě za rok 2019 19 404 Kč Platí stejné podmínky
Sleva na dani za 3. dítě za rok 2019 24 204 Kč Platí stejné podmínky
Sleva na dítě ZTP/P za rok 2019 2× základní částka
Maximální daňový bonus za rok 2019 60 300 Kč Nárok na daňový bonus vzniká pouze těm, kdo si za daný rok vydělali alespoň 80 100 Kč, do této částky se započítávají pouze příjmy z podnikání a  zaměstnání. Do této hranice se nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku. 
Sleva na dani na manžela/manželku za rok 2019 24 840 Kč Slevu na manžela/manželku lze uplatnit pouze v případě, kdy jeho/její roční příjmy nepřesáhly 68 000 Kč. Tuto možnost nemají živnostníci, kteří ke stanovení nákladů používají paušály.
Sleva na dani na manžela/manželku za rok 2019 – držitele ZTP 49 680 Kč
Sleva na dani na studenta za rok 2019 4 020 Kč Slevu lze získat pouze za studenty denního studia do 26 let věku (u doktorandských studií do 28 let). Sleva je vždy poskytována za každý měsíc studia, dle čehož se adekvátně krátí. Pro nárokování slevy je k přiznání nutné přiložit potvrzení o studiu pro daný rok.
Sleva za invaliditu I. + II. stupně za rok 2019 2 520 Kč
Sleva za invaliditu III. stupně za rok 2019 5 040 Kč
Sleva pro držitele průkazu ZTP za rok 2019 16 140 Kč
Sleva za umístění dítěte (školku) za rok 2019 13 350 Kč Částka musí vždy odpovídat skutečným nákladům, nesmí překročit maximální hranici. Do nákladů se nezapočítává stravné nebo příspěvky na kroužky.
Sleva na pořízení a provoz EET za rok 2019 max. 5 000 Kč Slevu na evidenci tržeb je možné uplatnit pouze jednou, a to ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu podléhající dle zákona o elektronické evidenci tržeb.

9Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019

Daňový formulář je možné vyplnit přímo na webu Ministerstva financí. Po vyplnění jde uložit do formátu .pdf, nebo ho lze rovnou přes datovou schránku odeslat finančnímu úřadu. Kdo má datovou schránku, je povinen poslat daňové přiznání v elektronické podobě.

Další možností je chytrý interaktivní formulář daňového přiznání 2020, kde jsou jasně označené kolonky, které je třeba doplnit. Po uvedení příjmů se automaticky počítá výše daně a další související položky.

Vyplněné daňové přiznání pak stačí vytisknout, podepsat a doručit na finanční úřad nejpozději do středy 1. dubna 2020.

Výhodou formuláře je i automatická kontrola chyb, díky čemuž se vyhnete nepříjemným komplikacím v podobě opravných podání.

10Výdajové paušály pro OSVČ

OSVČ si mohou vybrat, zda pro daňové účely budou:

 • Uplatňovat skutečné výdaje na podnikatelskou činnost a vést účetnictví, případně jednodušší daňovou evidenci.
 • Využívat stanovené výdajové paušály.

Výhodnost jednoho či druhého řešení se u každého liší, nicméně vždy je vhodné zvolit variantu s vyšším poměrem nákladů ku příjmům. V případě vedení klasického účetnictví je třeba brát v úvahu náročnější administrativu.

Od roku 2020 dochází k opětovnému zvýšení stropu paušálních výdajů na dvojnásobek. Za rok 2018 bylo možné počítat paušální výdaje maximálně z částky 1 milion korun, za rok 2019 je to z částky 2 miliony korun.

Přestože daňový balíček vstoupil v platnost až v roce 2020, je živnostníkům umožněno využít zvýšení již za rok 2019.

Paušál Činnost Lze uplatnit do částky
80 % příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného 1 600 000 Kč
60 % příjmy ze živnostenského podnikání 1 200 000 Kč
40 % jiné příjmy ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6 800 000 Kč
30 % příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 600 000 Kč

 

11Přehledy OSVČ a zálohy na ZP a SP 2019

Osoby samostatně výdělečně činné musí kromě daňového přiznání podat ještě přehledy o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Standardní hůta pro podání přehledu běží do pondělí 4. května 2020. Na vyrovnání nedoplatků je ještě dalších 8 dní.

 • Minimální výše záloh na zdravotní pojištění v roce 2020 je 2 352 Kč.
 • Minimální výše záloh na sociální pojištění v roce 2020 je 2 544 Kč.

Zálohy na ZP je nutné zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že například zálohy za leden jsou splatné 8. února. Záhohy na SP je možné zaplatit vždy od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Záloha na leden 2020 je splatná od 1. do 31. ledna 2020, únor od 1. do 29. února 2020, atd. Ale pozor – za den platby se považuje den, kdy došlo k připsání platby na účet!

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 musí být podán na příslušnou zdravotní pojišťovnu i ČSSZ do 3. srpna 2020, do tohoto data musí být rovněž uhrazen případné nedoplatky na pojistném.

Podnikatelé a živnostníci nemusí od března až do srpna 2020 platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Zálohy jsou však prominuty pouze v minimální výši. Částku, kterou by živnostníci za březen až srpen 2020 zaplatili nad výši minimálních záloh, mohou doplatit až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

12Zálohy na daň z příjmu

Jestliže vaše daňová povinnost překročila 30 000 Kč, jste v následujícím roce povinni platit zálohy na daň z příjmu. Výše záloh se odvíjí od vlastní daňové povinnosti a upravuje ji paragraf 38 a.

13Také si přečtěte

Velmi dobrý návod jak podat přiznání k dani z příjmů najdete na webu Měšec.cz. Doporučujeme si ho prostudovat.