Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2022/2023: Průvodce, formulář, rady

Hana Volencová
Publikováno 19. ledna 2023
 • Přiznání musejí podávat mimo jiné osoby s hrubým příjmem nad 15 000 Kč ročně.
 • Daňové přiznání v tištěné podobě je třeba podat do 3. dubna 2023, v elektronické podobě do 2. května 2023, s daňovým poradcem do 3. července 2023.
 • Sleva na poplatníka se oproti roku 2021 zvýšila o 3 000 Kč na 30 840 Kč.
 1. Kolik je daň z příjmu

  V České republice činí základní daňová sazba daně z příjmů fyzických osob 15 %, pro část příjmů nad 48násobek průměrné hrubé mzdy se uplatňuje zvýšená 23% sazba. Daň z příjmů právnických osob je 19 %.

  Od roku 2021 byla sice zrušena solidární daň, byla ale zavedena dvě daňová pásma. Hrubá měsíční mzda do 155 644 Kč se tedy daní 15 %. Pokud je však hrubá mzda vyšší, na rozdíl mezi mzdou a měsíčním limitem se uplatní 23% sazba. Limit pro roční příjmy a zisky pak činí 1 867 728 Kč. Vyšší daňové sazbě přitom budou podléhat všechny zdanitelné příjmy, tedy i z nájmu.

 2. Kdo musí podávat daňové přiznání

  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2022/2023: Průvodce, formulář, rady

  Přiznání k dani z příjmu za rok 2022 musejí podat všichni ti, kdo splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

  Vaše roční příjmy přesáhnou 15 000 Kč

  Daňové přiznání podáváte v případě, že vaše roční příjmy jsou vyšší než 15 000 Kč. Předmětem daně z příjmů jsou příjmy z podnikání, ze zaměstnání, z pronájmu, podíly ze zisku nebo příležitostné příjmy, například z prodeje nemovitostí.

  Limit 15 000 Kč se sice od roku 2023 zvyšuje na 50 000 Kč, to se však bude zohledňovat až při podávání daňových přiznání v roce příštím (tedy v roce 2024 za zdaňovací období roku 2023).

  Podnikali jste jen několik měsíců v roce

  Daňové přiznání za rok 2022 musí podat i OSVČ, které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost třeba jen v prvních dvou měsících roku a následně byly až do konce roku 2022 zaměstnány.

  Studenti, důchodci, maminky na mateřské

  Nemáte příjmy ze zaměstnání, ale ročně si vyděláte více než 15 000 Kč? Pak jste povinni podat daňové přiznání.

  Vykazujete daňovou ztrátu

  Pokud jsou vaše výdaje vyšší než příjmy, vykazujete daňovou ztrátu. V takovém případě musíte daňové přiznání podat.

  Máte více souběžných příjmů

  Jestliže jste zaměstnáni a zároveň máte příjem z dalších činností (např. z brigády, pronájmu, kapitálového majetku atd.) vyšší než 6 000 Kč ročně, daňové přiznání podáváte sami. Svého hlavního zaměstnavatele musíte požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech za uplynulý rok.

  Máte zaměstnání a současně podnikáte

  Zaměstnanci, kteří při zaměstnání podnikají a mají z této činnosti příjem vyšší než 6 000 Kč ročně, přiznání podávají sami. Od roku 2023 se sice tato hranice zvyšuje na 20 000 Kč, to se však projeví až při podávání daňového přiznání v příštím roce.

 3. Kdo nemusí podávat daňové přiznání

  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2022 nemusíte podávat v těchto případech:

  Celý rok jste pracovali u jednoho zaměstnavatele

  V takovém případě za vás přiznání vyřídí zaměstnavatel.

  Postupně jste pracovali u několika zaměstnavatelů

  Pracovali jste pro jednoho zaměstnavatele, ukončili pracovní poměr a začali pracovat pro dalšího? Přiznání podávat nemusíte, jestliže podepíšete Prohlášení k dani dle § 38k zákona č. 586/1992 Sb.

  Neměli jste žádný příjem

  Pokud jste v uplynulém roce neměli žádný příjem, daňové přiznání nepodáváte.

  Měli jste příjem pouze od státu

  Jestliže jste měli po celý rok příjmy výhradně ze sociálních dávek, podpory z nezaměstnanosti apod., přiznání k dani z příjmů nepodáváte.

  Váš příjem již byl zdaněn

  Daňové přiznání se nepodává ani na příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní. Jedná se o příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele bez podepsaného prohlášení k dani nebo příjmy z autorských honorářů do 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce.

  Měli jste pouze příležitostné příjmy

  Daňové přiznání podávat nemusíte, pokud jste si díky příležitostné činnosti nevydělali více než 30 000 Kč. Za příležitostné příjmy se považují výdělky, které plynou z nárazových činností, nejsou pravidelné a neprobíhají systematicky. Jde například o prodej ovoce a zeleniny ze zahrádky nebo příležitostný pronájem movitých věcí.

 4. Komu se vyplatí podat daňové přiznání, i když ho podávat nemusí

  Daňové přiznání se vyplatí podat například v situaci, kdy zaměstnanec část roku pracoval a zbylé měsíce byl registrován na úřadu práce nebo v případě odchodu ženy na mateřskou dovolenou. Díky přiznání je možné dostat nazpět již zaplacené zálohy na daň.

  Pokud se žena po ukončení mateřské či rodičovské dovolené se zaměstnavatelem dohodne na ukončení pracovního poměru a odstupném, může podáním daňového přiznání získat sraženou daň. Stejně se vyplatí podat přiznání i těm poplatníkům, kteří strávili část roku na nemocenské.

 5. Do kdy podat daňové přiznání

  Přiznání k dani z příjmů se za normálních okolností podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období:

  • Daňové přiznání v papírové podobě (osobně nebo poštou) je třeba podat nejpozději do pondělí 3. dubna 2023.
  • V případě elektronického podání je lhůta prodloužena až do úterý 2. května 2023.
  • Jestliže vám přiznání zpracovává a podává daňový poradce, případně máte-li nařízený audit, přiznání musíte podat do pondělí 3. července 2023. Služby daňového poradce je nutné v zákonném termínu doložit potvrzenou plnou mocí.

  Daň musíte uhradit společně s odevzdáním daňového přiznání. Lze ji zaplatit převodem z účtu, na pokladně finančního úřadu nebo poštovní složenkou.

 6. Jaké dokumenty jsou potřeba pro vyplnění daňového přiznání

  Obecně vzato jsou to třeba ty dokumenty, které stvrzují nárok na slevu na dani, popř. na odečitatelné položky. Jde mimo jiné o potvrzení o pobírání důchodu, potvrzení o platbách příspěvků účastníka penzijního připojištění nebo potvrzení plateb na životní pojištění.

  U příjmů z podnikání nebo jiné samostatné činnosti je ještě potřeba

  • Závěrka daňové evidence, pokud vedete daňovou evidenci.
  • Účetní uzávěrka k 31. 12. 2022, jestliže vedete účetnictví.
  • Evidence o výši příjmů v případě, že uplatňujete výdajový paušál.
 7. Jak vypočítat a vyplnit daňové přiznání

  K výpočtu použijte daňovou kalkulačku, námi prověřenou najdete třeba zde:

  Při vyplňování přiznání doporučujeme použít daňové přiznání z loňského roku. Jestliže se nic nezměnilo, budete mít jistotu, že hodnoty napíšete do správných kolonek a neuděláte chybu.

 8. Daňové odpočty / Nezdanitelné části daně

  Odpočty na dani se odečítají ze základu daně, nikoliv od daně samotné. Dobrý článek na toto téma najdete na webu Podnikatel.cz.

  Uplatňovat lze dary fyzickým osobám, dary krve, úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, příspěvek na penzijní připojištění, důchodové pojištění nebo členské příspěvky odborům. Při splnění zákonných podmínek každá tisícikoruna daňového odpočtu představuje daňovou úsporu ve výši 150 korun.

 9. Přehled slev na dani

  Slevy na dani se odečítají od vypočítané 15% daně. V daňovém přiznání za rok 2022 uplatní všichni daňoví poplatníci slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun. Slevu v plném rozsahu uplatní i ti, kteří během roku 2022 pobírali nemocenskou nebo byli po část roku nezaměstnaní.

  Získat daňový bonus (“dostat se do mínusu”) je možné pouze s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě. Za celý kalendářní rok vzniká nárok na roční daňový bonus v případě, že rozhodné aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti dosahují alespoň šestinásobku minimální mzdy, za rok 2022 to je tedy 97 200 Kč (6x 16 200 Kč), za rok 2023 to bude 103 800 Kč (6x 17 300 Kč).

  Sleva Částka Poznámka
  Sleva na dani na poplatníka za rok 2022 30 840 Kč Uplatnit v plné výši ji může každý, kdo měl nějaký příjem. Nezáleží na délce příjmu.
  Sleva na dani na důchodce za rok 2022 30 840 Kč Jde o slevu pro pracujícího důchodce, nárok na ni tedy nemá automaticky každý senior.
  Sleva na dani za 1. dítě za rok 2022 15 204 Kč Platí pro první dítě a pouze pro měsíce, kdy dítě současně vyživujete a žije s vámi ve společné domácnosti. V opačném případě se krátí měsíčním poměrem. Sleva za dítě je jediná, se kterou se lze dostat do mínusu. To znamená, že vám stát rozdíl vrátí ve formě daňového bonusu.
  Sleva na dani za 2. dítě za rok 2022 22 320 Kč Platí stejné podmínky.
  Sleva na dani za 3. dítě za rok 2022 27 840 Kč Platí stejné podmínky.
  Sleva na dani za dítě s průkazem ZTP/P za rok 2022 2× základní částka
  Sleva na dani na manžela/manželku za rok 2022 24 840 Kč Slevu na manžela/manželku lze uplatnit pouze v případě, kdy jeho/její roční příjmy nepřesáhly 68 000 Kč. Tuto možnost nemají živnostníci, kteří ke stanovení nákladů používají paušály.
  Sleva na dani na manžela/manželku za rok 2022 – držitele ZTP 49 680 Kč
  Sleva na dani na studenta za rok 2022 4 020 Kč Slevu lze získat pouze za studenty denního studia do 26 let věku (u doktorandských studií do 28 let). Sleva je vždy poskytována za každý měsíc studia, dle čehož se adekvátně krátí. Pro nárokování slevy je k přiznání nutné přiložit potvrzení o studiu pro daný rok.
  Sleva za invaliditu I. + II. stupně za rok 2022 2 520 Kč
  Sleva za invaliditu III. stupně za rok 2022 5 040 Kč
  Sleva pro držitele průkazu ZTP za rok 2022 16 140 Kč
  Sleva za umístění dítěte (školku) za rok 2022 max. 16 200 Kč Částka musí vždy odpovídat skutečným nákladům, nesmí překročit maximální hranici. Do nákladů se nezapočítává stravné nebo příspěvky na kroužky.
 10. Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022

  Daňový formulář je možné vyplnit přímo na webu Ministerstva financí. Po vyplnění jde uložit do formátu PDF nebo ho lze rovnou přes datovou schránku odeslat finančnímu úřadu.

  Kdo má datovou schránku, je povinen vždy poslat daňové přiznání v elektronické podobě. To se týká od letošního roku už v podstatě všech OSVČ, neboť jim bude v průběhu ledna až března 2023 datová schránka zřízena povinně, a to automaticky. Papírově mohou tedy podat daňové přiznání jen předtím, než jim budou doručeny údaje k datové schránce, případně dokud si ji nezpřístupní (na to mají dva týdny po doručení údajů).

  Jinak je také možné vyplněné daňové přiznání vytisknout, podepsat a doručit na finanční úřad, a to nejpozději do pondělí 3. dubna 2023.

 11. Výdajové paušály pro OSVČ

  OSVČ si mohou vybrat, zda pro daňové účely budou:

  • Uplatňovat skutečné výdaje na podnikatelskou činnost a vést účetnictví, případně jednodušší daňovou evidenci.
  • Využívat stanovené výdajové paušály.

  Výhodnost jednoho či druhého řešení se u každého liší, nicméně vždy je vhodné zvolit variantu s vyšším poměrem nákladů ku příjmům. V případě vedení klasického účetnictví je třeba brát v úvahu náročnější administrativu.

  Paušál Činnost Lze uplatnit do částky
  80 % příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného 1 600 000 Kč
  60 % příjmy ze živnostenského podnikání 1 200 000 Kč
  40 % jiné příjmy ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6 800 000 Kč
  30 % příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů 600 000 Kč
 12. Přehledy OSVČ a zálohy na ZP a SP za rok 2022

  Osoby samostatně výdělečně činné musí kromě daňového přiznání podat ještě přehledy o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Standardní lhůta pro podání přehledu běží do středy 3. května 2023. OSVČ, které podají daňové přiznání elektronicky, musí přehledy předložit do pátku 2. června 2023. V případě, že daňové přiznání podává daňový poradce, je přehled o příjmech a výdajích nutné předložit do čtvrtka 3. srpna 2023. Na vyrovnání nedoplatků je 8 dní od podání.

  • Minimální výše záloh na zdravotní pojištění v roce 2023 je 2 722 Kč.
  • Minimální výše záloh na sociální pojištění v roce 2023 je 2 944 Kč.

  Zálohy na ZP je nutné zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že například zálohy za leden jsou splatné 8. února. Záhohy na SP je možné zaplatit vždy od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Záloha za leden 2023 je splatná od 1. do 31. ledna 2023, za únor od 1. do 28. února 2023 atd. Ale pozor – za den platby se považuje ten, kdy došlo k připsání platby na účet příjemce.

 13. Zálohy na daň z příjmu

  Jestliže vaše daňová povinnost překročila 30 000 Kč, jste v následujícím roce povinni platit zálohy na daň z příjmu. Výše záloh se odvíjí od vlastní daňové povinnosti a upravuje ji paragraf 38a.

 14. Paušální daň pro podnikatele 2023

  Novinky jsou od roku 2023 v paušální dani, k níž se mohou OSVČ nově přihlásit (nebo z ní naopak vystoupit) vždy do 10. ledna daného kalendářního roku. V průběhu roku se do paušálního režimu mohou přihlásit pouze začínající OSVČ.

  Paušální daň v sobě slučuje zálohy na zdravotní i sociální pojištění i daň z příjmu. Tyto OSVČ potom nemusejí podávat daňové přiznání a všechny své povinnosti zvládnou uhradit jednou měsíční platbou.

  Od roku 2023 se k paušální dani mohou přihlásit podnikatelé s ročními příjmy do 2 milionů korun (dříve to byl 1 milion) a nově mohou mít dokonce i příjmy z nájmu až do výše 50 tisíc ročně (dříve pouze do 15 tisíc).

  Od výše a charakteru příjmů poplatníka pak existují tři pásma paušální daně:

  • 1. pásmo: měsíční paušál v roce 2023 činí 6 208 Kč
  • 2. pásmo: měsíční paušál v roce 2023 činí 16 000 Kč
  • 3. pásmo: měsíční paušál v roce 2023 činí 26 000 Kč

  Platby se posílají vždy do 20. v měsíci finančnímu úřadu, lednová splátka je o měsíc posunutá.

  I živnostníci s paušální daní však mají v některých případech povinnost podat za rok 2022 daňové přiznání:

  • V průběhu roku se živnostník nechal zaměstnat na základě pracovní smlouvy.
  • Živnostník vykonával práci pro jiného zaměstnavatele na základě DPČ s měsíční odměnou vyšší než 3 500 Kč.
  • Živnostník uzavřel DPP s měsíční odměnou vyšší než 10 000 Kč nebo s odměnou do 10 000 Kč měsíčně, avšak zároveň podepsal prohlášení poplatníka u tohoto zaměstnavatele.
  • Živnostník získal v průběhu roku příjem z pronájmu movitých či nemovitých věcí vyšší než 15 000 Kč.
  • Živnostník prodal majetek, získal tak příjem více než 15 000 Kč a zároveň se nejednalo o osovobozený příjem.
  • Živnostník obdržel dar převyšující 15 000 Kč a nejednalo se o osvobozený příjem.

  Mohou nastat i skutečnosti, kdy musí živnostník s paušálním režimem podat daňové přiznání a zároveň z paušálního režimu vystoupit:

  • Výše příjmů za rok 2022 překročila částku 1 milion korun.
  • Podnikatel se stal dobrovolným nebo povinným plátcem DPH.
  • Podnikatel se stal společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.
  • Podnikatel přestal být daňovým rezidentem ČR.
  • Podnikatel se stal účastníkem důchodového pojištění v jiném státě než ČR.
  • Vůči podnikateli bylo zahájeno insolvenční řízení.

VK
Věra Kapičiaková 13.01.2022 – 19:42

Dobrý den, v roce 2021 jsem prodala nemovitost-chatku. Nemovitost jsem vlastnila 4 roky. Při koupi nemovitosti jsem byla nucena zaplatit dan z nabytí nemovitosti. Jsem opět povinna zaplatit dan z prodeje nemovitosti? Do nemovitosti jsem investovala , rozdíl z nabytí nemovitosti a prodeje nemovitosti činí 130 000 Kč. To znamená, že z tohoto zisku musím zaplatit dan? Na nákup chatky jsem si vzlala spotřební úvěr, znamená to tedy, že nemohu uplatnit úroky z tohoto úvěru do nákladú? Jiné investice, které jsem do chatky vložila prakticky vyrovnávají rozdíl mezi nákupem a prodejem. Musím i přesto vyplnit formulář a odeslat na finanční úřad? A zohlednuje se rovněž inflace za toto období? Děkuji za odpověd, s pozdravem Věra Kapičiaková.

Odpovědět

VJ
Věra Jindrová 10.03.2022 – 09:17

Dobrý den, zdědila jsem v roce 2021 osminu rodinného domu, který jsme jako dědici ještě v roce 2021 prodali, je mi 73 let, jsem držitelem ZTP, budu platit daň z příjmu a mohu si odečíst částku na ZTP, dědictví bylo po sestřenici, která dům měla k trvalému bydlení. Děkuji Jindrová

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.