Dohoda o rekvalifikaci

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor formuláře dohoda o rekvalifikaci výborně poslouží všem zaměstnavatelům, kteří posílají jednoho či více svých zaměstnanců na rekvalifikační kurz. Tento formulář pak poslouží jako smlouva o rekvalifikaci.

Náležitosti dohody o rekvalifikaci

Šablona dohody o rekvalifikaci obsahuje kompletní označení obou stran (tj. zaměstnavatele a jeho zaměstnance) včetně korespondenčních adres. Druhou částí smlouvy pak je výčet bodů s jednotlivými podmínkami dohody, jakož jsou závazky obou stran, všeobecná ustanovení či účel dohody.

Forma

Písemná forma

Nutné náležitosti

 • identifikace účastníků (jméno, adresa)
 • pracovní činnost, na kterou se vztahuje rekvalifikace
 • způsob, místo konání a doba trvání
 • způsob ověření získaných znalostí a dovedností
 • způsob náhrady škody při nedokončení bez vážných důvodů
 • podpis

Kam doručit

Dohoda zůstává u zaměstnavatele

Doporučení k dohodě

Úřad práce může poskytnout dotaci na rekvalifikaci vlastních zaměstnanců za účelem jejich dalšího uplatnění.

Právní náležitosti

Vše upravuje zákon 435/2004 Sb.

 

Náhled vzoru objednávky

Dohoda o rekvalifikaci

uzavřená mezi

Firma s. r. o.
K Vahám 871
360 52 Karlovy Vary
(dále jen “Zaměstnavatel“) na jedné straně

a

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2
narozen 19. února 1989

(dále jen “Účastník rekvalifikace“) na druhé straně

Článek I – Účel dohody

Účelem dohody o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců je úprava vzájemného vztahu mezi zaměstnavatelem a účastníkem rekvalifikace.

Článek II – Předmět dohody

Předmětem dohody je zabezpečení rekvalifikace na funkci osobního úvěrového poradce.

Rekvalifikace se uskuteční v rekvalifikačním středisku: Školící firmy v. o. s., Přímá 1, 348 02 Bor u Tachova.

Celkový rozsah rekvalifikace: 300 hodin

Z toho:

 • teoretická příprava – 120 hodin
 • praktická příprava – 180 hodin

Doba rekvalifikace: třídenní turnusy, tj. v pracovní i mimopracovní době

Způsob ověření získaných znalostí a dovedností: závěrečná zkouška teoretická a praktická

Článek III – Účastník rekvalifikace se zavazuje

 • Nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci dne 17. července 2024
 • Plnit studijní a výcvikové povinnosti stanovené rekvalifikačním zařízením.
 • Dodržovat předpisy a řády rekvalifikačního zařízení při výuce a všech akcích, prováděných v rámci rekvalifikace.
 • Neprodleně nejpozději do 8 kalendářních dnů oznámit rekvalifikačnímu zařízení důvody, které mu brání v účasti na rekvalifikaci
 • Podrobit se závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností.
 • Uhradit náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodu nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci. Jedná se o náklady rekvalifikace skutečně uhrazené rekvalifikačnímu zařízení až do výše 6 000 Kč.

Článek IV – Firma, s. r. o. se zavazuje

Zabezpečit rekvalifikaci účastníkovi rekvalifikace podle článku II. Dohody a uhradit náklady rekvalifikace do výše 6 000 Kč.

Článek V – Všeobecná ustanovení

 • Účastník rekvalifikace souhlasí s tím, že Firma s. r. o. poskytne rekvalifikačnímu zařízení jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně ekonomický titul, datum narození, adresa, bydliště, k účelu zabezpečení rekvalifikace. Tento souhlas se poskytuje na dobu rekvalifikace. Zaměstnavatel a účastník rekvalifikace se výslovně dohodli, že účastník rekvalifikace tento svůj souhlas v průběhu rekvalifikace neodvolá.
 • Zaměstnavatel i účastník rekvalifikace může vypovědět dohodu o rekvalifikaci v případě, že účastník rekvalifikace z vážných důvodů nenastoupí na rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností.
 • Zaměstnavatel vypoví dohodu na návrh rekvalifikačního zařízení, jestliže účastník rekvalifikace bude porušovat předpisy a řády rekvalifikačního zařízení.
 • Zaměstnavatel i účastník rekvalifikace mohou vypovědět dohodu o rekvalifikaci v případě, že účastník rekvalifikace bez vážných důvodů nenastoupí na rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní požadavky a dovednosti.
 • Zaměstnavatel může vypovědět dohodu z vážných důvodů, pokud na straně rekvalifikačního zařízení vzniknou překážky, které znemožní pokračování rekvalifikace.
 • Ve všech případech vypovězení dohody bude doba rekvalifikace účastníka rekvalifikace zkrácena do 20. dne, předcházejícího dni vzniku důvodu vypovězení dohody.
 • Tato dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních strach. Je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží účastník rekvalifikace a dvě zaměstnavatel.

Karlovy Vary 18. dubna 2024

uchazeč o zaměstnání
(vlastnoruční podpis)

ředitel
(vlastnoruční podpis + razítko)

Vzor “Dohoda o rekvalifikaci” zdarma ke stažení

Vzor dohody o rekvalifikaci je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma dohodu o rekvalifikaci


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie dohoda


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás