Jak zrušit povinné ručení: 10 způsobů pro rok 2020

Způsobů je hned několik, od těch mírných až po odstoupení od smlouvy stylem na hrubý pytel hrubá záplata. Ve všech případech si před ukončením smlouvy vyžádejte potvrzení o bezeškodném průběhu trvání pojištění, díky tomu můžete bonus nárokovat rovněž u nové pojišťovny.

Stáhněte si vzor výpovědi povinného ručení

Připravili jsme pro vás vzor výpovědi povinného ručení, který si můžete stáhnout zcela zdarma.

1Ukončení pojistné smlouvy dohodou

K ukončení pojištění dochází na základě písemné dohody mezi oběma stranami, přičemž jedna z nich ho nemusí akceptovat. Tento typ ukončení smlouvy není příliš častý, neboť pojišťovna nemá důvod na dohodu přistoupit. Smlouva o povinném ručení zaniká až po obdržení písemného stvrzení od pojišťovny.

2Výpověď ke konci pojistného období

Jedná se o nejčastěji využívanou formu výpovědi smlouvy o pojistném ručení. Výpověď, ve které není třeba uvádět důvod, musí být podána písemně alespoň 6 týdnů před výročím smlouvy (tedy koncem pojistného období), jinak je neplatná.
Pokud výroční den připadá například na 1. listopadu, musí být výpověď pojišťovně doručena nejdéle 20. září. Pozor – nepleťte si pojistné období a frekvenci plateb! Smlouva o povinném ručení je vždy uzavírána na jeden rok.
Podáním výpovědi smlouvy ke konci pojistného období lze na pojišťovnu vyvinout nátlak a docílit tak snížení ceny.

3Výpověď podaná do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy

Obě strany mohou pojištění vypovědět ve lhůtě 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní osmidenní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně, po jejím skončení pojištění zaniká. Pokud již došlo k čerpání pojištění, má pojišťovna nárok na poměrnou část z ceny pojistného.

4Výpověď ve lhůtě 3 měsíců po vzniku pojistné události

Pojišťovna i pojištěný mohou vypovědět smlouvu ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení oznámení o vzniku pojistné události. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně, pojištění následně zaniká.

5Výpověď do 14 dnů při zřízení pojištění na dálku

Dojde-li ke zřízení pojištění na dálku prostřednictvím internetu či telefonu, může od této smlouvy pojistník bez udání důvodů odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Svůj záměr odstoupení od smlouvy doporučujeme oznámit nejen pojišťovně, ale i zprostředkovateli pojištění písemně. Jedná se v podstatě o stejnou možnost odstoupení, jako je uvedena v bodu 3.

6Odstoupení od smlouvy při změně smluvních podmínek

Od smlouvy lze ze zákona odstoupit ve lhůtě 1 měsíc od oznámení změny výše ceny pojistného. Nikde přitom není psáno, že se cena musí měnit směrem nahoru. Výpověď touto formou je nutné provést písemně a výslovně v ní uvést, že smlouvu vypovídáte z důvodu nesouhlasu s novou výší pojistného. Šestitýdenní výpovědní lhůta ke konci období v tomto případě nehraje žádnou roli.

7Zánik pojištění z důvodu nezaplacení pojistného

Smlouvu můžete ukončit také prostým nezaplacením pojistného na další období. Dle zákona pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc.
Jednoduše řečeno – doručenou složenku k platbě pojistného neplaťte, na upomínky nereagujte a pojištění za čas stanovený pojišťovnou přestane platit.
Tento způsob ukončení může mít jeden podstatný háček – pojišťovna má v případě nezaplacení nárok dlužnou částku vymáhat.

8Výpověď smlouvy z důvodu krádeže vozidla

Smlouva o povinném ručení zaniká okamžikem odcizení vozidla. Tuto skutečnost je nutné nahlásit pojišťovně písemně a přiložit protokol od Policie České republiky.

9Zánik pojištění následkem uložení registračních značek do depozita

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla neříká, jak dlouhou musí být vozidlo vyřazeno z provozu, aby došlo k zániku pojistné smlouvy. Využít mezery v tomto zákoně tak lze uložením registrační značky do depozita a následným ukončením smlouvy přímo na pojišťovně.
Pro následné vyzvednutí registrační značky z depozita je třeba protokol z STK a z emisí. Dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích nemusí být protokol nově vystavený.
Za uložení registrační značky do depozitu zaplatíte 200 Kč, počítat je třeba s dvojí návštěvou úřadu a s nutností vozidlo odstavit z provozu. Tento způsob lze efektivně využít, když potřebujete smlouvu ukončit v průběhu pojistného období.

10Zánik pojištění v důsledku prodeje vozidla

Důvodem pro okamžitý zánik povinného ručení je rovněž prodej vozidla. A to i v případě, kdy jeden den auto prodáte, druhý den prodej oznámíte pojišťovně a ukončíte smlouvu o povinném ručení a třetí den nový majitel automobilu od kupní smlouvy odstoupí a obě strany si vrátí zpět svá plnění.
Odstoupením od kupní smlouvy na automobil neporušíte žádný zákon. Ze zákona navíc nemáte žádnou povinnost pojišťovně sdělovat důvod, kvůli kterému došlo k odstoupení od smlouvy.
Tento postup má své riziko, neboť příjem z prodeje automobilu musíte uvést do daňového přiznání v případě, že k němu došlo v době do jednoho roku od pořízení vozidla. Při výběru partnera, kterému auto krátkodobě prodáte, tak buďte zdrženliví a kreativní.