Jak zrušit povinné ručení → 10 způsobů pro rok 2024

Petr Novák
Publikováno 1. března 2024
 • Zrušit povinné ručení můžete pokojně i stylem na hrubý pytel hrubá záplata
 • Ve všech případech si vyžádejte potvrzení o bezeškodném průběhu trvání pojištění, se kterým můžete u nové pojišťovny nárokovat bonus
 • Pojištění lze ukončit vyplněním žádosti, kterou můžete odeslat e-mailem, poštou, nebo ji doručit osobně na pobočku pojišťovny

Důvodů, proč změnit pojišťovnu, může být hned několik – nespokojenost se službami stávající pojišťovny, výhodnější nabídka u konkurence nebo třeba prodej auta. V současné době existuje 10 způsobů, jak pojištění v roce 2024 zrušit bez zbytečných komplikací.

Stáhněte si vzor výpovědi povinného ručení

Vzor výpovědi povinného ručení si můžete stáhnout zdarma.

 1. Ukončení pojistné smlouvy dohodou

  Jak zrušit povinné ručení → 10 způsobů pro rok 2024K ukončení pojištění dochází na základě písemné dohody mezi oběma stranami, přičemž jedna z nich ho nemusí akceptovat.

  Tento typ ukončení smlouvy není příliš častý, neboť pojišťovna nemá důvod na dohodu přistoupit. Smlouva o povinném ručení zaniká až po obdržení písemného stvrzení od pojišťovny.

 2. Výpověď ke konci pojistného období

  Jedná se o nejčastěji využívanou formu výpovědi smlouvy o pojistném ručení. Výpověď, ve které není třeba uvádět důvod, musí být podána písemně alespoň 6 týdnů před výročím smlouvy (tedy koncem pojistného období), jinak je neplatná.

  Pokud výroční den připadá například na 1. listopadu, musí být výpověď pojišťovně doručena nejdéle 20. září. Smlouva o povinném ručení bývá zpravidla uzavírána na jeden rok.

  Podáním výpovědi smlouvy ke konci pojistného období lze na pojišťovnu vyvinout nátlak a docílit tak snížení ceny.

 3. Výpověď podaná do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy

  Obě strany mohou pojištění vypovědět ve lhůtě 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní osmidenní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně, po jejím skončení pojištění zaniká.

  Pokud již došlo k čerpání pojištění, má pojišťovna nárok na poměrnou část z ceny pojistného.

 4. Výpověď ve lhůtě 3 měsíců po vzniku pojistné události

  Pojišťovna i pojištěný mohou vypovědět smlouvu ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení oznámení o vzniku pojistné události. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně, pojištění následně zaniká.

 5. Výpověď do 14 dnů při zřízení pojištění na dálku

  Dojde-li ke zřízení pojištění na dálku prostřednictvím internetu či telefonu, může od této smlouvy pojistník bez udání důvodů odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.

  Svůj záměr odstoupení od smlouvy doporučujeme oznámit nejen pojišťovně, ale i zprostředkovateli pojištění písemně. Jedná se v podstatě o stejnou možnost odstoupení, jako je uvedena v bodu 3.

 6. Prověření auta přes carVertical se slevou 10 %

  [title]Během pár minut si můžete prověřit kompletní historii auta díky webu carVertical. Pro ověření stačí znát VIN kód vozidla. Při ověření přes náš odkaz získáte exkluzivní slevu 10 %.

  V rámci jednoho poplatku si prověříte zdali bylo auto hlášeno jako odcizené, vývoj počtu najetých kilometrů, hlášení o poškození, informace z STK nebo odhadované náklady na údržbu.

  Podrobnější představu vám poskytne naše recenze carVertical.

  Ověřit auto v carVertical

 7. Odstoupení od smlouvy při změně smluvních podmínek

  Od smlouvy lze ze zákona odstoupit ve lhůtě 1 měsíc od oznámení změny výše ceny pojistného. Nikde přitom není psáno, že se cena musí měnit směrem nahoru. Změna ceny v důsledku sražení bonusu v případě pojistné události však není brána jako úprava smluvních podmínek.

  Výpověď touto formou je nutné provést písemně a výslovně v ní uvést, že smlouvu vypovídáte z důvodu nesouhlasu s novou výší pojistného. Šestitýdenní výpovědní lhůta ke konci období v tomto případě nehraje žádnou roli.

 8. Zánik pojištění z důvodu nezaplacení pojistného

  Smlouvu je možné ukončit také nezaplacením pojistného na další období. Dle zákona pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc.

  Nicméně tento způsob ukončení rozhodně nedoporučujeme, pojišťovna má v případě nezaplacení nárok dlužnou částku vymáhat.

 9. Výpověď smlouvy z důvodu krádeže vozidla

  Smlouva o povinném ručení zaniká okamžikem odcizení vozidla. Tuto skutečnost je nutné nahlásit pojišťovně písemně a přiložit protokol od Policie České republiky.

 10. Zánik pojištění vyřazením vozidla z evidence

  Pojistnou smlouvu lze ukončit dočasným vyřazením vozidla z evidence u příslušného úřadu. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla neříká, jak dlouhou musí být vozidlo vyřazeno z provozu, aby došlo k zániku pojistné smlouvy. Využít mezery v tomto zákoně tak lze uložením registrační značky do depozita s následným ukončením smlouvy přímo na pojišťovně.

  Za uložení registrační značky do depozitu zaplatíte 200 Kč, počítat je třeba s dvojí návštěvou úřadu a s nutností vozidlo odstavit z provozu. Tento způsob lze efektivně využít, když potřebujete smlouvu ukončit v průběhu pojistného období. Registrační značky můžete mít uložené po dobu maximálně 18 měsíců. Z toho prvních 12 měsíců je automatické. Pro zbylých 6 měsíců je potřeba si zažádat.

 11. Zánik pojištění v důsledku prodeje vozidla

  Důvodem pro okamžitý zánik povinného ručení je rovněž prodej vozidla. A to i v případě, kdy jeden den auto prodáte, druhý den prodej oznámíte pojišťovně a ukončíte smlouvu o povinném ručení a třetí den nový majitel automobilu od kupní smlouvy odstoupí a obě strany si vrátí zpět svá plnění.

  Odstoupením od kupní smlouvy na automobil neporušíte žádný zákon. Ze zákona navíc nemáte žádnou povinnost pojišťovně sdělovat důvod, kvůli kterému došlo k odstoupení od smlouvy.

  Tento postup má své riziko, neboť příjem z prodeje automobilu musíte uvést do daňového přiznání v případě, že k němu došlo v době do jednoho roku od pořízení vozidla. Při výběru partnera, kterému auto krátkodobě prodáte, tak buďte zdrženliví a kreativní.

  Po úspěšném přepisu vozidla je nutné pojišťovně doložit podepsanou kupní smlouvu a kopii velkého technického průkazu s již zapsaným novým majitelem. Pojistná smlouva pak zaniká ode dne nahlášení této skutečnosti pojišťovně.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.