Peněžitá pomoc v mateřství 2024: Kalkulačka a výpočet, délka, formulář

Hana Volencová
Publikováno 23. prosince 2023
 • Mateřská má pomoct nahradit příjem matky nebo otce během péče o dítě
 • Podmínkou pro výplatu mateřské je účast na nemocenském pojištění
 • Výši mateřské určuje průměrný denní výdělek rodiče
 1. Kdo má nárok na mateřskou

  Peněžitá pomoc v mateřstvíSystém peněžité pomoci v mateřství je poměrně rozvětvený.

  Matka, která porodila 1 dítě

  Mateřská se poskytuje po dobu 28 týdnů. Vyplácí se od 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

  Období výplaty mateřské nesmí být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Konkrétní termín nástupu na mateřskou si žena volí sama, pokud tak neučiní, začíná se peněžitá pomoc v mateřství vyplácet v okamžiku počátku 6. týdne před očekávaným porodem. Když matka porodí před stanoveným začátkem čerpání mateřské, náleží jí dávka ode dne porodu.

  Matka, která porodila 2 a více dětí

  V porovnání s předchozím bodem se liší jen délkou období výplaty, se dvěma a více dětmi bude mateřská vyplácena až po 37 týdnů.

  Matka dítěte, které zemřelo během podpůrčí doby

  Nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství skončí po uplynutí 2 týdnů od úmrtí dítěte.

  Pojištěnec, který převzal dítě

  Nárok na výplatu má také osoba, která převzala do trvalé péče dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu (např. soudu) nebo dítě, jehož matka zemřela. V případě jednoho dítěte se pomoc vyplácí po dobu 22 týdnů od okamžiku převzetí dítěte, při převzetí 2 a více dětí činí podpůrná doba maximálně 31 týdnů. Dítě zároveň nesmí být starší 7 let.

  Peněžitá pomoc v mateřství pro otce

  Nárok na výplatu může mít také otec dítěte. Bližší informace se dozvíte v boxíku č. 5.

 2. Podmínky pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství 2024

  Základní podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM.

  Pokud zaměstnání ženy skončilo v době těhotenství, použije se zde ochranná lhůta v trvání délky pojištění, maximálně však 180 dnů. Pokud by zaměstnání trvalo kratší dobu, pak je i ochranná lhůta kratší. Uvádíme příklad: Žena nastoupila do zaměstnání na hlavní pracovní poměr poté, co byla vedena v evidenci nezaměstnaných na úřadu práce. Nástupem do práce se stala účastnicí na nemocenském pojištění. Během výkonu zaměstnání otěhotněla a po 100 odpracovaných dnech ukončila pracovní poměr. Pokud okamžik ukončení pracovního poměru a počátek 8. týdne před předpokládaným dnem porodu dělí maximálně 100 dní, má nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

  Žena zároveň musí splňovat podmínku tzv. čekací doby. To znamená, že v uplynulých 2 letech před nástupem na mateřskou se alespoň 270 dní účastnila nemocenského pojištění.

 3. OSVČ a mateřská 2024

  Osoby samostatně výdělečně činné musejí splňovat všechny podmínky z bodu 2. Další podmínkou je také účast na nemocenském pojištění po dobu alespoň 180 dní v období 1 roku před porodem.

  Zároveň musí mít OSVČ uhrazeno všechno pojistné včetně toho na kalendářní měsíc bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, v němž začalo vyplácení peněžité pomoci v mateřství. Splatnost pojištění jsou 3 měsíce ode dne vzniku nároku na dávku.

  Pokud si matka jako osoba samostatně výdělečně činná nehradí nemocenské pojištění, nemá na mateřskou nárok, může ale hned po narození dítěte začít pobírat rodičovský příspěvek.

  Aby měla OSVČ nárok na mateřskou, nesmí po dobu pobírání peněžité pomoci osobně vykonávat výdělečnou činnost. Nicméně si nemusí ukončovat nebo přerušovat živnost, v činnosti lze pokračovat prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob.

 4. Nárok na mateřskou při práci na dohodu

  Na PPM mohou mít nárok i ženy, které před porodem pracují jen na Dohodu o provedení práce nebo Dohodu o pracovní činnosti. Musí jim však vznikat účast na nemocenském pojištění, což se děje ve chvíli, kdy je hrubý měsíční příjem při práci na DPP vyšší než 10 000 Kč a na DPČ minimálně 4 000 Kč.

 5. Výše mateřské 2024

  Výše mateřské 2024 dosahuje 70 % průměrného hrubého měsíčního příjmu za poslední rok. Stanovuje se podle průměrného denního výdělku, který se nejdříve upravuje podle tzv. redukčních hranic. Od 1. ledna 2024 se redukční hranice pro výpočet všech nemocenských dávek včetně PPM zvyšují, takže i mateřská může vycházet o něco vyšší než v roce 2023. Týká se to však tentokrát především žen s vyššími příjmy, než je cca 40–45 000 Kč hrubého měsíčně.

  Hrubý příjem za posledních 12 měsíců se vydělí počtem započitatelných kalendářních dnů za celé období. Tímto způsobem dostaneme průměrný denní příjem, který se dále krátí:

  Redukční hranice v roce 2024 Částka
  z částky do 1 466 Kč 100 %
  z částky nad 1 466 do 2 199 Kč 60 %
  z částky nad 2 199 do 4 397 Kč 30 %
  z částky nad 4 397 Kč 0 %

  Denní mateřská činí 70 % redukovaného denního základu. Pro výpočet měsíční výše podpory stačí částku jednoduše vynásobit počtem dnů v měsíci.

  Kalkulačka pro snadný výpočet peněžité pomoci v mateřství 2024 je k dispozici například na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 6. Výpočet mateřské 2024

 7. Peněžitá pomoc v mateřství pro otce 2024

  Nárok na peněžitou pomoc v mateřství může mít také otec dítěte. K uznání dávky musí nastat alespoň jedna z těchto situací.

  Muž bude o dítě pečovat dobrovolně

  Matka dítěte může s otcem dítěte uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Tato dohoda musí být uzavřena nejdříve od počátku 7. týdne po porodu a na dobu nejméně 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

  Při narození jednoho dítěte se dávka vyplácí po dobu 22 týdnů, při narození více dětí po dobu 31 týdnů. Do této doby se započítává také doba, kdy peněžitou pomoc pobírala matka (s výjimkou období 6 týdnů po porodu).

  Matka o dítě nemůže/nesmí pečovat

  Otec převzal péči o dítě po ženě, která ho porodila, ale byla lékařem uznána dočasně práce neschopnou, bylo jí diagnostikováno závažné dlouhodobé onemocnění nebo nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

 8. Mateřská po studiu 2024

  Platí zde podmínky z boxíku 2.

  Do čekací doby se započítává také doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, případně na konzervatoři. Podmínkou je úspěšné ukončení studia a následný nástup do zaměstnání nebo přihlášení se k nemocenskému pojištění OSVČ.

  V jiném případě studentky nejsou účastny na nemocenském pojištění, ale mohou žádat o rodičovský příspěvek.

 9. Mateřská po návratu ze zahraničí

  V tomto případě platí také podmínky uvedené pod body 1 a 2. Aby žena měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí být v okamžiku nástupu na PPM účastnicí na nemocenském pojištění. Zároveň musí splňovat zmiňovanou podmínku 270 dní.

 10. Jak a kde žádat o mateřskou 2024

  Zaměstnankyně o peněžitou pomoc v mateřství žádají u svého (bývalého) zaměstnavatele. OSVČ o mateřskou žádají u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

  U těhotných žen je třeba podat Žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Tento formulář připraví a potvrdí ošetřující lékař (gynekolog). V případě převzetí dítěte do péče je třeba vyplnit tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče a údaje v něm doložit příslušnými doklady.

 11. Dotazy k peněžité pomoci v mateřství

  Jsem studentka, v životě jsem nepracovala a jsem těhotná. Mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

  Pokud jste nepracovala, nebyla jste a nejste nemocensky pojištěná, nemáte na peněžitou pomoc v mateřství nárok. Studenti totiž nejsou nemocensky pojištění. Dnem porodu vám však vzniká nárok na rodičovský příspěvek.

Státní podpora pro rodiče 2024


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.