, Peněžitá pomoc v mateřství 2018 - Skrblík.cz

Peněžitá pomoc v mateřství 2018

Mezi lidmi známá spíše jako mateřská, peněžitá pomoc v mateřství má pomoct nahradit příjem matky (nebo otce) v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozené dítě.

1Kdy a komu se vyplácí mateřská?

Peněžitá pomoc v mateřstvíSystém peněžité pomoci v mateřství je poměrně rozvětvený, proto čtěte pozorně:

 • Matka, která porodila 1 dítě
  Mateřská se poskytuje po dobu 28 týdnů. Vyplácí se od počátku 8. – 6. týdne před očekávaným dnem porodu.
  Období výplaty mateřské nesmí být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Konkrétní termín nástupu na mateřskou si žena volí sama, pokud tak neučiní, začíná se peněžitá pomoc v mateřství vyplácet v okamžiku počátku šestého týdne před očekávaným porodem. Když matka porodí před stanoveným začátkem čerpání mateřské, náleží jí dávka ode dne porodu.
 • Matka, která porodila 2 a více dětí
  V porovnání s předchozím bodem se liší jen obdobím výplaty, se dvěma dětmi bude mateřská vyplácena až po 37 týdnů.
 • Matka dítěte, které zemřelo během podpůrčí doby
  Nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství skončí po uplynutý 2 týdnů od úmrtí dítěte.
 • Pojištěnec, který převzal dítě
  Nárok na výplatu má také osoba, která převzala do trvalé péče dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu (např. soudu) nebo dítě, jehož matka zemřela. V případě jednoho dítěte se pomoc vyplácí po dobu 22 týdnů od okamžiku převzetí dítěte, při převzetí 2 a více dětí činí podpůrná doba maximálně 31 týdnů. Dítě nesmí zároveň být starší 7 let.
 • Peněžitá pomoc v mateřství pro otce
  Nárok na výplatu může mít také otec dítěte. Bližší informace se dozvíte v boxíku č. 5.

2Podmínky pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství 2018

Základní podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM.

Pokud zaměstnaní ženy skončilo v době těhotenství, použije se zde ochranná lhůta v trvání délce pojištění, maximálně však 180 dnů. Příklad: Žena nastoupila do zaměstnaní na hlavní pracovní poměr poté, co byla vedena na evidenci nezaměstnaných v Úřadu práce. Nástupem do práce se stala účastnicí na nemocenském pojištění. Během výkonu zaměstnání otěhotněla a po 100 odpracovaných dnech ukončila pracovní poměr. Pokud okamžik ukončení pracovního poměru a počátek 8. týdne před předpokládaným dnem porodu dělí maximálně 100 dní, má nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Žena zároveň musí splňovat podmínku tzv. čekací doby. To znamená, že v uplynulých 2 letech před nástupem na mateřskou se alespoň 270 dní účastnila nemocenského pojištění.

3OSVČ a peněžitá pomoc v mateřství 2018

Osoby samostatně výdělečně činné musejí splňovat všechny podmínky z bodu 2. Navíc musejí být účastny nemocenského pojištění po dobu alespoň 180 dnů v období 1 roku před porodem.

Zároveň musí mít uhrazeno všechno pojistné včetně toho na kalendářní měsíc bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, v němž začalo vyplácení peněžité pomoci v mateřství. Splatnost pojištění jsou 3 měsíce ode dne vzniku nároku na dávku.

Pokud si matka jako osoba samostatně výdělečně činná nehradí nemocenské pojištění, nemá na mateřskou nárok, může ale hned po narození dítěte začít pobírat rodičovský příspěvek.

Aby měla OSVČ nárok na mateřskou, nesmí po dobu pobírání peněžité pomoci vykonávat výdělečnou činnost.

4Výše mateřské 2018

Výše mateřské 2018 dosahuje 70 % průměrného hrubého měsíčního příjmu za poslední rok. Stanovuje se podle průměrného denního výdělku, který se nejdříve upravuje podle tzv. redukčních hranic.

Hrubý příjem za posledních 12 měsíců se vydělí počtem započitatelných kalendářních dnů za celé období. Tímto způsobem dostaneme průměrný denní příjem, který se dále krátí:

Redukční hranice Částka
z částky do 1 000 Kč 100 %
z částky od 1 000 do 1 499 Kč 60 %
z částky nad 1 499 do 2 998 Kč 30 %
z částky nad 2 998 Kč 0 %

Denní mateřská činí 70 % redukovaného denního základu. Pro výpočet měsíční výše podpory stačí částku jednoduše vynásobit počtem dnů v měsíci. Maximální výše mateřské je pro rok 2018 stanovena na 36 750 Kč.

Výpočet mateřské vysvětluje obrázek níže. Denní neredukovaný základ je zvolen záměrně vysoko, aby bylo možné vysvětlit redukční pásma. Kalkulačku peněžité pomoci v mateřství 2018 je k dispozici například na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výpočet mateřské 2018

4Peněžitá pomoc v mateřství pro otce 2018

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství může mít také otec dítěte. K uznání dávky musí nastat alespoň jedna z těchto situací:

 • Muž bude o dítě pečovat dobrovolně
  Matka dítěte může s otcem dítěte uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Tato dohoda musí být uzavřena nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu a na dobu nejméně 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
  Při narození jednoho dítěte se dávka vyplácí po dobu 22 týdnů, při narození více dětí po dobu 31 týdnů.
  Do této doby se započítává také doba, kdy peněžitou pomoc pobírala matka (s výjimkou období 6 týdnů po porodu).
 • Matka o dítě nemůže/nesmí pečovat
  Otec převzal péči o dítě po ženě, která ho porodila a která byla lékařem uznána dočasně práce neschopnou, bylo ji diagnostikováno závažné dlouhodobé onemocnění, nebo nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

6Mateřská po studiu 2018

Platí zde podmínky z bodu 2.

Do čekací doby se započítává také doba studia na střední, vyšší odborné, nebo vysoké škole, případně na konzervatoři. Podmínkou je úspěšné ukončení studia.

7Mateřská po návratu ze zahraničí

V tomto případě platí také podmínky z bodu 1. Aby žena měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí být v okamžiku nástupu na PPM účastnicí na nemocenském pojištění. Zároveň musí splňovat zmiňovanou podmínku 270 dní.

8Jak a kde žádat o mateřskou 2018?

Zaměstnankyně o peněžitou pomoc v mateřství žádají u svého (bývalého) zaměstnavatele. OSVČ o mateřskou žádají u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

U těhotných žen je třeba podat Žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Tento formulář připraví a potvrdí ošetřující lékař (gynekolog). V případě převzetí dítěte do péče je třeba vyplnit tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče a údaje v něm doložit příslušnými doklady.

9Dotazy k peněžité pomoci v mateřství

Jsem studentka, v životě jsem nepracovala a jsem těhotná. Mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Pokud jste nepracovala, nebyla jste a nejste nemocensky pojištěná, nemáte na peněžitou pomoc v mateřství nárok. Studenti totiž nejsou nemocensky pojištění. Dnem porodu vám však vzniká nárok na rodičovský příspěvek.

Státní podpora pro nastávající maminky

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu