Kotlíková dotace 2022: Podmínky a návod, jak získat dotace na kotel

Petr Novák
Publikováno 1. dubna 2021
 • Finanční příspěvek pro domácnosti na výměnu zastaralého kotle
 • Výše příspěvku pokryje až 95 % nákladů v případě nízkopříjmových domácností
 • Na začátku roku 2022 vypíší jednotlivé kraje nové výzvy k získání dotace
 • Od 1. září 2022 bude zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy pod pokutou až 50 000 Kč
 1. Co jsou kotlíkové dotace 2022?

  Kotlíková dotace 2022V některých částech České republiky je dlouhodobě velmi znečištěné ovzduší, na čemž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle.

  Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo s tímto nešvarem bojovat příspěvkem na nákup nového kotle. O příspěvek bylo možné žádat ve třech výzvách, které byly postupně spuštěny v letech 2015 až 2020 v rámci Operačním programu „Životní prostředí 2014–2020“.

  Ve finální fázi se nachází nový projekt (nástupce OPŽP 2014 – 2020) a to Operační program Životní prostřední 2021 – 2027. Ačkoliv bude celá řada podporovaných činností podpořena i nadále, může se celková struktura projektu lišit. Očekávat můžeme několik novinek. Týkat se budou metod vykazování a jejich zjednodušování, snazšího uskutečňování projektů či samotného vzdělávání v dané oblasti. V neposlední řadě bude řešena prevence vzniku odpadů a mnoho dalšího.

  Od 1. září 2022 bude provoz neekologických kotlů zakázán pod pokutou 50 000 Kč. Od tohoto data bude možné používat nejvýše kotel 3. emisní třídy. Tu splňují zpravidla kotle vyrobené po roce 2000. Emisní třída by měla být napsána na štítku kotle. Pokud uvedena není, většinou se jedná o starší typ kotle, který potřebné požadavky nesplňuje.

  První vlna kotlíkové dotace byla realizována v letech 2015–2018, příjem žádostí byl ukončen 29. 4. 2016. Druhá vlna kotlíkové dotace probíhala v letech 2017–2019, příjem žádostí byl ukončen 30. 4. 2018. Třetí vlna kotlíkových dotací se v jednotlivých krajích spustila v průběhu roku 2019 a ve většině krajů je již ukončena.

  Na počátku nového roku budou kraje opět vypisovat nové výzvy. Domácnosti budou moci získat podporu na výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy. Dotace bude poskytováno na instalace, které byly uskutečněny od 1. 1. 2021 a to ve výši až 95 % vzniklých nákladů s ohledem na maximální výši podpory.

 2. Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

  O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných a bytových domů. Nově jsou dotace soustředěny na nízkopříjmové domácnosti, kterým budou pokryty náklady až do výše 95 %. Při posuzování žádostí bude brán zřetel na čistý příjem, který nesměl překročit v roce 2020 hranici 170 900 korun. V přepočtu to odpovídá částce 14 242 Kč na osobu za měsíc. V případě, že domácnost obývá více členů, je příjem průměrován.

  Možnost čerpání zůstává i ostatním domácnostem, kterým budou vykompenzovány náklady do výše 50 % v programu Nová zelená úsporám.

  Automaticky mají na dotaci nárok domácnosti, ve kterých žijí pouze důchodci. Týká se to osob pobírajících jak starobní důchod, tak i důchod invalidní a to 3. stupně.

  Žadatel o dotaci musí být bezpodmínečně i vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného nebo bytového domu nebo jednotky. Žádat se může i v případě rekreačních objektů, kdy je objekt osobou trvale obýván. Vždy se však musí jednat o výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy, který tvoří hlavní zdroj vytápění domácnosti.

 3. Co se změnilo v Kotlíkové dotaci

  • Nově se kotlíková dotace soustředí na nízkopříjmové domácnosti. Ostatní domácnosti mohou čerpat finanční prostředky prostřednictvím programu Nová zelená úsporám.
  • Fyzické osoby mohou do žádosti o dotaci zahrnout náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory.
  • Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení nového kotle a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci včetně regulace a úpravy spalinových cest.
  • O kotlíkové dotace bude možno začít opět žádat v průběhu začátku roku 2022 a to až do 1. září 2022.
  • Pokud bude žádost o dotaci podána do 1. září 2022, nebude domácnost stíhána sankcí za nevyhovující kotel.
  • Ministerstvo životního prostředí bude mít k dispozici 14 miliard korun na kotlíkové dotace 2021+. Z této částky je vyčleněno 5,5 miliardy pro domácnosti s nízkým příjmem a zbytek bude možnost čerpat přes program Nová zelená úsporám.
  • Podpora se poskytuje na výměnu kotlů pouze 1. a 2. emisní třídy.

  Podmínky v jednotlivých krajích se mohou mírně lišit.

 4. Kolik peněz je možné získat?

  Výše kotlíkové dotace 2022 je až 95 % z uznatelných nákladů, strop se liší podle druhu instalovaného tepelného zdroje. Maximální výše příspěvku tak činí 130 000 Kč, stanovena je pevně dle účelu využití.

  Výše dotaceÚčel dotace
  130 000 KčKotel na biomasu
  130 000 KčElektrická tepelná čerpadla
  130 000 KčPlynová tepelná čerpadla
  100 000 KčPlynový kondenzační kotel

  Za způsobilé výdaje se považují především náklady na stavební práce, pořízení nového zdroje vytápění, náklady na zkoušky nebo testy kotlů, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo na služby energetického specialisty.

 5. Co je třeba předložit pro získání Kotlíkové dotace 2022?

  Od začátku roku 2022 je možné podávat své vyplněné žádosti na příslušném krajském úřadě, kde budou poskytnuty potřebné informace a poradenství týkající se dotací. Pro schválení je potřeba doložit:

  • Formulář s žádostí o podporu
  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla
  • Doklad o vlastnictví dané nemovitosti, ve které se zdroj tepla nachází
  • Fotodokumentace spojená s novým kotlem, otopnou soustavou a komínovým tělesem

  Po výměně kotle se dále dokládá:

  • Fotodokumentace nového kotle
  • Doklady týkající se instalace a uvedení do provozu
  • Protokol o revizi spalinové cesty (Vyhláška č. 34/2016)
  • Zpráva týkající se montáže vytvořena oprávněnou osobou
  • Potvrzení ekologické likvidace starého zdroje tepla
  • Veškeré účetní doklady, popřípadě výpisy z účtu
 6. Nová zelená úsporám

  V souvislosti s kotlíkovou dotací byl vytvořen program Nová zelená úsporám, který je zaměřen na úsporu energií v budovách určených k bydlení. Cílem je zlepšit kvalitu životního prostředí.

  Tento program podporuje domácnosti při stavbách nebo rekonstrukcích bytových a rodinných domů, nákupech domů s nízkou energetickou náročností, koupi solárních systémů, systémů řízeného větrání se zpětným získáním tepla, koupi a zapojení dobíjecích stanic pro vozidla a dalších.

 7. Vyčleněný rozpočet

  Pro kotlíkové dotace je momentálně připravena suma 14 miliard korun, která bude rozdělena mezi samotnou dotaci a mezi program Nová zelená úsporám. 5,5 miliardy korun je určeno pro rodiny s nízkými příjmy, na které se aktuálně bude kotlíková dotace soustředit a 8,5 miliardy korun směřuje na program Nová zelená úsporám.

  Podle statistik, které provedlo Ministerstvo životního prostředí, by měla tato suma pokrýt výměnu minimálně 150 tisíc kotlů.

 8. Kotlíkové půjčky

  V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji bylo možné využít v minulosti bezúročných půjček na výměnu kotle.

  Zda budou tyto úvěry k dispozici i v nové vlně, není prozatím známo.

 9. Kde získat více informací?

  V první řadě vám doporučujeme sledovat Skrblíka a internetové stránky vašeho kraje. Obecné informace o Kotlíkových dotacích naleznete také na webu Ministerstva životního prostředí a na webu Státního fondu Životního prostředí České republiky v sekci dotace a půjčky.

Kdy a kde žádat o Kotlíkovou dotaci 2022

O finanční příspěvek v podobě kotlíkové dotace žádejte vždy na příslušném krajském úřadě. Nová výzva bude uskutečněna na začátku roku 2022.

V Pardubickém kraji byla poslední výzva prodloužena do 31. října 2021.

 1. Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2022

  Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2022Příjem žádostí v třetí vlně Kotlíkové dotace byl zahájen 21. října 2019 se zpětnou způsobilostí nákladů od 15. července 2015. Žádosti bylo možné podávat do 30. října 2020.

  Oproti předchozím výzvám bylo možné žádost podávat ještě před realizací.

  Od 1. října 2020 zakazuje nová vyhláška hl. m. Prahy topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy. Bližší informace a možnosti čerpání jsou k dispozici v Programu Čistá energie Praha.

 2. Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2022

  Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2022Třetí vlna Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji byla spuštěna 23. září 2019.
  Vzhledem k vysokému počtu žádostí byl příjem elektronických žádostí ukončen.

  Více informací naleznete na webu Jihočeského kraje.

 3. Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 2022

  Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 20223. výzva Kotlíkových dotací byla v Jihomoravském kraji vyhlášena 23. září 2019.

  Příjem žádostí byl zahájen 24. října 2019, ukončen byl 30. října 2020. Veškeré informace a potřebné dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na Dotačním portále Jihomoravského kraje.

  Podrobné informace nabízí také web Jihomoravského kraje.

 4. Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2022

  Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2022Kotlíková dotace III byla vyhlášena 1. dubna 2019, příjem žádostí byl zahájen 1. července 2019.

  Žádost musela být podána elektronicky s doložením listinné části na sídle Karlovarského kraje do 10 dní od podání elektronické části.

  Pro 1. průběžnou výzvu platí, že revizní zpráva či protokol o uvedení nového zařízení do provozu musí být vystaveny nejpozději do 30. prosince 2022.

  Podrobnější informace najdete na webu Karlovarského kraje.

 5. Kotlíková dotace Kraj Vysočina 2022

  Kotlíková dotace Kraj Vysočina 2022Příjem žádostí ve 3. kole Kotlíkových dotací byl v kraji Vysočina zahájen 23. října 2019.

  V listopadu 2020 ukončil Kraj Vysočina příjem žádostí v rámci 3. kola kotlíkových dotací. Celkem bylo schváleno 2 355 žádostí v rámci programu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a dalších 922 žádostí bylo podpořeno z programu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření.

  Podrobnější informace včetně závazných pravidel pro poskytování dotací na výměnu kotlů lze získat na stránkách kraje.

 6. Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2022

  Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2022Kotlíková dotace III byla v Královéhradeckém kraji vyhlášena 1. července 2019 a příjem žádostí byl zahájen 11. září 2019 na dotačním portále DOTIS.

  Na výměnu kotlů bylo určeno 150 mil. korun. Dotační výzva již byla ukončena. Podrobné informace najdete na stránkách Královéhradeckého kraje.

 7. Kotlíková dotace Liberecký kraj 2022

  Kotlíková dotace Liberecký kraj 2022Projekt Kotlíkové dotace v Libereckém kraji byl vyhlášen 15. července 2019, příjem žádostí byl zahájen 23. září 2019. Žádosti bylo možné podávat až do 31. května 2021.

  V programu již bylo vydáno téměř 200 mil. korun. Uznatelnost výdajů je zpětně od 15. července 2015, projekt musí být realizován do 18 měsíců od podání elektronické žádosti, nebo do schválení vyúčtování daného projektu. Záleží na tom, co nastane dříve.

  Liberecký kraj úspěšně požádal Ministerstvo životního prostředí o dalších 55 milionů korun. Tato podpora se vztahovala pouze na žádosti ze zásobníku projektů.  Aktuální informace zjistíte na stránkách Libereckého kraje.

 8. Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2022

  Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2022Dotační program Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji byl vyhlášen 10. dubna 2019. Dne 13. května 2019 byl zahájen příjem žádostí o kotlíkovou dotaci, lhůta pro podávání žádostí byla stanovena do 30. října 2020 do 11 hodin.

  Více informací je k dispozici přímo na oficiálních stránkách Moravskoslezského kraje.

 9. Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2022

  Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2022Olomoucký kraj spustil vlnu kotlíkových dotací 30. dubna 2019, příjem žádostí byl zahájen 4. června 2019 a probíhal do 31. prosince 2019. Na program bylo v kraji určeno 178,63 mil. korun. Příjem žádostí je již ukončen.

  Veškeré potřebné informace nabízí web Olomouckého kraje.

 10. Kotlíková dotace Pardubický kraj 2022

  Kotlíková dotace Pardubický kraj 2022Pardubický kraj vyhlásil 4. září 2019 již pátou výzvu Kotlíkové dotace, žádosti bylo možné podávat od 8. října 2019.

  Příjem žádostí o poskytnutí dotace byl prodloužen do 31. října 2021.

  Kompletní informace nabízí web Pardubického kraje.

 11. Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2022

  Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2022Plzeňský kraj vyhlásil 3. výzvu Kotlíkových dotací 24. června 2019, přičemž žádosti bylo možné podávat od 1. října 2019, ještě týž den bylo zaevidováno téměř 2 000 žádostí a alokace 230 mil. Kč tím byla vyčerpána. Žádosti bylo možné podávat do 30. září. 2020.

  Krajský projekt na výměnu kotlů se nazývá Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III a dotační titul Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III.
  Další informace o dotacích jsou k dispozici na stránkách Plzeňského kraje.

 12. Kotlíková dotace Středočeský kraj 2022

  Kotlíková dotace Středočeský kraj 20223. výzva na Kotlíkové dotace byla vyhlášena 3. května 2019.

  Lhůta pro podávání žádostí o dotace začala 3. června 2019 od 10:00 hodin, ukončena bude 30. června 2022, nebo do vyčerpání finančních prostředků. Žádosti o dotaci musejí být podány elektronickou formou. Postup pro vyplnění elektronické žádosti naleznete na stránkách Středočeského kraje.

  Od 15. března 2021 byl příjem žádostí do 3. výzvy přerušen.

 13. Kotlíková dotace Ústecký kraj 2022

  Kotlíková dotace Ústecký kraj 20224. výzvu Kotlíkové dotace vyhlásil Ústecký kraj 8. července 2019 a příjem elektronických žádostí byl zahájen 16. září 2019. Během několika prvních minut od spuštění byla alokovaná částka vyčerpána. Ostatní podané žádosti jsou přesunuty do zásobníku projektů. Nyní je příjem žádostí již ukončen.

  Podrobnosti pro podání žádosti o dotaci najdete na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 14. Kotlíková dotace Zlínský kraj 2022

  Kotlíková dotace Zlínský kraj 2022Kotlíková dotace III byla ve Zlínském kraji vyhlášena 10. září 2019, příjem elektronických žádostí začal 15. října 2019 v 8:00 hodin.

  Příjem žádostí byl předčasně ukončen 1. listopadu 2019, neboť počet podaných elektronických žádostí dosáhl 3 000.

  Doporučujeme dál sledovat stránky Zlínského kraje.

Směrnice o ekodesignu

Od 1. 1. 2020 je možné prodávat jen kotle, které splňují tzv. Směrnici o ekodesignu 2009/125/ES. Ta stanovuje mj. minimální ekologické požadavky a maximální emisní limity kotlů na tuhá paliva.

Seznam výrobků odpovídajících této normě si můžete prohlédnout na stránkách Státního fondu životního prostředí.

ParametrPožadavek
Sezónní energetická účinnost vytápění v %75 % pro kotle o výkonu ≤ 20 kW
77 % pro kotle o výkonu > 20 kW
Pevné částice (PM)40 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
60 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Organické plynné sloučeniny (OGC) v mg/m320 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
30 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxid uhelnatý (CO) v mg/m3500 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
700 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxidy dusíku (NOx) v mg/m3200 mg/m3 pro kotle na biomasu
350 mg/m3 pro kotle na fosilní paliva

Plánovaná omezení související s prodejem a provozem kotlů

Ve snaze snížit počet neekologických kotlů je používána metoda cukru a biče. Spolu s dotacemi tak jsou zaváděna omezení v prodeji a používání nejméně ekologických kotlů.

Platí odPopis
1. ledna 2014Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy
1. ledna 2017Povinnost předložit revizi kotle včetně označení emisní třídy
1. ledna 2018Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy
1. ledna 2020Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy vyjma kotlů splňujících požadavky Ekodesign
1. září 2022Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.