Kotlíková dotace 2024 → Získejte až 180 000 Kč na nový kotel

Petr Novák
Publikováno 1. března 2024
 • Finanční příspěvek pro domácnosti na výměnu zastaralého kotle
 • Výše příspěvku pokryje až 95 % nákladů v případě nízkopříjmových domácností
 • Od 1. září 2024 bude zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy pod pokutou až 50 000 Kč
 1. Co jsou kotlíkové dotace 2024?

  Kotlíková dotace 2024V některých částech České republiky je dlouhodobě velmi znečištěné ovzduší, na čemž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle.

  Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo s tímto nešvarem bojovat příspěvkem na nákup nového kotle. O příspěvek bylo možné žádat v několika výzvách, které byly postupně spouštěny od roku 2015.

  Od 1. září 2024 bude provoz neekologických kotlů zakázán pod pokutou 50 000 Kč. Od tohoto data bude možné používat nejvýše kotel 3. emisní třídy. Tu splňují zpravidla kotle vyrobené po roce 2000. Emisní třída by měla být napsána na štítku kotle. Pokud uvedena není, většinou se jedná o starší typ kotle, který potřebné požadavky nesplňuje.

  První vlna kotlíkové dotace byla realizována v letech 2015–2018, příjem žádostí byl ukončen 29. 4. 2016. Druhá vlna kotlíkové dotace probíhala v letech 2017–2019, příjem žádostí byl ukončen 30. 4. 2018. Třetí vlna kotlíkových dotací se v jednotlivých krajích spustila v průběhu roku 2019.

  V roce 2023 kraje opět vypsaly nové výzvy. Domácnosti mohou získat podporu na výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy. Kotlíková dotace bude poskytováno na instalace, které byly uskutečněny od 1. 1. 2021 a to ve výši až 95 % vzniklých nákladů s ohledem na maximální výši podpory.

 2. Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

  O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných a bytových domů. Nově jsou dotace soustředěny výhradně na nízkopříjmové domácnosti, které mohou čerpat dotace až do výše 95 %.

  Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít dotaci na výměnu nevyhovujících kotlů z Nové zelené úsporám. Podpora je poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 %.

  Automaticky mají na dotaci nárok domácnosti, ve kterých žijí pouze důchodci. Týká se to osob pobírajících jak starobní důchod, tak i důchod invalidní a to 3. stupně.

  Žadatel o dotaci musí být bezpodmínečně i vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného nebo bytového domu nebo jednotky. Žádat se může i v případě rekreačních objektů, kdy je objekt osobou trvale obýván. Vždy se však musí jednat o výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy, který tvoří hlavní zdroj vytápění domácnosti.

 3. Co se změnilo v Kotlíkové dotaci

  • Nově se kotlíková dotace soustředí na nízkopříjmové domácnosti. Ostatní domácnosti mohou čerpat finanční prostředky prostřednictvím programu Nová zelená úsporám.
  • Fyzické osoby mohou do žádosti o dotaci zahrnout náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory.
  • Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení nového kotle a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci včetně regulace a úpravy spalinových cest.
  • Pokud bude žádost o dotaci podána do 1. září 2024, nebude domácnost stíhána sankcí za nevyhovující kotel.
  • Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 1,7 miliard korun pro nízkopříjmové domácnosti.
  • Podpora se poskytuje na výměnu kotlů pouze 1. a 2. emisní třídy.
 4. Kolik peněz je možné získat?

  Výše kotlíkové dotace 2024 je až 95 % z uznatelných nákladů, strop se liší podle druhu instalovaného tepelného zdroje. Maximální výše příspěvku tak činí 180 000 Kč, stanovena je pevně dle účelu využití.

  Účel dotace Výše dotace
  Kotel na biomasu 130 000 Kč
  Tepelné čerpadlo 180 000 Kč

  Za způsobilé výdaje se považují především náklady na stavební práce, pořízení nového zdroje vytápění, náklady na zkoušky nebo testy kotlů, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo na služby energetického specialisty.

 5. Co je třeba předložit pro získání Kotlíkové dotace 2024?

  Žádosti se podávají na příslušný krajský úřad. Nyní probíhá příjem žádostí téměř zcela elektronicky.

  Pro schválení je potřeba doložit:

  • Formulář s žádostí o podporu
  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla
  • Doklad o vlastnictví dané nemovitosti, ve které se zdroj tepla nachází
  • Fotodokumentace spojená s novým kotlem, otopnou soustavou a komínovým tělesem

  Po výměně kotle se dále dokládá:

  • Fotodokumentace nového kotle
  • Doklady týkající se instalace a uvedení do provozu
  • Protokol o revizi spalinové cesty (Vyhláška č. 34/2016)
  • Zpráva týkající se montáže vytvořena oprávněnou osobou
  • Potvrzení ekologické likvidace starého zdroje tepla
  • Veškeré účetní doklady, popřípadě výpisy z účtu
 6. Nová zelená úsporám

  V souvislosti s kotlíkovou dotací byl vytvořen program Nová zelená úsporám, který je zaměřen na úsporu energií v budovách určených k bydlení. Cílem je zlepšit kvalitu životního prostředí.

  Tento program podporuje domácnosti při stavbách nebo rekonstrukcích bytových a rodinných domů, nákupech domů s nízkou energetickou náročností, koupi solárních systémů, systémů řízeného větrání se zpětným získáním tepla, koupi a zapojení dobíjecích stanic pro vozidla a dalších.

 7. Vyčleněný rozpočet

  Pro kotlíkové dotace je momentálně připravena suma 1,7 miliardy korun, která je určena pro rodiny s nízkými příjmy.

 8. Kde získat více informací?

  V první řadě vám doporučujeme sledovat Skrblíka a internetové stránky vašeho kraje. Obecné informace o Kotlíkových dotacích naleznete také na webu Ministerstva životního prostředí a na webu Státního fondu Životního prostředí České republiky v sekci dotace a půjčky.

Kdy a kde žádat o Kotlíkovou dotaci 2024

O finanční příspěvek v podobě kotlíkové dotace žádejte vždy na příslušném krajském úřadě. Nová výzva probíhá.

 1. Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2024

  Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2024V Praze byla v srpnu 2023 spuštěn dotační program “Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech V” (Kotlíkové dotace V), který je určen na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy s ručním přikládáním v rodinném domě, v trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, bytovém domě nebo v bytové jednotce v bytovém domě.

  Dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí bude ukončen 31. srpna 2024. Pro koho je program určen a kolik lze získat se dozvíte na webu Portalzp.praha.eu.

  Od 1. října 2020 zákazala nová vyhláška hl. m. Prahy topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy. Bližší informace a možnosti čerpání jsou k dispozici ve zmíněném Programu Čistá energie Praha.

 2. Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2024

  Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2024O kotlíkové dotace v Jihočeském kraji mohou žádat nízkopříjmové domácnosti. Celkově je na dotace vyčleněno 131,5 milionů korun. Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci v Jihočeském kraji bude ukončen dne 31. srpna 2024.

  Více informací naleznete na webu Jihočeského kraje.

 3. Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 2024

  Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 2024Nízkopříjmové domácnosti mohou žádat o kotlíkovou dotaci v Jihomoravském kraji od srpna 2023. Žádosti jsou stále přijímány.

  Více informací najdete na webu Jihomoravského kraje.

 4. Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2024

  Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2024Příjem žádostí v nové výzvě kotlíkových dotací v Karlovarském kraji byl zahájen v srpnu 2023 a bude ukončen 31. srpna 2024.

  Nová podoba dotačního programu je určena pro seniory pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Do programu bylo přiděleno přes 31 milionů korun. Podrobnější informace najdete na webu Karlovarského kraje.

 5. Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2024

  Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2024Další výzva kotlíkové dotace je určena výhradně nízkopříjmovým domácnostem. Žádosti o kotlíkovou dotaci v Královéhradeckém kraji se budou přijímat od 2. dubna 2024 do 31. srpna 2024.

  Podrobné informace najdete na stránkách Královéhradeckého kraje.

 6. Kotlíková dotace Liberecký kraj 2024

  Kotlíková dotace Liberecký kraj 2024Příjem žádostí během 5. výzvy kotlíkových dotací v Libereckém kraji bude otevřen až 31. srpna 2024.

  Finanční podpora je v Libereckém kraji poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v rodinných domech, ale také na tepelné čerpadlo. Žadatelem může být fyzická osoba, nebo vlastník/spoluvlastník rodinného domu na území Libereckého kraje.

  Aktuální informace zjistíte na stránkách Libereckého kraje.

 7. Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2024

  Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2024Pátá výzva dotačního programu Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji probíhá od konce července 2023. Příjem žádostí potrvá až do 30. srpna 2024.

  Celková částka, která bude rozdělena v rámci tohoto dotačního programu, dosahuje 219 900 000 Kč. Více informací je k dispozici přímo na oficiálních stránkách Moravskoslezského kraje.

 8. Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2024

  Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2024Olomoucký kraj spustil 5. vlnu kotlíkových dotací v srpnu 2023. Příjem žádostí potrvá do 30. srpna 2024.

  Žádost se podává elektronicky prostřednictvím formuláře. Veškeré potřebné informace nabízí web Olomouckého kraje.

 9. Kotlíková dotace Pardubický kraj 2024

  Kotlíková dotace Pardubický kraj 2024O kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji je možné žádat až do 31. srpna 2024. Na dotace pro nízkopříjmové domácnosti bylo vyčleněno celkem 77 227 000 Kč.

  Kompletní informace o dotacích nabízí web Pardubického kraje.

 10. Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2024

  Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2024Plzeňský kraj vyhlásil další výzvu Kotlíkových dotací, žádosti bude možné podávat do 30. srpna 2024, nebo do vyčerpání finanční alokace 100 552 558 Kč.

  Další informace o dotacích jsou k dispozici na stránkách Plzeňského kraje.

 11. Kotlíková dotace Středočeský kraj 2024

  Kotlíková dotace Středočeský kraj 2024Příjem žádostí v rámci páté výzvy kotlíkových dotací ve Středočeském kraji probíhá až do 31. srpna 2024. Dotace jsou určeny nízkopříjmovým domácnostem.

  Více informací najdete na stránkách Středočeského kraje.

 12. Kotlíková dotace Ústecký kraj 2024

  Kotlíková dotace Ústecký kraj 2024Ústecký kraj vyhlásil šestou výzvu Kotlíkové dotace s příjmem elektronických žádostí v srpnu 2023. Žádosti je možné podávat do 31. srpna 2024.

  Podrobnosti pro podání žádosti o dotaci najdete na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 13. Kotlíková dotace Kraj Vysočina 2024

  Kotlíková dotace Kraj Vysočina 2024Žádosti o kotlíkovou dotaci v kraji Vysočina je možné podávat do 31. srpna 2024. Na dotace je určena celková částka 103 mil. Kč, což by mělo pokrýt přibližně 575 žádostí.

  Podrobnější informace včetně závazných pravidel pro poskytování dotací na výměnu kotlů lze získat na stránkách kraje Vysočina.

 14. Kotlíková dotace Zlínský kraj 2024

  Kotlíková dotace Zlínský kraj 2024Příjem žádostí do Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji bude ukončen 30. srpna 2024. O dotaci mohou žádat pouze nízkopříjmové domácnosti.

  Vzor formuláře a další informace najdete na stránkách Zlínského kraje.

Směrnice o ekodesignu

Od 1. 1. 2020 je možné prodávat jen kotle, které splňují tzv. Směrnici o ekodesignu 2009/125/ES. Ta stanovuje mj. minimální ekologické požadavky a maximální emisní limity kotlů na tuhá paliva.

Seznam výrobků odpovídajících této normě si můžete prohlédnout na stránkách Státního fondu životního prostředí.

Parametr Požadavek
Sezónní energetická účinnost vytápění v % 75 % pro kotle o výkonu ≤ 20 kW
77 % pro kotle o výkonu > 20 kW
Pevné částice (PM) 40 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
60 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Organické plynné sloučeniny (OGC) v mg/m3 20 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
30 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxid uhelnatý (CO) v mg/m3 500 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
700 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxidy dusíku (NOx) v mg/m3 200 mg/m3 pro kotle na biomasu
350 mg/m3 pro kotle na fosilní paliva

Plánovaná omezení související s prodejem a provozem kotlů

Ve snaze snížit počet neekologických kotlů je používána metoda cukru a biče. Spolu s dotacemi tak jsou zaváděna omezení v prodeji a používání nejméně ekologických kotlů.

Platí od Popis
1. ledna 2014 Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy
1. ledna 2017 Povinnost předložit revizi kotle včetně označení emisní třídy
1. ledna 2018 Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy
1. ledna 2020 Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy vyjma kotlů splňujících požadavky Ekodesign
1. září 2024 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.