, Kotlíková dotace 2019 → Získejte až 120 000 Kč na nový kotel - Skrblík.cz

Kotlíková dotace 2019: Podmínky a návod, jak získat dotace na kotel

Od 1. září 2022 bude zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy pod pokutou až 50 000 Kč. Výměnu starého neekologického kotle může pomoci realizovat 3. výzva Kotlíkové dotace, díky které získáte příspěvek až 127 500 Kč. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj nově poskytuje na pořízení nového kotle bezúročnou půjčku. Navíc lze v kombinaci s programem Nová zelená úsporám získat bonus až 20 000 Kč. Návod, jak získat dotaci, a další související informace najdete v tomto článku.

1Co jsou kotlíkové dotace 2019?

Kotlíková dotace 2019V některých částech České republiky je dlouhodobě velmi znečištěné ovzduší, na čemž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle.

Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo s tímto nešvarem bojovat příspěvkem na nákup nového kotle částkou ve výši 70–80 % z jeho pořizovací ceny.

Pro získání dotace na kotel je nutné splnit podmínky popsané v dalších bodech článku. Peníze do programu dodala Evropská unie, cílem je do roku 2020 nahradit alespoň 80 tisíc z celkových 350 tisíc neekologických kotlů.

Od 1. září 2022 bude provoz těchto kotlů zakázán pod pokutou 50 000 Kč. Domácnosti, které ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, by neměly možnost výměny promeškat. Výhodnější podmínky již nebudou.

První vlna kotlíkové dotace byla realizována v letech 2015–2018, příjem žádostí byl ukončen 29. 4. 2016. Druhá vlna kotlíkové dotace probíhala v letech 2017–2019, příjem žádostí byl ukončen 30. 4. 2018. Třetí a poslední vlna kotlíkových dotací se v jednotlivých krajích spouští v průběhu roku 2019.

2Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami, kteří splní následující podmínky:

 • Směrnice o Ekodesignu
  Kupovaná tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitů.
 • Povinná spolupráce s odborníkem
  Instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři.
 • Zpětné čerpání dotace
  Proplácení dotací žadatelům probíhá zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.
 • Peníze také na projekt a stavební práce
  Mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.
 • Konkrétní podmínky si stanoví kraje
  Dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanoví jednotlivé kraje. Napříč republikou se tak mohou lišit.

3Co se změnilo v Kotlíkové dotaci

 • Fyzické osoby mohou do žádosti o dotaci zahrnout náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory.
 • Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení nového kotle a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci včetně regulace a úpravy spalinových cest.
 • V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je možné na pořízení nového kotle využít bezúročnou půjčku se splatností až 10 let. Dotace se následně použije na splacení půjčky.
 • Pokud je realizován současně projekt z Nové zelené úsporám, je možnost získat od Státního fondu životního prostředí bonus 20 000 Kč.
 • Podpora se již  neposkytuje na výměny kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu.
 • Podpora se neposkytuje na výměnu stávajících kotlů 3. a vyšší emisní třídy (pouze 1. a 2. třída, nebo pokud emisní třída nebyla stanovena).
 • Nejvýše je možné získat 80 % uznatelných nákladů.

Podmínky v jednotlivých krajích se mohou mírně lišit.

4Kolik peněz je možné získat?

Výše kotlíkové dotace 2019 je 70–80 % z uznatelných nákladů, strop se liší podle druhu instalovaného tepelného zdroje. Maximální výše příspěvku tak činí 120 000 Kč, stanovena je pevně dle účelu využití.

Výše dotace Účel dotace
80 % způsobilých výdajů
nejvýše 120 000 Kč
Tepelné čerpadlo
80 % způsobilých výdajů
nejvýše 120 000 Kč
Automatický kotel na biomasu
80 % způsobilých výdajů
nejvýše 100 000 Kč
Ruční kotel na biomasu
75 % způsobilých výdajů
nejvýše 95 000 Kč
Plynový kondenzační kotel

Příspěvek se navyšuje o bonus ve výši 7 500 Kč v obcích, jež jsou označeny jako prioritní území. Obecně vzato jde o všechny ty, ve kterých dochází k trvalému překročení alespoň jednoho z imisních limitů.

Za způsobilé výdaje se považují především náklady na stavební práce, pořízení nového zdroje vytápění, náklady na zkoušky nebo testy kotlů, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo na služby energetického specialisty.

5Co je třeba předložit pro získání Kotlíkové dotace 2019?

Tuto otázku není v současné době možné přesně zodpovědět, neboť jednotlivé kraje si budou stanovovat svá vlastní pravidla. Ve všech koutech republiky bude nutné předložit:

 1. Žádost o poskytnutí dotace (každý kraj bude mít svou)
 2. Průkaz o energetické náročnosti budovy
 3. Dokumenty o stávajícím kotli – fotodokumentaci stvrzující napojení na otopnou soustavu a komínové těleso, informace o typu kotle, použitém materiálu, výkonu a prohlášení o jeho funkčnosti a používaných palivech (tedy o kontrole technického stavu a provozu kotle).
 4. Písemný souhlas spoluvlastníků domů či pozemku (je-li jich více)
 5. Písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud je odlišný od vlastníka nemovitosti)
 6. Další přílohy dle požadavků kraje

6Kotlíková dotace + Nová zelená úsporám = bonus až 20 000 Kč

3. výzva Nové zelené úsporám byla vyhlášena 4. září 2017,  bylo v ní možné v kombinaci s kotlíkovými dotacemi získat bonus až 40 000 Kč, ve 3. výzvě pro Kotlíkové dotace je možné získat bonus ve výši 20 000 Kč.

Bonus je určen pro domácnosti, které zkombinují žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému a žádost o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla.

Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel, je tedy možné požádat o kotlíkovou dotaci a třeba o půl roku později o dotaci na zateplení. Po dokončení projektu mu bude vyplacena jak dotace na zateplení, tak i bonus za výměnu kotle.

Přehled kotlíkových dotací v jednotlivých krajích

Kraj Vyhlášení výzvy Příjem žádostí
Hlavní město Praha 16. září 2019 31. října 2019
Jihočeský kraj srpen/září 2019 září/říjen 2019
Jihomoravský kraj 2. polovina září 2. polovina října
Karlovarský kraj 1. dubna 2019 1. července 2019
Kraj Vysočina září 2019 říjen 2019
Královéhradecký kraj 1. července 2019 11. září 2019
Liberecký kraj 15. července 2019 23. září 2019
Moravskoslezský kraj 10. dubna 2019 13. května 2019
Olomoucký kraj 30. dubna 2019 4. června 2019
Pardubický kraj 30. září 2019 31. října 2019
Plzeňský kraj září 2019 říjen 2019
Středočeský kraj 3. května 2019 3. června 2019
Ústecký kraj 1. týden v červenci 2019 16. září 2019
Zlínský kraj 10. září 2019 15. října 2019

7Kolik peněz je v programu? Jak budou rozděleny?

V první výzvě byly mezi kraje rozděleny 3 miliardy korun, v dalších výzvách probíhajících až do roku 2020 se bude jednat o dalších 6 miliard korun. Na druhé kolo připadlo 3,4 miliardy korun, v posledním kole bude rozděleno 3,125 miliard.

V 1. a 2. výzvě byl největší zájem o dotace na tepelná čerpadla, na pomyslné druhé příčce se umístily kombinované kotle na uhlí a biomasu a na třetím místě kondenzační kotle.

Vyčleněná částka Minimální počet výměn
Hlavní město Praha 24 585 062 Kč 236
Jihočeský kraj 314 315 353 Kč 3 017
Jihomoravský kraj 140 663 900 Kč 1 350
Karlovarský kraj 69 709 544 Kč 669
Kraj Vysočina 247 717 842 Kč 2 378
Královéhradecký kraj 207 572 614 Kč 1 993
Liberecký kraj 145 643 154 Kč 1 398
Moravskoslezský kraj 500 000 000 Kč 4 800
Olomoucký kraj 178 630 705 Kč 1 715
Pardubický kraj 184 843 568 Kč 1 772
Plzeňský kraj 240 248 963 Kč 2 306
Středočeský kraj 537 136 929 Kč 5 157
Ústecký kraj 167 738 589 Kč 1 610
Zlínský kraj 166 493 776 Kč 1 598
Celkem 3 125 000 000 Kč 30 000

 

8Dodatečné podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo

U elektrických tepelných čerpadel je prvotním předpokladem pro schválení dotace plnění normy ČSN EN 14 511 – tedy následujících parametrů:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor
země – voda B0/W35 4,3
vzduch – voda A2/W35 3,1
voda – voda W10/W35 5,1

U plynových tepelných čerpadel je nutné plnění normy ČSN EN 12 309 – 2 a dosahování následujících teplotních charakteristik:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor
země – voda B0/W35 1,3
vzduch – voda A2/W35 1,3
voda – voda W10/W35 1,3

Ve všech případech je nutné plnit normy definované ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (zelený box níže).

9Kotlíkové půjčky

V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je možné díky Státnímu fondu životního prostředí ČR využít bezúročnou půjčku na výměnu kotle.

Půjčka je poskytována na 100 % způsobilých výdajů až do výše 200 tis. Kč, nebo ještě více – maximální výši určuje obec. Půjčku jde kdykoli a bez sankce splatit, dobu splácení lze domluvit až na 10 let. Po výměně kotle je část půjčky splacena právě z kotlíkové dotace.

K dispozici je 740 mil. korun, z čehož v Moravskoslezském kraji lze čerpat celkem 500 mil., v Ústeckém 170 mil. a v Karlovarském 70 mil.

Kotlíkové půjčky jsou poskytovány až do 29. listopadu 2019. O půjčku je možné žádat na obecním/městském úřadě.

10Kde získat více informací?

V první řadě vám doporučujeme sledovat Skrblíka a internetové stránky vašeho kraje. Obecné informace o Kotlíkových dotacích naleznete také na webu Ministerstva životního prostředí.

Kdy a kde žádat o Kotlíkovou dotaci 2019

1Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2019

Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2019Příjem žádostí v třetí vlně Kotlíkové dotace bude zahájen 31. října 2019 se zpětnou způsobilostí nákladů od 15. července 2015.

Žádosti se podávají na hlavní podatelně MHMP (nejlépe Jungmannova 35/29 v přízemí).

Před podáním žádosti se doporučuje navštívit administrátory programu ve dveřích 419 ve 4. patře Škodova paláce na téže adrese za účelem kontroly žádosti a jejích příloh.

Dotaci je možné poskytnout pouze na schválená zařízení, formulář žádosti a další informace jsou přístupné na webu magistrátu.

2Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2019

Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2019Třetí vlna Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji bude spuštěna na přelomu srpna a září 2019. Žádosti se budou přijímat zhruba na přelomu září a října 2019 výhradně elektronicky s následným doložením podepsaného výtisku a povinných příloh.

Uznatelnost výdajů je zpětně od 15. července 2015. Více informací naleznete na webu Jihočeského kraje.

3Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 2019

Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 20193. výzva Kotlíkových dotací bude v Jihomoravském kraji vyhlášena v průběhu září 2019.

Příjem žádostí bude zahájen v druhé polovině října 2019. Pravidla pro získání dotace zatím nejsou nastavena, budou zveřejněna nejdříve k datu vyhlášení krajské výzvy.

Více informací nabízí web Jihomoravského kraje.

4Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2019

Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2019Kotlíková dotace III byla vyhlášena 1. dubna 2019, příjem žádostí byl zahájen 1. července 2019.

Žádost musí být podána elektronicky s doložením listinné části na sídle Karlovarského kraje do 10 dní od podání elektronické části.

Pro 1. průběžnou výzvu platí, že revizní zpráva či protokol o uvedení nového zařízení do provozu musí být vystaveny nejpozději do 30. prosince 2022.

Do 1 minuty od spuštění elektronického systému bylo podáno 675 žádostí. Do 2 hodin pak 996 žádostí. Kraj očekává, že alokace bude stačit pro 560 až 600 žadatelů. Ostatní žádosti budou zařazeny do zásobníku žádostí a budou čekat na uvolnění dotačních prostředků buď z vyřazených žádostí, nebo z případných přebytků alokace z jiných krajů.

Podrobnější informace jsou na webu Karlovarského kraje.

5Kotlíková dotace Kraj Vysočina 2019

Kotlíková dotace Kraj Vysočina 20193. kolo Kotlíkových dotací bude vyhlášeno v září 2019 s příjmem žádostí od října 2019 papírovým podáním, elektronickým podáním skrze e-mailovou schránkou i datovou schránku.

Podrobnější informace lze získat na stránkách kraje.

6Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2019

Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2019Kotlíková dotace III byla v Královéhradeckém kraji vyhlášena 1. července 2019 a příjem žádostí bude zahájen 11. září 2019 na dotačním portále DOTIS.

Na výměnu kotlů je určeno 150 mil. korun. Vyměnit lze kotel na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.

Podrobné informace najdete na stránkách Královéhradeckého kraje.

7Kotlíková dotace Liberecký kraj 2019

Kotlíková dotace Liberecký kraj 2019Projekt Kotlíkové dotace v Libereckém kraji byl vyhlášen 15. července 2019 a příjem žádostí bude zahájen 23. září 2019.

Podrobnější informace můžete sledovat na v instruktážním videu.

Na program je nyní určeno v kraji 139 mil. korun. Uznatelnost výdajů je zpětně od 15. července 2015. Projekt musí být realizován do 18 měsíců od podání elektronické žádosti, nebo do schválení vyúčtování daného projektu. Záleží na tom, co nastane dříve.

Aktuální informace zjistíte na stránkách Libereckého kraje.

8Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2019

Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2019Dotační program Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji byl vyhlášen 10. dubna 2019. Dne 13. května 2019 byl zahájen příjem žádostí o kotlíkovou dotaci.

Žádosti je možné podávat elektronicky.

Lhůta podávání žádostí pro nové žadatele je až do 30. října 2020. Žadatelé, kteří podali žádost v 2. výzvě Kotlíkové dotace a nebylo jim vyhověno z důvodu vyčerpání finančních prostředků, mohli své žádosti “uzavřený dotační titul” podávat do 14. června 2019.

Další podmínky poskytnutí dotace najdete na webu kraje.

9Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2019

Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2019Olomoucký kraj spustil druhou vlnu kotlíkových dotací 30. dubna 2019, příjem žádostí byl zahájen 4. června 2019 a bude probíhat do 31. prosince 2019. Na program je nyní v kraji určeno 178,63 mil. korun.

Veškeré potřebné informace nabízí web Olomouckého kraje.

10Kotlíková dotace Pardubický kraj 2019

Kotlíková dotace Pardubický kraj 2019Pardubický kraj vyhlásí novou výzvu Kotlíkové dotace 30. září 2019, žádosti bude možné podávat od 31. října 2019.

Doporučujeme sledovat průběžně web Pardubického kraje.

11Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2019

Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2019Plzeňský kraj spustí 3. výzvu Kotlíkových dotací v září 2019, přičemž žádosti bude možné podávat v říjnu 2019. Žádosti budou přijímány od 1. října 2019 od 8 hodin do 30. září 2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 230 mil. korun.

Podmínky pro získání dotace budou do zahájení 3. výzvy ještě upraveny, aktuální informace jsou k dispozici na stránkách Plzeňského kraje.

12Kotlíková dotace Středočeský kraj 2019

Kotlíková dotace Středočeský kraj 20193. výzva na Kotlíkové dotace byla vyhlášena 3. května 2019.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace začala 3. června 2019 od 10:00 hodin, ukončena bude 30. června 2022, nebo do vyčerpání finančních prostředků. Žádosti o dotaci musejí být podány elektronickou formou. Postup pro vyplnění elektronické žádosti naleznete na stránkách Středočeského kraje.

Vygenerovanou a podepsanou písemnou žádost včetně povinných příloh je nutné doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti osobně nebo poštou na krajský úřad.

Ke dni 17. června 2019 bylo podáno celkem 4 953 oprávněných žádostí, přičemž přibližný počet žádostí, které se vejdou do alokace dotačního Programu je 4 870. Středočeský kraj pokračuje v přijímání žádostí i nadále, pokud na některou žádost nebude stačit alokace, bude zařazena do zásobníku projektů.

13Kotlíková dotace Ústecký kraj 2019

Kotlíková dotace Ústecký kraj 20194. výzvu Kotlíkové dotace vyhlásil Ústecký kraj 8. července 2019 a příjem elektronických žádostí bude zahájen 16. září 2019. Uznatelnost výdajů je zpětně od 15. července 2015.

Podrobnosti pro podání žádosti o dotaci najdete na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

14Kotlíková dotace Zlínský kraj 2019

Kotlíková dotace Zlínský kraj 2019Kotlíková dotace III bude ve Zlínské kraji vyhlášena 10. září 2019 a příjem elektronických žádostí započne 15. října 2019 v 8:00 hodin.

Nejpozději do 10 kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře žádosti musí žadatel doručit vyhotovenou žádost o poskytnutí dotace spolu se všemi povinnými přílohami na Krajský úřad Zlínského kraje.

Doporučujeme dál sledovat stránky Zlínského kraje.

Směrnice o ekodesignu

Od 1. 1. 2020 bude možné prodávat jen kotle, které splňují tzv. Směrnici o ekodesignu 2009/125/ES. Ta stanovuje mj. minimální ekologické požadavky a maximální emisní limity kotlů na tuhá paliva.

Seznam výrobků odpovídajících této normě si můžete prohlédnout na stránkách Státního fondu životního prostředí.

Parametr Požadavek
Sezónní energetická účinnost vytápění v % 75 % pro kotle o výkonu ≤ 20 kW
77 % pro kotle o výkonu > 20 kW
Pevné částice (PM) 40 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
60 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Organické plynné sloučeniny (OGC) v mg/m3 20 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
30 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxid uhelnatý (CO) v mg/m3 500 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
700 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxidy dusíku (NOx) v mg/m3 200 mg/m3 pro kotle na biomasu
350 mg/m3 pro kotle na fosilní paliva

Plánovaná omezení související s prodejem a provozem kotlů

Při snaze snížit počet neekologických kotlů je používána metoda cukru a biče. Spolu s dotacemi tak jsou zaváděna omezení v prodeji a používání nejméně ekologických kotlů.

Platí od Popis
1. ledna 2014 Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy
1. ledna 2017 Povinnost předložit revizi kotle včetně označení emisní třídy
1. ledna 2018 Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy
1. ledna 2020 Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy
1. září 2022 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy
>