Kotlíková dotace 2023 → Získejte až 120 000 Kč na nový kotel

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2022
 • Finanční příspěvek pro domácnosti na výměnu zastaralého kotle
 • Výše příspěvku pokryje až 95 % nákladů v případě nízkopříjmových domácností
 • Od 1. září 2024 bude zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy pod pokutou až 50 000 Kč (původní termín 1. září 2022 byl posunut o 2 roky)
 1. Co jsou kotlíkové dotace 2023?

  Kotlíková dotace 2023V některých částech České republiky je dlouhodobě velmi znečištěné ovzduší, na čemž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle.

  Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo s tímto nešvarem bojovat příspěvkem na nákup nového kotle. O příspěvek bylo možné žádat ve třech výzvách, které byly postupně spuštěny v letech 2015 až 2020 v rámci Operačním programu „Životní prostředí 2014–2020“.

  Ve finální fázi se nachází nový projekt (nástupce OPŽP 2014 – 2020) a to Operační program Životní prostřední 2021 – 2027. Ačkoliv bude celá řada podporovaných činností podpořena i nadále, může se celková struktura projektu lišit. Očekávat můžeme několik novinek. Týkat se budou metod vykazování a jejich zjednodušování, snazšího uskutečňování projektů či samotného vzdělávání v dané oblasti. V neposlední řadě bude řešena prevence vzniku odpadů a mnoho dalšího.

  Od 1. září 2024 bude provoz neekologických kotlů zakázán pod pokutou 50 000 Kč. Původní datum 1. září 2022 bylo posunuto o 2 roky. Od tohoto data bude možné používat nejvýše kotel 3. emisní třídy. Tu splňují zpravidla kotle vyrobené po roce 2000. Emisní třída by měla být napsána na štítku kotle. Pokud uvedena není, většinou se jedná o starší typ kotle, který potřebné požadavky nesplňuje.

  První vlna kotlíkové dotace byla realizována v letech 2015–2018, příjem žádostí byl ukončen 29. 4. 2016. Druhá vlna kotlíkové dotace probíhala v letech 2017–2019, příjem žádostí byl ukončen 30. 4. 2018. Třetí vlna kotlíkových dotací se v jednotlivých krajích spustila v průběhu roku 2019.

  Na počátku roku 2022 kraje opět vypsaly nové výzvy. Domácnosti budou moci získat podporu na výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy. Dotace bude poskytováno na instalace, které byly uskutečněny od 1. 1. 2021 a to ve výši až 95 % vzniklých nákladů s ohledem na maximální výši podpory.

 2. Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

  O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných a bytových domů. Nově jsou dotace soustředěny na nízkopříjmové domácnosti, kterým budou pokryty náklady až do výše 95 %. Při posuzování žádostí bude brán zřetel na čistý příjem, který nesměl překročit v roce 2020 hranici 170 900 korun. V přepočtu to odpovídá částce 14 242 Kč na osobu za měsíc. V případě, že domácnost obývá více členů, je příjem průměrován.

  Možnost čerpání zůstává i ostatním domácnostem, kterým budou vykompenzovány náklady do výše 50 % v programu Nová zelená úsporám.

  Automaticky mají na dotaci nárok domácnosti, ve kterých žijí pouze důchodci. Týká se to osob pobírajících jak starobní důchod, tak i důchod invalidní a to 3. stupně.

  Žadatel o dotaci musí být bezpodmínečně i vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného nebo bytového domu nebo jednotky. Žádat se může i v případě rekreačních objektů, kdy je objekt osobou trvale obýván. Vždy se však musí jednat o výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy, který tvoří hlavní zdroj vytápění domácnosti.

 3. Co se změnilo v Kotlíkové dotaci

  • Nově se kotlíková dotace soustředí na nízkopříjmové domácnosti. Ostatní domácnosti mohou čerpat finanční prostředky prostřednictvím programu Nová zelená úsporám.
  • Fyzické osoby mohou do žádosti o dotaci zahrnout náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory.
  • Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení nového kotle a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci včetně regulace a úpravy spalinových cest.
  • O kotlíkové dotace bude možno začít opět žádat v průběhu začátku roku 2022 a to až do 1. září 2024.
  • Pokud bude žádost o dotaci podána do 1. září 2024, nebude domácnost stíhána sankcí za nevyhovující kotel.
  • Ministerstvo životního prostředí bude mít k dispozici 14 miliard korun na kotlíkové dotace 2021+. Z této částky je vyčleněno 5,5 miliardy pro domácnosti s nízkým příjmem a zbytek bude možnost čerpat přes program Nová zelená úsporám.
  • Podpora se poskytuje na výměnu kotlů pouze 1. a 2. emisní třídy.

  Podmínky v jednotlivých krajích se mohou mírně lišit.

  Změny v podpoře plynových zařízení (od 1. dubna 2022)

  • Pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022 byla podporována instalace nového plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla s plynovým pohonem.
  • Dne 30. dubna 2022 skončila u bytových domů podpora výměn stávajících plynových zařízení.
  • Od 1. července 2022 v oblasti výstavby nových nízkoenergetických budov budou vyjmuty z podpory novostavby využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních paliv (vč. zemního plynu, LPG, uhlí, uhelných briket, olejů, koksu, …).

  Tyto změny se netýkají žádostí podaných do 31. března 2022.

 4. Kolik peněz je možné získat?

  Výše kotlíkové dotace 2023 je až 95 % z uznatelných nákladů, strop se liší podle druhu instalovaného tepelného zdroje. Maximální výše příspěvku tak činí 130 000 Kč, stanovena je pevně dle účelu využití.

  Účel dotace Dotace pro ostatní domácnosti Dotace pro nízkopříjmové domácnosti
  Kotel na biomasu 130 000 Kč 30 000-100 000 Kč
  Tepelné čerpadlo 180 000 Kč 18 000-140 000 Kč
  Plynový kondenzační kotel 180 000 Kč

  Za způsobilé výdaje se považují především náklady na stavební práce, pořízení nového zdroje vytápění, náklady na zkoušky nebo testy kotlů, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo na služby energetického specialisty.

 5. Co je třeba předložit pro získání Kotlíkové dotace 2023?

  Od začátku roku 2022 je možné podávat své vyplněné žádosti na příslušném krajském úřadě, kde budou poskytnuty potřebné informace a poradenství týkající se dotací. Pro schválení je potřeba doložit:

  • Formulář s žádostí o podporu
  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla
  • Doklad o vlastnictví dané nemovitosti, ve které se zdroj tepla nachází
  • Fotodokumentace spojená s novým kotlem, otopnou soustavou a komínovým tělesem

  Po výměně kotle se dále dokládá:

  • Fotodokumentace nového kotle
  • Doklady týkající se instalace a uvedení do provozu
  • Protokol o revizi spalinové cesty (Vyhláška č. 34/2016)
  • Zpráva týkající se montáže vytvořena oprávněnou osobou
  • Potvrzení ekologické likvidace starého zdroje tepla
  • Veškeré účetní doklady, popřípadě výpisy z účtu
 6. Nová zelená úsporám

  V souvislosti s kotlíkovou dotací byl vytvořen program Nová zelená úsporám, který je zaměřen na úsporu energií v budovách určených k bydlení. Cílem je zlepšit kvalitu životního prostředí.

  Tento program podporuje domácnosti při stavbách nebo rekonstrukcích bytových a rodinných domů, nákupech domů s nízkou energetickou náročností, koupi solárních systémů, systémů řízeného větrání se zpětným získáním tepla, koupi a zapojení dobíjecích stanic pro vozidla a dalších.

 7. Vyčleněný rozpočet

  Pro kotlíkové dotace je momentálně připravena suma 14 miliard korun, která bude rozdělena mezi samotnou dotaci a mezi program Nová zelená úsporám. 5,5 miliardy korun je určeno pro rodiny s nízkými příjmy, na které se aktuálně bude kotlíková dotace soustředit a 8,5 miliardy korun směřuje na program Nová zelená úsporám.

  Podle statistik, které provedlo Ministerstvo životního prostředí, by měla tato suma pokrýt výměnu minimálně 150 tisíc kotlů.

 8. Kotlíkové půjčky

  V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji bylo možné využít v minulosti bezúročných půjček na výměnu kotle.

  Zda budou tyto úvěry k dispozici i v nové vlně, není prozatím známo.

 9. Kde získat více informací?

  V první řadě vám doporučujeme sledovat Skrblíka a internetové stránky vašeho kraje. Obecné informace o Kotlíkových dotacích naleznete také na webu Ministerstva životního prostředí a na webu Státního fondu Životního prostředí České republiky v sekci dotace a půjčky.

Kdy a kde žádat o Kotlíkovou dotaci 2023

O finanční příspěvek v podobě kotlíkové dotace žádejte vždy na příslušném krajském úřadě. Nová výzva byla uskutečněna na začátku roku 2022.

 1. Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2023

  Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2023Hlavní město Praha spustilo 1. srpna 2022 Program Čistá energie Praha 2022 – 2023, který je určen na podporu instalací tepelných čerpadel, akumulačních nádrží v rodinných domech s vytápěním kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy. Dále zahrnuje instalaci solárních termických systémů a regulaci parametrů otopné vody z dálkového vytápění.

  Příjem žádostí byl zahájen 5. září 2022 a končí 30. září 2023. Pro koho je program určen a kolik lze získat se dozvíte na webu Portalzp.praha.eu.

  Od 1. října 2020 zakazuje nová vyhláška hl. m. Prahy topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy. Bližší informace a možnosti čerpání jsou k dispozici ve zmíněném Programu Čistá energie Praha.

 2. Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2023

  Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2023Třetí vlna Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji byla spuštěna 6. září 2021.

  Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy byl ukončen dne 31. srpna 2022. Pro ostatní domácnosti byl měly být dotace stále k dispozici.

  Více informací naleznete na webu Jihočeského kraje.

 3. Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 2023

  Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 2023Třetí výzva Kotlíkových dotací byla v Jihomoravském kraji ukončena 30. září 2020.

  V programovém období 2021–2027 by však měly kotlíkové dotace pokračovat. Podrobné informace nabízí web Jihomoravského kraje.

 4. Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2023

  Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2023Kotlíková dotace III byla vyhlášena 1. dubna 2019, příjem žádostí byl zahájen 1. července 2019 a ukončen 31. srpna 2022.

  Žádost musela být podána elektronicky s doložením listinné části na sídle Karlovarského kraje do 10 dní od podání elektronické části.

  Podrobnější informace najdete na webu Karlovarského kraje.

 5. Kotlíková dotace Kraj Vysočina 2023

  Kotlíková dotace Kraj Vysočina 2023Nový příjem žádostí byl v kraji Vysočina zahájen 1. srpna 2022 a ukončen 31. 8. 2022.

  Kraj Vysočina předpokládat rozdělit v rámci této výzvy částku 28,6 mil. Kč, ta měla pokrýt zhruba 260 žádostí.

  Podrobnější informace včetně závazných pravidel pro poskytování dotací na výměnu kotlů lze získat na stránkách kraje Vysočina.

 6. Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2023

  Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2023Čtvrtá výzva Kotlíkové dotace byla v Královéhradeckém kraji pro rok 2022 již ukončena. Během letních měsíců proběhlo hodnocení téměř 1 300 žádostí o dotaci.

  Podání a vyplnění žádosti bylo provedeno v dotačním portále DOTIS. Podrobné informace najdete na stránkách Královéhradeckého kraje.

 7. Kotlíková dotace Liberecký kraj 2023

  Kotlíková dotace Liberecký kraj 2023Projekt 4. výzvy Kotlíkové dotace v Libereckém kraji byl zahájen v 1. července a ukončen 31. srpna 2022

  Finanční podpora je v Libereckém kraji poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v rodinných domech. Žadatelem může být fyzická osoba, nebo vlastník/spoluvlastník rodinného domu na území Libereckého kraje.

  Aktuální informace zjistíte na stránkách Libereckého kraje.

 8. Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2023

  Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2023Dotační program Kotlíková dotace (4. výzva) v Moravskoslezském kraji byl vyhlášen 13. června 2022. Příjem žádostí byl ukončen 31. srpna 2022.

  Více informací je k dispozici přímo na oficiálních stránkách Moravskoslezského kraje.

 9. Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2023

  Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2023Olomoucký kraj spustil 4. vlnu kotlíkových dotací na léto 2022. Příjem žádostí byl zahájen začátkem června a ukončen posledním dnem v srpnu 2022.

  Olomoucký kraj během srpna evidoval 1 239 žádostí o dotaci. Veškeré potřebné informace nabízí web Olomouckého kraje.

 10. Kotlíková dotace Pardubický kraj 2023

  Kotlíková dotace Pardubický kraj 2023Pardubický kraj vyhlásil 4. září 2019 již pátou výzvu Kotlíkové dotace, žádosti bylo možné podávat od 8. října 2019. Příjem žádostí o poskytnutí dotace skončil 31. října 2021.

  Příjem dotací pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji byl dostupný od 22. června do 31. srpna 2022. Elektronicky bylo přijato 832 žádostí o celkové hodnotě 123 mil. Kč.

  Kompletní informace nabízí web Pardubického kraje.

 11. Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2023

  Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2023Plzeňský kraj vyhlásil 3. výzvu Kotlíkových dotací 24. června 2019, přičemž žádosti bylo možné podávat od 1. října 2019, ještě týž den bylo zaevidováno téměř 2 000 žádostí a alokace 230 mil. Kč tím byla vyčerpána. Žádosti bylo možné podávat do 30. září. 2020. Plzeňský kraj tedy nyní nepřijímá žádosti o dotace na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva.

  Krajský projekt na výměnu kotlů se nazývá Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III a dotační titul Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III.

  Další informace o dotacích jsou k dispozici na stránkách Plzeňského kraje.

 12. Kotlíková dotace Středočeský kraj 2023

  Kotlíková dotace Středočeský kraj 2023Třetí výzva na Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji byla vyhlášena 3. května 2019. Čtvrtá výzva byla spuštěna 6. června 2022 a byla ukončena posledním dnem v srpnu.

  Žádosti o dotaci musejí být podány elektronickou formou. Postup pro vyplnění elektronické žádosti naleznete na stránkách Středočeského kraje.

 13. Kotlíková dotace Ústecký kraj 2023

  Kotlíková dotace Ústecký kraj 2023Ústecký kraj vyhlásil pátou výzvu Kotlíkové dotace s příjmem elektronických žádostí od 15. června 2022. Příjem žádostí byl ukončen 31. srpna 2022.

  Podrobnosti pro podání žádosti o dotaci najdete na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 14. Kotlíková dotace Zlínský kraj 2023

  Kotlíková dotace Zlínský kraj 2023Kotlíková dotace III byla ve Zlínském kraji vyhlášena 10. září 2019, příjem žádostí byl předčasně ukončen 1. listopadu 2019, neboť počet podaných elektronických žádostí dosáhl 3 000.

  Od června do konce srpna Zlínský kraj vypsal Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti.

  Doporučujeme dál sledovat stránky Zlínského kraje.

Směrnice o ekodesignu

Od 1. 1. 2020 je možné prodávat jen kotle, které splňují tzv. Směrnici o ekodesignu 2009/125/ES. Ta stanovuje mj. minimální ekologické požadavky a maximální emisní limity kotlů na tuhá paliva.

Seznam výrobků odpovídajících této normě si můžete prohlédnout na stránkách Státního fondu životního prostředí.

Parametr Požadavek
Sezónní energetická účinnost vytápění v % 75 % pro kotle o výkonu ≤ 20 kW
77 % pro kotle o výkonu > 20 kW
Pevné částice (PM) 40 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
60 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Organické plynné sloučeniny (OGC) v mg/m3 20 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
30 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxid uhelnatý (CO) v mg/m3 500 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
700 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxidy dusíku (NOx) v mg/m3 200 mg/m3 pro kotle na biomasu
350 mg/m3 pro kotle na fosilní paliva

Plánovaná omezení související s prodejem a provozem kotlů

Ve snaze snížit počet neekologických kotlů je používána metoda cukru a biče. Spolu s dotacemi tak jsou zaváděna omezení v prodeji a používání nejméně ekologických kotlů.

Platí od Popis
1. ledna 2014 Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy
1. ledna 2017 Povinnost předložit revizi kotle včetně označení emisní třídy
1. ledna 2018 Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy
1. ledna 2020 Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy vyjma kotlů splňujících požadavky Ekodesign
1. září 2024 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.