, Žádost o změnu stavby 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Žádost o změnu stavby zdarma ke stažení

Vzor žádosti o změnu stavby zachycuje žádost o úpravu již předem vydaného rozhodnutí týkajícího se určité stavby. Odbor stavebního úřadu totiž může v odůvodněných případech na žádost stavebníka udělit povolení ke změně stavby před jejím vlastním dokončením.

Stavební úřad žádost projedná v rozsahu, v jakém se změna samotných práv dotýká a následně vydá vlastní rozhodnutí, kterým změnu stavby buď povolí (přičemž případně rozhodne i o námitkách účastníků a stanoví podle potřeby další zcela závazné podmínky), nebo žádost zamítne. K tomuto řízení o změně se přiměřeně vztahují i ustanovení o stavebním řízení.

Ve vzoru žádosti o změnu stavby, který si můžete stáhnout zcela zdarma, se dotyčný odvolává na ustanovení zákona ve smyslu §68 odst. 1 zák. č. 50/1995 Sb. a co nejpodrobněji vyjmenovává vlastní záměr.

Náležitosti žádosti o změnu stavby

Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního zástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.

 • Forma žádosti
  Pro žádost je nejlepší využít předem určeného formuláře, který získáte na příslušném stavebním úřadě, popř. si jej můžete stáhnout na webových stránkách příslušného úřadu a vyplnit doma. Pokud si nevíte rady, nejlepší je kontaktovat příslušný stavební úřad, kde vám ochotně vyjdou vstříc a žádost vám pomohou vyplnit.
 • Nutné náležitosti
  Žádost musí obsahovat datum podání žádosti, jméno stavebníka, kopii stavebního povolení k dané stavbě, popis změn a jejich porovnání s povolením stavby, ověřenou projektovou dokumentací, případně kopie ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
 • Právní náležitosti
  Žádost i její vyřízení se řídí Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a dále vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Kam doručit
  Písemnou žádost je nutné doručit osobně na podatelnu příslušného stavebního úřadu nebo poštou. K podání lze využít i datovou schránku příslušného úřadu. Podání žádosti je zpoplatněno příslušným poplatkem.

Náhled vzoru žádosti o změnu stavby

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

ÚMČ Praha 2
odbor výstavby
náměstí Míru 600/20
120 00 Praha 2

Praha 4. března 2019

Žádost o změnu stavby

Na základě osobního jednání, které se uskutečnilo dne 2. 3. 2019 s Ing. M. Horákovou, podávám žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Dne 29. 10. 2018 jsem požádal odbor výstavby ÚMČ Praha 2 o vydání stavebního povolení ke zvětšení a přestavbě garáže u mého rodinného domku v Zanzibarské ulici v Praze 2, číslo katastru 563/C, na skladové prostory.

Na základě rozhodnutí odboru výstavby z 12. 12. 2018 (č. j. OV/9/2018) mi bylo vydáno stavební povolení na uvedenou přestavbu. Stavební práce jsem zahájil 3. 1. 2019. Protože se však v posledních týdnech rychle zvyšuje zájem především o dřevěné hračky, které vyrábím, je nutné zvětšit kapacitu budovaných skladových ploch adaptací půdních prostor nad garáží.

Proto ve smyslu § 118 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. podávám žádost o povolení provést změnu stavby před jejím dokončením a přikládám požadovanou dokumentaci.

Očekávám, že má žádost bude vyřízena tak, aby v započatých stavebních pracích mohl bez přerušení pokračovat a ukončit je do konce června 2019.

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

3 sady výkresů

Vzor “Žádost o změnu stavby” zdarma ke stažení

Vzor žádosti o změnu stavby je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma žádost o změnu stavby

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žádost o změnu stavby

Diskuze Žádost o změnu stavby