Žádost o změnu stavby

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor žádosti o změnu stavby zachycuje žádost o úpravu již předem vydaného rozhodnutí týkajícího se určité stavby. Odbor stavebního úřadu totiž může v odůvodněných případech na žádost stavebníka udělit povolení ke změně stavby před jejím vlastním dokončením.

Stavební úřad žádost projedná v rozsahu, v jakém se změna samotných práv dotýká a následně vydá vlastní rozhodnutí, kterým změnu stavby buď povolí (přičemž případně rozhodne i o námitkách účastníků a stanoví podle potřeby další zcela závazné podmínky), nebo žádost zamítne. K tomuto řízení o změně se přiměřeně vztahují i ustanovení o stavebním řízení.

Ve vzoru žádosti o změnu stavby, který si můžete stáhnout zcela zdarma, se dotyčný odvolává na ustanovení zákona ve smyslu §68 odst. 1 zák. č. 50/1995 Sb. a co nejpodrobněji vyjmenovává vlastní záměr.

Náležitosti žádosti o změnu stavby

Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního zástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.

Forma žádosti

Pro žádost je nejlepší využít předem určeného formuláře, který získáte na příslušném stavebním úřadě, popř. si jej můžete stáhnout na webových stránkách příslušného úřadu a vyplnit doma.

Pokud si nevíte rady, nejlepší je kontaktovat stavební úřad, kde vám ochotně vyjdou vstříc a žádost vám pomohou vyplnit.

Nutné náležitosti

  • datum podání žádosti
  • jméno stavební společnosti
  • kopii stavebního povolení k dané stavbě
  • popis změn a jejich porovnání s povolením stavby
  • ověřenou projektovou dokumentací, případně kopie ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn

Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Kam doručit

Písemnou žádost je nutné doručit osobně na podatelnu příslušného stavebního úřadu nebo poštou.

K podání lze využít i datovou schránku příslušného úřadu. Podání žádosti je zpoplatněno příslušným poplatkem.

Právní náležitosti

Žádost i její vyřízení se řídí Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a dále vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Náhled vzoru žádosti o změnu stavby

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

ÚMČ Praha 2
odbor výstavby
náměstí Míru 600/20
120 00 Praha 2

Praha 15. června 2024

Žádost o změnu stavby

Na základě osobního jednání, které se uskutečnilo dne 12. června 2024 s Ing. M. Horákovou, podávám žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Dne 29. 10. 2023 jsem požádal odbor výstavby ÚMČ Praha 2 o vydání stavebního povolení ke zvětšení a přestavbě garáže u mého rodinného domku v Zanzibarské ulici v Praze 2, číslo katastru 563/C, na skladové prostory.

Na základě rozhodnutí odboru výstavby z 12. 12. 2023 (č. j. OV/9/2023) mi bylo vydáno stavební povolení na uvedenou přestavbu. Stavební práce jsem zahájil 15. února 2024. Protože se však v posledních týdnech rychle zvyšuje zájem především o dřevěné hračky, které vyrábím, je nutné zvětšit kapacitu budovaných skladových ploch adaptací půdních prostor nad garáží.

Proto ve smyslu § 118 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. podávám žádost o povolení provést změnu stavby před jejím dokončením a přikládám požadovanou dokumentaci.

Očekávám, že má žádost bude vyřízena tak, aby v započatých stavebních pracích mohl bez přerušení pokračovat a ukončit je do konce září 2024.

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

3 sady výkresů

Vzor “Žádost o změnu stavby” zdarma ke stažení

Vzor žádosti o změnu stavby je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma žádost o změnu stavby


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie nemovitost


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás