Přehledně: Jak zaplatit daň včetně čísel účtů

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2022
 • Finanční úřady v každém kraji mají svůj bankovní účet, na který se hradí daně
 • Číslo účtu se liší i pro jednotlivé daně – třeba DPH nebo daň z příjmů
 • Variabilní symbol identifikuje plátce daně

Přehledně: Jak zaplatit daň včetně čísel účtů

 1. Čísla bankovních účtů finančních úřadů

  Čísla bankovních účtů jsou vždy společná pro všechna pracoviště finančního úřadu v daném kraji.

  Finanční úřad Číslo účtu bez předčíslí
  Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031/0710
  Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111/0710
  Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231/0710
  Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311/0710
  Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341/0710
  Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411/0710
  Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461/0710
  Finanční úřad pro Královehradecký kraj 77626511/0710
  Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561/0710
  Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681/0710
  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621/0710
  Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811/0710
  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761/0710
  Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661/0710
  Specializovaný finanční úřad 77620021/0710
 2. Předčíslí bankovního účtu

  Předčíslí bankovního účtu vždy identifikuje konkrétní daň – tedy např. daň z přidané hodnoty nebo třeba daň z příjmů právnických osob.

  Název daně Předčíslí účtu
  Daň z přidané hodnoty 705
  Daň z příjmů právnických osob 7704
  Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
  Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713
  Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
  Daň silniční 748
  Daň z nemovitých věcí dle z. o. č. 344/2013 Sb. 7755
  Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. 7691
  Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7763

  Zobrazit kompletní přehled předčíslí účtů

 3. Kód banky

  Všechny finanční úřady v České republice využívají Českou národní banku, která používá kód banky 0710.

 4. Variabilní symbol

  Pomocí variabilního symbolu finanční úřad identifikuje plátce daně.

  Máte-li přiděleno DIČ, uvádějí se do variabilního symbolu čísla za písmeny CZ. To znamená, že pokud je vaše DIČ třeba CZ00006947, do kolonky variabilní symbol uvedete 00006947.

  U fyzických osob se uvádí rodné číslo bez mezer, pomlček a lomítek. Osoba s rodným číslem 881305/3502 do kolonky uvede 8813053502. U právnických osob bez DIČ se do kolonky uvádí IČ.

  V případu daňové exekuce se jako variabilní symbol uvádí konkrétní číslo exekučního příkazu. U zajištění daně dle zákona o DPH se zase uvádí kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění.

 5. Daňová složenka 2023: Jak zaplatit daň zdarma

  Daň z příjmu fyzických osob, daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí a daň z převodu nemovitostí lze zaplatit zdarma prostřednictvím bezplatné poštovní poukázky A.

  Daňová složenka 2023

  Složenky jsou k dispozici na každé pobočce České pošty. Rozeznáte je podle transakčního kódu 113 v pravém horním rohu a podle konstantního symbolu 0001.

 6. Konstantní symbol

  Konstantní symbol identifikuje způsob úhrady daně. Pro bezhotovostní platby se uvádí 1148, u hotovostních plateb se používá 1149.

 7. Specifický symbol

  Specifický symbol se vyplňuje pouze při placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p.

  To v praxi znamená případy, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí (a platí) za nezaplacenou daň. V takovém případě se do specifického symbolu uvádí kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění, resp. DIČ oprávněného příjemce, hradí-li zajištění on.

 8. Datum splatnosti

  Datum splatnosti musí být nastaveno tak, aby byla částka na účtu finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daně. Nestačí tedy poslat peníze v den splatnosti daně, musí se poslat dříve.

 9. Kompletní přehled předčíslí účtů

  Název daně Předčíslí účtu
  Daň darovací dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7747
  Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7739
  Daň z příjmů obyvatelstva 2700
  Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743
  Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789
  Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716
  Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639
  Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655
  Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
  Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb. 8731
  Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722
  Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741
  Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
  Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
  Ostatní příjmy 4757
  Pojistné na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ)1) 31018
  Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem) 41013
  Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
  Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb 4873
  Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí 1759
  Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách 8790
  Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech 6736
  Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství 9750
  Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 34 z. č. 200/1990 Sb. 6744
  Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa 9742
  Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší 9726
  Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda 9734
  Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění 3631
  Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
  Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 6795
  Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797
  Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody 9769
  Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% Státní fond životního prostředí 9785
  Pokuty na místě zaplacené 3746
  Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% Státní fond životního prostředí 6728
  Pokuty za porušení životního prostředí – zrušené zákony 9777
  Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793
  Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. 8707
  Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8758
  Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. 6701
  Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – rozpočty obcí 8782
  Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – Státní fond životního prostředí 8774
  Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8766
  Příjmy DPH pro ČR podle § 88 1724
  Příslušenství daní 4706
  Spotřební daň z lihu 4781
  Spotřební daň z minerálních olejů 799
  Spotřební daň z piva 4773
  Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
  Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
  Správní poplatky 3711
  Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786
  Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství2) 13717
  Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
  Zrušené daně a jiné příjmy 7798
  Zrušené daně a poplatky 1791
  Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033
  Zvláštní prostředky – exekuce 35
  Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 182/2006 Sb.) 30031
  Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032
  Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039
  Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.) 20036
  Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030

  1) Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a poplatníci, jejichž plátce pojistného za ně pojistné na důchodové spoření nesráží
  (např. zahraniční zaměstnavatelé, kteří nejsou v pozici plátce daně ze závislé činnosti a mají povinnost odvádět sociální pojištění
  do “prvního pilíře”), které jsou přímými účastníky důchodového spoření.
  2) Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-
  77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
  (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.