, Smlouva o pronájmu nebytových prostor 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Smlouva o pronájmu nebytových prostor zdarma ke stažení

Ukázka smlouvy o pronájmu nebytových prostor přijde vhod všem fyzickým i právnickým osobám, jež se chystají pronajmout některé ze svých nebytových prostorů, tedy například kanceláře, skladiště, sklepy apod. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor je potřeba před samotným užitím náležitě upravit.

Smlouva o pronájmu nebytových prostor obsahuje několik důležitých náležitostí. Jednak se jedná o jména, adresy, data narození či IČ všech zúčastněných stran, o předmět smlouvy, práva a povinnosti obou stran a závěrečná ustanovení. Podepsat se musejí zástupci všech zúčastněných stran.

Vzor smlouvy o pronájmu nebytových prostor je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Smlouva o pronájmu nebytových prostor

uzavřená podle §719 a násl. občanského zákoníku v účinném znění

1. Účastníci smlouvy

smluvní strany této smlouvy, kterými jsou

Pronajímatel: Družstvo nájemníků Ukázka, Družstevní 2911, 391 08 Chomutov

a

Nájemce: Jan Vzor, bytem Družstevní 2912, 391 08 Chomutov, narozen 12. 4. 1984, rodné číslo 345612/2144,

se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o pronájmu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky.

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prádelna a sušárna prádla v Družstevní ulici č. 2912 o výměře – prádelna 11,5 m2, sušárna prádla 20,5 m2, tj. celkem 31,5 m2, za účelem zřízení provozovny služeb – mandlování a drobné krejčovské práce.

V provozovně je umístěn samostatný elektroměr, vodoměr a počítadlo odběru tepla. Cena těchto služeb není zahrnuta v ceně pronájmu nebytových prostor.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Prostory, které jsou předmětem podle této smlouvy, pronajímá pronajímatel nájemci na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Pronajímatel předá prostory nájemci ve stavu vhodném k řádnému užívání. Nájemce se se stavem pronajímaných prostor seznámil a v tomto stavu je přebírá.
  2. Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání podnájmu částku 5 000 Kč měsíčně, na účet nájemce č. 12-34567890/0987 vedený Českou bankou, a to vždy ke 20. dni měsíce, předcházejícímu měsíci za který se podnájem platí.
  3. Nájemce se zavazuje užívat prostory řádně. Všechny povinnosti spojené s užíváním prostor včetně provádění drobných oprav, které by jinak byly povinností pronajímatele.

4. Závěrečná ustanovení

  1. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních.
  2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V Chomutově dne 18. ledna 2019

vlastnoruční podpis
JUDr. Vilém Vymyšlený
zástupce pronajímatele Družstva nájemníků Ukázka

vlastnoruční podpis
Jan Vzor, nájemce

Vzor “Smlouva o pronájmu nebytových prostor” zdarma ke stažení

Ukázku smlouvy o pronájmu nebytových prostor si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma smlouvu o pronájmu nebytových prostor

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Smlouva o pronájmu nebytových prostor

Diskuze Smlouva o pronájmu nebytových prostor