Smlouva o pronájmu nebytových prostor

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Ukázka smlouvy o pronájmu nebytových prostor přijde vhod všem fyzickým i právnickým osobám, jež se chystají pronajmout některé ze svých nebytových prostor. Například kanceláře, skladiště, sklepy apod. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor je potřeba před samotným užitím náležitě upravit.

Náležitosti nájemní smlouvy

Forma

Písemná forma

Nutné náležitosti

 • jednoznačné údaje obou smluvních stran (jméno, IČO, adresa, datum narození)
 • předmět smlouvy
 • práva a povinnosti obou stran
 • dobu, na kterou je objekt pronajímám
 • výpovědní lhůty
 • platební podmínky
 • závěrečná ustanovení
 • podpisy obou stran

Kam doručit

Smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení dostává pronajímatel a jedno nájemník.

Smlouvu dostanou strany při podpisu, nebo jí mohou poslat doporučenou poštou či e-mailem.

Doporučení k nájemní smlouvě

Smlouvě věnujte dostatečnou pozornost a dbejte na smluvení všech bodů pronájmu. Platební podmínky, výpovědní lhůty, apod.

Právní náležitosti

Nájemní smlouvy nebytových prostor upravuje zákon 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Vzor smlouvy o pronájmu nebytových prostor je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Smlouva o pronájmu nebytových prostor

uzavřená podle §719 a násl. občanského zákoníku v účinném znění

1. Účastníci smlouvy

smluvní strany této smlouvy, kterými jsou

Pronajímatel: Družstvo nájemníků Ukázka, Družstevní 2911, 391 08 Chomutov

a

Nájemce: Jan Vzor, bytem Družstevní 2912, 391 08 Chomutov, narozen 12. 4. 1984, rodné číslo 345612/2144,

se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o pronájmu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky.

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prádelna a sušárna prádla v Družstevní ulici č. 2912 o výměře – prádelna 11,5 m2, sušárna prádla 20,5 m2, tj. celkem 31,5 m2, za účelem zřízení provozovny služeb – mandlování a drobné krejčovské práce.

V provozovně je umístěn samostatný elektroměr, vodoměr a počítadlo odběru tepla. Cena těchto služeb není zahrnuta v ceně pronájmu nebytových prostor.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prostory, které jsou předmětem podle této smlouvy, pronajímá pronajímatel nájemci na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Pronajímatel předá prostory nájemci ve stavu vhodném k řádnému užívání. Nájemce se se stavem pronajímaných prostor seznámil a v tomto stavu je přebírá.
 2. Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání podnájmu částku 5 000 Kč měsíčně, na účet nájemce č. 12-34567890/0987 vedený Českou bankou, a to vždy ke 20. dni měsíce, předcházejícímu měsíci za který se podnájem platí.
 3. Nájemce se zavazuje užívat prostory řádně. Všechny povinnosti spojené s užíváním prostor včetně provádění drobných oprav, které by jinak byly povinností pronajímatele.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních.
 2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V Chomutově dne 22. května 2024

vlastnoruční podpis
JUDr. Vilém Vymyšlený
zástupce pronajímatele Družstva nájemníků Ukázka

vlastnoruční podpis
Jan Vzor, nájemce

Vzor “Smlouva o pronájmu nebytových prostor” zdarma ke stažení

Ukázku smlouvy o pronájmu nebytových prostor si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma smlouvu o pronájmu nebytových prostor


AD
Alena Drobna 06.04.2020 – 13:21

Dobrý den, prosím jak postupovat popř. jak je nutné smlouvu upravit, když se jedná o BEZPLATNÉ užívání nebytových prostor. Děkuji moc za odpověď.

Odpovědět

FN
Fa NEDO 28.10.2022 – 16:33

Zdravím. Odpoví mi někdo? :) V domě je 10 vlastníků, bydlím zde i já a zajímalo by mně, když bych chtěla požádat o malý nebytový sklepní prostor, kolik nájemníků to musí odsouhlasit? Našla se paní z přízemí, která chce klid a ovlivňuje jiné, aby s pronájmem nesouhlasili. Prý nechce, abych tolik chodila okolo jejich dveří :D Jak to mohu napadnout, prosím? Děkuji

Odpovědět

Napsat komentář

Další vzory z kategorie nemovitost


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás