PŘEHLED: Poplatky za studium na vysokých školách 2023/2024

Ondřej Štěpánek
Publikováno 1. prosince 2023
 • Vysoké školy si stanovují poplatky za přijímací řízení, prodloužení studia nebo za studium v cizím jazyce
 • Výše poplatků na jednotlivých školách se liší, zákon stanovuje pouze maximální sazbu
 • Proti stanovení poplatku se lze odvolat
 1. Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem 2024

  Pro akademický rok 2022/23 byl základ pro stanovení poplatků spojených se studiem ve výši 4 418  Kč, pro akademický rok 2023/24 je to 4 657 Kč.

 2. Poplatek za přijímací řízení 2024

  Poplatky za studium na vysokých školách 2024Poplatek za přijímací řízení na vysokých školách může činit nanejvýš 20 % vyměřovacího základu pro stanovení poplatků. Tímto základem je 5 % z průměrné částky připadající na jednoho studenta poskytnuté veřejným školám ministerstvem ze státního rozpočtu.

  Tento vyměřovací základ je vyhlášen ministerstvem do konce ledna kalendářního roku a platí následně v akademickém roce započatém v tomto kalendářním roce.

  Poplatek za přijímací řízení v akademickém roce 2023/2024 je maximálně 818 .

 3. Poplatek za prodloužené studium 2024

  Poplatek za prodloužené studium činí za každých dalších započatých 6 měsíců studia nejméně 1,5 násobek základu.

  Prodlouženým studiem je každé bakalářské nebo magisterské studium, ve kterém byla překročena standardní doba studia navýšená o jeden rok. Do této standardní doby studia se započítávají i všechna předchozí studia, která jsou ukončena jinak než řádně.

  Do této doby se nezapočítávají studia, po jejichž ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Do doby studia se nezapočítává také uznaná doba rodičovství a doba přerušení studia.

 4. Poplatek za studium v cizím jazyce 2024

  Poplatek za studium v cizím jazyce v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu stanovuje škola na základě svého uvážení.

  Škola může také stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do oborů uskutečňovaných v cizím jazyce.

 5. Odvolání proti poplatku na vysoké škole

  Poplatky za studium na vysokých školách 2024Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem musí být vydáno alespoň 90 dnů před splatností tohoto poplatku.

  Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat, přičemž při odvolání jsou zohledňovány zejména studijní výsledky a sociální situace studenta. Rektor následně může v rámci rozhodování o odvolání vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti.

  Některé vysoké školy při odvolání proti vyměření poplatků zohledňují i zdravotní stav studenta nebo případnou reprezentaci školy, je tedy třeba se vždy informovat na stránkách dané školy, co vše by mohlo pomoci studentovi při odvolání v jeho prospěch.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.