Poplatky za studium na vysokých školách 2020/2021

Podle zákona mohou vysoké školy a univerzity stanovovat poplatky za přijímací řízení, za prodloužené studium, za studium v cizím jazyce atd. Výše poplatku se na jednotlivých školách liší, zákon však stanovuje jeho maximální možnou výši. Máme pro vás přehled poplatků na vysokých školách v ČR.

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem 2020

Pro akademický rok započatý v roce 2019 byl základ pro stanovení poplatků spojených se studiem ve výši 4 090 Kč, pro akademický rok započatý v roce 2020 je 4 393 Kč.

1Poplatek za přijímací řízení 2020

Poplatky za studium na vysokých školách 2020Poplatek za přijímací řízení na vysokých školách může činit nanejvýš 20 % vyměřovacího základu pro stanovení poplatků. Tímto základem je 5 % z průměrné částky připadající na jednoho studenta poskytnuté veřejným školám ministerstvem ze státního rozpočtu. Tento vyměřovací základ je vyhlášen ministerstvem do konce ledna kalendářního roku a platí následně v akademickém roce započatém v tomto kalendářním roce.

Poplatek za přijímací řízení v akademickém roce 2020/2021 je maximálně 878,60 .

2Poplatek za prodloužené studium 2020

Poplatek za prodloužené studium činí za každých dalších započatých 6 měsíců studia nejméně 1,5násobek základu.

Prodlouženým studiem je každé bakalářské nebo magisterské studium, ve kterém byla překročena standardní doba studia navýšená o jeden rok. Do této standardní doby studia se započítávají i všechna předchozí studia, která jsou ukončena jinak než řádně.

Do této doby se nezapočítávají studia, po jejichž ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Do doby studia se nezapočítává také uznaná doba rodičovství a doba přerušení studia.

3Poplatek za studium v cizím jazyce 2020

Poplatek za studium v cizím jazyce v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu stanovuje škola na základě svého uvážení. Škola může také stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do oborů uskutečňovaných v cizím jazyce.

Odvolání proti poplatku na vysoké škole

Poplatky za studium na vysokých školách 2020Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem musí být vydáno alespoň 90 dnů před splatností tohoto poplatku.

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat, přičemž při odvolání jsou zohledňovány zejména studijní výsledky a sociální situace studenta. Rektor následně může v rámci rozhodování o odvolání vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti.

Některé vysoké školy při odvolání proti vyměření poplatků zohledňují i zdravotní stav studenta nebo případnou reprezentaci školy, je tedy třeba se vždy informovat na stránkách dané školy, co vše by mohlo pomoci studentovi při odvolání v jeho prospěch.