Oddlužení OSVČ 2024: Jak postupovat, podmínky a průběh insolvence

Lenka Chládková
Publikováno 5. prosince 2023
 • Podle dat Exekutorské komory bylo v roce 2023 nařízeno přes 460 tisíc exekucí
 • Pokud je dluhů příliš a věřitelů několik, může exekuci zastavit insolvence
 • Insolvenční zákon umožňuje oddlužení fyzickým a právnickým osobám, které nejsou podnikateli a nemají dluhy z podnikání
 1. Podmínky pro oddlužení OSVČ 2024

  OSVČ může vyhlásit osobní bankrot v případě, že má dluhy spotřebitelského charakteru. Pokud jde ale o dluhy z podnikání, bude návrh na oddlužení schválen pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

  • S oddlužením souhlasí věřitel. Pokud věřitel nesouhlasí, musí to výslovně sdělit a odůvodnit nejpozději s přihláškou své pohledávky. V opačném případě platí, že věřitel s oddlužením souhlasí.
  • Jde o zajištěnou pohledávku. To znamená, že pohledávka je uspokojována z výtěžku prodeje majetku.
  • Jde o pohledávku věřitele, která zůstala po konci konkursního řízení. O oddlužení může žádat podnikatel, který již prošel konkursem.
 2. Nezabavitelné minimum a další podmínky insolvence 2024

  Další průběh insolvence probíhá jako u fyzické osoby. V souladu s novelou insolvenčního zákona dlužník musí:

  • mít dluhy nejméně u 2 věřitelů
  • být dlouhodobě neschopen platit své závazky
  • být schopen platit minimální částku ve výši 2 200 Kč
  • prokazovat poctivý záměr a odpovědný přístup k plnění povinností

  Dlužníkům, kteří nebudou schopni dát měsíčně dohromady nezabavitelné minimum + částku 2 200 Kč, nebude oddlužení povoleno. Nezabavitelná částka vychází z životního minima a částky normativních nákladů na bydlení. Pro rok 2024 je nezabavitelné minimum 12 705 Kč. Za každou vyživovanou osobu se nezabavitelná částka navyšuje o 3 176 Kč.

 3. Podání insolvenčního návrhu OSVČ 2024

  Návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení na sebe podává sám dlužník ve spolupráci s advokátem, notářem, insolvenčním správcem nebo s akreditovaným odborníkem, kterým může být nezisková či veřejně prospěšná organizace. Seznam akreditovaných osob vede Ministerstvo spravedlnosti ČR a je k dispozici na stránkách Sako.justice.cz.

  O insolvenci se žádá u krajského soudu v místě trvalého bydliště, přílohou návrhu jsou mimo jiné očekávané příjmy v následujících 12 měsících a příjmy za posledních 12 měsíců.

  Insolvenční řízení je zahájeno po tom, co návrh schválí krajský soud. Po schválení oddlužení nesmí být na majetek dlužníka prováděny exekuce, věřitelé mohou své pohledávky uplatnit pouze přihláškou v rámci insolvenčního řízení.

 4. Průběh insolvenčního řízení u OSVČ 2024

  Insolvenční novela od června 2019 zavádí sjednocený postup pro oddlužení živnostníků. Z účetních podkladů za předcházející zdaňovací období se stanoví výše tzv. zálohové srážky. Tutu částku musí dlužník platit pravidelně každý měsíc. Na řádné splácení dohlíží insolvenční správce.

  Výši zálohové splátky lze snížit, nebo také zvýšit. Podmínkou je, aby o změnu požádal insolvenční soud sám živnostník. Důvodem může být například změna životní situace.

  Na konci zdaňovacího období dlužník předloží insolvenčnímu správci přiznání k dani z příjmů, výpisy z účtů, případně další podklady, kterými doloží své příjmy a výdaje. Insolvenční správce na základě těchto údajů vypočítá tzv. referenční srážku, která bude vycházet z jedné dvanáctiny skutečného zisku.

  Následně mohou nastat dvě varianty

  • Zaplacená zálohová částka v daném zdaňovacím období je nižší než vypočítané referenční srážky. Dlužník v takovém případě uhradí nedoplatek.
  • Zaplacená částka je vyšší než referenční srážky. Přeplatek se nevrací, ale dlužník může požádat insolvenční soud o snížení zálohové splátky.
 5. Insolvence na 3 roky, 5 let a úplné prominutí dluhů

  Od června 2019 jsou zavedeny dvě varianty oddlužení, kdy má dlužník možnost splatit:

  • za 3 roky nejméně 60 % svých závazků
  • za 5 let nejméně 30 % svých závazků

  Pokud dlužník nesplatí 60 % svých dluhů během 3 let, pokračuje ve splácení další 2 roky s cílem uhradit alespoň 30 % svých závazků. Při řádném splácení mu budou po 5 letech prominuty všechny dluhy.

  Nepodaří-li se mu podmínky dodržet, bude o prominutí zbývajících dluhů rozhodovat soud. Jestliže soud rozhodne, že se dlužník maximálně snažil, bude mu podle nové právní úpravy zbytek dluhů odpuštěn, i když splatí třeba jen 10 % svých závazků.

 6. Zrušení insolvence 2024

  Soud může celý proces oddlužení v jeho průběhu zrušit. V takovém případě soud předvolá dlužníka, insolvenčního správce a zástupce věřitelů, kde dlužník dostane příležitost celou situaci vysvětlit.

  Pokud se prokáže pochybení ze strany dlužníka, může soud rozhodnout o přeměně oddlužení v konkurs. Majetek dlužníka tak bude prodán a pohledávky, které nebudou po insolvenčním řízení uspokojeny, nezaniknou.

  Kdy soud zruší insolvenční řízení

  • Dlužník sám navrhne zrušení
  • Dlužník prokazatelně neplní povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, to znamená, že zatajuje příjmy, neplatí včas a řádně stanovené srážky nebo nekomunikuje s insolvenčním správcem
  • Dlužník si během oddlužení sjedná nové půjčky a další závazky, které nebude schopen platit
  • Podvodně jedná nebo oddlužením sleduje nepoctivý záměr

Ručení osobním majetkem OSVČ

OSVČ ručí za závazky z podnikání celým svým majetkem. V případě, že je podnikatel ženatý (případně podnikatelka vdaná), se dluhy z podnikání považují za dluhy ve společném jmění manželů.

Pokud podnikatel zemře, dluhy z podnikání přecházejí do dědického řízení. Jestliže dědicové nenechají notářem zhotovit soupis majetku, mohou za dluhy zemřelého ručit celým svým majetkem, nikoli pouze majetkem z dědictví.

Jak se tomu vyhnout? Založte si s.r.o. Oddělíte tak osobní majetek od majetku vloženého do podnikání.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.