Penzijní spoření 2020: Srovnání, státní příspěvek, důchodové pojištění

Česká republika stárne a snižuje se počet těch, kdo ze svých výdělků odvádějí platby na sociální pojištění. A převážně ze sociálního pojištění je financován průběžný systém vyplácení starobních důchodů, tedy tzv. I. pilíř. Stát se proto rozhodl jednak oddálit občanům odchod do důchodu, jednak zavést spoření na důchod tzv. na vlastní pěst, které však jakýmsi základním způsobem finančně podporuje.

Kdy se jde do důchodu?

Kdy se jde do důchoduDen, kdy je možné se stát důchodcem, se lidem postupně oddaluje – podle data narození. Max. důchodový věk je nyní stanoven na 65 let. U mužů a bezdětných žen nastane pro ročníky 1965 a pozdější. Pro ženy bez ohledu na počet vychovaných dětí  nastane důchodový věk 65 let pro ty narozené v roce 1972 a později.

Navíc musí být splněna i podmínka délky sociálního pojištění, která je nastavena na 35 let.

Lidem starším (mužům narozeným před rokem 1965 a ženám do roku 1971) se bude hranice důchodového věku navyšovat postupně. Podrobný přehled najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak funguje spoření na důchod 2020

Průměrný věk občanů naší země roste a růst bude i nadále. Do budoucna je prakticky nemožné, aby se stát podílel na vyplácení penzí v takové míře, jako je tomu doposud.

Bude na každém z nás, aby se postaral o vlastní budoucnost a zajistil se do penze co nejlépe.

Podpora od státu je realizována formou státních příspěvků a jako možnost odečíst si ze základu daně prostředky odkládané na penzi do jiného než prvního pilíře. Navíc i zaměstnavatel může na spoření přispívat určitou částkou, kterou nemusí nijak danit.

Penzijní spoření a jeho podoba prošly v posledních letech poměrně bouřlivým vývojem, kdy nejdříve fungovaly dva pilíře – hlavní a doplňkový. Pak do něj stát vklínil pilíř prostřední, který se ale díky nevhodnému nastavení a nevoli široké vrstvy obyvatel i politiků nakonec zrušil.

A vrátili jsme se zpět ke dvěma pilířům. Mezitím však stihla proběhnout transformace v tom původně zavedeném doplňkovém pilíři.

Penzijní spoření 2020

V současné době funguje české penzijní spoření na dvou pilířích, kdy prvním pilířem je průběžné státní důchodové pojištění.

Třetí pilíř je rozdělen na dvě části – na penzijní připojištění a na doplňkové penzijní spoření. Každý občan v něm smí mít pouze jednu smlouvu.

I. pilíř: Průběžné státní důchodové pojištění

První pilíř je průběžným důchodovým systémem, do něhož musejí část výdělku odvádět jak zaměstnanci, tak jejich zaměstnavatelé. Ale i OSVČ, kteří mají nastaven minimální odváděný limit.

Do prvního pilíře lze přispívat i dobrovolně, konkrétně se jedná o stejné minimum, jako mají nastaveno OSVČ. Na první pohled to vypadá nesmyslně, ale opatření se týká například žen v domácnosti, které pečují o (nemocné) dítě i po skončení rodičovské dovolené.

První pilíř je logicky stálicí v českém penzijním spoření, ale i on prošel změnou, konkrétně se zavedením druhého pilíře penzijního spoření, kdy byla snížena povinně odváděná částka výdělku pro ty, kdo si založili smlouvu ve druhém pilíři. Změna to byla ale jen krátkodobá.

První pilíř slouží jako zdroj pro výplaty běžného starobního důchodu. Výpočet důchodu se odvíjí od několika kritérií, těmi základními jsou délka placení do prvního pilíře a také zaplacené částky v určitém období života konkrétního důchodce. Systém je solidární, takže ti, co měli výrazně vyšší výdělky, nemají o tolik vyšší důchody. O část se podělí s těmi, jejichž (přiznané) příjmy byly nižší.

II. pilíř: Důchodové spoření (zrušen)

Druhý pilíř byl zrušen v lednu 2016. Byl nepovinný a tvořily ho soukromé fondy zainvestované prostřednictvím tzv. opt-outu.

III. pilíř: Dobrovolné penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Ve třetím pilíři došlo k velkému zlomu koncem roku 2012, kdy byla poslední možnost uzavřít smlouvy na penzijní připojištění.

Smlouvy, pokud je klienti nevypověděli, jsou stále platné. Od roku 2013 se fondy, které provozují toto připojištění, musely transformovat. Ale základní podmínky zůstaly stejné.

Penzijní připojištění (sjednatelné do konce listopadu 2012)

Penzijní připojištění spravují transformované fondy, které nabízejí investici pouze do jednoho fondu. Je zde však garance, že zhodnocení nepůjde do minusu.

Žádný z penzijních transformovaných fondů v roce 2019 nepřekonal inflaci, která činila 2,8 %. Nejvyššího zhodnocení dosáhl Penzijní fond České spořitelny s 2,59 %.

Penzijní fond 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Průměr 2009-2019
Allianz penzijní fond 2,69 1,85 1,60 1,64 1,40 1,04 0,41 0,68 2,24 4,89 %
AXA penzijní fond 1,47 1,23 2,29 1,46 1,07 1,00 0,76 0,92 1,20 2,73 %
Conseq Penzijní fond 1,60 2,21 2,17 0,70 0,40 0,47 0,16 0,58 1,47 2,19 %
ČSOB Penzijní fond Stabilita 1,71 1,84 1,70 1,40 1,17 0,66 0,63 0,76 2,15 5,06 %
NN Transformovaný fond 2,10 1,75 1,41 1,13 0,88 0,60 0,69 0,61 1,26 1,47 %
Penzijní fond České pojišťovny 1,50 2,20 2,10 1,70 1,36 0,93 0,84 1,10 1,44 5,05 %
Penzijní fond České spořitelny 2,07 1,63 1,30 1,42 0,81 0,65 0,51 0,51 2,59 4,45 %
Penzijní fond Komerční banky 2,00 1,58 1,44 1,35 1,16 0,66 0,49 0,51 1,49 0,96 %

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR

Průměrné zhodnocení penzijních fondů

Zhodnocení vyvážených penzijních fondů

Zhodnocení dynamických penzijních fondů

K částkám vloženým klienty přidává stát předem stanovený příspěvek, který je odstupňovaný podle výše občanem vkládané částky. Na toto připojištění může přispívat i zaměstnavatel.

Výše měsíční úložky Státní příspěvek
300 Kč 90 Kč
400 Kč 110 Kč
500 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč
700 Kč 170 Kč
800 Kč 190 Kč
900 Kč 210 Kč
1 000 Kč a více 230 Kč

Příspěvky do penzijního připojištění (nad 12 tisíc ročně) si můžete odečíst z daňového základu. Z penzijního připojištění nelze čerpat předdůchod, lze ale vyplácet výsluhovou penzi (před dokončením doby trvání připojištění, nejdříve však po 15 letech od sjednání smlouvy), doživotní penzi, pozůstalostní penzi i jednorázové vyrovnání.

Pokud jste penzijní připojištění sjednávali dítěti, bude si moci v 18 letech vybrat část naspořených prostředků.

Klienti, kteří mají původní smlouvu o penzijním připojištění, mohou přejít na novou variantu, tzv. doplňkové penzijní spoření. Opačným směrem přejít nelze. U penzijního připojištění nelze přecházet mezi transformovanými fondy.

Doplňkové penzijní spoření (sjednatelné od roku 2013)

Od ledna 2013 byla zavedena možnost sjednat v rámci III. pilíře doplňkové penzijní spoření. Jeho pravidla se od původního penzijního připojištění významně liší. Zůstávají státní příspěvky, možnost odpočtu od daňového základu a také možnost příspěvků od zaměstnavatele.

Chybí však garance nezáporného zhodnocení (tady může jít zhodnocení do mínusu). Nedostanete tu ani výsluhovou a ani pozůstalostní penzi. Na rozdíl od penzijního připojištění však můžete získat tzv. předdůchod, což je čerpání finančních prostředků již 5 let před dosažením důchodového věku.

Doplňkové penzijní spoření je spravováno účastnickými fondy. Ty nejsou totožné s fondy transformovanými, musely vzniknout počátkem roku 2013 jako nové. Účastnické fondy musejí klientům povinně nabídnout základní konzervativní strategii investování. Mohou přidat i dynamičtější modely, většinou nazývané jako fond vyvážený a fond dynamický.

Na klientech je, aby se rozhodli, do které investice se pustí – zda jejich spoření půjde do povinně nabízené konzervativní varianty s nižším zhodnocením. Anebo do varianty dynamičtější, kde může být zhodnocení vyšší, ale s jistou pravděpodobností bude v některých letech i záporné.

Klienti mohou mezi účastnickými fondy volně přecházet. Klíčovou je totiž volba investiční strategie. Účastnické fondy nyní fungují podobně jako klasické otevřené podílové fondy. Výhodou tohoto investování (spoření) jsou velmi nízké poplatky za správu, které jsou stanoveny zákonem.

Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem od založení
Allianz PKF 1,44 % 1,31 % 1,22 % -0,04 % -1,63 % 0,30 % 2,24 % 4,89 %
Vyvážený ÚF 1,67 % 2,12 % 3,18 % 2,21 % -0,72 % -3,62 % 9,95 % 15,21 %
Dynamický ÚF 1,76 % 2,78 % 4,98 % 1,51 % 4,07 % -6,86 % 15,77 % 25,08 %
Axa PKF 0,49 % 2,67 % 0,59 % 0,02 % -1,38 % -0,84 % 1,2 % 2,73 %
Dluhopisový ÚF 0,54 % 3,61 % -0,23 % 0,43 % -1,33 % -0,91 % 1,38 % 3,46 %
Vyvážený ÚF n/a n/a 2,02 % 4,48 % -0,10 % -4,24 % 11,17 % 19,46 %
Consqeq PKF 0,69 % 1,39 % 0,51 % 0,09 % -0,90 % -0,98 % 1,47 % 2,19 %
Dluhopisový ÚF 3,40 % 5,00 % 0,60 % 1,61 % -1,04 % -0,09 % 4,84 % 15,04 %
Globální akciový ÚF 19,53 % 12,71 % -0,08 % 10,81 % 9,96 % -9,69 % 18,96 % 76,20 %
Česká spořitelna PKF 0,44 % 1,34 % 0,50 % -0,05 % -0,62 % 0,19 % 2,59 % 4,45 %
Vyvážený ÚF 0,41 % 4,11 % -0,23 % 5,17 % 3,70 % -3,12 % 10,42 % 21,71 %
Dynamický ÚF 0,17 % 7,02 % -1,04 % 7,42 % 8,20 % -6,08 % 18,75 % 37,54 %
Etický ÚF n/a n/a n/a n/a 1,00 % -1,56 % 6,15 % 5,53 %
ČSOB PKF 0,94 % 2,68 % 1,35 % 0,00 % -0,94 % -0,83 % 2,15 % 5,06 %
Vyvážený ÚF 0,70 % 3,77 % 3,55 % 3,11 % 2,63 % -6,32 % 12,96 % 21,75 %
Dynamický ÚF 0,66 % 3,28 % 7,66 % 5,36 % 5,53 % -11,24 % 25,31 % 40,21 %
Garantovaný ÚF 1,10 % 1,65 % 0,87 % -0,47 % -1,41 % -1,23 % 1,72 % 1,88 %
NN PKF 0,27 % 0,61 % 1,15 % 0,21 % -1,93 % -0,07 % 1,26 % 1,47 %
Růstový ÚF n/a n/a -11,53 % 9,35 % 14,04 % -9,22 % 17,58 % 17,76 %
Spořící ÚF n/a n/a -0,50 % 2,44 % -0,99 % -4,42 % 9,12 % 5,26 %
Komerční banka PKF 0,36 % 1,33 % 0,36 % -0,15 % -1,57 % -0,83 % 1,49 % 0,96 %
Vyvážený ÚF 1,07 % 3,54 % 1,57 % -0,84 % 2,90 % -6,41 % 10,08 % 11,74 %
Dynamický ÚF 2,16 % 5,81 % 1,60 % 0,87 % 7,51 % -9,51 % 16,42 % 25,45 %
Spořící ÚF n/a n/a 0,02 % 0,45 % -1,39 % -2,65 % 2,54 % -0,76 %
Česká pojišťovna PKF 2,46 % 0,87 % 0,97 % -0,14 % -0,30 % -0,34 % 1,44 % 5,05 %
Spořící ÚF 2,94 % 2,42 % 1,17 % 0,80 % 0,00 % -1,35 % 3,45 % 9,73 %
Vyvážený ÚF 3,60 % 2,45 % 0,54 % 3,48 % 4,10 % -4,85 % 10,5 % 20,89 %
Dynamický ÚF 3,53 % 1,84 % -0,32 % 6,36 % 8,20 % -9,13 % 17,91 % 29,63 %

Zdroj: Asociace penzijních společností ČR

Při úmrtí vaše rodina o nic nepřijde, ale je tu jedno ale…

Pokud klient penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření zemře, budou naspořené prostředky vyplaceny určené osobě, případně půjdou do dědického řízení.

Pozor si dejte na nastavení výplaty připojištění v podobě doživotní penze – v tomto případě zůstávají nevyplacené peníze pojišťovně.

Pokud chcete dostávat peníze z penzijního připojištění v důchodu postupně a zároveň chcete, aby byly vašim pozůstalým vyplaceny i tehdy, když vy zemřete, je nutno mít v penzijním připojištění sjednánu pozůstalostní penzi.

Změny v penzijním připojištění i doplňkovém penzijním spoření od ledna 2017

Počátkem roku byly zavedeny novinky pro obě formy III. pilíře. Od ledna 2017 může zaměstnavatel posílat na účty svých zaměstnanců příspěvky až do výše 50.000 Kč za rok, aniž by musel tyto částky danit nebo z nich odvádět pojistné (do konce roku 2016 šlo o 30.000 Kč).

Navýšil se i daňový odpočet. Ze základu daně z příjmů si od roku 2017 může klient III. pilíře odečíst dvojnásobnou částku, než tomu bylo doposud. Konkrétně jde o odečet až 24.000 Kč ze základu daně, a to ze spořených částek nad 12.000 Kč ročně (odpočítávat od základu daně můžete tehdy, když si na penzijní spoření dáváte více než 1.000 Kč měsíčně. Maximální odpočet je z platby 3.000 Kč měsíčně).

Do jednoho tisíce korun měsíčně neodečtete z daní nic, v tomto pásmu jsou připisovány státní příspěvky (které dostanete i při spoření vyšším než 1.000 Kč měsíčně).

Důchodové a investiční životní pojištění

Mimo smlouvu ve III. pilíři penzijního spoření si můžete u pojišťoven sjednat i další smlouvy spojené s dožitím se důchodového věku. Ty však s penzijním spořením nemají nic společného.

Konkrétně jde například o investiční životní pojištění, které se sjednává na dožití 60 (65) let. Toto pojištění je podporováno možností odpočtu z daňového základu, ale odečíst můžete jen pojišťovací část, nikoliv tu investiční.

Důchodové pojištění je produktem, pomocí kterého chtějí pojišťovny konkurovat nabídce penzijních společností. Ale nenechte se splést, důchodové pojištění nezakládá nárok na státní příspěvky a ani nezvýhodňuje příspěvky od zaměstnavatele. Takže tady pozor na to, co sjednáváte.

Skrblík doporučuje

  • Máte-li penzijní připojištění sjednané před 30. listopadem 2012 a do důchodu vám zbývá méně než 15 let, je výhodnější ponechat si původní smlouvu. Investování v doplňkovém spoření se totiž vyplatí až při delší době spoření, kdy se vyrovnají krátkodobé výkyvy na trhu.
  • Prostřednictvím příspěvků na penzijní spoření si můžete razantně snížit základ daně. Nejúčinněji tehdy, dosáhnou-li vaše roční příspěvky celkové výše 36 000 Kč. Tehdy od státu dostanete zpět 3 600 Kč (15 % z 24 000 Kč) a ještě i příspěvky ve výši 2 760 Kč za rok.
  • Pro hodnocení výsledků účastnických fondů, zejména v dynamických variantách, je relevantní až tak pětileté období. Dlouhodobé investování stojí na průměrných výsledcích za několik let, nikoliv na změnách z jednoho roku na druhý.
  • Penzijní připojištění či spoření by nemělo být jen jediným způsobem vašeho spoření. Jistě využijte i jiné produkty, jakými jsou stavební spoření, přímé investice nebo třeba spořicí účty.