Vzory zdarma

Smlouva zdarma ke stažení

Vzor smlouvy (v tomto případě vzor kupní smlouvy) přijde vhod všem právnickým i fyzickým osobám, jež potřebují smluvně ošetřit nějakou záležitost. Může se jednat o prodej majetku, smlouvu o náhradu škody, příkazní smlouvu apod.

Náležitosti smlouvy

Forma

Písemná forma

Nutné náležitosti

  • jednoznačné údaje obou smluvních stran (jméno, IČO, adresa, datum narození)
  • předmět smlouvy, jasný popis
  • podmínky smlouvy
  • podrobnosti o platbě (pokud je potřeba)
  • podpisy obou stran

Kam doručit

Smlouva se vydává ve více vyhotoveních. Každá smluvní strana dostává jedno vyhotovení.

Smlouvu dostanou strany při podpisu, nebo jí mohou poslat doporučenou poštou či e-mailem.

Doporučení ke smlouvě

Smlouvě věnujte dostatečnou pozornost a dbejte na smluvení všech důležitých bodů. Platební podmínky, dodání zboží, zodpovědnost apod.

Právní náležitosti

Smlouvy upravuje občanský zákoník.

Tento vzor smlouvy je vám k dispozici zcela zdarma ke stažení.

Náhled vzoru smlouvy

Kupní smlouva č. 872/2020

uzavřená podle § 409 a násl. zák. č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Prodávající:
Firma s. r. o., Zanzibarská 208/11, 102 00 Praha 2
zastoupena Eduardem Skrblíkem, generálním ředitelem
IČ: 987654321, DIČ: CZ987654321
Registrována u Krajského soudu v Praze, OR, Oddíl B, vložka 1234
Bankovní účet u CzechBank Praha, č. ú. 43692832922/9876

Kupující
Společnost a. s., Hlavní 1, 252 91 Příbram
zastoupena Drahomírem Vzorem, jednatelem společnosti
IČ: 123456789, DIČ: CZ123456789
Registrována u Krajského soudu v Praze, OR, Oddíl B, vložka 98765
Bankovní účet u CzechBank Příbram, č. ú. 76398272398/9876

2. Předmět prodeje

Osobní automobil Ford Mustang, 2X3 6854, rok výroby 2017, inventární číslo 72798, pořizovací hodnota 2 234 942 Kč, výrobní číslo podvozku 8X7S8W-2010, výrobní číslo motoru 92YJS29-2010, technický průkaz série XU č. 9919029.

Přejímajícím je znám technický stav po prohlídce vozidla.

3. Cena

Dohodnutá cena činí 1 990 830 Kč.

4. Podmínky dodání

Osobní odběr v sídle Prodávajícího nejpozději 10 dní ode dne podepsání kupní smlouvy.

5. Podmínky platby

Platba bude provedena na základě faktury, jež je splatná 14 dnů ode dne odeslání. Smluvní pokuta pro případ nedodržení této lhůty činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Právo fakturace vzniká dnem podpisu kupní smlouvy a převzetí ZP.

Příbram 13. března 2020

(vlastnoruční podpis prodávajícího)          (vlastnoruční podpis kupujícího)

Vzor “Smlouva” zdarma ke stažení

Ukázku smlouvy si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma smlouvu

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Smlouva

Diskuze Smlouva