Dohoda o hmotné odpovědnosti

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Formulář dohoda o hmotné odpovědnosti poslouží všem zaměstnavatelům, kteří potřebují se svým zaměstnancem upravit tento vztah. Dohodu o hmotné odpovědnosti využijí zejména zaměstnavatelé pokladních, sekretářek či prodavaček.

Dohoda o hmotné odpovědnosti má formát smlouvy s přesnou definicí obou stran, podrobným vypsáním svěřených položek včetně jejich ceny a dalších podmínek, k nimž se pracovník zavazuje.

Náležitosti dohody o hmotné odpovědnosti

Po podpisu dohody je zaměstnanec povinen uhradit škodu v plném rozsahu.

Před podpisem smlouvy je nutné provést inventarizaci.

Forma

Pouze písemná s jasným určením závazku.

Nutné náležitosti

  • jasné označení zaměstnavatele a zaměstnance
  • výčet hodnot, za které nese zaměstnanec zodpovědnost
  • 2 podpisy

Kam doručit

Dohoda je vyhotovena ve dvou kopiích. Jedna pro zaměstnavatel, druhá pro zaměstnance.

Doporučení k dohodě o hmotné odpovědnosti

Dohoda je platná pouze v případě, že jde o písemnou formu. Dohodu může podepsat pouze pracovník starší 18-ti let.

Právní náležitosti

Vše upravuje zákoník práce. Konkrétně č. 65/1965 Sb. a 262/2006 Sb.

Všechny podmínky z následující ukázky dohody o hmotné odpovědnosti samozřejmě můžete libovolně upravit.

Náhled vzoru dohody o hmotné odpovědnosti

Firma s. r. o., K Vahám 871, 360 52 Karlovy Vary

v zastoupení Jana Bureše, vedoucího personálního oddělení

a

pracovník Eduard Skrblík, narozen 19. února 1989

trvalé bydliště Zanzibarská 208/11, Praha 2 120 00

uzavřeli tuto

Dohodu o hmotné odpovědnosti

Pracovník převzal dne 22. července 2024 funkci pokladního. V souvislosti s převzetím této funkce převzal na základě inventarizace následující hodnoty:

  • Hotovost v pokladně ve výši 11 382 Kč
  • Poštovní známky v hodnotě 344 Kč
  • Kolky v hodnotě 8 000 Kč
  • Stravenky v hodnotě 2 840Kč

nacházející se v těchto provozních objektech zaměstnavatele Firma s. r. o., K Vahám 871, 360 52 Karlovy Vary.

Pracovník se zavazuje:

  • všechny hodnoty řádně a běžně vyúčtovat a udělat vše proto, aby nevznikly škody na svěřeném majetku,
  • přebírá na základě této dohody hmotnou odpovědnost za převzaté a svěřené hodnoty uvedené v bodě 1, jakož i hodnoty, které převezme v souvislosti s vykonáváním své funkce,
  • přebírá odpovědnost i za případný schodek na těchto hodnotách, pokud by neprokázal, že tento schodek nezavinil.

Pro případ zjištěného schodku na svěřených hodnotách, za které převzal hmotnou odpovědnost, se pracovník zavazuje nahradit jej v plné finanční hodnotě.

Pracovník se zavazuje písemně upozornit bez meškání svého nadřízeného na všechny nedostatky, které by znemožňovaly správně vykonávat jeho funkci spojenou s hmotnou odpovědností.

Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit a udržovat takové pracovní podmínky, které by pracovníkovi umožňovaly řádný výkon funkce spojené s hmotnou odpovědností.

Tato dohoda zaniká ukončením pracovního poměru a odstoupení ve smyslu § 177 zákoníka práce.

V Karlových Varech 22. července 2024

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

(vlastnoruční podpis)
Jan Bureš

Vzor “Dohoda o hmotné odpovědnosti” zdarma ke stažení

Vzor dohody o hmotné odpovědnosti je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma dohodu o hmotné odpovědnosti


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie dohoda


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás