Žádost o vydání koncesní listiny

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor žádosti o vydání koncesní listiny obsahuje všechny potřebné údaje, které jsou k tomuto kroku potřeba. Celou tuto skutečnost spravuje Živnostenský zákon ve svém paragrafu 50 Náležitosti žádosti o koncesi.

Píše se v něm mimo jiné následující: Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu. Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2 až 5 a § 46 obdobně. Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.

Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce, právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce. Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.

Náležitosti žádosti o vydání koncesní listiny

Žádost musí podat všechny osoby, které  chtějí provozovat koncesovanou živnost.

Forma žádosti

Žádost je psána písemně ve standardizovaném formátu obecné žádosti.

Nutné náležitosti

Nutné náležitosti, které musí žádost obsahovat jsou upraveny v příslušném paragrafu živnostenského zákona.

V záhlaví je uvedeno jméno a adresa žadatele a název a adresa příslušného finančního úřadu. Dále nesmí chybět datum a místo, kde žádost píšeme.

V samotném textu nezapomeneme uvést obchodní jméno, právní formu, sídlo, statutární zástupce, rodné číslo, trvalé bydliště a způsob jednání za právnickou osobu, předmět podnikání a adresa provozovny.

V závěru žádosti nezapomeňte na pozdrav a vlastnoruční podpis.

Nutné přílohy

Fyzické osoby musí k žádosti přiložit doklad, prokazující její odbornou způsobilost pro provozování zvolené činnosti. Další vhodné přílohy jsou doklad o zaplacení správního poplatku, výpis z rejstříku trestů případně výpis z obchodního rejstříku.

Kam poslat

Žádost je nejvhodnější doručit doporučeně na živnostenský úřad.

Právní náležitosti

Žádost je podávána v souladu s § 11 a § 50 zákona o živnostenském podnikání 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Náhled vzoru žádost o vydání koncesní listiny

Firma s. r. o.
Horní 250
530 02 Pardubice

Okresní úřad
Živnostenský odbor
V Tůních 622
530 02 Pardubice

Pardubice 14. dubna 2024

Žádost o vydání koncesní listiny

Podle § 50 živnostenského zákona žádáme o vydání koncesní listiny a uvádíme tyto údaje:

 • Obchodní jméno: Firma s. r. o.
 • Právní forma: společnost s ručením omezeným
 • Sídlo: Horní 250, Pardubice, 530 02
 • Statutární zástupce: Karel Nováček, nar. 16. 8. 1961
 • Rodné číslo: 610816/0123
 • Trvalé bydliště: Lovecká 256/11, Praha 2, 120 00
 • Způsob jednání za právnickou osobu: Statutární zástupce je oprávněn jednat samostatně.

Podle § 11 živnostenského zákona žádáme o schválení odpovědného zástupce a uvádíme tyto údaje:

 • Jméno a příjmení: Zdeněk Bubenček, nar. 13. 5. 1970
 • Rodné číslo: 700513/4321
 • Trvalé bydliště: Krásnohorské 123, Praha 2, 120 00
 • Předmět podnikání: Prodej a opravy loveckých a sportovních zbraní
 • Adresa hlavní provozovny: Vachkova 561, Pardubice, 530 02
 • Adresa vedlejší provozovny: Pampelišková 544/12, Pardubice, 530 02

Prohlašujeme, že námi ustanovený odpovědný zástupce má plnou způsobilost k právním úkonům, že mu nebyl uložen soudem ani správním orgánem zákaz činnosti a že všechny údaje jsou pravdivé.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík

Přílohy

 1. Výpis z obchodního rejstříku
 2. Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce
 3. Kopie vysokoškolského diplomu odpovědného zástupce a doklad o praxi
 4. Nájemní smlouva na nebytové prostory obou provozoven
 5. Kolaudační rozhodnutí na obě provozovny
 6. Souhlas se zřízením vedlejší provozovny
 7. Doklad o zaplacení správního poplatku

Vzor “Žádost o vydání koncesní listiny” zdarma ke stažení

Ukázku žádosti o vydání koncesní listiny si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma žádost o vydání koncesní listiny


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie OSVČ


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás