, Žádost o vydání koncesní listiny 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Žádost o vydání koncesní listiny zdarma ke stažení

Vzor žádosti o vydání koncesní listiny obsahuje všechny potřebné údaje, které jsou k tomuto kroku potřeba. Celou tuto skutečnost spravuje Živnostenský zákon ve svém paragrafu 50 Náležitosti žádosti o koncesi.

Píše se v něm mimo jiné následující: Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu. Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2 až 5 a § 46 obdobně. Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.

Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce, právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce. Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.

Náležitosti žádosti o vydání koncesní listiny

Žádost musí podat všechny osoby, které  chtějí provozovat koncesovanou živnost.

 • Forma žádosti
  Žádost je psána písemně ve standardizovaném formátu obecné žádosti.
 • Nutné náležitosti
  Nutné náležitosti, které musí žádost obsahovat jsou upraveny v příslušném paragrafu živnostenského zákona.
  V záhlaví je uvedeno jméno a adresa žadatele a název a adresa příslušného finančního úřadu. Dále nesmí chybět datum a místo, kde žádost píšeme.
  V samotném textu nezapomeneme uvést obchodní jméno, právní formu, sídlo, statutární zástupce, rodné číslo, trvalé bydliště a způsob jednání za právnickou osobu, předmět podnikání a adresa provozovny.
  V závěru žádosti nezapomeňte na pozdrav a vlastnoruční podpis.
 • Nutné přílohy
  Fyzické osoby musí k žádosti přiložit doklad, prokazující její odbornou způsobilost pro provozování zvolené činnosti. Další vhodné přílohy jsou doklad o zaplacení správního poplatku, výpis z rejstříku trestů případně výpis z obchodního rejstříku.
 • Kam poslat
  Žádost je nejvhodnější doručit doporučeně na živnostenský úřad.
 • Právní náležitosti
  Žádost je podávána v souladu s § 11 a § 50 zákona o živnostenském podnikání 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Náhled vzoru žádost o vydání koncesní listiny

Firma s. r. o.
Horní 250
530 02 Pardubice

Okresní úřad
Živnostenský odbor
V Tůních 622
530 02 Pardubice

Pardubice 18. února 2019

Žádost o vydání koncesní listiny

Podle § 50 živnostenského zákona žádáme o vydání koncesní listiny a uvádíme tyto údaje:

 • Obchodní jméno: Firma s. r. o.
 • Právní forma: společnost s ručením omezeným
 • Sídlo: Horní 250, Pardubice, 530 02
 • Statutární zástupce: Karel Nováček, nar. 16. 8. 1961
 • Rodné číslo: 610816/0123
 • Trvalé bydliště: Lovecká 256/11, Praha 2, 120 00
 • Způsob jednání za právnickou osobu: Statutární zástupce je oprávněn jednat samostatně.

Podle § 11 živnostenského zákona žádáme o schválení odpovědného zástupce a uvádíme tyto údaje:

 • Jméno a příjmení: Zdeněk Bubenček, nar. 13. 5. 1970
 • Rodné číslo: 700513/4321
 • Trvalé bydliště: Krásnohorské 123, Praha 2, 120 00
 • Předmět podnikání: Prodej a opravy loveckých a sportovních zbraní
 • Adresa hlavní provozovny: Vachkova 561, Pardubice, 530 02
 • Adresa vedlejší provozovny: Pampelišková 544/12, Pardubice, 530 02

Prohlašujeme, že námi ustanovený odpovědný zástupce má plnou způsobilost k právním úkonům, že mu nebyl uložen soudem ani správním orgánem zákaz činnosti a že všechny údaje jsou pravdivé.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík

Přílohy

 1. Výpis z obchodního rejstříku
 2. Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce
 3. Kopie vysokoškolského diplomu odpovědného zástupce a doklad o praxi
 4. Nájemní smlouva na nebytové prostory obou provozoven
 5. Kolaudační rozhodnutí na obě provozovny
 6. Souhlas se zřízením vedlejší provozovny
 7. Doklad o zaplacení správního poplatku

Vzor “Žádost o vydání koncesní listiny” zdarma ke stažení

Ukázku žádosti o vydání koncesní listiny si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma žádost o vydání koncesní listiny

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žádost o vydání koncesní listiny

Diskuze Žádost o vydání koncesní listiny