Příspěvek na péči 2017

Stát pomáhá osobám s nepříznivým zdravotním stavem prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Ten od 1. srpna 2016 doznal hlavní změnu v desetiprocentním navýšení příspěvku.

1Kdo má nárok na příspěvek na péči 2017

Příspěvek na péči 2017Podle Zákona o sociálních službách mají nárok na příspěvek na péči osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb.

Rozsah životních potřeb je stanoven zákonem a stupněm závislosti. Vyloučeny jsou osoby mladší jednoho roku.

2Výše příspěvku na péči 2017

Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc se v roce 2017 odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:

Stupeň závislosti Osoby do 18 let Osoby od 18 let
I. lehká závislost 3 300 Kč 880 Kč
II. středně těžká závislost 6 600 Kč 4 400 Kč
III. těžká závislost 9 900 Kč 8 800 Kč
IV. úplná závislost 13 200 Kč 13 200 Kč

Příspěvek na péči lze navýšit o částku 2 000 Kč měsíčně nezaopatřenému dítěti do 18 let věku a nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek ve stupni III, nebo IV. Nárok na navýšení nemají děti, kterým

 • náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný, nebo vyšší než tento příspěvek,
 • jsou v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.

Příspěvek na péči může být o 2 000 Kč měsíčně navýšen také rodiči, kterému náleží příspěvek a pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima.

Příspěvek na péči 2017

3Kde a jak žádat o příspěvek na péči

Žádost o příspěvek na péči je třeba podat na místně příslušném kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Navštívit ho můžete osobně, případně žádost pošlete poštou, nebo datovou schránkou.

Postup žádání o příspěvek na péči 2017:

 1. Vyplňte formulář Žádost o příspěvek na péči a doručte ho Úřadu práce.
 2. Úřad práce zahájí sociální šetření, kdy se posuzuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. To se provádí u žadatele doma, v domově pro seniory, či v jiném sociálním zařízení
 3. Správa sociálního zabezpečení následně na žádost Úřadu práce provede posouzení stupně závislosti. Na základě lékařské dokumentace se vypracuje lékařský posudek.
 4. Jakmile Úřad práce obdrží posudek od OSSZ, žadatel je vyrozuměn o pokračování řízení. Jde o čistě informativní dopis, ještě nic není rozhodnuto.
 5. Úřad práce rozhodne o přiznání, nebo nepřiznání příspěvku na péči, výši příspěvku a délce trvání. Ta hraje roli zejména u dětí. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho obdržení.

4Co se posuzuje u příspěvku na péči

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

 1. mobilita
 2. orientace
 3. komunikace
 4. stravování
 5. oblékání a obouvání
 6. tělesná hygiena
 7. výkon fyziologické potřeby
 8. péče o zdraví
 9. osobní aktivity
 10. péče o domácnost (pouze u osob nad 18 let)

Na základně nezvládnutých životních potřeb ze seznamu výše uvedených se rozeznávají čtyři stupně závislosti:

Stupeň závislosti Osoby do 18 let Osoby nad 18 let
I. lehká závislost 3 potřeby 3-4 potřeby
II. středně těžká závislost 4-5 potřeb 5-6 potřeb
III. těžká závislost 6-7 potřeb 7-8 potřeb
IV. úplná závislost 8-9 potřeb 9-10 potřeb

5Vyplácení příspěvku na péči

Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce vždy v kalendářním měsíci, za který náleží. V žádosti si můžete vybrat, zda chcete příspěvek zasílat na bankovní účet, nebo formou poštovního poukazu.

6Nejčastější dotazy v souvislosti s příspěvkem na péči

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení příspěvku na péči
  Úřad práce má na vydání rozhodnutí 60 dní, navíc se přičítá 45 dní pro OSSZ kvůli zjištění zdravotního stavu žadatele.
 • Na co lze příspěvek na péči využít?
  Příspěvek je určen na úhradu nákladů sociálních služeb nebo sociální péče. Musí být využit vůči osobě vyžadující péči. Lze si tak zaplatit pečovatelskou službu, která se bude o osobu starat, péči může obstarávat osoba blízká. Z příspěvku nelze hradit pohonné hmoty, zdravotní pomůcky apod.
 • Kontroluje se využívání příspěvku a péči?
  Kdo rozhodl o přiznání příspěvku, může kontrolovat jeho využívání. Příjemce dávky musí být schopen prokázat až jeden rok zpětně, že finanční prostředky na péči byly použity v souladu se zákonem o sociálních službách.
 • Je třeba hlásit změny ve zdravotním stavu?
  Ano. Do 8 dnů je třeba Úřadu práce ohlásit změny ve skutečnostech rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši, nebo výplatu.
  Pokud se zhorší zdravotní stav osoby, která příspěvek na péči pobírá, lze na Úřadu práce podat návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči.
  Úřad poté provede další šetření a výsledek předá OSSZ k vypracování nového posudku.
 • Bude mi odebrán příspěvek na péči, pokud pracuji?
  Ne, vyplácení příspěvku na péči není vázáno na ekonomickou aktivitu osoby se zdravotním postižením.
 • Musím jako osoba pečující o jinou platit zdravotní pojištění?
  Stát platí zdravotní pojištění za osoby pečující o osoby mladší 10 let závislé ve stupni I (lehká závislost) a za osoby starší závislé ve stupních II-IV.
 • Musím jako osoba pečující o jinou platit sociální pojištění?
  U důchodového pojištění platí stejné podmínky jako u zdravotního pojištění s tím rozdílem, že obě osoby spolu navíc musí žít ve společné domácnosti. To neplatí, pokud jde o osobu blízkou.
  Těmi jsou manželé, příbuzní v řadě přímé, děti vlastní, nebo osvojené, a pokud zákon o důchodovém pojištění nestanoví jinak, též dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče kteréhokoliv z manželů.
  Při posuzování účasti pečující osoby na důchodovém pojištění prostřednictvím náhradních dob pojištění se postupuje podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dceři bude 18 let a pobírá příspěvek na péči, mám žádat o jeho zvýšení?
  Ne, vyšší příspěvek se vyplácí od následujícího kalendářního měsíce automaticky. Současně krajská pobočka Úřadu práce zahájí řízení za účelem nového stanovení stupně závislosti podle a výše příspěvku.
 • Jedu se synem do lázní, přijdeme o příspěvek na péči?
  Jedete-li do lázní jako pečující osoba o svého syna, o příspěvek nepřijdete. Doporučujeme si nechat potvrdit lázeňským zařízením, že jste během pobytu o syna pečovala. Zároveň je dobré tuto skutečnost nahlásit Úřadu práce.
  Pokud byste do lázní poslala syna samotného, příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci, nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba k hospitalizaci přijata.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu