Příspěvek na péči 2024: Formulář, stupně závislosti, zvýšení

Hana Volencová
Publikováno 20. února 2024
 • Stát pomáhá osobám s nepříznivým zdravotním stavem prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči
 • Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné osoby a věku žadatele, od 1. července 2024 má dojít k jeho navýšení
 • O příspěvek se žádá na místně příslušném Úřadu práce ČR
 1. Příspěvek na péči 2024: Formulář, stupně závislosti, zvýšení

  Kdo má nárok na příspěvek na péči 2024

  Příspěvek na péči 2024Podle Zákona o sociálních službách mají nárok na příspěvek na péči osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb.

  Rozsah životních potřeb je stanoven zákonem a stupněm závislosti. Vyloučeny jsou osoby mladší 1 roku.

 2. Výše příspěvku na péči 2024

  Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc se i v roce 2024 odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby a věku žadatele:

  Stupeň závislosti Děti do 18 let Dospělí od 18 let
  I (lehká) 3 300 Kč 880 Kč
  II (středně těžká) 6 600 Kč 4 400 Kč
  III (těžká) 13 900 Kč 12 800 Kč
  IV (úplná) 19 200 Kč 19 200 Kč

  Od 1. ledna 2022 se u osob ve III. a IV. stupni závislosti příspěvek sjednotil bez ohledu na to, zda využívají pobytová zařízení, nebo ne. Výše příspěvku je tedy aktuálně dána pouze věkem a mírou závislosti osoby, o kterou je pečováno. Na základě 10 kategorií úkonů životních potřeb se hodnotí, do jakého stupně závislosti je žádající osoba zařazena (4 stupně závislosti – lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost).

  Příspěvek na péči může být o 2 000 Kč měsíčně navýšen nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči, nebo rodiči, kterému náleží příspěvek a přitom pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima.

  Zvýšení příspěvku na péči 2024

  Příspěvek na péči se naposledy zvyšoval v roce 2016. Následně proběhlo během roku 2019 ještě částečné zvýšení pro III. a IV. stupeň.

  Od 1. července 2024 má tedy dojít ke zvýšení příspěvku na péči po delší době. Návrh ovšem počítá s tím, že se příspěvek zvýší jen osobám ve II., III. a IV. stupni závislosti. Nejvyšší částku dostanou osoby ve IV. stupni s péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby. Těm se má příspěvek na péči zvýšit o necelých 8 tisíc korun oproti současné situaci.

  Stupeň závislosti Děti do 18 let od 1. 7. 2024 Rozdíl (zvýšení) Dospělí od 18 let od 1. 7. 2024 Rozdíl (zvýšení)
  I (lehká) 3 300 Kč 0 Kč 880 Kč 0 Kč
  II (středně těžká) 7 400 Kč 800 Kč 4 900 Kč 500 Kč
  III (těžká) 16 100 Kč 2 200 Kč 14 800 Kč 2 000 Kč
  IV (úplná) 23 000 Kč 3 800 Kč 23 000 Kč 3 800 Kč
  IV+ (úplná) 27 000 Kč 7 800 Kč 27 000 Kč 7 800 Kč

  Pozn.: Stupeň IV+ se nově vztahuje k osobám s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby, tedy k těm, které zůstávají v domácím prostředí.

  Národní rada osob se zdravotním postižením návrh kritizuje, podobně se nelíbí ani sněmovní opozici, která ale jinak zvýšení příspěvku na péči podporuje. Kritice čelí především skutečnost, že osobám s lehkou závislostí nemá být přidáno nic. Je tedy možné, že ještě dojde k úpravám, nicméně od 1. července 2024 by ke zvýšení příspěvku mělo dojít tak jako tak.

 3. Kde a jak žádat o příspěvek na péči

  Žádost o příspěvek na péči je třeba podat na místně příslušném kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR. Navštívit ho můžete osobně, případně žádost pošlete poštou, datovou schránkou nebo využijte elektronickou identitu občana.

  Postup podání žádosti o příspěvek na péči 2024

  1. Vyplňte formulář Žádost o příspěvek na péči a doručte ho Úřadu práce.
  2. Úřad práce zahájí sociální šetření, kdy se posuzuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. To se provádí u žadatele doma, v domově pro seniory či v jiném sociálním zařízení.
  3. Správa sociálního zabezpečení následně na žádost Úřadu práce provede posouzení stupně závislosti. Na základě lékařské dokumentace se vypracuje lékařský posudek.
  4. Jakmile Úřad práce obdrží posudek od OSSZ, žadatel je vyrozuměn o pokračování řízení. Jde o čistě informativní dopis, ještě nic není rozhodnuto.
  5. Úřad práce rozhodne o přiznání, nebo nepřiznání příspěvku na péči, výši příspěvku a délce trvání. Ta hraje roli zejména u dětí. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho obdržení.

  Příspěvek na péči 2024: Formulář, stupně závislosti, zvýšení

 4. Co se posuzuje u příspěvku na péči

  Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat deset základních životních potřeb. Přesné vymezení životních potřeb stanoví Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

  Mobilita

  Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy je osoba schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 m, otevírat a zavírat dveře, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků.

  Orientace

  Osoba zvládá orientaci, pokud poznává a rozeznává zrakem a sluchem, má přiměřené duševní kompetence, orientuje se osobou, časem a místem, orientuje se v přirozeném sociálním prostředí, v obvyklých situacích a přiměřeně reaguje.

  Komunikace

  Komunikaci jako základní životní potřebu osoba zvládá, jestliže se vyjadřuje srozumitelně mluvenou řečí a bez problémů se dorozumí s jinými osobami běžnou slovní zásobou, která odpovídá věku a sociálnímu postavení. Chápe obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvoří rukou psanou krátkou zprávu, rozumí všeobecně používaným základním obrazovým a zvukovým symbolům, používá běžné komunikační prostředky.

  Stravování

  Osoba je schopna zvládat tuto základní životní potřebu, pokud si vybere ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, naleje si nápoj, rozdělí stravu na menší kousky a naservíruje je, nají se a napije, dodržuje stanovený dietní režim, konzumuje stravu v obvyklém denním režimu, přenese nápoj a jídlo na místo konzumace.

  Oblékání a obouvání

  Jestliže si osoba vybírá oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozezná rub a líc oblečení a správně je vrství, obléká se a obouvá se, svléká se a zouvá se, manipuluje s oblečením v souvislosti s denním režimem, pak zvládá tuto základní životní potřebu.

  Tělesná hygiena

  Osoba zvládá tělesnou hygienu, pokud používá hygienická zařízení, dodržuje tělesnou hygienu, umyje a osuší si jednotlivé části těla, provádí celkovou hygienu, češe se, provádí ústní hygienu, holí se.

  Výkon fyziologické potřeby

  Osoba je schopna zvládat tuto potřebu, jestliže včas používá WC, zaujme vhodnou polohu, vyprázdní se, provede očistu, používá hygienické pomůcky.

  Péče o zdraví

  Tuto základní životní potřebu osoba zvládá, pokud je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.

  Osobní aktivity

  Osoba je schopna navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

  Péče o domácnost

  Tato životní potřeba se posuzuje pouze u osob nad 18 let. Osoba je schopna pečovat o domácnost, pokud zvládá nakládat s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipuluje s předměty denní potřeby, obstará si běžný nákup, ovládá běžné domácí spotřebiče, uvaří si jednoduchá teplá jídla a nápoje, vykonává běžné domácí práce, nakládá s prádlem, myje nádobí, obsluhuje topení, udržuje pořádek.

  Na základně nezvládnutých životních potřeb ze seznamu výše uvedených se rozeznávají čtyři stupně závislosti:

  Stupeň závislosti Osoby do 18 let Osoby nad 18 let
  I. lehká závislost 3 potřeby 3–4 potřeby
  II. středně těžká závislost 4–5 potřeb 5–6 potřeb
  III. těžká závislost 6–7 potřeb 7–8 potřeb
  IV. úplná závislost 8–9 potřeb 9–10 potřeb

  Máte nárok na finanční výpomoc od státu? Vyzkoušejte praktický průvodce příspěvkem na péči, kde se to ihned dozvíte.

 5. Vyplácení příspěvku na péči

  Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka úřadu práce vždy v kalendářním měsíci, za který náleží. V žádosti si můžete vybrat, zda chcete příspěvek zasílat na bankovní účet nebo prostřednictvím poštovní poukázky.

 6. Nejčastější dotazy v souvislosti s příspěvkem na péči

  Jaké jsou lhůty pro vyřízení příspěvku na péči?

  Úřad práce má na vydání rozhodnutí 60 dní, navíc se přičítá 45 dní pro OSSZ kvůli zjištění zdravotního stavu žadatele. Od roku 2023 má však být lékařská posudková služba díky novele zákona efektivnější.

  Na co lze příspěvek na péči využít?

  Příspěvek je určen na úhradu nákladů sociálních služeb nebo sociální péče. Musí být využit vůči osobě vyžadující péči. Lze si tak zaplatit pečovatelskou službu, která se bude o osobu starat, péči může obstarávat osoba blízká. Z příspěvku nelze hradit pohonné hmoty, zdravotní pomůcky apod.

  Kontroluje se využívání příspěvku na péči?

  Kdo rozhodl o přiznání příspěvku, může kontrolovat jeho využívání. Příjemce dávky musí být schopen prokázat až jeden rok zpětně, že finanční prostředky na péči byly použity v souladu se zákonem o sociálních službách.

  Je třeba hlásit změny ve zdravotním stavu?

  Ano, do 8 dnů je třeba úřadu práce ohlásit změny ve skutečnostech rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu.

  Pokud se zhorší zdravotní stav osoby, která příspěvek na péči pobírá, lze na úřadu práce podat návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Úřad poté provede další šetření a výsledek předá OSSZ k vypracování nového posudku.

  Bude mi odebrán příspěvek na péči, pokud pracuji?

  Ne, vyplácení příspěvku na péči není vázáno na ekonomickou aktivitu osoby se zdravotním postižením.

  Musím jako osoba pečující o jinou platit zdravotní pojištění?

  Stát platí zdravotní pojištění za osoby pečující o osoby mladší 10 let závislé ve stupni I (lehká závislost) a za osoby starší závislé ve stupních II–IV.

  Musím jako osoba pečující o jinou platit sociální pojištění?

  U důchodového pojištění platí stejné podmínky jako u zdravotního pojištění s tím rozdílem, že obě osoby spolu navíc musí žít ve společné domácnosti. To neplatí, pokud jde o osobu blízkou.

  Těmi jsou manželé, příbuzní v řadě přímé, děti vlastní nebo osvojené, a pokud zákon o důchodovém pojištění nestanoví jinak, též dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče kteréhokoliv z manželů.

  Při posuzování účasti pečující osoby na důchodovém pojištění prostřednictvím náhradních dob pojištění se postupuje podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

  Jedu se synem do lázní, přijdeme o příspěvek na péči?

  Jedete-li do lázní jako pečující osoba o svého syna, o příspěvek nepřijdete. Doporučujeme si nechat potvrdit lázeňským zařízením, že jste během pobytu o syna pečoval/a. Zároveň je dobré tuto skutečnost nahlásit úřadu práce.

  Pokud byste do lázní poslal/a syna samotného, příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci.

  Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba k hospitalizaci přijata.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.