Příspěvek na péči 2023 → Formulář, stupně závislosti, zvýšení…

Hana Volencová
Publikováno 2. ledna 2023
 • Stát pomáhá osobám s nepříznivým zdravotním stavem prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči.
 • Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné osoby a věku žadatele.
 • O příspěvek se žádá na místně příslušném Úřadu práce ČR.
 1. Příspěvek na péči 2023 → Formulář, stupně závislosti, zvýšení…

  Kdo má nárok na příspěvek na péči 2023

  Příspěvek na péči 2023Podle Zákona o sociálních službách mají nárok na příspěvek na péči osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb.

  Rozsah životních potřeb je stanoven zákonem a stupněm závislosti. Vyloučeny jsou osoby mladší jednoho roku.

 2. Výše příspěvku na péči 2023

  Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc se v roce 2023 odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby a věku žadatele:

  Stupeň závislosti Osoby do 18 let Osoby od 18 let
  I. lehká závislost 3 300 Kč 880 Kč
  II. středně těžká závislost 6 600 Kč 4 400 Kč
  III. těžká závislost 13 900 Kč 12 800 Kč
  IV. úplná závislost 19 200 Kč 19 200 Kč

  Od dubna 2019 se navýšil příspěvek na péči o lidi s nejtěžší formou postižení ve IV. stupni o 6 000 Kč, tedy na 19 200 Kč měsíčně.

  Příspěvek na péči o těžce postižené ve III. stupni se od července 2019 zvýšil o 4 000 Kč na 12 800 Kč pro osoby starší 18 let a 13 900 Kč pro osoby mladší 18 let.

  Od 1. ledna 2022 je u osob ve III. a IV. stupni závislosti nově příspěvek shodný bez ohledu na to, zda využívají pobytová zařízení nebo ne. Výše příspěvku je tedy již dána pouze věkem a mírou závislosti osoby, o kterou je pečováno. Na základě 10 kategorií úkonů životních potřeb se hodnotí, do jakého stupně závislosti je žádající osoba zařazena (4 stupně závislosti – lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost).

  Příspěvek na péči může být o 2 000 Kč měsíčně navýšen rodiči, kterému náleží příspěvek a přitom pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima.

  Příspěvek na péči 2023 → Formulář, stupně závislosti, zvýšení…

 3. Kde a jak žádat o příspěvek na péči

  Žádost o příspěvek na péči je třeba podat na místně příslušném kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR. Navštívit ho můžete osobně, případně žádost pošlete poštou nebo datovou schránkou.

  Postup podání žádosti o příspěvek na péči 2023

  1. Vyplňte formulář Žádost o příspěvek na péči a doručte ho Úřadu práce.
  2. Úřad práce zahájí sociální šetření, kdy se posuzuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. To se provádí u žadatele doma, v domově pro seniory či v jiném sociálním zařízení.
  3. Správa sociálního zabezpečení následně na žádost Úřadu práce provede posouzení stupně závislosti. Na základě lékařské dokumentace se vypracuje lékařský posudek.
  4. Jakmile Úřad práce obdrží posudek od OSSZ, žadatel je vyrozuměn o pokračování řízení. Jde o čistě informativní dopis, ještě nic není rozhodnuto.
  5. Úřad práce rozhodne o přiznání, nebo nepřiznání příspěvku na péči, výši příspěvku a délce trvání. Ta hraje roli zejména u dětí. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho obdržení.
 4. Co se posuzuje u příspěvku na péči

  Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat deset základních životních potřeb. Přesné vymezení životních potřeb stanoví Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

  Mobilita

  Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy je osoba schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 m, otevírat a zavírat dveře, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků.

  Orientace

  Osoba zvládá orientaci, pokud poznává a rozeznává zrakem a sluchem, má přiměřené duševní kompetence, orientuje se osobou, časem a místem, orientuje se v přirozeném sociálním prostředí, v obvyklých situacích a přiměřeně reaguje.

  Komunikace

  Komunikaci jako základní životní potřebu osoba zvládá, jestliže se vyjadřuje srozumitelně mluvenou řečí a bez problémů se dorozumí s jinými osobami běžnou slovní zásobou, která odpovídá věku a sociálnímu postavení. Chápe obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvoří rukou psanou krátkou zprávu, rozumí všeobecně používaným základním obrazovým a zvukovým symbolům, používá běžné komunikační prostředky.

  Stravování

  Osoba je schopna zvládat tuto základní životní potřebu, pokud si vybere ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, naleje si nápoj, rozdělí stravu na menší kousky a naservíruje je, nají se a napije, dodržuje stanovený dietní režim, konzumuje stravu v obvyklém denním režimu, přenese nápoj a jídlo na místo konzumace.

  Oblékání a obouvání

  Jestliže si osoba vybírá oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozezná rub a líc oblečení a správně je vrství, obléká se a obouvá se, svléká se a zouvá se, manipuluje s oblečením v souvislosti s denním režimem, pak zvládá tuto základní životní potřebu.

  Tělesná hygiena

  Osoba zvládá tělesnou hygienu, pokud používá hygienická zařízení, dodržuje tělesnou hygienu, umyje a osuší si jednotlivé části těla, provádí celkovou hygienu, češe se, provádí ústní hygienu, holí se.

  Výkon fyziologické potřeby

  Osoba je schopna zvládat tuto potřebu, jestliže včas používá WC, zaujme vhodnou polohu, vyprázdní se, provede očistu, používá hygienické pomůcky.

  Péče o zdraví

  Tuto základní životní potřebu osoba zvládá, pokud je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.

  Osobní aktivity

  Osoba je schopna navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

  Péče o domácnost

  Tato životní potřeba se posuzuje pouze u osob nad 18 let. Osoba je schopna pečovat o domácnost, pokud zvládá nakládat s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipuluje s předměty denní potřeby, obstará si běžný nákup, ovládá běžné domácí spotřebiče, uvaří si jednoduchá teplá jídla a nápoje, vykonává běžné domácí práce, nakládá s prádlem, myje nádobí, obsluhuje topení, udržuje pořádek.

  Na základně nezvládnutých životních potřeb ze seznamu výše uvedených se rozeznávají čtyři stupně závislosti:

  Stupeň závislosti Osoby do 18 let Osoby nad 18 let
  I. lehká závislost 3 potřeby 3-4 potřeby
  II. středně těžká závislost 4-5 potřeb 5-6 potřeb
  III. těžká závislost 6-7 potřeb 7-8 potřeb
  IV. úplná závislost 8-9 potřeb 9-10 potřeb

  Máte nárok na finanční výpomoc od státu? Vyzkoušejte praktický průvodce příspěvkem na péči, kde se to ihned dozvíte.

 5. Vyplácení příspěvku na péči

  Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka úřadu práce vždy v kalendářním měsíci, za který náleží. V žádosti si můžete vybrat, zda chcete příspěvek zasílat na bankovní účet nebo prostřednictvím poštovní poukázky.

 6. Nejčastější dotazy v souvislosti s příspěvkem na péči

  Jaké jsou lhůty pro vyřízení příspěvku na péči

  Úřad práce má na vydání rozhodnutí 60 dní, navíc se přičítá 45 dní pro OSSZ kvůli zjištění zdravotního stavu žadatele. Od roku 2023 má však být lékařská posudková služba díky novele zákona efektivnější.

  Na co lze příspěvek na péči využít?

  Příspěvek je určen na úhradu nákladů sociálních služeb nebo sociální péče. Musí být využit vůči osobě vyžadující péči. Lze si tak zaplatit pečovatelskou službu, která se bude o osobu starat, péči může obstarávat osoba blízká. Z příspěvku nelze hradit pohonné hmoty, zdravotní pomůcky apod.

  Kontroluje se využívání příspěvku na péči?

  Kdo rozhodl o přiznání příspěvku, může kontrolovat jeho využívání. Příjemce dávky musí být schopen prokázat až jeden rok zpětně, že finanční prostředky na péči byly použity v souladu se zákonem o sociálních službách.

  Je třeba hlásit změny ve zdravotním stavu?

  Ano, do 8 dnů je třeba úřadu práce ohlásit změny ve skutečnostech rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu.

  Pokud se zhorší zdravotní stav osoby, která příspěvek na péči pobírá, lze na úřadu práce podat návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Úřad poté provede další šetření a výsledek předá OSSZ k vypracování nového posudku.

  Bude mi odebrán příspěvek na péči, pokud pracuji?

  Ne, vyplácení příspěvku na péči není vázáno na ekonomickou aktivitu osoby se zdravotním postižením.

  Musím jako osoba pečující o jinou platit zdravotní pojištění?

  Stát platí zdravotní pojištění za osoby pečující o osoby mladší 10 let závislé ve stupni I (lehká závislost) a za osoby starší závislé ve stupních II-IV.

  Musím jako osoba pečující o jinou platit sociální pojištění?

  U důchodového pojištění platí stejné podmínky jako u zdravotního pojištění s tím rozdílem, že obě osoby spolu navíc musí žít ve společné domácnosti. To neplatí, pokud jde o osobu blízkou.

  Těmi jsou manželé, příbuzní v řadě přímé, děti vlastní nebo osvojené, a pokud zákon o důchodovém pojištění nestanoví jinak, též dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče kteréhokoliv z manželů.

  Při posuzování účasti pečující osoby na důchodovém pojištění prostřednictvím náhradních dob pojištění se postupuje podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

  Jedu se synem do lázní, přijdeme o příspěvek na péči?

  Jedete-li do lázní jako pečující osoba o svého syna, o příspěvek nepřijdete. Doporučujeme si nechat potvrdit lázeňským zařízením, že jste během pobytu o syna pečoval/a. Zároveň je dobré tuto skutečnost nahlásit úřadu práce.

  Pokud byste do lázní poslal/a syna samotného, příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci.

  Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba k hospitalizaci přijata.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.