Společné oddlužení manželů 2024: Kdy se vyplatí, jak žádat a kalkulačka splátek

Lenka Chládková
Publikováno 5. prosince 2023
 • Manželé mohou vyhlásit osobní bankrot společně – to se vyplatí hlavně tehdy, pokud mají společné dluhy
 • Nicméně do celkové dlužné částky se pak zahrnují veškeré dluhy, tedy nejen ty společné, ale také dluhy, které má na svědomí pouze jeden z manželů
 • Kdy je výhodnější společné oddlužení, a kdy je lepší, aby do insolvenčního řízení vstoupil jen jeden z manželů?
 1. Společné oddlužení manželů 2024: Kdy se vyplatí, jak žádat a kalkulačka splátek

  Podmínky pro společné oddlužení manželů 2024

  Základní pravidla pro společné oddlužení manželů jsou v podstatě stejná jako u individuálního osobního bankrotu. V souladu s novelou insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost 1. června 2019, musí být splněny tyto podmínky:

  • manželé mají společné dluhy nejméně u 2 věřitelů
  • jsou dlouhodobě neschopni platit své závazky
  • mohou si dovolit platit částku alespoň ve výši 3 268 Kč
  • prokazují poctivý záměr a odpovědný přístup k plnění povinností
  • ke dni podání návrhu na oddlužení jsou prokazatelně v manželském svazku

  Mají-li manželé společné dluhy, ale do osobního bankrotu vstoupí každý zvlášť, pak každý z nich musí plnit podmínky pro oddlužení samostatně. Pokud manželé podají společný návrh, ale jeden z nich žádné dluhy nemá a druhý z manželů má dluhy ještě z doby před uzavřením sňatku, soud společné oddlužení zamítne.

  V tomto případě se většinou povoluje oddlužení pouze jednoho z manželů. Problém je ale v tom, že za těchto podmínek mohou věřitelé požadovat doplacení dluhu ze společného jmění manželů. To platí i pro případné exekuce.

 2. Výhody společného oddlužení manželů 2024

  Jestliže mají manželé společné dluhy, jednoznačně se vyplatí podat společný návrh na oddlužení manželů.

  • Veškeré dluhy se sjednotí a sečtou, podává se pouze jeden návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení.
  • Všechny společné závazky se započítávají jednou. Kdyby manželé žádali o oddlužení samostatně, počítají se závazky 2×, protože každý z manželů je zodpovědný za celou dlužnou částku v plném rozsahu.
  • Nižší odměna insolvenčnímu správci. Manželé platí 1 634 Kč měsíčně. U samostatného podání každý z manželů hradí 1 089 Kč měsíčně, celkem 2 178 Kč měsíčně.
 3. Nezabavitelná částka 2024 a insolvenční kalkulačka splátek

  Při oddlužení se vychází z celého příjmu domácnosti. Nejdříve se odečte nezabavitelná částka, která pro jednotlivce od 1. 7. 2022 činí 7 771,50 Kč, u manželů jde tedy o 15 543 Kč, a následně se odečítají nezabavitelné částky na vyživované osoby.

  Nezabavitelná částka (od 1. 1. 2023) vychází ze životního minima 4 860 Kč a z normativních nákladů na bydlení 10 932 Kč.

  Společné oddlužení manželů 2024Částka 3 046,25 Kč se pak odečítá za každé vyživované dítě. Orientační výši splátek pomůže zjistit kalkulačka splátek pro společné oddlužení manželů.

  Na úhradu splátek musí jít minimálně 3 268 Kč. Nebude-li tato podmínka splněna, oddlužení nebude povoleno.

  Insolvenční novela od 1. června 2019 umožňuje oddlužení pouze prodejem majetku, nebo kombinací zpeněžení majetku a splátkového kalendáře. Varianta samostatného splátkového kalendáře již bohužel není možná.

 4. Podání insolvenčního návrhu 2024

  Návrh na zahájení insolvenčního řízení formou společného oddlužení manželů mohou sepsat a podat u krajského soudu v místě trvalého bydliště pouze advokáti, notáři, insolvenční správci, exekutoři nebo akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace. V praxi návrhy na povolení oddlužení sepisují nejčastěji advokáti.

  Za návrh na společné oddlužení manželů se platí 6 000 Kč.

  Akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace jsou povinny poskytovat veškeré služby spojené se zpracováním a podáním návrhu zdarma.

  Po zahájení insolvenčního jednání nesmí být na společné jmění manželů prováděny žádné exekuce, věřitelé mohou své pohledávky uplatnit pouze přihláškou v rámci insolvenčního řízení. Na pohledávkách navíc přestávají naskakovat úroky a sankce.

 5. Jak dlouho trvá oddlužení manželů

  Insolvenční novela od 1. června 2019 zavádí dvě varianty oddlužení. Všechny dluhy budou manželům odpuštěny, pokud splatí alespoň:

  • 60 % svých závazků během 3 let, nebo
  • 30 % svých závazků za 5 let.

  Jestliže manželé společnými silami neuhradí 60 % dluhů během 3 let, budou automaticky pokračovat ve splácení další 2 roky s cílem splatit alespoň 30 % svých závazků.

  Nepodaří-li se jim podmínku dodržet, bude o prominutí dluhů po 5 letech rozhodovat soud. Poté je na soudu, aby rozhodl, zda se manželé maximálně snažili splatit všechny své dluhy. Pokud rozhodne, že se snažili dostatečně, bude jim zbytek dluhů prominut, i když splatí jen nepatrnou část.

  V opačném případě budou ve stejné situaci jako před podáním návrhu na společné oddlužení.

 6. Společná insolvence manželů a rozvod

  Ve společné insolvenci se manželé považují za jednu osobu a nic na tom nezmění ani případný rozvod. Dojde-li k rozvodu, nemá to na probíhající oddlužení absolutně žádný vliv.

  Jestliže přestane jeden z manželů splácet, musí druhý z manželů plnit všechny závazky v plné výši. Podobná situace nastane, když jeden z manželů v průběhu oddlužení zemře. Pozůstalý manžel či manželka musí splácet celou výši dluhu.

 7. Povinnosti při společném oddlužení manželů 2024

  Na plnění veškerých povinností dohlíží insolvenční správce, který může při závažném porušení stanovených pravidel navrhnout zrušení oddlužení.

  Společné oddlužení manželů 2024Hlavní povinností manželů je vynaložení veškerého úsilí na placení dluhů, s cílem splatit věřitelům co nejvíce. Jestliže soud neuvidí dostatečnou snahu, může schválené oddlužení kdykoli zrušit. Dalším důvodem pro zrušení oddlužení je zatajování příjmů. Velmi častá praxe, kdy se pracuje za minimální mzdu a zbytek platu jde takzvaně „na ruku“, se v tomto případě nevyplácí.

  Manželé jsou po celou dobu oddlužení povinni

  • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, která odpovídá jejich pracovní kvalifikaci
  • mimořádné příjmy použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře, tedy všechny příležitostné přivýdělky, výhry ze soutěží, příjmy z krátkodobých pronájmů apod.
  • dokládat insolvenčnímu správci výši příjmů, přičemž za příjmy se považuje mzda, příjmy z podnikání, nemocenská, starobní a invalidní důchod, jednorázový dar či dědictví
  • nezatajovat žádné příjmy
  • nevytvářet žádné nové dluhy

  Jestliže manželé budou plnit řádně a včas všechny povinnosti, insolvenční soud je osvobodí od všech zbývajících pohledávek.

10 tipů, jak se vyhnout problémům

Ing. Miroslav Jonáš, specialista na realitní právo, finance, investice, oblast exekucí, insolvencí a daní, formuloval na svém instagramovém účtu tzv. Jonášovo defenzivní desatero pro lidi v problémech:

 • Dluhy z podnikání fyzické osoby (OSVČ) se považují za dluhy ve společném jmění manželů. Z tohoto důvodu je lepší založit s.r.o., oddělí se tak osobní majetek od majetku vloženého do podnikání.
 • Exekučně lze postihnout i dispoziční právo k účtu – jestliže si jeden z manželů vezme úvěr bez vědomí toho druhého a tento úvěr přijde na jeho účet, k němuž má druhý z manželů dispoziční právo, postihne případná exekuce automaticky společné jmění manželů.
 • Před vstupem do manželství si pořádně prověřte budoucího partnera/partnerku. Po uzavření sňatku ručíte za 50 % dluhů až do výše jedné poloviny zůstatku na vašem účtu.
 • Vždy přebírejte všechny doporučené zásilky. Pokud zásilku nepřevezmete, bude vám po 10 dnech vhozena do schránky a tím bude považována za doručenou.
 • Vznikne-li dluh z věci, kterou mohou ve společném jmění užívat oba manželé, jsou za dluh zodpovědní oba. Jde například o situaci, kdy manžel neplatí povinné ručení za své auto.
 • Dojde-li na nejhorší a váš majetek jde do dražby, máte u exekučních titulů vydaných po 1. lednu 2013 pouze jedinou možnost na odvolání. Odvolat se jde pouze proti Usnesení o ceně. Proti dražební vyhlášce neexistuje žádný opravný prostředek.
 • Nikdy nedarujte nemovitost, o kterou byste jinak přišli, příbuznému. Prodejte ji za obvyklou cenu někomu, kdo s vámi není v příbuzenském a ani žádném jiném vztahu. Z takto získaných peněz byste měli zaplatit nejstarší závazky. Pozor na zvýhodňování věřitelů, jde o trestný čin.
 • Bankovní účet je možné založit dětem či rodičům a nechejte si od nich zřídit dispoziční právo.
 • Případné dědictví lze odmítnout za finanční vyrovnání.
 • Exekutor vám může legálně prohledat nemovitost, kterou vlastníte, nebo ji máte pronajatou, a jiná místa, která užíváte. K otevření zámku je oprávněn přizvat zámečníka. Tip na závěr: osobní prohlídku může provést pouze osoba stejného pohlaví. A ženy na výkony rozhodnutí chodí málokdy….

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.