Dohoda o provedení práce

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor formuláře dohody o provedení práce slouží k uzavření smluvního ujednání mezi dvěma subjekty. Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 300 hodin.

Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce; vláda může stanovit nařízením, v kterých výjimečných případech se do předpokládaného rozsahu práce tato doba nezapočítává.

Dohoda o provedení práce se řídí paragrafem 236 Zákoníku práce a stanovuje se písemně nebo ústně. V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení a zpravidla se v ní sjednává též doba, v níž má být pracovní úkol proveden; v písemné dohodě, popřípadě v písemném záznamu o ústně uzavřené dohodě, má zaměstnavatel mimoto uvést předpokládaný rozsah práce podle předchozího odstavce, pokud její rozsah nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu.

Náležitosti dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce slouží k uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou, jestliže předpokládaný rozsah práce není vyšší než 300 hodin. Do tohoto rozsahu se započítává odpracovaný čas ze všech dohod u jednoho zaměstnavatele.

Forma

Dohoda o provedení práce může být stanovena ústně nebo písemně.

Nutné náležitosti

  • identifikace obou smluvních stran
  • vymezení pracovního úkolu
  • výše sjednané odměny
  • pracovní doba, případně doba, ve které má být úkol proveden
  • místo výkonu práce
  • podpisy obou stran

Kam doručit

Pokud je dohoda uzavírána písemně je nutné, aby ji podepsal zaměstnanec i zaměstnavatel, a proto je nejlepší osobní předání případně doručení poštou či e-mailem a zaměstnanec ji pošle zpátky podepsanou.

Výhody dohody o provedení práce

Zdravotní a sociální pojištění se strhává až při výdělku nad 10 000 Kč.

Právní náležitosti

Dohoda je uzavírána v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Náhled dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce

Zaměstnavatel: Firma, s.r.o.
IČ: 66666666
Se sídlem: K Vahám 871, 360 52 Karlovy Vary
Jednající: Jan Bureš, jednatel
(dále jen “Zaměstnavatel”)

a

Zaměstnanec: Eduard Skrblík
Bytem: Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2
Rodné číslo: 921843/4589
(dále jen “Zaměstnanec”)

Uzavírají dle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů tuto dohodu o provedení práce

I.

Na základě této dohody se zaměstnanec zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele práci spočívající v: __________ (např. prodej aut), a to v rozsahu do 300 hodin za kalendářní rok.

Zaměstnanec se zavazuje, že bude práci sjednanou touto dohodou vykonávat řádně a osobně.

Zaměstnanec má při výkonu práce povinnost dodržovat předpisy, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Současně prohlašuje, že byl s výše uvedenými předpisy řádně obeznámen před samotným podpisem smlouvy.

Zaměstnanec má povinnost důvěrného nakládání s informacemi, které získal při provádění práce, k níž se vztahuje tato dohoda a dbá na to, aby tyto informace nebyly sděleny třetím osobám.

Zaměstnavatel se tímto zavazuje poskytnout zaměstnanci všechny prostředky, které slouží k řádnému provedení sjednané práce (PC, mobilní telefon, uniforma,…)

Dále se zaměstnavatel vůči zaměstnanci zavazuje k vytvoření příznivých a přiměřených pracovních podmínek, které zajišťují řádný a bezpečný výkon práce.

II.

Místem výkonu práce je: __________

Tato dohoda se sjednává na dobu určitou/neurčitou, a to od __________ do __________

III.

Za sjednanou a řádně vykonanou práci se zaměstnavatel zavazuje poskytnout zaměstnanci odměnu ve výši __________ Kč/hod.

Dnem splatnosti této pravidelné odměny je __________ den měsíce, jenž následuje po měsíci, ve kterém zaměstnanci vznikl nárok na výše stanovenou odměnu.

Odměna bude vyplácena na číslo účtu zaměstnance: __________ vedeného u: __________

IV.

Pokud to vyžaduje zákon, jiné nařízení nebo povaha vykonávané práce, je zaměstnanec povinen podrobit se před vstupem do zaměstnání lékařské prohlídce.

V.

Platnost a účinnost této dohody se nabývá dnem jejího podpisu. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že byly s obsahem dohody řádně obeznámeny a že byla dohoda sepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle. Zároveň prohlašují, že si nejsou vědomy žádných překážek, které by mohly zapříčinit nemožnost výkonu sjednaných úkolů.

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

V __________ dne __________                     V __________ dne __________

__________                    __________
Zaměstnavatel                    Zaměstnanec

(razítko + podpis)                    (razítko + podpis)

Vzor “Dohoda o provedení práce” zdarma ke stažení

Vzor dohody o provedení práce je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma dohodu o provedení práce


k
karel 15.04.2019 – 12:14

Dobrý den, Uvádíte: Za sjednanou a řádně vykonanou práci se zaměstnavatel zavazuje poskytnout zaměstnanci odměnu ve výši __________ Kč/hod. Otázka: Jaká je minimální odměna za Kč/hod?

Odpovědět

M
Marcel 27.02.2020 – 13:44

Dobrý den , mel bych otázku k bodu III. a to následovne : Za sjednanou a řádně vykonanou práci se zaměstnavatel zavazuje poskytnout zaměstnanci odměnu ve výši __________ Kč/hod. Ma to tam byt uvedené v čistém nebo v hrubem ? dekuji , MF

Odpovědět

P
Petr 12.07.2021 – 08:07

@karel: Odměna se řídí minimální mzdou, pro rok 2021 je to 90,50Kč/hod hrubého.

Odpovědět

P
Petr 12.07.2021 – 08:11

Dobrý den, ve třetím odstavci uvádíte, že se Dohoda o provedení práce řídí § 236 Zákoníku práce. § 236 Zákoníku práce se týká stravování zaměstnanců. DPP se řídí §75 Zákoníku práce.

Odpovědět

MN
Matyáš Návrat 26.01.2023 – 12:58

Dobry den, moc dekuji za vas příspěvek, prave jsem ho vyuzil ve skole na obchodni akademii bubenec v praze v bubenci v praze, dekuji s pratelskym pozdravem lubka

Odpovědět

R
Ria 25.01.2024 – 11:40

Dobrý den, můžou se DPP kumulovat (vystavovat např. na každý měsíc zvlášť)? děkuji R.

Odpovědět

BN
Bronislava Nebylová 03.03.2024 – 16:24

Dobrý den, ve smlouvě o DPP se píše , že se odpracuje 300 hodin za kalendářní rok - co se stane, když se tato doba překročí. Když se tato doba odpracuje za 2 měsíce, musí se tedy tento pracovní vztah přerušit ? děkuji za odpověď Nebylová

Odpovědět

K
Karaisova 05.03.2024 – 15:23

V DPP je napsan odměna na poskytování cestovních a ostatních náhrad bude placen podle vnitřni směrnice, který je níže než v zakoník práce. Např. jiždní je cca 50% niže než ZP. Smí zaměstnavatel omezit tyto vydaje?

Odpovědět

Napsat komentář

Další vzory z kategorie dohoda


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás