, Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí 2020 → zdarma ke stažení

Vzory zdarma

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zdarma ke stažení

S platností od 1. ledna 2018 nahradil žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí jiný institut – kolaudační souhlas.

Ukázka dopisu žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí najde uplatnění především u fyzických a právnických osob, které zpravidla dokončují stavbu. Žádost se zasílá nejlépe doporučeným dopisem na příslušný stavební úřad.

Nedílnou součástí žádosti je několik základních prvků. Jednak musí být přesně identifikován žadatel, a to včetně jeho adresy trvalého bydliště, jména, data narození a rodného čísla. Druhou povinnou položkou je samotný důvod žádosti, například stavba rodinného domku a jiné. Nesmí chybět ani číslo parcely a její katastrální příslušnost a datum a číslo vyjádření stavebního povolení. Nezapomeňte uvést ani datum dokončení stavby, datum jejího vyklízení a informaci, zdali bude prováděn zkušební provoz.

Spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí musíte odeslat hned několik příloh. Jsou jimi popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení, geometrický plán a zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky plynu a přípojky na dálkové vytápění a doklady o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací.

Náhled vzoru žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

ÚMČ Praha 2 Odbor výstavby
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2

Praha 18. února  2020

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Žadatel: Eduard Skrblík, nar. 17. 6. 1978, r. č. 780617/1234, bytem Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2

Žádám o vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu prodejny dětských oděvů na ulici Pod Strání na parcele č. 2493/1 v katastrálním území Praha 2, pro kterou vydal Odbor výstavby ÚMČ Praha 2 stavební povolení dne 17. května 2015 pod čj. 240/05.

Stavba bude dokončena do 28. února 2020, staveniště bude vyklizeno a úpravy okolí stavby dokončeny do 30. března 2020.

Zkušební provoz nebude prováděn.

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík

Přílohy

  • Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • Geometrický plán a zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí
  • Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky plynu a přípojky na dálkové vytápění
  • Doklady o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací

Vzor “Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí” zdarma ke stažení

Ukázku žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Diskuze Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí