Kupní smlouva

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor kupní smlouvy se hodí nejen všem fyzickým osobám, ale i právnickým osobám, které potřebují smluvně ošetřit prodej části svého majetku.

Náležitosti kupní smlouvy

Forma

Písemná forma

Nutné náležitosti

 • jednoznačné údaje obou smluvních stran (jméno, IČO, adresa, datum narození)
 • předmět prodeje a jeho jasný popis
 • cenu prodávaného předmětu
 • podrobnosti o platbě (např. platební podmínky)
 • podpisy obou stran

Kam doručit

Smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení dostává prodávající a jedno kupující.

Kupní smlouvu dostanou strany při podpisu, nebo jí mohou poslat doporučenou poštou či e-mailem.

Doporučení ke kupní smlouvě

Kupní smlouvě věnujte dostatečnou pozornost a dbejte na smluvení všech bodů koupě. Platební podmínky, dodání zboží, apod.

Právní náležitosti

Kupní smlouvy upravuje zákon 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Náhled vzoru kupní smlouvy

Kupní smlouva č. 872/2023

uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Jméno, příjmení: Jan Bureš
Bydliště: K Vahám 871, 360 52 Karlovy Vary
Rodné číslo: 928134/4487
(dále jen “Prodávající”)

a

Jméno, příjmení: Eduard Skrblík
Bydliště: Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2
Rodné číslo: 921843/4589
(dále jen “Kupující”)

Předmět koupě

Prodávající prohlašuje, že má ve výlučném vlastnictví:

 • Osobní automobil: Ford Mustang, 2X3 6854
 • Barva: žlutá
 • Rok výroby: 2018
 • Registrační značka vozidla: 4B9 6666
 • Identifikační číslo: 72798
 • Výrobní číslo podvozku: 8X7S8W-2010
 • Výrobní číslo motoru: 92YJS29-2010
 • Počet najetých kilometrů: 20459
 • Technický průkaz: Série XU č. 9919029

Příslušenství předmětu koupě

K příslušenství předmětu koupě patří: __________

Prodávající se zavazuje, že na základě této kupní smlouvy odevzdá kupujícímu do výlučného vlastnictví a za níže stanovenou kupní cenu předmět koupě spolu s právním i faktickým příslušenstvím.

Kupující se zavazuje, že předmět koupě spolu s veškerým příslušenstvím k němu náležícím kupuje do svého výlučného vlastnictví, a to za cenu stanovenou v odstavci níže.

III. Kupní cena

Smluvní strany ujednaly cenu předmětu koupě ve výši: 1 500 000 Kč.

Strany se dohodly na uhrazení kupní ceny bezprostředně po podpisu této kupní smlouvy.

IV: Doba a místo plnění

Strany smlouvy se dohodly, že prodávající odevzdá kupujícímu do výlučného vlastnictví předmět koupě s veškerým právním i faktickým příslušenstvím, a to bezprostředně po podpisu této smlouvy.

Strany se dohodly, že kupující od prodávajícího přijme do svého výlučného vlastnictví předmět koupě s veškerým právním i faktickým příslušenstvím bezprostředně po podpisu této smlouvy a současně prodávajícímu uhradí kupní cenu.

Místem plnění se rozumí místo, na kterém došlo k podpisu této smlouvy.

V: Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že neví o žádných právních vadách, jež by znemožňovaly převod předmětu koupě do výlučného vlastnictví kupujícího nebo o faktických vadách, které by kupujícího omezovaly v řádném užívání předmětu koupě.

VI: Prohlášení kupujícího

Kupující prohlašuje, že byl se stavem předmětu i příslušenství koupě náležitě seznámen a že si je vědom jejich právního i faktického stavu v době podpisu této smlouvy.

VII. Odstoupení od smlouvy

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, neuhradí-li mu kupující sjednanou kupní cenu řádně, včas a v plné výši. Toto odstoupení je nutno učinit v písemné formě.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu prodávající řádně a včas nepředá předmět koupě s veškerým faktickým i právním příslušenstvím dle odstavce IV. Toto odstoupení je nutno učinit v písemné formě.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, vyjde-li najevo, že se prohlášení prodávajícího plynoucí z pátého odstavce této smlouvy ukáže jako nepravdivé.

Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy, mají smluvní strany povinnost vrátit všechna vzájemně učiněná plnění.

VIII. Závěrečná ustanovení

Další vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí zákonem č. 89/2012.

Tuto kupní smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen se souhlasem obou stran, a to prostřednictvím dodatků v písemné podobě.

Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy ji obě smluvní strany podepíší.

Tato kupní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a druhé kupující.

Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že se s kupní smlouvou před jejím podpisem seznámily, jsou si vědomy jejího obsahu a zároveň prohlašují, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V __________ dne __________           V __________ dne __________

__________          __________
Kupující          Prodávající

(podpis)          (podpis)

Vzor “Kupní smlouva” zdarma ke stažení

Vzor kupní smlouvy si můžete samozřejmě upravit dle svých vlastních potřeb.

Stáhnout zdarma kupní smlouvu


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie smlouva


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás