, Žaloba na vyklizení bytu 2019 → zdarma ke stažení

Vzory zdarma

Žaloba na vyklizení bytu zdarma ke stažení

Náhled žaloba o vyklizení bytu

Okresní soud Karlovy Vary
Moskevská 17
360 33 Karlovy Vary

(okresní soud v místě bydliště žalovaného)

Žalobce: Eduard Skrblík, narozen 1. 3. 1978, bytem Zanzibarská 208/11,360 52 Karlovy Vary

Zastoupený: JUDr. Janem Burešem, advokátem se sídlem Burešova 6, 360 52 Karlovy Vary
razítko + podpis advokáta
(v případě zastoupení)

Žalovaný: Jan Vzor, narozen 3. 4. 1982, bytem Seifertova 876, 500 02 Karlovy Vary

Žaloba o vyklizení bytu

Dvojmo

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu

Přílohy:

  • Plná moc právního zástupce ze dne 25. 8. 2019 (v případě zastoupení)
  • Dále dle textu

I.

Žalobce je vlastníkem nemovité věci- bytu č. 9 v budově  č.p. 876, parcelní číslo 585/23, zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na Listu vlastnictví č. 2222 (tj. bytu č.9, Seifertova č.p. 876, 500 02 Karlovy Vary), dále jen „byt“.

Důkaz:

  • Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24. 8. 2019

II.

Dne 24. 5. 2019 uzavřeli žalobce a žalovaný smlouvu o nájmu bytu dle §2201 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nájemné bylo sjednáno ve výši 8 900 Kč měsíčně, se splatností vždy nejpozději k 5.dni kalendářního měsíce.

Důkaz:

  • Nájemní smlouva ze dne 24. 5. 2019

III.

Ze strany žalovaného došlo k porušení smlouvy zvlášť závažným způsobem dle §2291 zákona č.89/2012 Sb., kdy i po několika ústních a písemných výzvách neuhradil nájemné za období červen, červenec a srpen 2019. Žalobce tedy využil svého práva a vypověděl nájemní smlouvu bez výpovědní doby. Tuto zároveň náležitě odůvodnil. Zároveň žalobce požadoval, aby mu byla věc bez zbytečného odkladu odevzdána. Žalovaný si písemnou výpověď osobně převzal dne 6. 8. 2019.

Důkaz:

  • Písemné výzvy k odstranění závadného jednání ze dne 12. 6. 2019, 15. 7. 2019, 20. 7. 2019.
  • Odstoupení od smlouvy ze dne 6. 8. 2019.

IV.

Žalovaný, i přes skutečnost, že mu nesvědčí žádný právní titul k užívání nemovitosti, v bytě nadále setrvává. Dne 12. 8. 2019 tedy žalobce zaslal žalovanému předžalobní výzvu, nicméně na situaci se do dnes nic nezměnilo. Žalobce tedy podává tuto žalobu k soudu.

Důkaz:

  • Kopie předžalobní výzvy ze dne 12. 8. 2019
  • Doručenka ze dne 12. 8. 2019

V.

Na základě výše uvedených skutečností žalobce navrhuje, aby Okresní soud v Karlových Varech vydal následující:

Rozsudek

  1. Žalovaný je povinen vyklidit a odevzdat žalobci byt č. 9 sestávající ze 2 pokojů, ve třetím nadzemním podlaží, nacházející se vpravo vedle schodiště, na adrese Seifertova č.p. 876, Karlovy Vary, a to do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
  2. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení a to k rukám jeho právního zástupce, JUDr. Jana Bureše, advokáta se sídlem Burešova 6, 360 52 Karlovy Vary, a to (v případě zastoupení) do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V Karlových Varech dne 25. 8. 2019

Eduard Skrblík

Vzor “Žaloba na vyklizení bytu” zdarma ke stažení

Ukázku žaloby na vyklizení bytu si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma žalobu na vyklizení bytu

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žaloba na vyklizení bytu

Diskuze Žaloba na vyklizení bytu