Životní a existenční minimum 2021: Rozdíl, výpočet, započítané příjmy

Životní a existenční minimum jsou dva odlišné pojmy, které jsou důležité pro schválení státní podpory a případně její výše. Od 1. dubna 2020 se životní i existenční minimum navýšilo o 13,2 procenta.

1Rozdíl mezi životním a existenčním minimem

Životní a existenční minimum 2021Aby bylo možné posoudit oprávněnost nároků na státní příspěvky, bylo stanoveno tzv. životní a existenční minimum. Jde o dva různé pojmy:

 • Životní minimum 2021
  Právničinou řečeno jde o minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Lidově řečeno jde o minimální částku stanovenou v korunách za měsíc, za kterou můžete žít skromný život.
 • Existenční minimum 2021
  Je přibližně o třetinu nižší než životní minimum. Jde o nejnižší možnou částku, za kterou je možné zajistit výživu a ostatní základní osobní potřeby na úrovni přežití. Osoby s existenčním minimem musí žít ještě skromnější život než osoby s životním minimem.
  Existenční minimum se může u žádostí o dávky a příspěvky používat u lidí, kteří např. odmítají pracovat a jen chtějí přežívat ze sociálních dávek. Nižší vyplácená částka je tak má motivovat k tomu, aby si našli práci a zvýšili si své příjmy.
  Použití existenčního minima není možné u nezaopatřených dětí, poživatelů starobního důchodu, u invalidních osob dle třetího stupně a u osob starších 68 let.

Životní i existenční minimum bez nákladů na bydlení

Existenční ani životní minimum nezahrnuje nezbytně nutné částky nutné k obstarání bydlení. To proto, že finanční podpora v oblasti bydlení je zajišťována příspěvkem na bydlení a doplatkem na bydlení.

2Částky životního a existenčního minima v roce 2021

Životní minimumExistenční minimum
Samostatně žijící osoba3 860 Kč2 490 Kč
První dospělá osoba v domácnosti3 550 Kč2 490 Kč
Druhá a každá další dospělá osoba v domácnosti3 200 Kč2 490 Kč
Nezaopatřené dítě ve věku do 6 let1 970 Kč
Nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let2 420 Kč
Nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let2 770 Kč

Za životní minimum se považuje součet všech částek jednotlivých členů domácnosti.

Společně lze posuzovat rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manžele a registrované partnery, rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami a jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Životní minimum 2021

3Jaké příjmy se (ne)započítávají do životního minima?

Hranice životního minima se vždy srovnává s čistými příjmy jednotlivce, nebo společně posuzovaných osob:

Započítávají se příjmy:

 • z pracovní činnosti
 • z podnikání
 • z kapitálového majetku
 • z pronájmu
 • důchody
 • dávky nemocenského pojištění
 • dávky státní sociální podpory
 • ostatní sociální dávky
 • podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
 • výživné atd.

Nezapočítávají se příjmy z:

 • příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek
 • prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení
 • stipendií
 • odměn za darování krve
 • daňového bonusu
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob)
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů
 • příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa
 • plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí