Nová zelená úsporám 2023 → Výše dotace, rady pro rodinné a bytové domy + novinka NZÚ light

Petr Novák
Publikováno 2. února 2023
 • Nová zelená úsporám je oblíbený dotační program zaměřený na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v rodinných a bytových domech
 • 12. října 2021 byla spuštěna nová etapa programu Nová zelená úsporám
 • V článku najdete kompletní informace, jak a kde o dotaci požádat
 1. To nejdůležitější o Nové zelené úsporám 2023

  Nová zelená úsporám 2023Program Nová zelená úsporám byl spuštěn v roce 2014. Třetí výzva pro rodinné domy odstartovala 22. října 2015. Nová vlna byla spuštěna 12. října 2021 a plynule navazuje na vlnu předešlou. Koncem roku 2022 je do tohoto programu nově zařazena Nová zelená úsporám Light pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy.

  K dispozici je tzv. dotační bonus. Získat ho mohou všichni žadatelé, kteří se rozhodnout kombinovat více opatření najednou. Částka dotace je navyšována podle množství aplikovaných opatření.

 2. 11 základních pravidel Nové zelené úsporám

  Kdo může žádat o prostředky z NZÚ

  Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů. Mohou jimi být fyzické i právnické osoby.

  Lze opět žádat o dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva

  Od počátku roku 2022 byla spuštěna další výzva spojená s kotlíkovými dotacemi, které se budou soustředit na nízkopříjmové domácnosti. Ostatní domácnosti mohou opět žádat o příspěvek v rámci Nové zelené úsporám, kdy bude domácnostem dotováno až 50 % způsobilých nákladů.

  Kdy je možné žádat o dotaci z Nové zelené úsporám

  Žádat je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

  Maximální podpora pro jednu žádost činí 50 % způsobilých výdajů

  Všechny výdaje je nutné řádně doložit. Peníze jsou vyplaceny až po dokončení úsporných opatření. Pro jednotlivé realizace jsou stanoveny limity na čerpání.

  Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů

  O příspěvek lze žádat zpětně, rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti.

  NZÚ Light

  Tento program je spuštěn od 9.1. 2023. O tuto dotaci může žádat člen domácnosti, který pobírá ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Případně mezi 12.9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

  Jeden rodinný dům = maximálně 1 žádost

  Na jeden rodinný dům je možné uplatnit jen jednu žádost, ta však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory. V ten moment má žadatel nárok na dotační bonus.

  Od podání žádosti do vyplacení dotace uběhne nejvýše 9 týdnů

  Podmínkou je bezchybná žádost o dotaci. Schvalování žádosti bude trvat zhruba 3 týdny. Stejně dlouho bude SFŽP kontrolovat žádost a počítat výši dotace a třítýdenní je také lhůta na vyplacení peněz.

  V Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji ještě výhodněji

  Dotace pro majitelé rodinných domků v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji budou zvýšeny o 10 %. Toto zvýhodnění se nevztahuje na dotace na zpracování odborného posudku a na zajištění technického dozoru stavebníka.

  Místo konkrétních výrobků stačí dodržovat parametry

  V rámci rekonstrukce není nutné používat předepsané výrobky a firmy, stačí dodržovat požadavky na technické parametry.

  Dotace i na menší energetické úpravy

  Od roku 2015 je možné žádat o dotace na tzv. dílčí opatření. Podmínkou je snížení spotřeby energie alespoň o 20 %. Peníze lze získat třeba na výměnu oken a dveří či na částečné zateplení.

  Výše dotace se počítá paušálem

  V rámci zjednodušení se u zateplení nebo výměny oken dotace počítá paušálem za 1 metr čtvereční realizovaných opatření. Zvlášť stanovený je příspěvek na 1 m čtvereční pro okna a zvlášť pro fasádu. Vždy však platí, že čím lepší bude konečný stav domu, tím vyšší bude jednotková dotace.

 3. Oblasti podpory programu Nová zelená úsporám 2023

  Oblasti podpory rodinných a bytových domů se dělí do několika základních skupin. Výše podpory je stanovována individuálně.

  Detailní přehled podporovaných oblastí včetně technických parametrů najdete na webu Nová zelená úsporám.

  Dotace – rodinné domy

  • zateplení – 30 000 až 650 000 Kč
  • kotle, kamna a tepelná čerpadla – 30 000 až 100 000 Kč
  • dešťovka – 27 000 až 105 000 Kč
  • stínící technika – 1000 až 50 000 Kč
  • zelené střechy – 700 až 100 000 Kč
  • ekomobilita – 30 000 až 60 000 Kč
  • novostavba – 200 000 až 500 000 Kč
  • fotovoltaické systémy – 40 000 až 200 000 Kč
  • příprava teplé vody a solární ohřev – 45 000 až 60 000 Kč
  • řízené větrání s rekuperací – 75 000 až 100 000 Kč
  • využití tepla z odpadní vody – 5000 až 50 000 Kč
  • projektová podpora – 5 000 až 35 000 Kč

  Dotace – bytové domy

  • zateplení – 700 až 3800 Kč/m2
  • kotle, kamna a tepelná čerpadla – 10 000 až 35 000 Kč/bytová jednotka
  • dešťovka – velmi individuální, na základě velikosti nádrže, typu systému, množství připojených bytových jednotek
  • příprava teplé vody a solární ohřev – 13 000 až 20 000 Kč/kW
  • řízené větrání s rekuperací – 25 000 až 35 000 Kč/bytová jednotka
  • využití tepla z odpadní vody – 10 000 Kč/bytová jednotka
  • novostavba – 150 000 Kč/bytová jednotka
  • fotovoltaické systémy – až 500 000 Kč celkem
  • zeleň – 2 500 až 50 000 Kč
  • stínící technika – 1 500 Kč/m2
  • zelené střechy – až 300 000 Kč/stavba
  • ekomobilita – 45 000 Kč za stanici
  • projektová podpora – až 70 000 Kč
 4. Kde a jak žádat o dotaci z Nové zelené úsporám

  Žádost o dotaci se od 15. října 2018 podává výhradně přes formulář na stránkách NováZelenáÚsporám.cz, veškeré související dokumenty se rovněž zasílají přes internet.

  Pro ověření Vaší identity bude potřeba využít některý z elektronických identifikačních prostředků, jako například: Eidentita, Mobilní klíč eGovermentu nebo budete moci využít občanský průkaz s aktivovaným kontaktním čipem.

  Ve všech případech je nutné předložit

  • Podepsaný formulář žádosti o podporu
  • Odborný posudek zpracovaný projektantem a energetickým specialistou
  • Krycí list technických parametrů potvrzený žadatelem a energetickým specialistou

  Ve specifických případech je k žádosti nutné předložit

  • U památkově chráněných budov doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče
  • U podnikajících osob doklad o právní osobnosti
  • U rodinných domů ve spoluvlastnictví více osob (včetně SJM) souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti
  • V případě zastoupení třetí osobou plnou moc

  K průběhu realizace je nutné předložit

  • Aktuální výpis z katastru nemovitostí – pozor, nejedná se o list vlastnictví k pozemku (např. v případě novostaveb), je nutno prokázat vlastnictví stavby. Postačí prostá kopie dokumentu
  • Faktury za realizaci včetně soupisu provedených prací, položkového rozpočtu či dodacího listu vystaveného dodavatelem, faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, provedení odborného technického dozoru, provedení měření průvzdušnosti obálky budovy (pokud je žádost podána v příslušné podoblasti podpory).Faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují.
  • Originály nebo prosté kopie potvrzení o úhradě

  Ve specifických případech se k průběhu dokládá

  • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem – originál nebo kopie
  • U oblastí podpory C doklad o dokončení realizace
  • U oblastí podpory A závěrečná zpráva odborného technického dozoru
  • U oblastí podpory B a C4 protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test)
  • V případě naplnění definičních znaků veřejné podpory dokumenty k veřejné podpoře
  • Pokud výrobek není vybrán ze Seznamu výrobků a technologií (SVT), dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků
  • Stanovisko provozovatele soustavy zásobování tepelnou energií, která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů – předkládá se pouze v případě instalace zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na tyto soustavy.
 5. Poraďte se o realizaci s odborníky

  Zvažujete investici do fotovoltaické elektrárny, tepelného čerpadla nebo solárního ohřevu vody? Poraďte se nezávazně se společností Schlieger, která patří mezi největší subjekty na trhu.

  Schlieger si vyrábí čerpadla a kompletuje elektrárny sám a v Česku. Nabízí bezplatnou osobní konzultaci, 100% garanci dotace a záruku až 30 let na materiál i práci.

  Nezávazná konzultace u Schlieger

 6. Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám 2023

  Kotlíková dotace i Nová zelená úsporám podporují finančně domácnosti k tomu, aby nezatěžovaly životní prostředí. Kotlíková dotace je v nové vlně, která bude spuštěna na začátku roku 2022, soustředěna na domácnosti, které mají nízké příjmy. Ostatní domácnosti mohou čerpat příspěvek v rámci programu Nová zelená úsporám.

  Nová zelená úsporám Kotlíková dotace
  Začátek nové výzvy 12. října 2021 počátek roku 2022
  Kde o dotaci žádat Státní fond životního prostředí ČR Krajské úřady
  Výše dotace až 50 % způsobilých výdajů 95 % způsobilých výdajů
  Pro koho je určena Vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů Nízkopříjmové domácnosti (vlastníci domu)
 7. Tipy a rady pro žadatele o dotace

  Průměrná výše dotace z programu Nová zelená úsporám

  Za rok 2018 bylo z programu Nová zelená úsporám vyplaceno 1,5 miliardy korun na energeticky úsporná opatření. U rodinných domů se vyplácí z programu v průměru na zateplení domu 255 000 Kč, ale příspěvek může činit až 650 000 Kč.

  Nová zelená úsporám v dalších letech

  S výzvami se počítá každoročně. Dotační program navázal 12. října 2021 na poslední výzvu. Nová zelená úsporám disponuje dostatkem finančních prostředků. Očekává se, že bude k dispozici minimálně do roku 2025, vyhlídky jsou však až do roku 2030.

  Další informace

  Více o dotačním programu Nová zelená úsporám 2023 se dozvíte na oficiálních stránkách programu.

  Novinky pravidelně přinášíme v našem zpravodaji, který posíláme vždy ve středu. Přihlásit si odběr můžete zde: Skrblíkův zpravodaj

 8. Zelená úsporám 2023 pro bytové domy

  Nová vlna dotačního programu přichází s příjemnou novinkou pro všechny majitele a stavitele bytových domů. Od 12. října 2021 mohou o finanční podporu žádat majitelé i stavitelé z celé České republiky. U předchozí vlny mohly žádat pouze bytové jednotky v Praze. Zbytek republiky byl odkázán na Integrovaný regionální operační program.

  U bytových domů je také možno čerpat maximální dotaci až 50 % z nákladů.


D
David 09.03.2023 – 12:09

Dobrý den ,stavím rodinný dům (dřevostavba) Chci se zeptat jak žádat o dotaci, co se týče tepelného čerpadla, podlahového topení či celkově za novostavbu rodinného domu. Dům bude nízkoenergetický..

Odpovědět

LE
Ladislav Erban 12.03.2023 – 18:35

Mám dotaz,je mi 74 let a chtěl jsem požádat o dotaci zelená uspora light. Ale po poradě v místě poradny jsem zjistil, že tato dotace by mi stačila na zatepleni navetrne strany meho domu tak na třetinu stěny. Proto bych rád věděl zda jde propojit zelenou light s normální zelenou usporou na rok 2023. A kolik bych potom musel dodat ze svých peněz. Děkuji za vaši odpověď

Odpovědět

Lucie Schmidtová
Lucie Schmidtová redaktor Skrblíka 17.03.2023 – 14:34

Dobrý den, Davide, o dotaci na tepelné čerpadlo můžete žádat zde, kde také najdete veškeré potřebné informace. Co se týče dotace na novostavbu záleží, zda se jedná o bytové domy v Praze, či obecně v ČR - k tomu máme 2 články: Nová zelená úsporám 2023 pro bytové domy v Praze a Nová zelená úsporám 2023 pro bytové domy v ČR.

Odpovědět

Lucie Schmidtová
Lucie Schmidtová redaktor Skrblíka 17.03.2023 – 14:41

Dobrý den, pane Erbane, dle Ministerstva životního prostředí je možné NZÚ a NZÚ Light kombinovat. Je tedy možné využít finanční podporu z NZÚ Light například na zateplení domu a zároveň žádat o dotaci z NZÚ například na výměnu zdroje vytápění. Jde o dvě různé žádosti, úspory realizované díky dotaci programu NZÚ Light se nezapočítávají do výpočtu úspor programu NZÚ. Více informací o NZÚ Light najdete zde.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.