Vzory zdarma

Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání zdarma ke stažení

Ukázka žádosti o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání je názornou ukázkou jedné z mnoha formalit, které je potřeba uskutečnit před samotným zrušením živnosti.

Správce daně při zjištění, že daňový subjekt přestal vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, učiní opatření potřebná k urychlenému stanovení základů daně a k vybrání nedoplatků na všech daních za celou dobu jeho činnosti, ze které plynuly příjmy podléhající zdanění.

Daňový subjekt je povinen předložit současně se žádostí o výmaz z obchodního rejstříku nebo zápisu přeměny obchodní společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku písemný souhlas správce daně, jehož vydání si vyžádá. Povinnost předložit písemný souhlas správce daně s ukončením činnosti se týká i ostatních podnikatelských subjektů evidovaných v jiných evidencích.

Proti rozhodnutí správce daně o žádosti daňového subjektu podle odstavce 2 se lze odvolat.

Náležitosti žádosti o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání

Žádost musí podat každý živnostník, který se rozhodl zrušit živnost.

Forma žádosti

Žádost je psána písemně ve standardizovaném formátu obecné žádosti.

Nutné náležitosti

V záhlaví je uvedeno jméno a adresa žadatele a název a adresa příslušného finančního úřadu. Dále nesmí chybět datum a místo, kde žádost píšeme.

V samotném textu nezapomeneme uvést IČ a DIČ a důvod proč jste se rozhodli ukončit podnikání. Zároveň je vhodné uvést, jakým způsobem jste vyřešili závazky ke státu ohledně nedoplatků na daních apod.

V závěru žádosti nezapomeňte na pozdrav a vlastnoruční podpis.

Vhodné přílohy

Jako přílohu žádosti přidejte daňové přiznání.

Kam poslat

Žádost je nejvhodnější doručit doporučeně na živnostenský úřad.

Právní náležitosti

Žádost je podávána v souladu s § 35 zákona č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků a zákonem o živnostenském podnikání 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Náhled žádosti o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2
IČO 088621805146
DIČ CZ234502081165

Finanční úřad Praha 2
Vinohradská 2488/49
120 00 Praha 2

Praha 28. 3. 2021

Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání

Vážení,

žádám Vás o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání, neboť chci Živnostenskému úřadu v Praze podat žádost o zrušení živnosti. Důvodem je neschopnost dále konkurovat čalounictvím, která v posledním roce zahájila činnost ve stejné městské části, jako je má provozovna.

V souladu s ustanovením § 35 zákona č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších právních předpisů, podávám finančnímu úřadu, jako svému místně příslušnému správci daně, informaci o ukončení podnikání ke dni 31. listopadu 2020.

Do konce roku 2020 jsem rozprodal veškerý hmotný majetek, drobný hmotný majetek a zásoby, a tyto příjmy jsem uvedl jako součást příjmů z podnikání v daňovém přiznání, které ke dnešnímu dni přikládám. Vypočtenou daň jsem již zaplatil 20. března 2021.

Tím jsou mé závazky ke státu vyrovnány, a tak by podle mého názoru nemělo finančnímu úřadu nic bránit ve vyjádření souhlasu s ukončením mé činnosti.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík

Daňové přiznání

Vzor “Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání” zdarma ke stažení

Ukázku žádosti o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání

Diskuze Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání