, Nová zelená úsporám 2019 pro bytové domy v ČR - Skrblík.cz

Nová zelená úsporám 2019 pro bytové domy v ČR

Od 9. ledna 2017 program Nová zelená úsporám přijímá žádosti ve 3. výzvě pro bytové domy. Rozdílná je v oblasti podpory, výzva se již nevztahuje jen pro bytové domy na území hlavního města Prahy, ale po celé České republice.

1Základní informace o 2. výzvě NZÚ 2019

Nová zelená úsporám 2019Nová zelená úsporám přišla v roce 2017 s novinkou v oblasti dotací pro bytové domy. Tentokrát není omezení vlastníků budov pouze na území Prahy jako u 2. výzvy, ale platí pro celou Českou republiku.

2. výzva Nové zelené úsporám 2019 je zaměřená na podporu stavby nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, popř. na stavební změny již postavených bytových domů, které po realizaci budou splňovat požadovanou energetickou náročnost.

 • Kdo může o podporu žádat: fyzická či právnická osoba (stavebník)
 • Příjem žádostí: od 9. ledna 2017 do 31. prosince 2021
 • Způsob podání žádosti: pouze elektronicky na NovaZelenaUsporam.cz
 • Výše dotace: max. 30 procent výdajů

2Oblasti a výše podpory 3. výzvy NZÚ 2019

Stát podpoří dvě hlavní oblasti. Prioritou je výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, výše podpory fixní (1 300 Kč/m2). V této oblasti stát ještě poskytuje dvě dotace:

 • Výstavba zelených střech
  Dotace je 500 Kč za m2, střechy nesmí být zavlažovány z vodovodní sítě.
 • Využití tepla z odpadní vody
  Výše dotace je fixní 5 000 Kč za bytovou jednotku napojenou na systém využívající teplo z odpadních vod.

Druhý okruh podpory se týká dotace na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy. Výše dotace se může vyšplhat až na 70 000 Kč.

3. výzva Nová zelená úsporám 2019

3Jak požádat o podporu z 3. výzvy pro bytové domy Nová zelená úsporám 2019

Žádost se podává elektronicky na stránkách programu Nová zelená úsporám. Po podání žádosti běží lhůta 5 kalendářních dní na doložení potřebných dokumentů osobně na krajském pracovišti, nebo doporučeně poštou.

4Požadované dokumenty 3. výzvy NZÚ 2019

Pro vyplacení příspěvku ze 3. výzvy pro bytové domy programu Nová zelená úsporám je třeba předložit následující dokumenty:

 • Formulář žádosti o podporu
 • Odborný posudek (projektová dokumentace + energetické hodnocení budovy)
 • Krycí list technických parametrů
 • Územní rozhodnutí

V některých případech se navíc vyžaduje:

 • Doklad právní subjektivity
 • Plná moc
 • Souhlas spoluvlastníků

5Doložení realizace

Realizace opatření se dokládá buď osobně stejném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí, kde jste žádali o podporu, nebo poštou. Předkládají se tyto dokumenty včetně příloh:

 • Formulář Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Faktury za realizaci opatření
 • Soupis prací a faktur
 • Potvrzení o úhradě
 • Doklad ze stavebního úřadu o projednání záměru
 • Dokumenty prokazující zajištění služby optimalizace spotřeby, výroby a dodávky energií, nebo médií
 • Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test)

Ve specifických případech se dále předkládá:

 • Dokumenty k veřejné podpoře
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků

6Co je důležité vědět o 3. výzvě Nové zelené úsporám 2019

 • Při výzvě k odstranění nedostatků u žádosti musíte tyto nedostatky odstranit hned napoprvé
 • Realizace opatření může být prováděna pouze oprávněnými dodavateli s odbornou způsobilostí
 • Žadatel je povinen zajistit nad stavbou odborný technický dozor a dozor projektanta
 • Souhlasíte s pořízením fotodokumentace fondem a použití technických údajů z žádosti pro prezentaci podpořených projektů v rámci NZÚ
 • Písemnosti doručené fondu se nevrací
 • Pokud po podané žádosti a před dokončením stavby dojde ke změně stavebníka, ztrácí původní žadatel nárok na podporu. Nový stavebník musí podat novou žádost (předchozí realizaci původním žadatelem si započítat nemůže).