Nová zelená úsporám 2020 pro bytové domy v ČR

Až do 31. prosince 2021 program Nová zelená úsporám přijímá žádosti ve 3. výzvě pro bytové domy. Rozdílná je v oblasti podpory, výzva se již nevztahuje jen pro bytové domy na území hlavního města Prahy, ale po celé České republice.

1Základní informace o 3. výzvě NZÚ 2020

Nová zelená úsporám 2020Nová zelená úsporám přišla v roce 2017 s novinkou v oblasti dotací pro bytové domy. Tentokrát není omezení vlastníků budov pouze na území Prahy jako u 2. výzvy, ale platí pro celou Českou republiku.

3. výzva Nové zelené úsporám 2020 je zaměřená na podporu stavby nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, popř. na stavební změny již postavených bytových domů, které po realizaci budou splňovat požadovanou energetickou náročnost.

 • Kdo může o podporu žádat: fyzická či právnická osoba (stavebník)
 • Příjem žádostí: od 9. ledna 2017 do 31. prosince 2021
 • Způsob podání žádosti: pouze elektronicky na NovaZelenaUsporam.cz
 • Výše dotace: max. 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, max. 15 % celkových výdajů na výstavbu

2Oblasti a výše podpory 3. výzvy NZÚ 2020

Stát podpoří dvě hlavní oblasti. Prioritou je výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, výše podpory fixní ( 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu). V této oblasti stát ještě poskytuje dvě dotace:

 • Výstavba zelených střech
  Dotace je 500 Kč za m2, střechy nesmí být zavlažovány z vodovodní sítě.
 • Využití tepla z odpadní vody
  Výše dotace je fixní 5 000 Kč za bytovou jednotku napojenou na systém využívající teplo z odpadních vod.

Druhý okruh podpory se týká dotace na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy. Výše dotace se může vyšplhat až na 70 000 Kč.

3. výzva Nová zelená úsporám 2020

3Jak požádat o podporu z 3. výzvy pro bytové domy Nová zelená úsporám 2020

Žádost se podává elektronicky na stránkách programu Nová zelená úsporám. Po podání žádosti běží lhůta 5 kalendářních dní na doložení potřebných dokumentů osobně na krajském pracovišti, nebo doporučeně poštou.

Druhou možností je kompletní elektronické podání přes internet – tedy samotné žádosti a veškerých souvisejících dokumentů i dokladů k dokončení projektu.

4Požadované dokumenty 3. výzvy NZÚ 2020

Pro vyplacení příspěvku ze 3. výzvy pro bytové domy programu Nová zelená úsporám je třeba předložit následující dokumenty:

 • Formulář žádosti o podporu
 • Odborný posudek (projektová dokumentace + energetické hodnocení budovy)
 • Krycí list technických parametrů
 • Územní rozhodnutí

V některých případech se navíc vyžaduje:

 • Doklad právní subjektivity
 • Plná moc
 • Souhlas spoluvlastníků

5Doložení realizace

Realizace opatření se dokládá buď osobně stejném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí, kde jste žádali o podporu, nebo poštou. Předkládají se tyto dokumenty včetně příloh:

 • Formulář Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Faktury za realizaci opatření
 • Soupis prací a faktur
 • Potvrzení o úhradě
 • Doklad ze stavebního úřadu o projednání záměru
 • Dokumenty prokazující zajištění služby optimalizace spotřeby, výroby a dodávky energií, nebo médií
 • Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test)

Ve specifických případech se dále předkládá:

 • Dokumenty k veřejné podpoře
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků

6Co je důležité vědět o 3. výzvě Nové zelené úsporám 2020

 • Při výzvě k odstranění nedostatků u žádosti musíte tyto nedostatky odstranit hned napoprvé
 • Realizace opatření může být prováděna pouze oprávněnými dodavateli s odbornou způsobilostí
 • Žadatel je povinen zajistit nad stavbou odborný technický dozor a dozor projektanta
 • Souhlasíte s pořízením fotodokumentace fondem a použití technických údajů z žádosti pro prezentaci podpořených projektů v rámci NZÚ
 • Písemnosti doručené fondu se nevrací
 • Pokud po podané žádosti a před dokončením stavby dojde ke změně stavebníka, ztrácí původní žadatel nárok na podporu. Nový stavebník musí podat novou žádost (předchozí realizaci původním žadatelem si započítat nemůže).