Nová zelená úsporám 2024 pro bytové domy v ČR

Redakce
Publikováno 5. prosince 2023
 • 19. září 2023 odstartoval příjem žádostí o investiční podporu v Nové zelené úsporám pro bytové domy v ČR
 • Nová zelená úsporám přechází na nový zdroj financování z Modernizačního fondu, připraveno je 55 miliard korun
 • O dotace na zateplení u bytových domů mohou žádat bytová družstva i SVJ, finance získají předem
  1. Základní informace o NZÚ 2024

   Nová zelená úsporám 2024Nová zelená úsporám přišla v roce 2017 s novinkou v oblasti dotací pro bytové domy. Původně byly dotace určeny pouze pro vlastníky budov na území Prahy, aktuálně mohou být dotace čerpány pro bytové domy  v celé České republice.

   Ve 3. vlně Nové zelené úsporám byly dotace zaměřené na podporu stavby nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, popř. na stavební změny již postavených bytových domů, které po realizaci měly splňovat požadovanou energetickou náročnost.

   Nové programové období, které odstartovalo v září 2023, do NZÚ přineslo řadu změn. Především jde o navýšení některých dotací, přesnějšího zacílení podle typu majitele nemovitosti, čerpání prostředků předem nebo zjednodušení administrace žádostí.

   • Kdo může žádat o podporu: fyzické osoby, právnické osoby, společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva a obce
   • Příjem žádostí: od 19. září 2023
   • Způsob podání žádosti: pouze elektronicky na NovaZelenaUsporam.cz
   • Výše dotace: max. 50 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatřen
  2. Standardní dotace pro bytové domy

   Nová zelená úsporám Standard je určena soukromým majitelům, tedy fyzickým osobám nebo firmám, kteří vlastní celý bytový dům, případně ho teprve staví. Dotaci mohou čerpat také majitelé bytových jednotek, dokonce i zájemci o koupi bytové jednotky.

   Získat lze až 150 tisíc korun, pokud jde o novostavbu s velmi nízkou energetickou náročností.

   Podpora je poskytována na několik druhů oblastí. Těmi jsou:

   Zateplení Dotace se vztahuje na zateplení strojů, střech, obvodových stěn nebo podlah. Je možno v rámci této podpory vyměnit okna i dveře nebo další otvory.
   Novostavby Dotace na stavbu nového bytového domu s co možná nejnižší energetickou náročností budovy. Případně koupi nové bytové jednotky.
   Kotle, kamna a tepelná čerpadla Dotace slouží na výměnu neekologických kotlů a lokálních topidel na pevná paliva nebo plyn a elektrického vytápění za kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo.
   Fotovoltaické systémy Dotace je určena na vytvoření fotovoltaické elektrárny a využití vlastní vytvořené energie v bytovém domě.
   Dešťovka, dešťová a odpadní voda Dotace určená na efektivní využití dešťové vody a systému odpadní vody.
   Příprava teplé vody a solární ohřev Dotace, která přispěje na koupi a spuštění systému k přípravě teplé vody.
   Řízené větrání s rekuperací Dotace je určena ke koupi systému, který bude sloužit k větrání a opětovnému získávání tepla.
   Zelené střechy Dotace na stavbu zelených střech na bytových domech.
   Využití tepla z odpadní vody Dotace k pořízení a instalaci centrálního systému pro využití tepla z odpadní vody.
   Ekomobilita Dotace slouží ke koupi dobíjecích stanic pro vozidla.
   Dotační bonusy Finance navíc pro žadatele ze znevýhodněných regionů, bonus za kombinaci více opatření atd.
  3. Dotace pro bytová družstva a SVJ

   Dotační program pro bytová družstva a SVJ je zaměřen podobně jako standardní dotace. Samozřejmě chybí dotace na stavbu nového domu nebo pořízení bytové jednotky.

   Zatímco soukromí vlastníci čerpají dotace až po realizaci opatření, bytová družstva a SVJ mohou čerpat podporu zálohově, tedy předem.

   U SVJ a bytových družstev mají žadatelé navíc nárok na bonus za nízkopříjmové domácnosti. V žádosti doloží, kolik nízkopříjmových domácností se v domě nachází, za každou vzniká nárok na bonus ve výši až 150 000 korun. Výše bonusu závisí na rozsahu zateplení a na podlahové ploše bytů. Majitelům bytů s nižšími příjmy by se tak díky dotacím a souvisejícím bonusům neměly výrazně navyšovat příspěvky do fondu oprav.

   Za nízkopříjmové domácnosti se považují domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení, domácnosti tvořené důchodci nebo lidmi ve třetím stupni invalidity, a nově také domácnosti, které pobírají přídavek na dítě.

  4. Dotace NZÚ pro obce a veřejnou správu

   Program je určený pro obce, kraje, příspěvkové organizace, veřejnou správu, školy, nadace a další podobné subjekty.

   V tomto případě jsou dotace vždy minimálně o třetinu vyšší. Dostupný je sociální bonus, který se vztahuje na sociální byty.

  5. Nové programové období Nové zelené úsporám 2024

   Od 19. září 2023 plynule navázal dotační program Nová zelená úsporám na novou vlnu, která přináší řadu změn. Princip ale zůstává zachován, hlavním cílem je podpořit energetické úspory domácností žijících v bytových domech. Nejvýraznější změny NZÚ se týkají navýšení některých dotací, přesnější rozlišení majitelů nemovitostí, v případě SVJ a družstev možnost čerpat dotaci předem nebo zjednodušení administrace žádostí.

   Výše dotace je stanovena na maximálně 50 % vzniklých nákladů. Celková dotovaná částka se odvíjí od toho v jakém rozsahu, ale také kvalitě byla daná opatření provedena. Stanovené částky příspěvku jsou individuální a pohybují se u bytových domů v řádech desetitisíců až statisíců korun.

   Na opatření, která byla realizována od začátku roku 2021, lze čerpat podporu zpětně.

   Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí – AIS SFŽP ČR. K registraci do systému je třeba elektronická identifikace neboli Identita občana.

Poraďte se o realizaci s odborníky

Zvažujete investici do fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla? Poraďte se nezávazně se společností Woltair.

Woltair nabízí garanci získání dotace ve výši až 225 000 Kč, záruku 10 let a vyřízení do 30 dní. Využít můžete bezplatnou osobní konzultaci a sníženou zálohu jen 50 %.

Nezávazná konzultace u Woltair

 1. Požadované dokumenty nové výzvy NZÚ 2024

  Pro vyplacení příspěvku pro bytové domy programu Nová zelená úsporám je třeba předložit následující dokumenty:

  • Formulář žádosti o podporu
  • Odborný posudek (projektová dokumentace + energetické hodnocení budovy)
  • Dokument o vlastnictví bankovního účtu

  V závislosti na typu podpory, o kterou je žádáno, se navíc vyžaduje:

  • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků bytového domu
  • Plná moc
  • Doklady o projednání a schválení stavebního záměru příslušnými orgány
  • Stanovisko § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o realizace, atd.
  • Doklad o kontrole a fotodokumentace stávajícího zdroje tepla
  • Dokumenty dokládající jednání týkající se kanalizace
  • Výsledek enviromentálního šetření
  • Vyúčtování spotřeby el. energie za poslední 2 roky

  Veškeré potřebné dokumenty najdete ke stažení zde: Dokumenty pro Novou zelenou úsporám.

 2. Doložení realizace

  Po realizaci projektu je třeba doložit řádné dokončení všech podporovaných opatření. Všichni žadatelé musí doložit:

  • Veškeré dokumenty dokládající realizaci podporovaných opatření (Závěrečnou zprávu odborného technického dozoru, Potvrzení o instalace a uvedení do provozu nového zdroje tepla, Dokumenty týkající se nabytých technických vlastností, Fotodokumentaci provodeného opatření, Provedené revize, Potvrzení o ekologické likvidaci původního nevyhovujícího zdroje tepla atd.)

  V některých případech se dále dokládají:

  • Dokumenty týkající se veřejné podpory
  • Dokumenty týkající se veřejných zakázek
  • Čestné prohlášení o vyloučení střetu zájmů
  • Informování o spolufinancování projektů
  • Stanoviska provozovatelů tepelné energie
  • Povolení o vypouštění odpadních vod od vodoprávního úřadu
  • Negativní test na potencionální kontaminanty
  • Kolaudační rozhodnutí
 3. Co je důležité vědět o Nové zelené úsporám 2024

  • Od 19. září 2023 byla spuštěna nová výzva dotačního programu, která se zaměřuje na bytové domy po celé ČR
  • SVJ a bytová družstva mohou čerpat dotace zálohově předem
  • Žádost je třeba podat řádně elektronicky, žádný jiný způsob podání není akceptován
  • Realizace opatření může být prováděna pouze oprávněnými dodavateli s odbornou způsobilostí
  • Žadatel je povinen zajistit nad stavbou odborný technický dozor a dozor projektanta
  • Při podání žádosti souhlasíte s pořízením fotodokumentace fondem a použití technických údajů z žádosti pro prezentaci podpořených projektů v rámci NZÚ
  • Písemnosti doručené fondu se nevrací
  • Pokud po podané žádosti a před dokončením stavby dojde ke změně stavebníka, je třeba to řádně doložit za přesně stanovených podmínek
  • Skončily dotace na výsadbu stromů

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.