, Rodičovský příspěvek 2019 → Nárok, výpočet, tabulka, OSVČ… - Skrblík.cz

Rodičovský příspěvek 2019: Nárok, výpočet, tabulka, OSVČ…

Rodičovský příspěvek mohou čerpat rodiče všech dětí až do čtyř letech věku. Pro jeho vyplácení se nevztahuje omezení například ve formě životního minima. Od 1. ledna 2018 platí novela zákona o státní sociální podpoře, která u rodičovského příspěvku přináší řadu změn. Rodiče dvojčat dostanou o 110 000 Kč více, rodiče s vyššími příjmy mohou příspěvek čerpat rychleji a rodiče, kteří nemají nárok na mateřskou, mají možnost rychlost rodičovského příspěvku regulovat.

Rodičovský příspěvek

1Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek má každý rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.

Adresa trvalého pobytu a bydliště dítěte i oprávněné osoby (rodiče) musí být v České republice.

2Výše rodičovského příspěvku 2019

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství, celková výše rodičovského příspěvku je 220 000 Kč, rodiny s dvojčaty či trojčaty od 1. ledna 2018 dostávají 330 000 Kč.

Dosud bylo nutné rodičovský příspěvek vyčerpat nejméně do 2 a nejdéle do 4 let věku dítěte, přičemž horní hranice rodičovského příspěvku byla 11 500 Kč měsíčně. Podle nových pravidel lze příspěvek vyčerpat za kratší dobu, záleží na výši přijmů rodičů. Výše příspěvku se počítá se z příjmu jednoho z rodičů ke dni narození dítěte. Pokud ho je možné stanovit u obou rodičů, počítá se ten vyšší. Stanovení výše příspěvku a doba čerpání se řídí podle těchto podmínek:

 • Měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 procent hrubého měsíčního výdělku.
  Pokud jste měli na výplatní 30 tisíc Kč hrubého, můžete rodičovský příspěvek vybrat nejrychleji za 10 měsíců.
 • Pokud se 70 % hrubého měsíčního výdělku rovná částce 7 600 Kč, nebo je dokonce nižší, pak je maximální výše měsíčního příspěvku 7 600 Kč.
 • Celkovou výši rodičovského příspěvku je možné vybrat nejméně v šesti měsících.
  Horní hranicí výše měsíčního rodičovského příspěvku je nově peněžitá pomoc v mateřství, na kterou měl rodič nárok.
 • Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku mohou po 1. lednu 2018 provést všichni, kdo ji chtějí změnit, a to bez ohledu na to, kdy ji měnili naposledy.
  Po první provedené změně výše dávky podle nové úpravy půjde změnit výši příspěvku opět jednou za tři měsíce. Změna se provádí podáním formuláře Volba výše rodičovského příspěvku na příslušném úřadě.
 • Rodičovský příspěvek lze čerpat nejdéle do čtyř let věku dítěte.

3Rodičovský příspěvek OSVČ 2019

Do samostatné kategorie pro čerpání rodičovského příspěvku spadají rodiče, kterým nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože nesplnili potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění. Zpravidla jde o studenty, nezaměstnané a OSVČ bez nemocenského pojištění.

Rodiče v takovém případě mohli dosud čerpat rodičovský příspěvek pouze jedním způsobem, a to 7 600 Kč měsíčně od narození až do 9. měsíce věku dítěte, a poté 3 800 Kč měsíčně až do dosažení čtvrtého roku dítěte, jiná varianta nebyla možná. Nyní lze zvolit příspěvek až do výše 7600 Kč za měsíc, čímž se zkrátí doba čerpání na tři roky.

Změnu je možné provést podáním žádosti na formuláři Volba výše rodičovského příspěvku na příslušném úřadě.

4Rodičovský příspěvek na dvojčata 2019

Od 1. ledna 2018 je celková výše rodičovského příspěvku pro rodiny s dvojčaty či trojčaty 330 000 Kč. Navýšení rodičovského příspěvku neprobíhá automaticky, k čerpání celé částky je nutné podat novou žádost o rodičovský příspěvek.

Jestliže rodiny s dvojčaty vyčerpaly celou částku 220 tisíc, a dětem ještě nebyly 4 roky, mohou si znovu požádat o rodičovský příspěvek a dočerpat ho až do celkové výše 330 tisíc korun, nebo do 4 let věku dětí.

Rodičům dvojčat či trojčat, kterým nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, bude umožněno čerpat nejvýše 11 400 korun měsíčně.

5Kde a jak žádat o rodičovský příspěvek

S žádostí o příspěvek se můžete na úřad obrátit ihned po narození dítěte, nicméně nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od podání žádosti.

O rodičovský příspěvek požádejte na místně příslušném Úřadu práce na oddělení dávek sociální podpory. Žádost podává vždy jen jeden z rodičů. Předkládají se osobní doklady rodiče (občanský průkaz nebo cestovní pas), rodný list dítěte a žádost o rodičovský příspěvek.

Formulář Žádost o rodičovský příspěvek můžete vyplnit přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. K tomuto formuláři je třeba přiložit následující přílohy:

6V jakých měsících je rodičovský příspěvek vyplácen

Rodičovský příspěvek je také vyplácen v měsících, v nichž:

 • se dítě se narodilo,
 • rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
 • osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
 • dítě dovršilo věk 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,
 • dítě nebo rodič zemřeli,
 • rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.

7V jakých situacích je také rodičovský příspěvek vyplácen

Rodičovský příspěvek náleží také v případech, kdy

 • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,
 • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
 • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
 • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,
 • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

8Otázky a odpovědi

 • Rodiče pobírají příspěvek na dítě ve věku 2 let, přičemž zjistí, že čekají druhého potomka.
  Jakmile se druhý potomek narodí, již není možné pobírat rodičovský příspěvek na starší dítě. V takovém případě doporučujeme zvolit maximální měsíční výši příspěvku, aby došlo pokud možno k vyčerpání dostupných 220 000 Kč.
 • Co když v rodině dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče?
  Pokud spolu s tím dojde ke vzniku, nebo ke změně výšky denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek od následujícího kalendářního měsíce podle nově splněných podmínek.
 • Má příjem rodičů vliv na výši rodičovského příspěvku?
  Nemá. Rodič může v průběhu čerpání rodičovského příspěvku výdělečnou činností zlepšovat finanční situaci rodiny.
 • Je možné pobírat zároveň rodičovský příspěvek v ČR i v zahraničí?
  Od 1. ledna 2018 to už není možné. Jestliže rodiče pobírali na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému příspěvku i v jiné zemi, odečte se jim z celkových 220 tisíc Kč částka, která vyla vyplacena na dítě v jiném státě.

Státní podpora pro nastávající maminky