Rodičovský příspěvek 2020: Nárok, výpočet, tabulka, OSVČ…

Rodičovský příspěvek mohou čerpat rodiče všech dětí až do čtyř let věku. Pro jeho vyplácení se nevztahuje omezení například ve formě životního minima. Od roku 2018 platí novela zákona o státní sociální podpoře, která do pravidel čerpání rodičovského příspěvku přinesla řadu změn.

Rodičovský příspěvek

1Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek má každý rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.

Adresa trvalého pobytu a bydliště dítěte i oprávněné osoby (rodiče) musí být v České republice.

2Výše rodičovského příspěvku 2020

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství, celková výše rodičovského příspěvku je 220 000 Kč, rodiny s dvojčaty či trojčaty od 1. ledna 2018 dostávají 330 000 Kč.

Příspěvek lze vyčerpat až do 4 let věku dítěte, výše příspěvku záleží na výši příjmů rodičů. Příspěvek se počítá se z příjmu jednoho z rodičů ke dni narození dítěte. Pokud ho je možné stanovit u obou rodičů, počítá se ten vyšší. Maximální výše je stanovena na 36 750 Kč měsíčně. Stanovení výše příspěvku a doba čerpání se řídí podle těchto podmínek:

 • Měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 procent hrubého měsíčního výdělku.
  Pokud jste měli na výplatní pásce 30 tisíc Kč hrubého, můžete rodičovský příspěvek vybrat nejrychleji za 11 měsíců.
 • Pokud se 70 % hrubého měsíčního výdělku rovná částce 7 600 Kč, nebo je dokonce nižší, pak je maximální výše měsíčního příspěvku 7 600 Kč.
 • Celkovou výši rodičovského příspěvku je možné vybrat nejméně v šesti měsících.
  Horní hranicí výše měsíčního rodičovského příspěvku je peněžitá pomoc v mateřství, na kterou měl rodič nárok.
 • Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku může být podána maximálně jednou za 3 měsíce.
  Změna se provádí podáním formuláře Volba výše rodičovského příspěvku na příslušném úřadě.
 • Rodičovský příspěvek lze čerpat nejdéle do čtyř let věku dítěte.

3Rodičovský příspěvek OSVČ 2020

Do samostatné kategorie pro čerpání rodičovského příspěvku spadají rodiče, kterým nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože nesplnili potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění. Zpravidla jde o studenty, nezaměstnané a OSVČ bez nemocenského pojištění.

Rodiče v takovém případě mohou zvolit příspěvek až do výše 7600 Kč za měsíc, čímž se zkrátí doba čerpání přibližně na 29 měsíců.

4Rodičovský příspěvek na dvojčata 2020

Celková výše rodičovského příspěvku pro rodiny s dvojčaty či trojčaty je 330 000 Kč. Rodičům dvojčat či trojčat, kterým nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, bude umožněno čerpat nejvýše 11 400 korun měsíčně.

5Kde a jak žádat o rodičovský příspěvek

S žádostí o příspěvek se můžete na úřad obrátit ještě před ukončením peněžité pomoci v mateřství, nebo ihned po narození dítěte, pokud na mateřskou nevznikl nárok. Nicméně nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od podání žádosti.

O rodičovský příspěvek požádejte na místně příslušném Úřadu práce na oddělení dávek sociální podpory. Žádost podává vždy jen jeden z rodičů. Předkládají se osobní doklady rodiče (občanský průkaz nebo cestovní pas), rodný list dítěte a žádost o rodičovský příspěvek.

Formulář Žádost o rodičovský příspěvek můžete vyplnit přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. K tomuto formuláři je třeba přiložit následující přílohy:

6V jakých měsících je rodičovský příspěvek vyplácen

Rodičovský příspěvek je také vyplácen v měsících, v nichž:

 • se dítě se narodilo,
 • rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou poskytované v souvislosti s porodem,
 • osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
 • dítě dovršilo věku 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,
 • dítě nebo rodič zemřeli,
 • rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby, nebo bylo umístěno v ústavu, nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.

7V jakých situacích je také rodičovský příspěvek vyplácen

Rodičovský příspěvek náleží také v případech, kdy

 • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,
 • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
 • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
 • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,
 • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

8Otázky a odpovědi

 • Rodiče pobírají příspěvek na dítě ve věku 2 let, přičemž zjistí, že čekají druhého potomka.
  Jakmile se druhý potomek narodí, již není možné pobírat rodičovský příspěvek na starší dítě. V takovém případě doporučujeme zvolit maximální měsíční výši příspěvku, aby došlo pokud možno k vyčerpání dostupných 220 000 Kč.
 • Co když v rodině dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče?
  Pokud spolu s tím dojde ke vzniku, nebo ke změně výšky denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek od následujícího kalendářního měsíce podle nově splněných podmínek.
 • Má příjem rodičů vliv na výši rodičovského příspěvku?
  Nemá. Rodič může v průběhu čerpání rodičovského příspěvku výdělečnou činností zlepšovat finanční situaci rodiny.
 • Je možné pobírat zároveň rodičovský příspěvek v ČR i v zahraničí?
  To už není možné. Jestliže rodiče pobírali na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému příspěvku i v jiné zemi, odečte se jim z celkových 220 tisíc Kč částka, která vyla vyplacena na dítě v jiném státě.

Státní podpora pro nastávající maminky


>