Rodičovský příspěvek 2017

Rodičovský příspěvek mohou čerpat rodiče všech dětí až do čtyř letech věku. Pro jeho vyplácení se nevztahuje omezení například ve formě životního minima.

Rodičovský příspěvek

1Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek má každý rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Adresa trvalého pobytu a bydliště dítěte i oprávněné osoby (rodiče) musí být v České republice.

2Výše rodičovského příspěvku

Maximální výše rodičovského příspěvku je 220 000 Kč. Tuto částku je nutné vyčerpat nejméně do 2 a nejdéle do 4 let věku dítěte. Konkrétní výše měsíčního příspěvku závisí na tom, jestli si alespoň jeden z rodičů platil nemocenské pojištění.

 • Rodič si platil nemocenské pojištění
  Výši rodičovského příspěvku si lze zvolit.
  Konkrétně záleží na výši 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské. Vzít se může od jednoho z rodičů a počítá se ke dni narození dítěte. Pokud ho je možné stanovit u obou rodičů, počítá se ten vyšší.
  Pokud je tento základ nižší, nebo roven 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit maximálně 7 600 Kč měsíčně. Pokud je vyměřovací základ vyšší, je měsíční příspěvek roven právě tomuto základu. Rodičovský příspěvek nikdy nemůže být vyšší než 11 500 Kč měsíčně.
  Konkrétní výši příspěvku lze měnit každé 3 měsíce.
 • Rodič si neplatil nemocenské pojištění
  Konkrétní výši příspěvku si nelze zvolit. Až do konce 9. měsíce věku dítěte je rodiči vypláceno 7 600 Kč měsíčně, poté až do dosažení věku 4 let dítěte 3 800 Kč měsíčně.

Výše rodičovského příspěvku 2017

3Kde a jak žádat o rodičovský příspěvek

S žádostí o příspěvek se můžete na úřad obrátit ihned po narození dítěte, nicméně nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od podání žádosti.

O rodičovský příspěvek požádejte na místně příslušném Úřadu práce na oddělení dávek sociální podpory. Žádost podává vždy jen jeden z rodičů. Předkládají se osobní doklady rodiče (občanský průkaz nebo cestovní pas), rodný list dítěte a žádost o rodičovský příspěvek.

Formulář Žádost o rodičovský příspěvek můžete vyplnit přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. K tomuto formuláři je třeba přiložit následující přílohy:

4V jakých měsících je rodičovský příspěvek vyplácen

Rodičovský příspěvek je také vyplácen v měsících, v nichž:

 • se dítě se narodilo,
 • rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
 • osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
 • dítě dovršilo věk 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,
 • dítě nebo rodič zemřeli,
 • rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.

5V jakých situacích je také rodičovský příspěvek vyplácen

Rodičovský příspěvek náleží také v případech, kdy

 • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,
 • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
 • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
 • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,
 • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

6Otázky a odpovědi

 • Rodiče pobírají příspěvek na dítě ve věku 2 let, přičemž zjistí, že čekají druhého potomka.
  Jakmile se druhý potomek narodí, již není možné pobírat rodičovský příspěvek na starší dítě. V takovém případě doporučujeme zvolit maximální měsíční výši příspěvku, aby došlo pokud možno k vyčerpání dostupných 220 000 Kč.
 • Co když v rodině dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče?
  Pokud spolu s tím dojde ke vzniku, nebo ke změně výšky denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek od následujícího kalendářního měsíce podle nově splněných podmínek.
 • Má příjem rodičů vliv na výši rodičovského příspěvku?
  Nemá. Rodič může v průběhu čerpání rodičovského příspěvku výdělečnou činností zlepšovat finanční situaci rodiny.

Státní podpora pro nastávající maminky

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu