Rodičovský příspěvek 2020: Nárok, výpočet, tabulka, OSVČ…

Rodičovský příspěvek mohou čerpat rodiče všech dětí až do čtyř let věku. Pro jeho vyplácení se nevztahuje omezení například ve formě životního minima. Od roku 2018 platí novela zákona o státní sociální podpoře, která do pravidel čerpání rodičovského příspěvku přinesla řadu změn, od 1. ledna 2020 došlo k navýšení příspěvku na 300 000 Kč.

Rodičovský příspěvek

1Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek má každý rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.

Adresa trvalého pobytu a bydliště dítěte i oprávněné osoby (rodiče) musí být v České republice.

2Výše rodičovského příspěvku 2020

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství, celková výše rodičovského příspěvku od 1. ledna 2020 činí 300 000 Kč, rodiny s dvojčaty či trojčaty dostávají 450 000 Kč.

Příspěvek lze vyčerpat až do 4 let věku dítěte, výše příspěvku záleží na výši příjmů rodičů. Příspěvek se počítá se z příjmu jednoho z rodičů ke dni narození dítěte. Pokud ho je možné stanovit u obou rodičů, počítá se ten vyšší. Maximální výše je stanovena na 36 750 Kč měsíčně. Stanovení výše příspěvku a doba čerpání se řídí podle těchto podmínek:

 • Celkovou výši rodičovského příspěvku je možné vybrat nejméně v šesti měsících.
  Horní hranicí výše měsíčního rodičovského příspěvku je peněžitá pomoc v mateřství, na kterou měl rodič nárok.
 • Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku může být podána maximálně jednou za 3 měsíce.
  Změna se provádí podáním formuláře Volba výše rodičovského příspěvku na příslušném úřadě.
 • Rodičovský příspěvek lze čerpat nejdéle do čtyř let věku dítěte.

3Rodičovský příspěvek OSVČ 2020

Do samostatné kategorie pro čerpání rodičovského příspěvku spadají rodiče, kterým nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože nesplnili potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění. Zpravidla jde o studenty, nezaměstnané a OSVČ bez nemocenského pojištění.

Rodiče v takovém případě mohou zvolit příspěvek až do výše 10 000 Kč za měsíc.

4Rodičovský příspěvek na dvojčata 2020

Celková výše rodičovského příspěvku pro rodiny s dvojčaty či trojčaty je 450 000 Kč. Rodičům dvojčat či trojčat, kterým nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, bude umožněno čerpat nejvýše 15 000 korun měsíčně.

5Kde a jak žádat o rodičovský příspěvek

S žádostí o příspěvek se můžete na úřad obrátit ještě před ukončením peněžité pomoci v mateřství, nebo ihned po narození dítěte, pokud na mateřskou nevznikl nárok. Nicméně nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od podání žádosti.

O rodičovský příspěvek požádejte na místně příslušném Úřadu práce na oddělení dávek sociální podpory. Žádost podává vždy jen jeden z rodičů. Předkládají se osobní doklady rodiče (občanský průkaz nebo cestovní pas), rodný list dítěte a žádost o rodičovský příspěvek.

Formulář Žádost o rodičovský příspěvek můžete vyplnit přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. K tomuto formuláři je třeba přiložit následující přílohy:

6V jakých měsících je rodičovský příspěvek vyplácen

Rodičovský příspěvek je také vyplácen v měsících, v nichž:

 • se dítě se narodilo,
 • rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou poskytované v souvislosti s porodem,
 • osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
 • dítě dovršilo věku 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,
 • dítě nebo rodič zemřeli,
 • rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby, nebo bylo umístěno v ústavu, nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.

7V jakých situacích je také rodičovský příspěvek vyplácen

Rodičovský příspěvek náleží také v případech, kdy

 • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci,
 • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
 • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
 • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,
 • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

8Otázky a odpovědi

 • Rodiče pobírají příspěvek na dítě ve věku 2 let, přičemž zjistí, že čekají druhého potomka.
  Jakmile se druhý potomek narodí, již není možné pobírat rodičovský příspěvek na starší dítě. V takovém případě doporučujeme zvolit maximální měsíční výši příspěvku, aby došlo pokud možno k vyčerpání dostupných 300 000 Kč.
 • Co když v rodině dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče?
  Pokud spolu s tím dojde ke vzniku, nebo ke změně výšky denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek od následujícího kalendářního měsíce podle nově splněných podmínek.
 • Má příjem rodičů vliv na výši rodičovského příspěvku?
  Nemá. Rodič může v průběhu čerpání rodičovského příspěvku výdělečnou činností zlepšovat finanční situaci rodiny.
 • Je možné pobírat zároveň rodičovský příspěvek v ČR i v zahraničí?
  To už není možné. Jestliže rodiče pobírali na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému příspěvku i v jiné zemi, odečte se jim z celkových 220 tisíc Kč částka, která vyla vyplacena na dítě v jiném státě.

Státní podpora pro rodiče 2020