Životní pojištění → Daně 2024, vyplacení pojistky, daňové úlevy

Lenka Rutteová
Publikováno 1. prosince 2023
 • Životní pojistka finančně chrání pojištěného a jeho blízké v případě nenadálé události
 • Pojistit lze dospělé osoby i děti, protože i úraz nebo vážná nemoc dítěte velký výpadek v rodinných příjmech
 • Přečtěte si, na co si dát pozor a co je třeba vědět před sjednáním pojistky
 1. Proč je dobré mít životní pojištění

  Životní pojištění je určeno lidem, kteří nechtějí zůstat bez příjmu v situacích, kdy jim zdravotní stav nedovolí plnohodnotně vydělávat. Sjednává se pro případ úmrtí, úrazu, vážné nemoci, pobytu v nemocnici, bolestného (denní odškodné po úrazu), také pro případ trvalých následků, invalidity z nemoci či úrazu, pro případ pracovní neschopnosti a rovněž pro případ dožití.

  Životní pojištění k hypotéce

  Životní pojištění je zapotřebí například při žádosti o hypotéku. Přestože banka nemusí poskytnutí úvěru životním pojištěním přímo podmiňovat, může sjednané životní pojištění dopomoci k samotnému schválení úvěru nebo k získání nižší úrokové sazby. Životní pojištění totiž usnadní splácení hypotéky v případě nečekaných životních událostí.

 2. Komu se vyplatí životní pojištění

  Životní pojištěníPodstatou životního pojištění je ochrana příjmů rodiny v nepředvídaných životních situacích. Sjednání životního pojištění by měl tedy zvážit každý člen rodiny, který:

  • který ze svých příjmů finančně zajišťuje jinou osobu nebo celou rodinu
  • ze svých příjmů splácí hypotéku či jiný úvěr
  • zajišťuje chod domácnosti – ženy na mateřské, na rodičovské nebo ženy v domácnosti pečující o děti (pokud zemřou, onemocní či mají úraz, musí jejich roli převzít živitel rodiny a rodina přichází o zdroj obživy), zvážit by se mělo také pojištění dětí.

  Lidé, kteří žijí sami a mají velké finanční rezervy pro pokrytí náhlého výpadku příjmů, životní pojistku zase tak nutně nepotřebují. Větší finanční rezervy jsou obecně považovány za dostatčný ekvivalent životnímu pojištění.

 3. Životní pojištění: Základní pojmy

  Abychom se lépe zorientovali v nabídkách pojišťoven a dobře porozuměli smlouvám o životním pojištění, je nutné seznámit se alespoň se základními pojmy, které s touto oblastí pojišťovnictví úzce souvisejí.

  Pojistitel, pojistník a pojištěný

  Pojistitelem je pojišťovna, pojistník uzavírá smlouvu a platí pojištění, pojištěný je pojištěn. Typickým příkladem je pojištění dítěte – dítěti platí pojištění rodiče, takže pojistníkem je rodič, pojištěným je dítě. Ve smluvním vztahu vystupuje rovněž pojišťovací zprostředkovatel, tedy ten, s kým se podepisuje smlouva.

  Pojistná událost, částka a plnění

  Pojistnou údálostí je nenadálá životní událost, na kterou se sjednává pojištění (úraz, nemoc, úmrtí, ale také dožití). Tyto události se jistí pojistnou čátkou, jež je uvedena ve smlouvě ke každému riziku zvlášť. Částka, kterou vyplácí pojišťovna, pokud nastane pojistná událost, se nazývá pojistné plnění. Jeho výše se počítá z pojistné částky, někdy v kombinaci s pojišťovacími tabulkami.

  Zdravotní dotazník

  Do dotazníku se při sjednávání pojistné smlouvy vyplňují veškeré u lékařů evidované údaje o zdravotním stavu. Jde o velmi důležitý dokument, podle kterého pojišťovna nastavuje pojištění.

  Obmyšlená a oprávněná osoba

  Osoba, které bude vyplaceno pojistné plnění v případě úmrtí pojištěného, je osobou obmyšlenou. V případě, že jde o nezletilého, pojišťovna vyplácí pojistné plnění oprávněné osobě, tedy zákonnému zástupci nezletilého.

  Čekací a karenční doba

  V čekací době u nově uzavřené smlouvy pojišťovna neplní vybrané pojistné události, aby se zabránilo spekulacím. Čekací doba trvá zpravidla od 3 měsíců až do několika let (třeba v případě pojištění sebevraždy je čekací doba 2 roky). V případě pracovní neschopnosti pojišťovna nevyplácí denní dávku za všechny dny trvání nemoci, ale až ode dne sjednaného ve smlouvě. Tato doba se nazývá dobou karenční, u pracovní nechopnosti bývá minimálně 7 dní.

  Rezerva, odkupné a doživotní penze

  Rezervou je myšlena částka, která se spoří na rezervotvorném životním pojištění, po několika letech trvání spoření na životním pojištění lze vybrat její naspořenou část – tzv. odkupné. Pojišťovna jej vyplácí i při zrušení smlouvy. V případě dožití bývá ze životního pojištění, na kterém se tvořily finanční rezervy, vypláceno pojistné plnění. K vyplacení může dojít jednorázově, v několika splátkách nebo formou doživotních výplat v předem stanovené výši, což je právě doživotní penze.

  Výluky z životního pojištění

  Jde o předem definovaná rizika, na které pojišťovna zájemce o pojištění nepojistí.

  Daňová uznatelnost pojištění

  Základ daně z příjmů si je možné snížit o zaplacené pojistné na životním pojištění. Podmínkou daňové uznatelnosti je pojistná smlouva se spořením, která trvá alespoň 5 let (60 měsíců) a je uzavřena alespoň do 60 let věku (tzv. podmínka 60 + 60).

 4. Druhy životního pojištění

  Na trhu lze najít celkem pět druhů životního pojištění. Důležitý je fakt, že to hlavní, tedy pojištění pro případ nenadálé životní události, mají všechny druhy životního pojištění nastavené stejně. Liší jen v přístupu k rezervám.

  Ve smlouvě jsou vždy uvedeny částky, na které se pojištěný pojišťuje pro případ úmrtí, nemoci, úrazu, pobytu v nemocnici, trvalých následků, invalidity nebo neschopenky. Pouze na jednom typu pojistných smluv chybí pojištění pro případ dožití, a tím je rizikové životní pojištění. Ostatní tuto položku vždy mají.

  Rizikové životní pojištění

  Jde o plnohodnotné životní pojištění, ovšem bez spořicí složky. Zde se platí pouze pojištěná rizika, na rezervy se nepřevádí nic. Pojištěnému se vrátí finanční prostředky zaplacené na pojistném pouze v případě, že dojde k pojistné události – dojde ke zranění, onemocnění apod. Rizikové životní pojištění není daňově uznatelné. Ze všech variant životního pojištění je rizikové pojištění nejlevnější.

  Kapitálové životní pojištění

  U kapitálového životního pojištění se část pojistného používá na pojištění a zbývající část se odkládá jako finanční rezerva. Pojistné události jsou stejné jako u rizikového životního pojištění, navíc je pojištění pro případ dožití. Výplata v době dožití nesmí být nikdy menší než částka, kterou klient do tvorby rezerv na své smlouvě vložil (samozřejmě po odečtení nákladů na samotné pojištění). Investiční strategii volí vždy sama pojišťovna.

  Investiční životní pojištění

  Rozdíl mezi investičním a kapitálovým životním pojištěním je pouze v tom, že u investičního životního pojištění nelze garantovat zhodnocení, dokonce ani to nulové. Výnosy mohou jít do minusových položek, takže pojištěný může v případě dožití dostat menší než částku, než jakou do tvorby rezerv na své smlouvě vložil. Investiční strategii ale může volit klient sám a během trvání smlouvy ji může měnit podle potřeby.

  Flexibilní životní pojištění

  Jde v podstatě o kapitálové životní pojištění, během kterého může pojistník měnit poměr mezi částkami, které jdou na krytí nákladů na pojištění a na tvorbu rezerv, jinými slovy, chvíli se je možné více pojišťovat a chvíli více spořit. Lze měnit i částku placeného pojistného.Ostatní parametry jsou s kapitálovým životním pojištěním v podstatě shodné, a to včetně daňové uznatelnosti nebo nemožnosti ovlivnit investiční strategii. Flexibilita může být výhodná zejména pro ženy, počítá totiž s výpadkem příjmů během mateřské a rodičovské dovolené.

  Důchodové životní pojištění

  Soukromé životní pojištění typu důchodového pojištění rozhodně není penzijním připojištěním, přestože názvy obou finančních produktů jsou podobné. V tomto případě se jedná o pojištění na dožití, které slouží ke zvýšení životního standardu pojištěného v seniorském věku. I u důchodového pojištění je garantována minimální naspořená a posléze vyplacená částka. Výplata může být jednorázová, v několika splátkách, nebo postupná, tzv. doživotní. Během doby trvání tohoto pojištění jej nelze měnit, není nijak flexibilní.

  Úrazové životní pojištění

  V tomto případě nejde o ucelené životní pojištění, vynechány jsou všechna rizika spojená s nemocí, pojištěn je pouze úraz (bolestné, trvalé následky, invalidita úrazem nebo smrt úrazem). Vzhledem k tomu, že většinu pojistných událostí tvoří vážné nemoci, je pouhé úrazové pojištění nedostatečné (například invalidita je podle statistik z 95 % způsobena nemocí a z 5 % úrazem).

 5. Cena životního pojištění

  Obecně platí – čím více rizik bude pojištěno, tím bude dražší pojistka. Výběr rizik je vždy na samotném klientovi, nicméně v každé pojistné smlouvě uzavírané v současnosti musí vždy být základní pojištění na smrt, a to ve výši 10 000 korun. Konečná cena závisí nejen na druhu životního pojištění, ale i na dalších faktorech:

  Pojištěná rizika a pojistné částky

  Základním a povinným je pojištění smrti na 10 000 korun, ostatní rizika jsou volitelná. Podle množství pojištěných rizik a podle výše pojistných částek se odvíjí výsledná cena pojištění.

  Věk pojištěného a zdravotní stav

  Dalším důležitým faktorem ceny je věk pojištěného. Čím je člověk starší, tím dražší pojištění bude. Výrazný vliv na cenu má i celkové zdraví, tedy prodělané nemoci, současné zdravotní obtíže, případně následky prodělaných úrazů.

  Kategorie povolání

  Jednička (kancelářské práce) je nejméně riziková a také nejlevnější, trojka je kategorie nejrizikovější a nejdražší, například hasič bude za stejnou životní pojistku platit více než úředník.

  Profesionální sportovci a adrenalinové aktivity

  Registrovaní sportovci mají přirážku k životnímu pojištění, adrenalinový sport se řeší v životních pojistkách zcela odděleně.

  Postava a životní styl

  Slevu z pojistného většinou získávají lidé za to, že žijí zdravě, mají správnou postavu (ani podváhu a ani obezitu), že nekouří, pravidelně chodí na preventivní prohlídky apod.

 6. Proč vždy vyplnit zdravotní dotazník pravdivě

  Velmi důležitým zdrojem informací pro pojišťovnu je zdravotní dotazník. V něm žadatel o pojištění informuje o všech prodělaných nemocech, zda trpí nějakým chronickým onemocněním, jaké prodělal větší úrazy a zda mají nějaké následky.

  Pojišťovna podle dotazníku nastavuje životní pojištění, jeho cenu a výluky. V případě pojistné události pojišťovna uvedené informace porovnává se všemi lékařskými záznamy pojištěného. A jakmile najde nesrovnalosti, nemusí pojistnou událost plnit vůbec, nebo pojistné plnění výrazně zkrátí.

  Právě proto je důležité vždy vyplnit zdravotní dotazník pravdivě a detailně. Jestliže zprostředkovatel pojištění, který klientovi smlouvu nabízí, tvrdí opak a do zdravotního dotazníku si chce trochu vymýšlet nebo zatajit některé choroby, jde o podvod na pojišťovnu i na pojištěného.

 7. Jak nastavit životní pojištění

  Obecně se doporučuje nastavit následující výše pojistných částek u těchto rizik:

  • Smrt: výše úvěrů (např. hypotéka) plus 3–5 ročních příjmů
  • Vážné choroby: 1–3 roční příjmy
  • Invalidita: 3–5 ročních příjmů
  • Trvalé následky úrazu: 3–5 ročních příjmů
  • Pracovní neschopnost: polovina běžného denního příjmu u zaměstnance, celý běžný denní příjem u podnikatele
  • Bolestné: polovina běžného denního příjmu u zaměstnance, celý běžný denní příjem u podnikatele
  • Hospitalizace: polovina běžného denního příjmu u zaměstnance, celý běžný denní příjem u podnikatele

  Jde samozřejmě pouze o doporučení vycházející ze statistik následků pojistných událostí.

 8. Jak se platí za životní pojištění

  Životní pojištění → Daně 2024, vyplacení pojistky, daňové úlevyŽivotní pojištění je placeno pravidelnými splátkami, kterým se říká pojistné. Platby mohou být měsíční, čtvrtletní nebo roční, přičemž při méně častých platbách lze někdy získat zajímavé slevy (za platby předem). Nutno však dodat, že čím delší je období, na které se pojištění platí, tím delší pak je výpovědní lhůta pro případné ukončení či změnu smlouvy.

 9. Příspěvek na životní pojištění od zaměstnavatele

  Zaměstnavatel může zaměstnanci na životní pojištění za rok přispět až 50 000 korun ročně. Příspěvek je osvobozený od daně ze mzdy a také od odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

 10. Nejčastější chyby v životním pojištění

  Životní pojištění není spoření

  Pokud chcete zhodnotit peníze, nedělejte to přes pojistku. Životní pojištění má sloužit k finanční ochraně jednotlivce a rodiny při nenadálých negativních událostech, nikoliv jako spořicí produkt. Tedy až na výjimky tvořené staršími kapitálovými pojistkami s garantovaným výnosem v řádu několika procent. Nešťastnou volbou je také uzavření životní pojištění s cílem naspořit si na důchod.

  K tomu slouží doplňkové penzijní spoření nebo tvorba finančních rezerv například na spořicích účtech, termínovaných vkladech, investicemi do nemovitostních fondů, komoditního zlata nebo do cenných papírů.

  Pojistka je sjednána pouze na úrazy

  Kvalitní životní pojištění by mělo pokrýt nejčastější rizika a těmi jsou dle statistik nemoci, nikoli úrazy.

  Životní pojištění je uzavřeno na krátkou dobu

  Životní pojištění je dlouhodobý produkt, proto je chybou sjednávat jej například pouze na dobu 5 let s tím, že po skončení se sjedná smlouva nová. Pro pojišťovnu je klient po uplynutí původní smlouvy starší, tedy rizikovější, což se projeví na ceně pojištění. Zásadní rizika by měla být pojištěna ideálně až do důchodového věku

  Špatně vyplněný zdravotní dotazník

  Při špatně vyplněném zdravotním dotazníku pojištěný platí pojistné, ale ve skutečnosti vůbec pojištěn není, protože pokud pojišťovna najde zatajené nebo účelově změněné skutečnosti, pojistné plnění nevyplatí vůbec nebo jen v minimální výši.

  Pojistku má sjednanou pouze živitel rodiny

  Uzavření životní pojistky by měly zvážit také osoby, na kterých závisí běh domácnosti. Pokud by onemocněly, měly úraz nebo zemřely, musí jejich roli převzít živitel rodiny a rodina přichází o zdroj obživy.

  Samotné děti si životní pojištění zakládat nemohou, ale rodiče by si měli uvědomit, že pokud dítě vážně onemocní nebo si přivodí větší úraz, jeden z rodičů zůstává dlouhodobě doma s dítětem a rodina tak přichází o příjem. Smrt dítěte může psychicky znemožnit rodičům docházet do zaměstnání nebo pokračovat v podnikání, proto se životní pojištění dítěte na smrt, úraz nebo nemoc nepovažuje za vydělávání na vlastním dítěti, ale za šanci pro rodinu, aby se rodina mohla z tragédie postupně vzpamatovávat, aniž by k tomu musela řešit živobytí.

 11. Vyplacení životního pojištění

  Aby byla pojistná událost kryta pojistným plněním ze strany pojišťovny, je nutné ji řádně a správně nahlásit. Pojišťovna totiž není povinna sledovat, co se komu stane a ani jaké následky jednotlivé události mají. Všechna hlášení jsou povinností na straně pojištěného.

  Termín výplaty pojistného plnění z životní pojistky se odvíjí od pojistné události, kterou bude pojišťovna krýt pojistným plněním. Může jít o dny, týdny i měsíce po tom, co se pojistná událost stala a byla nahlášena. Pokud se jedná o hospitalizaci, bude plněno v podstatě během několika dní. U vážných chorob se musí počkat na celkovou diagnózu onemocnění, u invalidního důchodu na jeho schválení apod.

  V případě  tvorby rezerv a pojištění na dožití se peníze vyplácejí během několika měsíců poté, co se pojištěný dožil smluveného věku. V případě úmrtí nastává výplata pojistného plnění od nejlepších pojišťoven do několika dní od nahlášení úmrtí a dodání úmrtního listu.

 12. Na co si dát pozor při hlášení pojistné události

  Pojistná událost musí být správně nahlášena a událost musí být rovněž řádně pojištěna. Existují totiž situace, které ze strany pojišťovny nemusejí být považovány za pojistnou událost. Největší komplikace nastávají při hlášení úrazu, protože ne každé zranění je pojišťovnou považováno za úraz. Mnohdy je zranění totiž klasifikováno jako následek opotřebení organismu. Proto je nutné nahlásit úraz správně.

  Kdy je úraz úrazem? Když se stane následkem vnějších neočekávaných příčin a především náhle. Spolehlivě je pojišťovnou zranění považováno za úraz, pokud se stalo následkem pádu, zakopnutí, nárazu.

  Například vykloubené rameno během náhlého brzdění autobusu, kdy se pojištěný držel horní tyče, není úrazem, ale následkem opotřebení těla (protože mladšímu a silnějšímu člověku by se to nestalo). Ovšem rameno vykloubené následkem pádu na svislou tyč nebo na podlahu autobusu během náhlého brzdění úrazem bude.

  Pozor ale také na následky kolapsů. Pokud pojištěný spadne, protože se mu zamotala hlava, nebo se mu zatmělo před očima, nepůjde u následných zranění o úraz. Stejně je tomu při sportu. Natržený sval vlivem nedostatečného rozehřátí se před sportovním výkonem úrazem není, natržený sval následkem pádu úrazem je.

 13. Není smrt jako smrt…

  Přestože se to zdá nemožné, pro pojišťovnu není smrt jako smrt a není invalidita jako invalidita. V rodině nebo v životě pojištěného jde sice o tragické události, ale z pohledu pojišťovny se stávají různými způsoby, a to buď nemocí, nebo úrazem. Pojišťovna si vždy zjistí, na jaký typ smrti či invalidity byl pojištěný pojištěn.

  Smrt může být ve smlouvě pojištěna obecná (nemocí i úrazem), nebo jen nemocí, případně jen úrazem. Stejné je tomu v případě invalidity. Takže pokud se pojištěný dostane do invalidního důchodu vlivem nemoci, ale pojištěn byl na invaliditu úrazem, pojistného plnění se nedočká.

 14. Daňové úlevy u životního pojištění

  Sjednané životní pojištění s sebou nese možnost odečtu zaplaceného pojistného ze základu daně z příjmů. To se ale  týká pouze životních pojistek se spořicí částí, výjimku tvoří rizikové životní pojištění.

  Z daňového základu bylo možné odepsat až 24 000 Kč. od 1. ledna 2024 platí nové daňové zvýhodnění, za rok 2024 bude možné odečíst od základu daně příspěvky v celkové výši 48 000 Kč. Jde o souhrnnou částku za všechny produkty zabezpečení na stáří, které má poplatník sjednány. Při sazbě daně 15 % může dosáhnout maximální roční úspora na dani až 7 200 Kč.

  Podmínkou je, že pojistka musí být sjednána alespoň na 5 let a současně minimálně do 60 let věku klienta.

 15. Výběr před koncem životního pojištění – tzv. odkupné

  Pokud má klient životní pojištění s rezervotvornou složkou, může po několika letech trvání pojištění vybrat část naspořených finančních prostředků v podobě odkupného, ale jen v případě, že mu pojišťovna výběr povolí. Odkupné není spojeno s žádným dodaněním. O částku odkupného se sníží celková rezerva vytvořená na účtu životního pojištění.

  Odkupné je nutné řádně promyslet, protože sankce za předčasný výběr bývá třicet procent a i víc.

 16. Zrušení životního pojištění

  Výpovědní lhůta u životního pojištění obecně trvá 6 týdnů, pojišťovny si ale někdy nastavují možnost vypovědět smlouvu jen k jejímu ročnímu výročí. Možností změn či ukončení životního pojištění je několik.

  Nastavení životního pojištění se mění v rámci původní smlouvy

  Pojištěný navyšuje, či snižuje pojistné částky a mění pojištěná rizika. Při změně je nutné dokládat aktuální zdravotní dotazník a znovu se rozjíždějí čekací doby u nemocí. Dochází také ke změně ceny pojištění.

  Uzavření nové životní pojistky u jiné pojišťovny

  Další možností je zrušení stávající smlouvy a uzavření smlouvy nové u konkurenční pojišťovny. Pokud klient požádá o převedení rezerv z původní pojistky na novou, není nutné zrušení první smlouvy dodaňovat, protože pojištěný v životním pojištění pokračuje, daňové podmínky jsou stále splněny.

  Zrušení životního pojištění bez náhrady

  Poslední možností je celkové zrušení životního pojištění s rezervotvornou složkou a založení pojištění pouze se složkou rizikovou, která již není daňově uznatelná. V takovém případě je nutno dodanit, jinými slovy vrátit státu obnos, o který byly daně z příjmu sníženy za posledních 10 let, a to v případě, kdy se životní pojištění ruší před šedesátým rokem věku.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.