Poplatky na VŠB-TUO 2020: Poplatek za přihlášku, za delší studium…

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se může pyšnit více než 170 lety existence. Škola má sedm fakult, na nichž nabízí uchazečům technické a ekonomické obory. Skrblík pro vás připravil přehled aktuálních poplatků za studium na VŠB-TUO.

Poplatky za studium na VŠB-TUO 2020

1Poplatky za přihlášku na VŠB-TUO 2020

Poplatky za studium na VŠB-TUO 2020Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je stanoven na 500 Kč. Sazba poplatku je shodná na celé Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

2Poplatky za prodloužené studium na VŠB-TUO 2020

Poplatek za prodloužení studia na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava se stanovuje podle délky odstudované doby. Za každých započatých 6 měsíců studia se účtuje poplatek 12 000–24 000 Kč.

3Poplatky za studium v cizím jazyce na VŠB-TUO 2020

Za studium v cizím jazyce zaplatí studenti 3 500 eur za každý započatý akademický rok v bakalářských a doktorských studijních programech a 4 000 eur za každý započatý akademický rok v magisterských studijních programech.

Studenti doktorského studia, kteří se na základě výběrového řízení stali členy řešitelského týmu výzkumného projektu, zaplatí pouze 100 eur za akademický rok.

Fakulty VŠB-TUO

  • Ekonomická fakulta
  • Fakulta bezpečnostního inženýrství
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
  • Fakulta stavební
  • Fakulta strojní
  • Hornicko-geologická fakulta