Jak se počítá insolvence

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá insolvence

  Co je insolvence

  Jedná se o nástroj, který pomáhá řešit úpadek nebo hrozící úpadek. Řeší se prostřednictvím soudního řízení. Insolvence je určena především pro ty, kteří nejsou schopni splácet své dluhy.

  Celá insolvence se řídí insolvenčním zákonem.

  Možnosti oddlužení jsou dvě.

  • Rychlejší varianta – ti, kteří dokážou splatit min. 60 % dluhů za 3 roky.
  • Pomalejší varianta – za 5 let musí splatit min. 30 % dluhů. Pokud tak nesplní, musí soud posoudit, zda se dlužník snažil platit.

  Výjimku však tvoří senioři a invalidé. Pokud insolvenční správce není plátcem DPH, pak budou splácet 900 Kč za měsíc po dobu 3 let.

  Počítejte s tím, že vyřízení insolvence trvá okolo 5 měsíců.

 2. Jak probíhá insolvence

  Jako první musí dlužník přijít za právním zástupcem. S sebou musí vzít příjmy za 3 roky, veškeré závazky a také seznam majetku.

  Nejvíce problémová je část závazků. Tu nejsou mnozí schopni zjistit. Doporučuji pátrat jak v bankách, u nebankovních společností, tak i u okresních soudů. Soudy nemusíte kontaktovat všechny. Stačí kontaktovat ten, který je v místě vašeho bydliště. Díky tomu zjistíte ne jen dluhy, které ještě nejsou v exekuci, ale i dluhy, které již exekutor převzal.

  Právní zástupce vypracuje návrh na zahájení insolvenčního řízení na krajský soud. Ten zahájí řízení, a pokud dlužník splní všechny podmínky, pak umožní oddlužení a zároveň určí insolvenčního správce.

  Začíná běžet 30denní lhůta, aby věřitelé přihlásili své závazky. Pokud se do konce lhůty nepřihlásí, pak nemohou dluh vymáhat.

  Po uplynutí 30 dní se správce insolvence setká s dlužníkem. Sdělí mu, kolik věřitelů se přihlásilo a jaký celkový dluh musí dlužník splatit. Zároveň s ním probere i další postup. Správce vše shrne do zprávy pro oddlužení, kterou zasílá na soud. Na základě tohoto dokladu může soud rozhodnout o schválení / neschválení insolvence.

  Splácení může probíhat buď splátkovým kalendářem, nebo zpeněžením majetku.

 3. Jaké jsou podmínky insolvence

  Návrh na insolvenci musí podat advokát (právní zástupce), soudní exekutor nebo insolvenční správce. Je to z toho důvodu, že soudy zamítají návrhy i kvůli drobným chybám.

  Návrh insolvence musí obsahovat i povinné přílohy.

  Musíte být v situaci zvané úpadek nebo v hrozícím úpadku. Úpadek je situace, kdy nemůžete splácet své dluhy. Máte minimálně 2 věřitele a splátky jsou 30 dní po splatnosti. Navíc nejste schopni platit splátky v plné výši. Hrozící úpadek je situace podobná. Měsíční splátky jsou v takové výši, že není možné je splácet v dlouhodobém horizontu.

  Pokud však máte jen jednu exekuci, podívejte se, jak se počítá exekuce.

  Dále musíte mít buď dostatečný majetek k prodeji, nebo dostatečný příjem. Ten musí pokrýt minimálně 30 % celkových dluhů. Pokud není příjem dostatečný, je zde možnost, že nějaká třetí osoba vám pomůže splácet.

  Podmínkou pro oddlužení je výše, kterou jste schopni splácet. Měsíčně musíte mít k dispozici 2.178 Kč. S tím, že 1.089 Kč je odměna insolvenčnímu správci (v případě, že je plátce DPH) a 1.089 Kč na splacení dluhů.

  Po vyhlášení insolvence se zastaví všechny způsoby vymáhání dluhů včetně úroků. Jak se počítá zákonný úrok z prodlení?

 4. Jak se počítá insolvence

  Pokud se bude insolvence řešit pomocí splátkového kalendáře, pak splácíte jednotlivé splátky. Ty se vypočítávají z vašeho příjmu, od kterého se odečte tzv. základní částka. To je částka, která slouží k zaplacení základních životních potřeb jak vás, tak i vaší rodiny.

  Příjem se počítá z čisté mzdy, připočítá se odměna za vedlejší činnost. Nezapočítávají se náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem (např. pracovní cesty).

  Základní částka se vypočítá jako součet nezabavitelných částek (jak vaší, tak vyživovaných osob).

  Uvedeme si příklad. Dlužník má čistý příjem 35.000 Kč a jednu vyživovací povinnost. Bydlí v bytě, kde je v obci 75.000 obyvatel.

  První vypočítáme základní částku na dlužníka

  2/3 x (životní minimum + normativní náklady na bydlení pro jednu osobu podle velikosti obce)

  Životní minimum je 3.410 Kč.

  Normativní náklady na bydlení se každý rok mění a stanovují se podle velikosti obce (Nařízení vlády č. 349/2019 Sb.). Pokud například bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, pak náklady na bydlení jsou 6.502 Kč.

  Výpočet nezabavitelné částky na osobu bude:
  2/3 x (3410 + 6502) = 6.608 Kč

  Jako druhou vypočteme vyživované osoby a manžela

  Na každou osobu i manžela je to 1/4 nezabavitelné částky
  1/4 x 6.608 Kč = 1.652 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru)

  Nezabavitelné minimum je tedy 6.608 + 1.652 Kč = 8.260 Kč (zůstává dlužníkovi)

  Vypočteme zbývající část mzdy a srážku

  35.000 – 8.260 = 26.740 Kč

  Ze zbývající části se srazí vše nad 19.824 Kč. Částka je stanovena jako dvojnásobek součtu životního minima na osobu a částku normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Pokud zbývající část nedosahuje této částky, pak se nesráží nic.

  26.740 – 19.824 = 6.916 Kč (určeno pro věřitele)

  Zbývající částka se zaokrouhlí dolů na částku, která je dělitelná třemi

  19.824 / 3 = 6.608 Kč

  První třetina se vyplatí dlužníkovi. Druhá a třetí třetina věřitelům. Zbývající, zaokrouhlená část (řádově pár korun) se vyplatí dlužníkovi.

  • Měsíční srážka je tedy: 2 x 6.608 + 6.916 Kč = 20.132 Kč (v této částce je započtena i odměna insolvenčnímu správci ve výši 1.089 Kč. Na samotné dluhy jde tedy 19.043 Kč.
  • Dlužníkovi zůstane: 8.260 + 6.608 = 14.868 Kč.

  Pokud výpočtu moc nerozumíte, můžete si srážku spočítat prostřednictvím internetových kalkulaček.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma finance


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás