Jak se počítá exekuce

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá exekuce | Dreamstime.com

  Jak probíhá exekuce?

  Exekuci se dá vyhnout. Ale jedině tak, že dlužník začne komunikovat s věřitelem. Věřitel je osoba nebo organizace, od které si dlužník půjčil peníze.

  10 pravidel pro zodpovědné zadlužování

  Do exekuce se dlužník dostanete tak, že s věřitelem nemluví, nepřebírá si poštu ani nezvedá telefon. Pokud jste v takové situaci, obraťte se na odborníky, kde vám zdarma poradí. Může to být:

  • poradna při finanční tísni,
  • občanská poradna,
  • právní poradna exekuční komory.

  Pokud však bude dlužník pokračovat ve své nečinnosti, pak věřitel bude chtít své peníze zpět. Ve většině případů to probíhá tak, že věřitel podá na soud žalobu o zaplacení dlužné částky. Většina věřitelů je zastoupena právními zástupci. Celková dlužná částka se poté navýší na:

  • dluh,
  • úroky,
  • možné smluvní pokuty,
  • náklady řízení (soud + právní zástupce).

  Pokud se k soudu dostavíte, máte šanci se s věřitelem dohodnout a zbytečně neplatit další náklady. Jak se chovat u soudu?

  Pokud se dlužník nedostaví k soudu, nekomunikuje a dál dělá mrtvého brouka, tak soud vydá rozsudek i bez jeho přítomnosti. Na základě rozsudku je celkový dluh splatný do 3 dnů právní moci rozsudku.

  Protože přebíráním pošty dlužník mnohdy ani o rozsudku neví, nemůže dluh zaplatit, pak věřitel (opět prostřednictvím svého právního zástupce) podá na soud návrh na zahájení exekuce. Soud mu vyhoví, vydá usnesení o nařízení exekuce a vymáháním pověří soudního exekutora.

  Exekutor dlužníkovi zašle výzvu. V ní uvádí, že do 15 dnů může dlužník dobrovolně uhradit celkový dluh. Díky této lhůtě je šance zaplatit o 50 % nižší odměnu exekutora, než když se celá exekuce rozjede. Zároveň exekutor dohledává dlužníkův majetek a zároveň zakáže s majetkem jakkoliv nakládat.

  Ve většině případů dlužník nepřevzal ani tuto výzvu, tak exekutor vydá exekuční příkaz. O způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor.

  Do této fáze se může dostat spoustu lidí, ať už oprávněně, nebo neoprávněně. Jsou zde prostředky, jak se může dlužník bránit:

  • odvoláním proti usnesení o nařízení exekuce,
  • návrhem na zastavení exekuce (částečně nebo v plném rozsahu),
  • návrhem na odklad exekuce,
  • uplatnění námitky podjatosti exekutora.

  Pokud exekutor zamítl odvolání nebo návrhy, je provedena samotná exekuce a dluh vyplacen věřiteli.

 2. Jak se počítá exekuce

  Jak jsme uvedli, celková částka se skládá z více položek, než jen ze samotného dluhu. Jedná se většinou o:

  • dluh,
  • úroky z prodlení,
  • smluvní pokuty,
  • náklady řízení (soud, 2 x odměna advokáta),
  • odměna exekutora,
  • DPH.

  Výši dluhu by každý dlužník měl znát. Je to ta částka, kterou si vypůjčil.

  Přesné vyčíslení úroků z prodlení můžete zjistit pouze u svého exekutora, protože ty postupem času narůstají.

  Smluvní pokuty jsou napsány ve smlouvě o úvěru. Většinou je to pokuta za nedodržení podmínek apod.

  Náklady řízení jsou možné zjistit z rozsudku, vydaném některým okresním soudem. Pokud nemáte k dispozici rozsudek, protože jste nepřebírali poštu, pak můžete jít na místní okresní soud a zjistit, zda tam máte spis. Okresní soud se totiž stanovuje podle bydliště žalovaného. V našem případě tedy dlužníka. Do samotného spisu můžete nahlédnout a rozsudek si vyfotit na telefon. Musíte se ale dopředu objednat. Pokud už bude exekuce vydána, můžete nahlédnout do spisu ne jen o samotném dluhu, ale i do spisu exekučního. Zde zjistíte i exekutora, kterému váš dluh patří.

  Co si ale můžete spočítat, je odměna exekutora. V případě, že má dlužník zaplatit určitou částku, pak odměna činí:

  • do 3.000.000 Kč základu – 15 %,
  • z přebývající částky do 40.000.000 Kč – 10 %,
  • z přebývající částky do 50.000.000 Kč – 5 %,
  • z přebývající částky do 250.000.000 Kč – 1 %,
  • nad 250.000.000 Kč se do základu nezapočítává.

  Minimální odměna exekutora je 3.000 Kč.

  V případě jiné exekuce, než na zaplacení peněžité částky je odměna:

  • 10.000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, byt, pokoj,
  • 15 % z hodnoty odebrané věci (minimálně však 2.000 Kč),
  • 6.000 Kč při rozdělení společné věci (věc není prodána, ale rozdělena),
  • 6.000 Kč za provedení exekuce prací a výkony.

  Jak už bylo řečeno, pokud zaplatí dlužník v 15denní lhůtě, pak má exekutor nárok na 50 % odměny.

  K samotné odměně pro exekutora musíte připočítat:

  • náhrada hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telefon, posudky aj.),
  • náhrada za ztrátu času 50 Kč, za každou započatou čtvrthodinu (cesta tam a zpět, úkony vykonávaných v jiném místě, než v úřadu),
  • náhrada za doručení písemností 50 Kč a hotové výdaje (doručení písemnosti přímo exekutorem).

  Celkovou výši dluhu zjistíte přímo u exekutora, popř. u exekutorů, kde vám ji vyčíslí přesně.

 3. Jakým způsobem může být provedena exekuce

  Než exekutor přistoupí k exekuci, musí stanovit, jakým způsobem exekuci provede. O tom rozhoduje on sám, podle charakteru majetku dlužníka. V rámci jednoho řízení může provádět exekuci více způsoby najednou.

  To, jakým způsobem exekutor exekuci vykoná, může dlužník ovlivnit svým aktivním přístupem.

  Způsoby provedení tedy, v případě peněžité pohledávky, jsou:

  • srážky ze mzdy a jiných příjmů,
  • přikázání pohledávky (bankovní účty, obchodní podíly aj.),
  • zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech,
  • prodej movitých věcí, nemovitostí nebo podniků.

  V případě vymáhání nepeněžité pohledávky může využít exekuci:

  • vyklizením (byt neoprávněně užívaný dlužníkem),
  • odebráním věci,
  • rozdělením společné věci,
  • provedení prací a výkonů.
 4. Co nemůže exekutor zabavit

  Exekutor nemůže zabavit věci, které dlužník potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých nebo své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, ale i věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Jsou to:

  • oblečení,
  • obvyklé vybavení domácnosti (je na posouzení exekutora),
  • snubní prsten a podobné předměty,
  • zdravotnické potřeby (vzhledem k nemoci),
  • hotové peníze (do dvojnásobku životního minima jednotlivce),
  • u podnikatele (věci, které potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti).

  U obvyklého vybavení domácnosti je důležité posuzovat hledisko nezbytné potřeby. Exekutor může usoudit, že dlužník je schopen uspokojit své potřeby, byť na nižší úrovni. Dnes se jako standard považuje např. televizor nebo sedací souprava. Nicméně tyto věci nejsou nezbytné pro život.

  Pokud exekutor zabavil některou z těchto věcí, ať už oprávněně, nebo neoprávněně, může se dotyčný bránit. Stačí na příslušný soud podat návrh na zastavení řízení příslušných věcí (vylučovací žaloba).

 5. Jak se vypočítá exekuce ze mzdy

  Pokud vám byla exekuce provedena srážkami ze mzdy, pak si ji lze vypočítat. Na internetu existuje spousta kalkulaček. Jedna z nich se nachází na stránkách exekutorské komory.

  Princip srážek ze mzdy závisí na konkrétní situaci dlužníka. Srážky se provádí z čisté mzdy. K výpočtu potřebujete tyto údaje:

  Nezabavitelná částka od 1. ledna 2019 činí 6.428,67 Kč.
  Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí 1.607,17 Kč.

  Postup je následující:

  Od čisté mzdy odečtete nezabavitelné minimum (6.428,67 Kč) a případné vyživované osoby (manželka a děti – 1.607,17 Kč).

  Zbytek čisté mzdy se dále posuzuje podle výše.

  Pokud je zbytek větší, jak 19.286 Kč, pak to, co tuto částku převyšuje, se rovnou stává zabavitelnou. (Např. zbytek je 21.359 Kč, pak 21.359 – 19.286 = 2.073 Kč se použije na úhradu dluhu).

  Pokud je zbytek menší nebo rovný 19.286 Kč, pak se částka zaokrouhlí dolů tak, aby byla dělitelná třemi. Je to z toho důvodu, že se následně dělí na třetiny (3 části):

  • první třetina – úhrada pohledávky přednostní i nepřednostní dle pořadí,
  • druhá třetina – úhrada přednostní pohledávky (u nepřednostní zůstane dlužníkovi),
  • třetí třetina – zůstává vždy dlužníkovi,
  • případný zbytek při zaokrouhlování (1 nebo 2 Kč) se připisuje dlužníkovi.

  Příklad:

  Zaměstnanec Tomáš má čistou mzdu 28.880 Kč. Tomáš má manželku a 1 dítě. Má jednu nepřednostní pohledávku z roku 2012. U té zbývá doplatit 35.000 Kč. Navíc má novou přednostní pohledávku ve výši 55.000 Kč.

  Nezabavitelné minimum je tedy: 6.428,67 + (2 x 1.607,17) = 9.643.01 Kč, zaokr. 9.644 Kč (zaokrouhluje se nahoru).

  Zbytek čisté mzdy = 28.880 – 9.644 = 19.236 Kč.

  Částka je nižší, jak 19.286 Kč, takže se zbytek čisté mzdy rozdělí na třetiny.
  19.236 / 3 = 6.412 Kč.

  První třetina: uhradí část nepřednostní pohledávky, protože byla dříve.
  Druhá třetina: uhradí část přednostní pohledávky.
  Třetí třetina: zůstane Tomášovi.

  Tomášovi tedy zůstane: nezabavitelné minimum 9.644 Kč + třetina mzdy 6.412 Kč. Celkem tedy 16.056 Kč.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma finance


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás