Náhradní výživné 2024: Podmínky, zákon, formulář, kalkulačka,…

Hana Volencová
Publikováno 14. listopadu 2023
 • Náhradní výživné je dávka určená samoživitelům a samoživitelkám v situaci, kdy druhý z rodičů neplatí stanovené výživné
 • Novela, která začala platit 1. listopadu 2023, zvýšila dobu čerpání na dvojnásobek, vypláceno může být až 3 000 Kč měsíčně po dobu 48 měsíců
 • Dávka byla zavedena Ministerstvem práce a sociálních věcí 1. července 2021
 1. Kdo má nárok na náhradní výživné

  Na náhradní výživné, které bylo zavedeno jako nová dávka od 1. července 2021, mají nárok nezaopatřené děti, jejichž rodič neplatí soudem stanovené výživné. Upravuje ho zákon č. 588/2020 Sb.

  Požádat o náhradní výživné může jak rodič, tak pěstoun či opatrovník, nebo dokonce samotné dítě, pokud je již zletilé. Vypláceno může být měsíčně až 3 000 Kč po dobu čtyř let, respektive 48 měsíců. Čerpání je totiž možné přerušit a při splnění podmínek v něm později pokračovat.

  Dříve byla doba čerpání poloviční (tedy 24 měsíců), na dvojnásobek ji navýšila novela, která začala platit 1. listopadu 2023. Pokud jste měli nárok na náhradní výživné a do konce října 2023 jste už vyčerpali všech původních 24 výplat náhradního výživného, avšak vaše žádost nebyla dosud ukončena, můžete na jejím základě v čerpání náhradního výživného pokračovat. Podmínkou je, že doložíte podklady pro vyhodnocení nároku na dávku do konce listopadu 2023. V případě vzniku nároku na náhradní výživné vám úřad práce vyplatí peníze zpětně za měsíce červenec až říjen 2023.

  Jestliže jste do konce října 2023 nevyčerpali 24 výplat náhradního výživného, bude jeho výplata pokračovat jako dosud a máte nově možnost čerpat až 48 výplat náhradního výživného. Pouze je třeba dokládat podklady pro vyhodnocení nároku na dávku v obvyklých termínech.

 2. Podmínky pro získání náhradního výživného

  Pro nárok na tuto dávku je potřeba současně splnit čtyři základní podmínky:

  1. Musí být soudem stanovené výživné nebo soudem schválená dohoda o výživném. Pokud jste se na výživném dohodli jen mezi sebou a není schválené soudem, nárok na dávku není možné uznat.
  2. Dítě musí být nezaopatřené. To znamená, že dítě, o které se jedná, je buď mladší 15 let, nebo může doložit potvrzení o studiu či potvrzení o zdravotním stavu dítěte, případně potvrzení o vedení v evidenci ÚP. Nezaopatřené dítě přesně definuje zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb.
  3. Dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v České republice. Pokud dítě bydlí v jiném státě, nárok na dávku nemůže být uznán. Pro nárok na náhradní výživné ovšem není důležitá národnost jednoho či druhého z rodičů.
  4. Musí být zahájen proces vymáhání dlužného výživného. Pokud druhý rodič neplatí na své dítě výživné, musíte podat návrh na exekuci nebo návrh na soudní výkon rozhodnutí.

  Ve věci vymáhání dlužného výživného se můžete obrátit na kteréhokoli soudního exekutora nebo na soud, který rozhodl o výživném. Jakmile je návrh podán, máte nárok na náhradní výživné.

  Pokud byl v posledních 4 měsících před podáním žádosti nebo v průběhu jejího vyřizování soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaven, protože rodič, který neplatí výživné, nemá žádný majetek, nárok na náhradní výživné trvá.

  Výběr konkrétního exekutora je na vás. Pomoci by vám mohly informace na webu Exekutorské komory ČRseznam exekutorů.

 3. Jak žádat o náhradní výživné a délka vyplácení

  Formulář žádosti o náhradní výživné je k dispozici online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v tištěné podobě na úřadu práce. Žádost můžete podat na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa trvalého pobytu dítěte. Lze tak učinit osobně na přepážce nebo na podatelně, poštou, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo soukromou datovou schránkou.

  K žádosti jsou potřeba další dokumenty:

  • Průkaz totožnosti žadatele i dítěte. V případě, že je dítě mladší 15 let, tak rodný list. Zletilé nezaopatřené děti podávají žádost samy.
  • Rozsudek soudu nebo soudem schválená dohoda o výživném.
  • Pro děti starší 15 let potvrzení o nezaopatřenosti dítěte. Tím může být potvrzení o studiu, potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení o vedení v evidenci ÚP.
  • Doklad dosvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce.
  • Prohlášení o přijatém výživném. Buď prohlašujete, že nebylo přijato žádné, nebo přiložíte doklad o částečném uhrazení, kterým může být např. výpis z účtu. Pokud byla pohledávka na výživné postoupena, přikládá se i doklad, který to prokazuje.

  Všechny potřebné formuláře včetně vzorů a pokynů k vyplnění najdete na stránkách Ministerstva práce sociálních věcí.

  Nárok na náhradní výživné je vždy stanovován na 4 po sobě jdoucí kalendářní měsíce. Po schválení žádosti je nutné každé 4 měsíce dokládat, jak bylo druhým rodičem hrazeno výživné v uplynulých 4 měsících.

  Pokud se něco změní dříve, např. je zastavena exekuce nebo výkon soudního rozhodnutí, dítě přestalo být nezaopatřené apod., musíte tuto informaci nahlásit úřadu práce nejpozději do 8 dnů. Jinak se může stát, že výživné za měsíce, ve kterých nebyly splněny podmínky nároku, budete muset vracet.

  Pokud rodič dál neplatí výživné, máte nově od 1. listopadu 2023 místo původních 24 měsíců nárok na náhradní výživné po dobu 48 měsíců. Do těch se počítá skutečná doba neplacení. Když například 4 měsíce náhradní výživné pobíráte, pak druhý rodič začne na půl roku výživné platit a potom opět přestane, můžete výživné pobírat dalších až 44 měsíců.

 4. Výše náhradního výživného, vyplácení a kalkulačka

  Výše náhradního výživného odpovídá soudem stanovené výši. Nedostáváte-li tedy od druhého rodiče vůbec nic, dostanete tolik, kolik soud určil, maximálně však 3 000 Kč měsíčně.

  Jestliže dostáváte jen část soudem stanoveného výživného, dorovná se vám nezaplacená část, ale rovněž maximálně o 3 000 Kč měsíčně.

  Pokud druhý rodič platí výživné nepravidelně v různých částkách, v takovém případě se vypočítá průměr neplaceného výživného za poslední 4 měsíce.

  Jestliže úřad práce schválil náhradní výživné, dostanete výplatu v následujícím měsíci. Tedy např. v srpnu za červenec, v září za srpen atd.

  V případě, že dostáváte od druhého rodiče většinu výživného a chybí vám do celé částky méně než 100 Kč, vyplatí vám úřad práce dlužnou částku jednou za 4 měsíce.

  Orientační výpočet náhradního výživného nabízí kalkulačka MPSV.

  Nejčastější dotazy a modelové výpočty jsou srozumitelně zpracované na webu Úřadu práce ČR.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.