Pohřebné 2023: Kdo má nárok, jak postupovat, žádost, formulář…

Hana Volencová
Publikováno 10. prosince 2022
 • Pohřebné je jednorázová finanční výpomoc, na kterou má nárok osoba, která pohřbí nezaopatřené dítě nebo jeho rodiče.
 • Od 1. prosince 2022 lze o pohřebné žádat i v případě pohřbu plodu po potratu nebo po přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.
 • Výše pohřebného je jednotně dána částkou 5 000 Kč a žádá se o něj na Úřadu práce.
 1. Kdo má nárok na pohřebné

  Pohřebné 2023: Kdo má nárok, jak postupovat, žádost, formulář…
  Nárok na pohřebné vzniká osobě, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči takového dítěte. Za neopatřené dítě se považuje rovněž student do 26 let. Pohřebné se vyplácí také v situacích, kdy se dítě narodí mrtvé.

  Nárok na pohřebné od 1. prosince 2022 nově vzniká i osobě, která vypravila pohřeb plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

  Podmínkou je, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR, v případě, že se dítě již narodí mrtvé nebo jde o pohřeb plodu, se trvalý pobyt nezjišťuje. Stejně tak potřebuje mít trvalý pobyt a bydliště na území ČR i žadatel o pohřebné. V odůvodněných případech může Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto podmínku prominout.

  Výše příjmů žadatele nemá při posuzování nároku na pohřebné žádný vliv.

 2. Výše pohřebného

  Pohřebné je vypláceno jednorázově ve výši 5 000 Kč.

  O pohřebné se žádá zpětně, nejpozději však do 1 roku ode dne pohřbení.

 3. Kde žádat o pohřebné a co je třeba předložit

  Vyplněný formulář se podává na místně příslušné pobočce Úřadu práce, žádost lze podat i prostřednictvím elektronické identity občana.

  Spolu s formulářem je třeba dále doložit průkaz totožnosti žadatele, rodný list dítěte nebo doklad stvrzující, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte, fakturu za vypravení pohřbu, úmrtní list zesnulé osoby, doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu a doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, Evropský průkaz zdravotního pojištění zemřelého, případně doklad o tom, že došlo k potratu plodu nebo k umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů postupem podle zákona o umělém přerušení těhotenství.

  Pro nezaopatřené dítě od školního roku, v němž dovršilo či mělo dovršit věku 15 let, potřebujete ještě jeden z těchto dokladů: potvrzení o studiu, potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, potvrzení o vedení v evidenci ÚP pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku nebo prokázat rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím.

 4. Formulář Žádost o pohřebné

  Pro přiznání finančního příspěvku je třeba vyplnit formulář Žádost o pohřebné, což lze učinit rovněž elektronicky.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.