Pohřebné 2020: Kdo má nárok, jak postupovat, žádost, formulář…

Pohřebné je jednorázová finanční výpomoc, na kterou má nárok osoba, která pohřbí nezaopatřené dítě, nebo jeho rodiče.

1Kdo má nárok na pohřebné

PohřebnéNárok na pohřebné vzniká osobě, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči takového dítěte. Za neopatřené dítě se považuje také student do 26 let. Pohřebné se vyplácí také v situacích, kdy se dítě narodí mrtvé.

Podmínkou je, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Výše příjmů žadatele nemá při posuzování nároku na pohřebné žádný vliv.

2Výše pohřebného 2020

Pohřebné je vypláceno jednorázově ve výši 5 000 Kč.

3Kde žádat o pohřebné a co je třeba předložit

Vyplněný formulář je třeba podat na místně příslušné pobočce Úřadu práce.

Spolu s formulářem je třeba dále doložit průkaz totožnosti žadatele, rodný list či jiný doklad stvrzující, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte, potvrzení o studiu, fakturu za vypravení pohřbu, úmrtní list zesnulé osoby, doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu a doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení.

4Formulář Žádost o pohřebné

Pro přiznání finančního příspěvku je třeba vyplnit formulář Žádost o pohřebné, což lze učinit elektronicky.