Příspěvek na přestěhování za prací 2020: Podmínky, částka, jak postupovat

Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží motivovat nezaměstnané k aktivnímu hledání práce prostřednictvím příspěvků na podporu regionální mobility. Vedle příspěvku na dojíždění je možné žádat také o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací.

1Kdo má nárok na příspěvek na přestěhování 2020

Příspěvek na přestěhování za prací 2020O příspěvek může zažádat uchazeč, který nastoupil do zaměstnání mimo místo bydliště, a chystá se kvůli práci stěhovat, nebo uchazeč, který se již přestěhoval.

Příspěvkem mohou být podpořeni žadatelé, kteří před podáním žádosti splňovali alespoň jednu z těchto podmínek:

  • Byli vedeni v evidenci Úřadu práce déle než 5 měsíců.
  • Byli vedeni v evidenci Úřadu práce méně než 5 měsíců, ale nebylo jim možné zprostředkovat zaměstnání v místě bydliště s ohledem na zdravotní stav, nedostačující praxi nebo péči o dítě.
  • Žadatelé přišli o práci v důsledku hromadného propouštění.

2Výše příspěvku na přestěhování 2020

Příspěvek na přestěhování za prací je poskytován jednorázově ve výši 50 000 Kč.

Úřad práce může příspěvek  opakovaně  poskytnout stejnému žadateli jednou za 3 roky, ale pouze v případě, že žadatel odpracuje v zaměstnání, na které dostal příspěvek, minimálně 12 měsíců.

3Jak a kde žádat o příspěvek na přestěhování 2020

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility – příspěvek na přestěhování je třeba podat na příslušné krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se nacházela původní adresa žadatele, a kde byl žadatel v evidenci.

K žádosti o příspěvek na přestěhování žadatel musí doložit, že:

  • Vzdálenost mezi původním a novým bydlištěm je vzdušnou čarou delší než 50 km.
  • Vzdálenost dojížďky z místa nového bydliště vzdušnou čarou do místa výkonu práce je alespoň o polovinu kratší než z původního bydliště.
  • Pracovní smlouva je se zaměstnavatelem uzavřena nejméně na 6 měsíců, nebo na dobu neurčitou.
  • Uzavřel kupní, nájemní nebo podnájemní smlouvu v místě nového bydliště.
  • Žadatel nemá nedoplatky na daních nebo na sociálním a zdravotním pojištění. Žadatel k žádosti přikládá potvrzení o bezdlužnosti.

Žádost musí být podána nejpozději do 6 měsíců od ukončení evidence na Úřadu práce. Příspěvek není možné poskytnout v případě přestěhování do zahraničí.