Výchovné k důchodu 2023: Novela zákona, podmínky, žádost…

Hana Volencová
Publikováno 20. prosince 2022
 • Příjem žádostí o výchovné začal v září 2022, vyplácí se k důchodům od ledna 2023.
 • Výchovné si klade za cíl snížit propast mezi důchody mužů a žen.
 • Na výchovné má nárok jen jeden z páru, za určitých podmínek to může být i otec nebo jiná osoba, která o dítě pečovala v největším rozsahu.
 1. Co je výchovné a jak se vyplácí

  Výchovné je určitá částka za každé vychované dítě, která se od 1. ledna 2023 měsíčně přidává k důchodům. V dalších letech se na ni bude vztahovat i pravidelná či mimořádná valorizace – bude se tedy každý rok automaticky zvyšovat úměrně samotnému důchodu.

  Pro rok 2023 činí tato částka měsíčně 500 Kč, v případě více vychovaných dětí se násobí podle jejich počtu (např. za 3 vychované děti je to 1 500 Kč).

  Výchovné se vyplácí vždy jen jednomu z páru, převážně ženám. Těm, kterým byl důchodový věk snížen za výchovu dětí a starobní důchod jim byl přiznán před 1. lednem 2023, se výměra od začátku roku 2023 zvýší automaticky podle počtu vychovaných dětí.

  Pojištěnci, kteří budou teprve žádat o starobní důchod s datem přiznání po 31. prosinci 2022, samostatnou žádost o výchovné také nemusejí podávat. Součástí žádosti o starobní důchod už bude totiž i žádost o výchovné a související čestné prohlášení.

  Zažádat o příspěvek tedy musejí ženy, které už pobírají důchod, ale důchodový věk jim nebyl za výchovu dětí snížen, a také senioři, kteří jsou nebo dříve byli zároveň invalidními důchodci. Na základě žádosti může být výchovné přiznáno i mužům-otcům, bez ohledu na to, odkdy důchod pobírají nebo budou pobírat.

 2. Kdo má nárok na výchovné k důchodu

  Na výchovné mají nárok jen příjemci starobního důchodu – ne invalidního, vdovského (pokud současně nepobírají i starobní penzi) či jiných. Nezáleží na tom, zda jde o starobní důchod řádný nebo předčasný.

  Příspěvek náleží vždy jen jednomu z rodičů, a to tomu, který o dítě pečoval v největším rozsahu od jeho narození až do nabytí jeho zletilosti. V drtivé většině případů to bývá matka, o příspěvek však může žádat i otec dítěte nebo jiná osoba, pokud o dítě osobně pečovala v onom zmiňovaném „největším rozsahu“. K tomu stačí čestné prohlášení, případně ještě doložíte rodný list dítěte.

  Úřad pak může v ojedinělých sporných případech dál zkoumat, který z rodičů nebo jiných osob o dítě ve skutečnosti nejvíce pečoval, např. podle čerpání rodičovské dovolené apod.

 3. Výchovné k důchodu a podmínky

  Podmínky pro uznání dítěte za vychované jsou v zásadě stejné, jaké v současnosti platí pro účely snížení důchodového věku žen. Bude se tedy vyžadovat, aby osoba (tj. muž nebo žena) před datem přiznání starobního důchodu osobně pečovala o dítě do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti let.

  Pokud se ujala výchovy dítěte až po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud o něj pečovala alespoň po dobu pěti let a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti. Tím pádem lze nárok přiznat i rodičům, kteří dítě adoptovali nebo ho měli v pěstounské péči.

  Nebere se v potaz, jak „dobře“ je dítě ve skutečnosti vychované. Nezáleží, zda např. spáchalo přestupek nebo bylo odsouzeno. Zákon však myslí na opačnou situaci – příspěvek nedostane rodič, který se na svém dítěti dopustil trestného činu.

  Podrobné informace k nároku na výchovné najdete v novele Zákona č. 323/2021 Sb., srozumitelně v bodech je obsah novely také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 4. Kdo musí žádat o výchovné a formulář

  Příspěvek automaticky dostanou ženy, které odešly do důchodu dříve díky počtu vychovaných dětí.

  Pojištěnci, kteří budou žádat o starobní důchod s datem přiznání od roku 2023, budou mít žádost o výchovné společně s čestným prohlášením jako součást žádosti o starobní důchod, samostatně tedy žádost o výchovné také nemusejí podávat.

  Vyplnit a samostatně podat žádost o výchovné na správě sociálního zabezpečení potřebují od 1. září 2022 do 31. prosince 2024:

  • Současné důchodkyně, kterým nebyl snížen důchodový věk za výchovu dětí a starobní důchod jim byl přiznán před 1. lednem 2023.
  • Otcové-důchodci, kteří měli na starost výchovu dítěte nebo dětí.
  • Ženy (případně muži), kterým byl před 1. lednem 2023 invalidní důchod v jejich 65 letech transformován na starobní důchod. Nárok na výchovné vznikne pouze tehdy, pokud požádají o přiznání starobního důchodu a splní podmínku minimální doby důchodového pojištění.
  • Ženy (případně muži), které již požádaly o starobní důchod, splnily podmínky pro nárok na starobní důchod, ale nárok na starobní důchod jim zanikl, protože jejich stávající invalidní důchod byl vyšší. Nárok na výchovné vzniká poté, co se jim ve věku 65 let jejich invalidní důchod transformuje na starobní. Na podání žádosti potom mají 2 roky.

  Pokud disponujete elektronickou identitou občana, můžete žádost o výchovné podat také online přes ePortál ČSSZ.

 5. Výchovné a nejčastější otázky a odpovědi

  Nejčastější otázky k výchovnému a odpovědi na ně jsou přehledně zpracovány na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.