Doplatek na bydlení 2024: Co doložit, podmínky, formulář, zákon

Hana Volencová
Publikováno 31. prosince 2023
 • Doplatek na bydlení pomáhá těm, kteří ani po vyplacení příspěvku na bydlení nemají dostatek prostředků na živobytí
 • Příspěvek mohou získat vlastníci i nájemníci
 • Tuto dávku pomoci v hmotné nouzi vyplácejí úřady práce
 1. Komu je určen doplatek na bydlení

  Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi a je určena osobám, které nemají dostatek příjmů na bydlení v bytě, v nebytovém prostoru nebo na ubytovně ani poté, co jim úřad práce vyplatil příspěvek na bydlení. Upravuje ho Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

  Doplatek na bydlení je možné poskytnout osobám (vlastníkům i nájemníkům) užívajícím zkolaudovaný byt nebo jeho část, pobytovou sociální službu, ubytovnu, jiný než obytný prostor nebo vlastníkům užívajícím stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci.

  U osoby užívající část bytu, ubytovnu nebo jiný než obytný prostor se hodnotí, zda má v dané obci středisko zájmu, čili zda tam má práci nebo si tam ve spolupráci s Úřadem práce ČR práci shání, má tam rodinu, její děti tam chodí do školy apod., a že pro osobu není v obci dostupný přiměřený byt.

 2. Vznik nároku na doplatek na bydlení

  V potaz se bere příjmová, sociální a majetková situace osoby a osob společně posuzovaných. Společně posuzované osoby jsou ty, které bydlí spolu s žadatelem ve společné domácnosti, např. manžel, manželka, partner, partnerka či děti.

  Dále se prověřuje, zda si žadatel nemůže zvýšit příjem vlastním přičiněním, např. vlastní prací (výdělečná činnost, výkon veřejné služby, aktivní součinnost v rámci evidence uchazečů o zaměstnání), řádným uplatněním nároků a pohledávek (výživné, jiné dávky apod.), prodejem vlastního majetku nebo jeho jiným využitím.

  Podmínkou je, že příjem všech společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka živobytí. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je tudíž předchozí získání nároku na příspěvek na živobytí.

  Doplatek na bydlení je však možné individuálně poskytnout i osobě, která nemá příspěvek na živobytí přiznaný, protože její příjem nebo příjem společně posuzovaných osob sice přesáhl částku živobytí osoby či společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek této částky.

 3. Výše doplatku na bydlení

  Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení nákladů na bydlení, jako je např. nájem, služby spojené s bydlením, náklady za energie, zůstala osobě či rodině částka na živobytí.

  Částka živobytí je vždy nejméně ve výši existenčního minima, pro dané skupiny osob a za určitých podmínek může dosahovat částka živobytí až životního minima.

  Nárok a výše doplatku na bydlení se stanoví tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení, které se snižují o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc, odečte částka, o kterou příjem navýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí osoby nebo společně posuzovaných osob.

  Zjednodušeně řečeno, pokud vám i po vyplacení příspěvku na bydlení a příspěvku na živobytí nezbývá po uhrazení nákladů spojených s bydlením ani částka živobytí, máte nárok na doplatek na bydlení v takové výši, která vám dorovná částku živobytí.

  Celkové uznatelné odůvodněné náklady na bydlení jsou maximálně ve výši, která je v daném místě obvyklá. Tuto výši v příslušné obci zjišťuje příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR.

  U ubytoven a jiného než obytného prostoru se náklady uznávají maximálně ve výši 80 % nájemních normativních nákladů na bydlení ze systému státní sociální podpory. U vlastníků staveb individuální či rodinné rekreace pak maximálně ve výši 90 % vlastnických normativních nákladů na bydlení ze systému státní sociální podpory.

  Krajská pobočka Úřadu práce ČR dále kontroluje, zda je pobytová sociální služba registrovaná podle zákona o sociálních službách, zda má ubytovna schválený provozní řád krajskou hygienickou stanicí, zda jiný než obytný prostor a stavba pro individuální či rodinnou rekreaci splňují technické standardy kvality bydlení, které na žádost krajské pobočky Úřadu práce ČR schvaluje stavební úřad.

 4. Žádost o doplatek na bydlení

  Požádat o doplatek na bydlení můžete na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

  Žádosti o doplatek na bydlení dále potřebujete

  Pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let, dále potřebujete buď potvrzení o studiu, nebo potvrzení o zdravotním stavu vydávaném úřadem práce či ošetřujícím lékařem.

  Potřebovat můžete i další doklady, např. pokud pobíráte starobní důchod, jste v pracovní neschopnosti, jste invalidní apod.

  Úplný seznam potřebných formulářů včetně vzorů najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

  Žádost můžete také zaslat prostřednictvím elektronické identity občana, např. přes bankovní identitu, eObčanku, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.