Jak citovat webovou stránku

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak citovat webovou stránku

  Co je to citační styl

  Jedná se vlastně o doporučení nakladatelů nebo vydavatelů, jak mají citovat. Je jich mnoho a některé z nich jsou dokonce pro různé obory.

  Základem citačních stylů jsou 3 různé způsoby, jak propojit odkazy v textu na seznam literatury. Jedná se o harvardský styl, číselné odkazy nebo poznámky pod čarou.

  Jediné společné pro všechny citační styly je fakt, že podle zápisu musíte vždy zdroj dohledat.

  Pokud už používáte jeden styl, používejte ho v celé práci.

  Nejpoužívanější citační styl je ČSN ISO 690 nebo APA style, proto si je přiblížíme.

 2. Jak citovat webovou stránku

  Obecně lze říci, že budete potřebovat stejné informace, jako když citujete z tištěných médií. Vychází se tak z pořadí bibliografických údajů, které jsou doplněny o další údaje. Jednotlivé druhy citačních stylů si poté upravují jejich

  • použití/nepoužití,
  • jejich pořadí,
  • různá interpunkční znaménka,
  • použití velkých a malých písmen,
  • apod.

  Připravte si tedy údaje:

  Autor

  Ten, kdo citovaný text napsal. Může se jednat o jednoho autora, skupinu autorů, ale i o organizaci.

  Název

  Název citovaného textu (příspěvku, stránky, podstránky apod.).

  Nakladatel nebo vydavatel

  Uvádí se podle potřeby.

  Typ nosiče nebo média

  U elektronických zdrojů na internetu se uvádí slovo „online“. Můžete ještě doplnit o např. „časopis“ nebo „video“ apod.
  Pokud se zdroj nachází na CD, nebo DVD, musíte to uvést.

  Požadavky na software / velikost souboru apod.

  Pokud je to potřeba, doplňte i ostatní údaje o zdroji. Jedná se o velikost souboru. Ne každý počítač by zvládl otevřít opravdu veliké soubory. Dále jsou to požadavky na software. Některé programy nemusejí být dostupné na starších verzích softwaru. Nebo se může jednat o placený přístup. Je dobré to tam zmínit.

  Datum vydání / aktualizace / revize

  Jedná se o údaj, kdy byl text vydaný, případně aktualizovaný nebo revidovaný. Může se stát, že se text časem změní. Proto, pokud najdete, zapište jak datum, tak i čas. Pokud časový údaj nenajdete, uvádí se rok copyrightu (© 2015).

  Datum citace

  Časový údaj, kdy jste citaci použili. Tedy kdy jste zdroj viděli/četli.
  Většinou se zapisuje v hranatých závorkách se zkratkou vid. (viděno) nebo cit. (citováno). V celé práci používejte jednotný zápis.

  Dostupnost a přístup:

  Samotná webová stránka se skládá ze 4 částí:

  • protokol (http:// nebo https://),
  • doména (www.webovastranka.cz/ nebo se můžete setkat s formátem bez www – vždy je ale zakončena .cz nebo jinou koncovkou označující zemi),
  • cesta k dokumentu (magazín/hobby/),
  • jméno souboru (článek).

  Jako první si musíte stanovit, zda chcete odkazovat:

  • přímo na článek (Dostupné z: https://www.webovastranka.cz/magazín/hobby/článek),
  • nebo na celý seznam článků (Dostupné z: https://www.webovastranka.cz/magazín/hobby).

  Je na vás, zda budete odkazovat přímo na článek nebo na jejich seznam. Na konkrétní článek odkazujte, pokud je těžké v seznamu daný článek najít. Na seznam článků odkazujete v případě, že je snadno dohledatelný nebo adresa na samotný článek je příliš dlouhá. Některé citační styly přímo stanovují, jakou adresu volit.

  Pokud potřebujete rozdělit adresu na více řádků, pak za lomítko přidáte mezeru.

  Místo adresy webové stránky můžete použít DOI. Je to identifikátor digitálního objektu. Jedná se o placený centralizovaný systém. Každý text má přidělen identifikační kód. Díky němu příslušný text bezpečně naleznete. Nikdy se vám tak nestane, že kliknete na odkaz a zobrazí se: „stránka nebyla nalezena“. DOI může odkazovat jen na jeden dokument nebo na více dokumentů. Číslo DOI je umístěn u metadat. Pokud uvedete před číslo DOI „http://dx.doi.org/“ stane se z něj přímý odkaz.

  Obecně tedy můžete odkazovat na:

  Příspěvek na webových stránkách (někdy zvané, jako podstránka)

  Jedná se o text, který nachází se na webu, ale nejedná se o hlavní položku menu – např. určitý článek, konkrétní obrázek, video, příspěvek na blogu.

  Webová stránka

  Odkazujete na text, který najdete v hlavním navigačním menu – např. O nás, Reference apod.

  Článek v on-line časopise

  U článků se většinou musí uvést navíc i ISSN.

  Citace statusů

  Do svých prací můžete použít jakýkoli status na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítí.

  Citace z videa

  Do svých prací můžete použít i citaci z videa, např. z kanálu Youtube.

  Existuje něco, co za vás citaci vytvoří?

  Ano. V rámci moderních technologií můžete využít jakýsi generátor citací. Ten je určen pro vytváření citací podle normy ISO 960-2011.

  Dejte si ale pozor, někdy vytvoří citaci špatně. Zkoušela jsem vytvořit citaci. Samotný autor byl zapsán vedle nadpisu příspěvku, ale generátor mi ho nenašel.

  Najdete ho zde.

 3. Jak citovat webovou stránku podle APA style

  Jedna z nejpoužívanějších citačních norem. Je založena na citování author-date systému.

  Jak se píše:

  Autor

  Autor se nezvýrazňuje velkými písmeny. Za příjmením pište čárku a jméno pište pouze počáteční písmeno. (např. Smola, J.).

  Maximální počet autorů, které můžete jednotlivě vyjmenovávat je 7. Mezi 6. a 7. jméno vložte symbol &. Od počtu 8 uvádějte prvních 6, tři tečky a posledního autora.

  Může se stát, že 2 autoři jsou vyjmenováni se spojkou with. Spojku nevypouštějte. Napište ji, spolu s 2. autorem do závorky. Např. Josef Papoušek with Jana Prchalová se zapíše jako Papoušek J. (with Prchalová, J.).

  V případě, že text autora nemá, položka název se přesune před rok vydání.

  Název

  Je psán kurzívou a podle pravopisu jazyka tvořeného dokumentu.

  Rok vydání

  Rok vydání se píše hned po jménech autorů do kulatých závorek. Pokud není rok uveden, zapisuje se (n.d.) no date available.

  Nakladatel

  Uvádí se pouze u dokumentů:

  • audio nahrávka,
  • datový soubor,
  • CD,
  • software,
  • video nahrávka.

  Datum citace se neuvádí.

  Technické údaje

  Technické údaje uvádějte pouze v angličtině. Jedná se především o číselné vyjádření vydání (např. 5th ed.).

  Typ dokumentu se uvádí v případech, že jde o:

  • elektronická verze tištěné předlohy,
  • text se nachází na CD / DVD,
  • text v diskusním fóru, blogu nebo e-mailu.

  APA style má určeny zkratky, které při citaci musíte použít.

  2nd ed. = second editon,
  ed. = edition,
  Ed. nebo Eds. = Editor nebo Editors,
  n. d. = no date,
  No. = Number,
  p. nebo pp. = page nebo pages,
  Pt. = Part,
  Rev. ed = Revised edition,
  Suppl. = Supplement,
  Tech. Rep. = Technical Report,
  Trans. = Translator(s),
  Vol. = Volume (jeden ročník),
  Vols. = Volumes (více ročníků).

  Dostupnost:

  V případě, že dokument má DOI, pak místo webové adresy uvádějte pouze číslo DOI.

  Jak citovat?

  Kniha v databázi:

  Příjmení, J. (rok). Název textu. Retrieved from základní webová adresa (protokol + doména)

  Webová kniha

  Příjmení, J. (rok). Název textu. Retrieved from úplná webová adresa

  Příspěvek ve sborníku

  Příjmení, J. (rok vydání). Název příspěvku. In J. Příjmení, & J. Příjmení (Eds.), Název sborníku: Podnázev (Rozsah stran příspěvku). Dostupnost z: úplná webová adresa

  Navíc je použita zkratka In, za kterou se uvádí autoři nebo editoři. Za posledního uveďte funkci. Pokud není autor nebo editor uveden, neuvádějte ho (i když lze zjistit jinde).

  Elektronický článek

  Příjmení, J. (rok vydání). Název článku. Název časopisu, Ročník (číslo), Rozsah stran, Dostupné z

  Rozsah stran časopisu se píše, jako první a poslední číslovanou stranu a bez jakékoli zkratky.

 4. Jak citovat webovou stránku podle Harvard Style

  Harvard style neexistuje jako samostatná citační norma. Jedná se o typ citování tzv. autor-date systém.

  Protože Harvardskému stylu jsou velmi podobné: APA style, SBE/CSE style nebo Chicago style, můžete z nich vycházet.

  U Harvard style je citace velmi problematická, protože se doporučení, jak citovat, vzájemně liší, nebo si přímo odporuje. Řiďte se tedy podrobnými pokyny zadavatele nebo vycházejte z podobných stylů.

  Z různých zdrojů lze vyčíst obecné zápisy, podle Harvard style:

  Online knihy

  PŘÍJMENÍ, Jméno, rok. Název [typ nosiče]. Vydání. Další autor. Místo: nakladatel, datum publikace [cit. datum citování]. Edice, číslo edice. ISBN. Dostupné z:

  Online časopis

  Název časopisu, rok [typ nosiče]. Místo: nakladatel, číslování [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z:

  Příspěvek v online magazínu

  PŘÍJMENÍ, Jméno, rok. Název příspěvku. Název časopisu. [typ nosiče]. Místo: nakladatel, číslování (strana) [cit. datum citace]. ISSN. Dostupné z:

  Webové stránky

  Autor, rok. Název. [typ nosiče]. Další autor. Místo: nakladatel, datum publikace. Datum aktualizace [cit. datum citace]. Dostupné z:

  Pokud není autor, pak se na první místo dává název, poté rok a [typ nosiče].

  Podstránka

  Autor, rok. Název podstrány. Název hlavní webové stránky. [typ nosiče]. Další autor. Místo: nakladatel, datum publikace. Datum aktualizace [cit. datum citace]. Dostupné z:

  Příspěvky na stránkách

  PŘÍJMENÍ, Jméno, rok. Název příspěvku. In: Název webové stránky [typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikace. Datum aktualizace [cit. datum citace]. Dostupné z:

 5. Jak citovat webovou stránku podle ČSN ISO 690

  Nejčastěji používaná norma pro citování, převážně pro práce na univerzitách.

  • Druh nosiče se uvádí do hranatých závorek [online], [online databáze], [elektronická pošta], [CD] apod.
  • Datum aktualizace nebo revize uvádějte za datum vydání ve stejném stylu, jako ve zdroji. Např. 2000. Updated 12 May 2002.
  • Místo a datum vydání. Pokud ho zjistíte z jiného zdroje, pak jej napište do hranatých závorek.
  • Datum citace se uvádí v hranatých závorkách se zkratkou vid. (viděno). Uvádějte ho po údaji aktualizace. Může být doplněno i o čas. Např. [vid. 15. září 2007, 06:58 CET].
  • Dostupnost a přístup. Zde uvádějte úplnou adresu. Pokud dokument má DOI, pak uvádějte ten.

  Pokud některý údaj není znám, pak jej neuvádějte.

  Online knihy

  PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev [druh nosiče]. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [vid. datum citace]. ISBN. Dostupné z:

  Příspěvek v elektronickém sborníku

  PŘÍJMENÍ, Jméno autora příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno PŘÍJMENÍ editora. Název sborníku [druh nosiče]. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Datum vydání, Rozsah stran. Datum aktualizace/revize [vid. datum citace]. ISBN. Dostupné z:

  Pokud neznáte autora sborníku, pak jej vynechejte a začněte názvem sborníku.

  Citace článku

  PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev. Název časopisu [druh nosiče]. Místo vydání: Nakladatel, Měsíc rok, ročník, číslo, rozsah stran [vid. datum citace]. ISSN. Dostupné z:

  Příspěvek na webových stránkách

  Autor. Název příspěvku. In: Název webové stránky [online]. Místo: nakladatel, datum publikace. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z:

  Podstránka

  Autor stránky. Název podstránky. Název webové stránky [online]. Místo: nakladatel, datum publikace. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z:

  Článek v on-line časopise

  PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu [online]. Rok, ročník, číslo, strany [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z:

  Citace statusů na Facebooku

  PŘÍJMENÍ, Jméno [text příspěvku] In: Facebook [online]. datum v hodina [cit. datum citování]. Dostupné z:

  Citace z Youtube

  PŘÍJMENÍ, Jméno. Název videa. In: Youtube [online]. Zveřejněno datum [vid. datum přehrání]. Dostupné z:

 6. Jak vypadá srovnání stylu APA, Harvard a ČSN ISO 690

  Abyste měli lepší představu o podobě stylů, našla jsem krásný příklad pro citaci článků. Všimněte si, rozdílů v:

  • psaní autorů (velká a malá písmena, interpunkce),
  • rok vydání,
  • interpunkce,
  • způsob zápisu ročníku, čísla a čísla stran,
  • způsob zápisu data citace,
  • pořadí jednotlivých částí.

  (Zdroj: https://knihovna.vse.cz/citace/na-co-si-dat-pozor-u-internetovych-zdroju/)

  APA

  Zhu, Y., Wittmann, X., & Mike, W. P. (2012). Institution-based barriers to innovation in SMEs in China. Asia Pacific Journal of Management, 29(4), 1131-1142. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10490-011-9263-7

  Harvard

  Zhu, Y, Wittmann, X, &Peng, M 2012, ‚Institution-based barriers to innovation in SMEs in China‘, Asia Pacific Journal Of Management, 29, 4, pp. 1131-1142, Business Source Complete, EBSCOhost, viewed 14 November 2012.

  ČSN ISO 690

  ZHU, Yanmei, Xinhua WITTMANN a Mike PENG. Institution-based barriers to innovation in SMEs in China. Asia Pacific Journal of Management [online]. 2012, vol. 29, no. 4, s. 1131-1142 [vid. 2012-11-14]. ISSN 0217-4561. Dostupné z: doi: 10.1007/s10490-011-9263-7. Dostupné také prostřednictvím ProQuestCentral z: http://search.proquest.com/docview/1140922040?accountid=17203

 7. A když už budete citovat webovou stránku, jistě oceníte náš návod, Jak citovat v textu nebo Jak citovat zákon.

Nahlásit chybu v článku

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma internet


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás