Jak se počítá lhůta pro odvolání

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá lhůta pro odvolání

  Co je to lhůta

  Lhůta vyjadřuje určitý interval, do kdy musí být něco vykonáno. Jinak řečeno vymezuje čas, kdy můžete uplatnit své právo nebo máte něco vykonat.

  Lhůta se vyjadřuje slovně. Setkáte se s ní ve tvaru např: „ve lhůtě do…“.

  Lhůta se počítá od data, které je rozhodné. Např. od data doručení, od vydání rozhodnutí apod.

 2. Jaké jsou druhy lhůt

  Hmotněprávní lhůty

  Nazývají se také lhůty preklusivní nebo propadné. S hmotněprávní lhůtou se setkáte při uplatňování práva. Pokud tato lhůta není dodržena (je zmeškána), pak má za následek zánik práva. Tuto lhůtu nelze nijak obnovovat ani opakovat.

  Např. podání žaloby na náhradu škody, lhůta pro uplatnění předkupního práva.

  Procesní lhůty

  Nazývají se také pořádkové nebo soudcovské. Jsou to lhůty, které jsou stanoveny pouze v rámci zachování efektivity řízení. Jinak řečeno, dostanete časový interval k provedení určitého úkonu v samotném řízení. Pokud nejsou lhůty dodrženy (jsou zmeškány), pak nemají za následek zánik práva. Pokud ke zmeškání došlo z důvodů, které lze omluvit, lhůtu lze opakovat nebo prodloužit. U některých procesních lhůt však jejich zmeškání nelze nijak omluvit.

  Např. navržení důkazů nebo podání odvolání, lhůta pro odvolání, lhůta pro podání žaloby proti správnímu rozhodnutí.

  Součástí některých řízení je i samotné soudní jednání. Víte, jak se chovat u soudu?

 3. Jak se počítá lhůta pro odvolání

  Hmotněprávní lhůty

  Zde se započítává i doba potřebná na doručení (pošta). Tento den musí být dokument fyzicky na soudě (musí být zaevidován). Je tedy jedno, zda zasíláte poštou, emailem s elektronickým podpisem nebo na soud zajdete osobně.

  Např. lhůta pro podání žaloby o náhradu škody je do 26. února. Z toho vyplývá, že 26. února musí být dopis/email/návrh zaevidován na soudě/úřadě.

  Procesní lhůty

  U této lhůty se doba potřebná pro doručení nepočítá. Dokument tedy můžete odeslat poštou poslední den lhůty, ale poštou dojde třeba až za 2 dny. Rozhoduje datum, které je na dopis natištěno v den přijetí na poštu.

  Např. lhůta pro podání námitek je 26. února. V tento den můžete odeslat dopis. Fyzicky se ale dopis dostane na soud/úřad až 28. února.

  Lhůta pro odvolání spadá do procesní lhůty. Proto si musíte nejprve stanovit poslední den, do kdy můžete odvolání podat.

  Pro lepší pochopení vysvětlím na příkladu.

  Lhůta pro odvolání je 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Dopis vám byl doručen 10.2. 11.2. začíná běžet 15 dnů. Lhůta tedy končí 25.2. V tento den musí být odvolání podáno na poště.

  Může se vám stát, že konec lhůty vyjde na sobotu, neděli nebo svátek. Poté je poslední den „přesunut“ na nejbližší pracovní den. Pokud se vrátíme do příkladu a 25.2. bude neděle, pak lhůta bude končit 26.2. (pondělí).

  Pokud máte nějaký ten dluh a lhůtu pro odvolání jste prošvihli, podívejte se, jak se počítá exekuce. Najdete tam i tipy, jak zmírnit náklady na exekuci.

 4. Jaké jsou lhůty ve správním řádu

  Ve své podstatě by měla instituce vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.

  Pokud věc nejde vyřešit bezodkladně, pak je lhůta 30 dnů. Typickým příkladem jsou různé druhy žádostí.

  Pokud je věc složitá a je třeba získat další podklady, pak je lhůta prodloužena na 60 dnů. Kromě samotných podkladů se může lhůta prodloužit z důvodu: nařízení jednání nebo místního šetření, předvolání různých osob nebo vypracování znaleckého posudku.

  Úředníci si sami rozhodují o tom, jaká lhůta je nezbytná pro rozhodnutí. Zároveň by ale délku řízení neměli zneužívat. O tom, jak dlouhá je lhůta se informujte u konkrétního úředníka.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás