Jak se počítá ušlý zisk

Lucie Jeníčková
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá ušlý zisk

  Co to je ušlý zisk podle legislativy

  Ušlý zisk je podle občanského zákoníku to, co poškozenému ušlo. Dle současné právní teorie je ušlý zisk především majetková újma vyjádřená v penězích. Dochází tak k situaci, kdy se majetek poškozeného nezmenšil, ale ani nezvětšil. Ušlý zisk je rozdíl mezi tím, čeho poškozený majetkově dosáhl a čeho by dosáhl, kdyby nedošlo ke škodné události.

 2. Kdo ušlý zisk počítá

  Ušlý zisk počítají zpravidla znalci prostřednictvím znaleckého posudku. Ve znaleckém posudku znalec zmiňuje mimojiné i metodu výpočtu ušlého zisku. Ušlý zisk ale může spočítat kdokoliv, komu do výdělečné činnosti vešlo cokoliv nečekaného. A skvěle k tomu poslouží znalost počítání v Excelu.

 3. Jak ušlý zisk spočítat

  Ušlý zisk se spočítá jako rozdíl mezi předpokládaným ziskem a náklady, které byly nutné k jeho dosažení. Zpravidla se při určení výše náhrady ušlého zisku vychází z částky, kterou by za obvyklých okolností poškozený ze své činnosti získal a přihlíží se současně k nákladům, které by musel na dosažení výnosů vynaložit.

 4. Jak spočítat ušlý zisk ze smlouvy?

  V případě podnikání dochází často k uzavírání individuálních smluv. Podle smlouvy je při škodné události možné snadno vypočítat konkrétní ušlý zisk. Může jít o jednorázovou ztrátu příjmu nebo pravidelně ucházející příjmy. Někdy se smluvní strany předem domluví přímo ve smlouvě na maximální částce představující ušlý zisk v případě porušení smlouvy. Prozradíme vám i obecné podmínky, jak od smlouvy odstoupit aniž by druhé straně vznikla škoda.

 5. Jak spočítat ušlý zisk podle času

  Tento výpočet bude nejčastější v případě průběžně vykonávané podnikatelské činnosti. Narozdíl od podnikání s uzavřením smlouvy v tomto případě nelze přesně určit ušlý zisk. Srovnává se dosahovaný zisk poškozeného podnikatele před škodnou událostí, v průběhu způsobené škody a po tomto období.

  Tato metoda výpočtu ušlého tisku se dá použít jen pokud si poškozený vede účetní záznamy, ze kterých je možné odvodit hospodářský výsledek společnosti.

 6. Jak spočítat ušlý zisk porovnáním

  Metodou porovnání lze zjistit ziskovost určitého okruhu podnikání, ve kterém poškozený podnikatel působil a tento záměr mu byl škodnou událostí znemožněn.

  Můžeme v tomto případě porovnat úzce vymezený okruh společností vystupujících ve stejném odvětví, zaměřených na výrobu podobných produktů nebo poskytování podobných služeb. Přihlíží se také k velikosti podniku, místu podnikání nebo k objemu prodeje.

 7. Jak spočítat ušlý zisk z nájmu

  Výše ušlého zisku v podobě ztráty příjmu za pronájem bytu či domu se váže k částce, kterou by poškozený za obvyklých okolností získal na nájemném podle platné nájemní smlouvy.

  V tomto případě je však nutné odečíst částku, kterou by musel na dosažení tohoto zisku vynaložit. Žalobce by musel prokázat, že poškozený v předmětném období měl možnost a plánoval prostory za určitou částku pronajmout.

 8. Příklady ušlého zisku

  • Ušlý zisk může poškozený vyžadovat po druhé straně například ve chvíli, kdy odběratel zruší smlouvu zavazující se k odběru zboží a poškozenému uchází zisk v důsledku nerealizování prodeje.
  • Častá situace je taková, kdy je vozidlo užívané k podnikatelským účelům (taxi, dovážková služba aj.) poškozeno při dopravní nehodě, kterou zavinil škůdce svým protiprávním jednáním. Poškozenému pak uchází zisk kvůli nemožnosti auto naplno využívat.
  • Typickým příkladem je situace, kdy zaměstnanec přestane chodit do práce bez udání důvodu. Zaměstnavateli tak často vzniká škoda v podobě ušlého zisku a může po zaměstnanci požadovat náhradu.
  • Pokud zaměstnanec poškodí zaměstnavateli auto, přístroj nebo jinou pomůcku potřebnou k výkonu své pracovní činnosti, obvykle tím zpomalí výrobu nebo zajištění služby pro zákazníka. I v tomto případě po něm zaměstnavatel může požadovat úhradu škody nebo ušlého zisku do doby, než bude přístroj funkční. Otázkou je v tomto případě, zda je škoda způsobená nepozorností nebo úmyslně. V rámci tohoto tématu by i podnikatelé měli myslet na pojištění majetku a odpovědnosti.

PP
Pavel Pilčík 18.02.2021 – 06:24

Jak se vypočítá ušlý zisk u taxi? Častá situace je taková, kdy je vozidlo užívané k podnikatelským účelům (taxi, dovážková služba aj.) poškozeno při dopravní nehodě, kterou zavinil škůdce svým protiprávním jednáním. Poškozenému pak uchází zisk kvůli nemožnosti auto naplno využívat.

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma finance


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás