Příspěvek na lyžařský výcvik 2024: Pomůže zdravotní pojišťovna, škola či úřad

Hana Volencová
Publikováno 29. ledna 2024

Ano, naučit se lyžovat není životně důležité, ani tato dovednost nepomůže zachránit si v mezní situaci život, jako tomu je třeba v případě plavání. Účast na lyžařském výcviku však dětem pomáhá lépe se začlenit do třídního kolektivu, upevnit přátelství a v neposlední řadě přináší zážitky a úsměvné příhody, na které mnozí vzpomínáme celý život.

Lyžařský kurz však může znamenat výrazný zářez do rozpočtu rodiny, celkové náklady na jedno dítě se totiž aktuálně pohybují zhruba mezi 5 až 10 tisíci korun. V médiích se množí zprávy o tom, jak některé školy z důvodu nízkého zájmu tradiční lyžáky už ani nepořádají, protože si je může dovolit jen malá část žáků. Kam se obrátit o pomoc, pokud svému dítku nechcete tenhle zážitek upřít?

 1. Příspěvek na lyžařský výcvik od zdravotní pojišťovny

  Všechny české zdravotní pojišťovny se letos rozhodly alespoň nějaký příspěvek na lyžařské kurzy poskytovat. Požádat o něj můžete vždy zpětně, ale příliš s tím neotálejte, od kurzu zpravidla nesmí uběhnout delší období než 3 měsíce.

  Příspěvek na lyžařský výcvik VZP (111)

  Největší česká zdravotní pojišťovna přispívá svým pojištěncům mladším 18 let na lyžařský kurz pořádaný školou v roce 2024 až 2 000 Kč. Podmínkou je jeho délka, výcvik musí trvat alespoň 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

  K žádosti je třeba přiložit vyplněný formulář Potvrzení o účasti dítěte na organizovaném lyžařském kurzu, který potvrdí škola až poté, co kurz proběhne a žák se ho doopravdy zúčastní. Tento tiskopis zároveň slouží jako doklad o úhradě. Při podání žádosti nesmí být formulář starší než 3 měsíce.

  Příspěvek na lyžařský výcvik ZP MV ČR (211)

  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR přispívá v roce 2024 dětem a mládeži do 18 let (včetně) na sportovní soustředění nebo lyžařský výcvik částkou až 1 500 Kč. Podmínkou je délka pobytu, kurz musí trvat nejméně 4 dny.

  K žádosti je třeba přiložit Potvrzení o účasti a úhradě pobytu. Potvrzuje ho škola, případně jiný pořadatel kurzu. Platební doklad může být i z roku 2023, ale musí k němu být přiloženo potvrzení o účasti v roce 2024. O příspěvek lze žádat do 3 měsíců od ukončení výcviku.

  Požádat o stejný příspěvek je u ZP MV možné i při individuální návštěvě hor. Podmínka nejméně 4 dnů ovšem platí i v tomto případě – skipas musí být zakoupený na 4 dny a více. Na platebním dokladu zároveň musí být uvedeno, o jaký sport se jedná, akceptovatelné je lyžování i snowboarding po vyznačených trasách.

  U ZP MV ČR mohou děti do 18 let získat letos také příspěvek až 1 500 Kč na sportovní ochranné pomůcky, kam spadají i přilby, helmy a různé chrániče, např. páteřáky.

  Oba příspěvky nicméně spadají do tzv. základních preventivních programů pojišťovny, kde platí celkový limit pro dítě 1 500 Kč. Musíte si tedy vybrat, zda využijete tento příspěvek raději na lyžák, nebo na ochranné pomůcky, případně můžete oba příspěvky zkombinovat, ale jen do maximální výše 1 500 Kč (nelze tedy čerpat 3 000 Kč, jak by to mohlo vypadat).

  Skrblíkův tip: Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce, který je rovněž pojištěncem ZP MV ČR, může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může získat dítě navíc až 1 000 Kč.

  Příspěvek na lyžařský výcvik ČPZP (205)

  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna poskytuje dětem do 17 let (včetně) příspěvek na organizovaný pobyt, který je ve výši 500 Kč. Spadá sem i lyžařský výcvik v délce minimálně 4 dny. Může se však jednat i o dny samostatné, nemusí být po sobě jdoucí. Lyžařský kurz také nemusí být organizovaný výhradně školou nebo školkou, může ho pořádat i lyžařská škola nebo provozovatel skiareálu apod., musí se však konat výhradně na území ČR.

  K žádosti je třeba přiložit Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu, jehož součástí je i datum vystavení, razítko a podpis organizátora akce. Pokud potvrzení nebude obsahovat razítko, musí být nějak doložena úhrada kurzu, např. výpisem z účtu. Potvrzení musí být vystaveno až po ukončení pobytu, a to nejpozději do 1 měsíce po jeho skončení.

  ČPZP přispívá v roce 2024 i na ochrannou přilbu, zakoupit ji můžete v kamenné prodejně i v e-shopu, nesmí se však jednat o použité/zánovní zboží. Pojišťovna vám na ni přispěje až 500 Kč.

  Oba příspěvky (lyžařský výcvik i helmu) lze využít současně, děti do 17 let mohou totiž ze základních programů čerpat až do limitu 1 500 Kč.

  Příspěvek na lyžařský výcvik OZP (207)

  Oborová zdravotní pojišťovna přispívá prostřednictvím aplikace Vitakarta na ozdravné a sportovní pobyty a tábory, včetně škol a školek v přírodě či sportovních soustředění teoreticky až do výše 10 000 Kč. Skrblík si ověřil, že se tento příspěvek vztahuje i na lyžařské kurzy.

  Nezbytnou podmínkou je používání mobilní aplikace pojišťovny. Výše příspěvku potom závisí na počtu nasbíraných kreditů. Ty pojištěnci získávají jako odměnu za to, že pečují o své zdraví, navštěvují preventivní prohlídky apod. Kredity je možné v rámci rodiny převádět a sloučit na jednom klientském účtu. Stejným způsobem se dají nastřádat body i na helmu či další ochranné pomůcky.

  Pro získání příspěvku je pak třeba pouze doložit doklad o zaplacení, který není starší než 3 měsíce.

  Příspěvek na lyžařský výcvik VoZP (201)

  Vojenská zdravotní pojišťovna v aktuálním roce přispívá svým pojištěncům ve věku od 4 do dovršených 18 let až 1 000 Kč na sportovní či ozdravný pobyt, kam se započítává i lyžařský kurz. Pobyt musí být organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou během školního roku a musí trvat nepřetržitě 5 dní, započítává se i den příjezdu a odjezdu.

  Účast dítěte na lyžařském kurzu potvrdíte prostřednictvím formuláře Potvrzení o účasti na sportovním či ozdravném pobytu. Lhůta 90 dnů pro podání žádosti o příspěvek se počítá ode dne, který následuje po dni ukončení pobytu.

  VoZP také letos přispívá dětem do 15 let včetně na přilbu, a to částkou až 500 Kč. Požádat o ni můžete jednou za 3 roky.

  Oba příspěvky lze čerpat současně, každý pojištěnec VoZP má totiž možnost využít v každém kalendářním roce 3 různé příspěvky.

  Příspěvek na lyžařský výcvik RBP (213)

  Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna přispívá v roce 2024 žákům mateřských a základních škol na školu a školku v přírodě částkou 500 Kč. Příspěvek je možné použít i na lyžařský výcvik, který tyto instituce pořádají, musí však trvat nejméně 5 po sobě jdoucích dní a součástí musí být i nocleh.

  K žádost je třeba přiložit vyplněný Tiskopis potvrzení školy a školky v přírodě. Žádost o úhradu příspěvku lze podat do 3 měsíců po ukončení konání akce.

  Příspěvek na lyžařský výcvik ZPŠ (209)

  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda má ve svém portfoliu příspěvek SPORT Junior, který lze využít na na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky, sportovní tábory či sportovní kroužky ve škole. Je určen dětem a mládeži do 18 let, věk se počítá podle ročníku narození.

  Skrblík si nechal potvrdit, že lze žádost o tento příspěvek uplatnit i na lyžařský výcvik. K dispozici tak máte částku až 700 Kč, kterou můžete využít na úhradu lyžáku, případně na ochranné pomůcky, např. na helmu.

  Skrblíkův tip: Nechceme nic přivolávat, ale pokud by se na lyžích přihodilo nějaké zranění, přispívá ZPŠ všem pojištěncům jednou ročně i na plastovou sádru, a to do výše 300 Kč.

 2. Příspěvek na lyžařský kurz od školy

  Řada škol má vytvořený fond pro sociálně znevýhodněné žáky, který je určený i k tomu, aby podpořil ty studenty, kteří nemohou z ekonomických důvodů vyrazit s ostatními spolužáky na lyžařský výcvik.

  Zda je taková možnost i ve vaší škole, vám jistě rád sdělí třídní učitel vašeho potomka, případně zástupce ředitele nebo sekretářka.

 3. Příspěvek na lyžařský výcvik od obce, městského úřadu

  Na lyžařské kurzy přispívají dětem z ekonomicky slabších rodin mnohdy také radnice. Příspěvek se pohybuje nejčastěji okolo 1 000–2 000 Kč. Běžnou podmínkou je nutnost trvalého bydliště v dané obci.

  Například v Praze je dostupný Balíček okamžité pomoci Pražanům, ve kterém lze na mimoškolní aktivity pořádané školou získat příspěvek ve výši až 10 tisíc korun.

  Doporučujeme sledovat webové stránky nebo periodika vaší obce, města nebo městské části, protože právě v nich se můžete dozvědět, zda rovněž vaši zastupitelé v daném roce nevyčlenili finanční prostředky na poskytnutí příspěvků na lyžařské výcviky.

 4. Příspěvek na lyžařský výcvik od zaměstnavatele nebo odborů

  Některé firmy poskytují příspěvek na lyžák jako zaměstnanecký benefit. Zda je taková možnost i u vás, nejlépe zjistíte na personálním oddělení.

 5. Příspěvek na lyžařský výcvik od Úřadu práce ČR

  Rodiče, kteří se nacházejí v hmotné nouzi, mohou na příslušné pobočce Úřadu práce ČR požádat i o příspěvek v rámci tzv. mimořádné okamžité pomoci. Tato sociální dávka je totiž určena mimo jiné i na pokrytí nákladů spojených se vzděláním či zájmovou činností dítěte.

  Dávka ve většině případů pokrývá celkové nezbytné náklady na lyžařský kurz, pouze nesmí součet poskytnutých dávek v jednom kalendářním roce překročit 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. 48 600 Kč.

  Mimořádná okamžitá pomoc se však na rozdíl od příspěvku zdravotních pojišťoven neposkytuje zpětně, je potřeba o ni tedy požádat ještě před uhrazením výcviku. Připravte se na to, že se při nároku na tuto dávku bude hodnotit, zda je účast dítěte na akci nezbytná (lze argumentovat např. důležitostí nevyčlenění potomka z třídního kolektivu) a zjišťuje se také, zda nelze výcvik alespoň částečně uhradit z jiných zdrojů, např. z fondu školy, od zdravotní pojišťovny, ze zaměstnaneckých benefitů, od magistrátu, neziskové organizace apod.

Kde pořídit levně lyže a vybavení

Přátelé a známí

Pokud máte zhruba stejně velké děti, můžete si vzájemně vypomoct. Doporučujeme však vždy nechat v některém lyžařském servisu lyže seřídit na to dítě, které na nich bude aktuálně jezdit. Svou roli v bezpečném seřízení lyží totiž hraje kromě výšky i hmotnost lyžaře a jeho úroveň pokročilosti. Úprava vázání proběhne zpravidla na počkání a stojí asi 150–250 Kč.

Půjčovny lyží

Lyže a vybavení si také můžete na potřebné období zapůjčit v půjčovně. Cena za pět dní až týden se u celého kompletu (lyže, boty, hůlky) pohybuje okolo 800–1 200 Kč.

Vybrané lyže lze obvykle rezervovat na požadovaný termín oproti kauci. Klidně si tedy vybavení běžte vybrat s předstihem. Tuto zálohu dostanete zpět při navrácení lyží, případně se použije na nezbytné opravy při jejich poškození.

Lyže z bazaru

Výhodně si můžete koupit ojeté lyže. Cena je výrazně nižší než u lyží nových. Doporučujeme navštívit kvalitní specializovaný bazar (často bývají součástí prodejen a půjčoven lyží), v němž máte jistotu, že personál opravdu dbá na to, aby lyže měly ještě stále slušnou kvalitu a vydržely vám několik sezón. Vybrané lyže vám také na místě seřídí, při zakoupení celé soupravy mnohdy zdarma.

Půčovnu, servis, bazarvýprodej lyží nabízí např. prověřené Ski a Bike Centrum Radotín.

Výprodej lyží

Výprodej nových lyží obvykle nevyjde tak výhodně jako nákup ojetých, nějakou částku však ušetříte. Chcete-li využít tuto možnost, nejvhodnější je počkat až do chvíle, než skončí aktuální lyžařská sezóna.

Na dětské lyžování a cyklistiku se specializuje např. obchod Skibi, v němž pravidelně narazíte i na výprodej zimního zboží.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další články z kategorie Novinky


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás