Kdy se dává vysvědčení

Lenka Rutteová
Publikováno 9. března 2021
 1. Kdy se dává vysvědčení

  Kdy se dává vysvědčení na základní škole

  Žáci na základní škole dostávají vysvědčení dvakrát během jednoho školního roku, a to za prospěch a chování v prvním pololetí (v lednu) a za prospěch a chování v pololetí druhém (v červnu). Po každém vysvědčení následují prázdniny, i když v pololetí je to jen jeden den.

  První pololetí je povinně ukončeno koncem ledna právě rozdávím vysvědčení, přičemž přesné datum vydávání vysvědčení stanovuje každoročně vyhláška Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, ale v rukou ředitele je možnost jeho posunutí i o několik dní dopředu.

  Druhé pololetí končí rozdáváním vysvědčení koncem června, tím je zakončen i celý školní rok. Datum opět stanovuje ministerstvo vyhláškou, ale ředitel jej opět může posunout o několik dní dopředu a dát pak žákům ředitelské volno.

  Vysvědčení na konci devátého ročníku slouží i jako doklad o absolvování povinné školní docházky na základní škole. Jen připomeňme, že povinná školní docházka je u nás desetiletá, začíná v posledním ročníku mateřské škole (ve školním roce následujícím po té, co mělo dítě 5 let), končí devátým rokem navštěvování základní školy. Ne všichni musejí absolvovat celou základní školu – to se týká dětí, které opakovaně propadly.

 2. Kdy se dává vysvědčení na střední škole

  Na střední škole dostávají studenti dva typy vysvědčení. První z nich je stejný jako na základní škole, tedy vysvědčení na konci prvního a druhého pololetí v každém školním roce studia, včetně roku závěrečného.

  No a to druhé je vysvědčením o absolvování závěrečné zkoušky na střední škole, což je buď výuční list, když se jedná o učně na středním odborném učilišti, nebo maturitní vysvědčení, pokud jde o absolvování gymnázia, střední odborné školy nebo středního odborného učiliště s maturitou.

  Data vydávání tohoto typu vysvědčení však nejsou vázána k určitému dni v roce, ale k počtu dní od absolvování závěrečné zkoušky. Zkouška může být v květnu, v červnu, případně později, vysvědčení musí být předáno do předem stanoveného počtu dní od jejího absolvování.

 3. Kdy se dává vysvědčení na vyšší odborné škole

  Školní rok na vyšších odborných školách je organizovaný podobně, jako je tomu u škol základních a středních. Má dvě pololetí, a vysvědčení se předává na konci každého z nich. Výjimkou je opět vysvědčení o absolvování studia na vyšší odborné škole.

  Zde se závěrečné zkoušky nazývají absolutoriem, jejich absolvování se dokládá vysvědčení a diplomem absolventa VOŠ. Získaný titul je diplomovaný specialista (uvádí se za jménem ve zkratce DiS). Samotné absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, dále z cizího jazyka a z obhajoby absolventské práce. Termíny zkoušek i předávání vysvědčení o absolvování studia stanovuje ředitel vyšší odborné školy.

 4. Kdy se dává vysvědčení na vysoké škole

  Školnímu roku na vysoké škole se říká akademický rok. Od školního roku se liší jiným datem zahájení a ukončení, jiným dělením a jinými pravomocemi vedení školy při stanovování jejich lhůt i termínů vydávání vysvědčení – přestože zde klasická pololetní vysvědčení a vysvědčení z konce školního roku nejsou.

  Na vysoké škole se předává jen vysvědčení dokládající absolvování vysoké školy, vydávána jsou společně s diplomem, kde je také uvedeno, jaký titul absolvent vysoké školy získal. Přehledný seznam titulů a jejich významů najdete v textu Jak se vyznat v titulech.

  A jak je tedy organizován akademický rok? Dělí se na dva semestry a dvě zkoušková období. Během zkouškových období studenti absolvují zkoušky, jejich výsledky jsou zapisovány do výkazu o studiu, takzvaného indexu. Ten slouží místo klasického vysvědčení.

  Vysoká škola se zakončuje státní závěrečnou zkouškou, a to buď ve studiu bakalářském, nebo magisterském, případně doktorském. Vysoká škola ale často organizuje i jiné druhy vzdělávání, například univerzitu třetího věku, MBA a mnoho dalších. Ani zde se nevydávají klasická vysvědčení během akademického roku, pouze vysvědčení dokládající absolvování daného studia na vysoké škole.

  Data zahájení akademického roku, zkouškového období nebo konání závěrečných zkoušek jsou stanovována vedením vysoké školy, konkrétně děkana fakulty nebo rektora univerzity. Ministerstvo školství pouze stanovuje rámcové omezení termínů, do kdy musí být rok zahájen, do kdy ukončen apod.

  Mohly by vás zajímat poplatky na vysokých školách.

 5. Kdy se dává vysvědčení na kurzech, školeních

  Kurzy, školení a další soukromé a placené vzdělávací aktivity jsou organizovány tak, jak jejich manažer uzná za vhodné. Podle toho se stanoví i datum předání vysvědčení o absolvování kurzu, ale zde se častěji používá termín „osvědčení o absolvování“.

  Stanovení data je čistě v rukou organizace, která kurz nebo školení pořádá, a to i když je jím například škola vzdělávají dospělé studenty v určité odborné oblasti (pokud se nejedná o ucelený program dálkového studia).


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma kdy se


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás