Žaloba na náhradu nemajetkové újmy

Dominik Krovina
Publikováno 15. března 2021

Náhled vzoru žaloby na náhradu nemajetkové újmy

Okresnímu soudu v Karlových Varech
Náměstí práce 489/09
436 09 Karlovy Vary

Žalobce: Eduard Skrblík, narozen 1. 3. 1978, bytem Zanzibarská 208/11, 360 52 Karlovy Vary, právně zastoupený JUDr. Janem Burešem, advokátem se sídlem Burešova 6, 360 52 Karlovy Vary

Razítko + podpis advokáta

Žalovaný: Jan Vzor, narozen 3. 4. 1982, bytem Seifertova 876, 500 02 Karlovy Vary

Na ochranu osobnosti a zaplacení 100 000 Kč

Dvojmo

Soudní poplatek bude uhrazen k výzvě soudu

Přílohy:

 • Plná moc právního zástupce
 • Dále dle textu

I.

Dne 26. února 2024 žalobce odjel na dovolenou do Thajska, kde se oddával milostným radovánkám s transsexuálními společnicemi. Poté, co se dne 12. března 2024 vrátil zpět do České republiky, navštívil hospodu Pod lipami, kde byl sousedkou Marií Krásnou a kamarádem Ondřejem Horákem upozorněn, že žalovaný, jenž je je bývalým a zhrzeným partnerem manželky žalobce, dne 16. března 2024, v téže hospodě veřejně prohlašoval, že záměrně odcestoval do Thajska (ve stejnou dobu a na stejné místo jako žalobce) s cílem vyfotit žalobce v kompromitující situaci a zničit tak jeho manželství. Tato kompromitující situace spočívala ve vyfotografování nahé, snadno identifikovatelné osoby žalobce spolu s nahou transgender společnicí v soukromém hotelovém pokoji žalobce. Tuto fotografii poté žalovaný zveřejnil na svém webu s názvem www.amoralniskrblik.cz a také ji vytiskl na 200 letáků, které vylepil na veřejná místa ve městě Karlovy Vary. Svědecká výpověď Marie Krásné a Ondřeje Horáka k důkazu o výrocích a jednání žalovaného v hospodě “Pod lipami” je žalobcem navržena. Žalobce navrhuje také svědeckou výpověď Anežky Krásnohorské, která obsluhovala tiskárnu a byla tak přímým svědkem tisku dvouset plakátů kompromitující fotografie žalobce. Žalobcem je jako důkaz navržena také internetová stránka žalovaného, na které se nachází veřejně přístupné materiály poškozující osobu žalobce.

Důkaz:

 • Svědecká výpověď sousedky žalobce, Marie Krásné, bytem Zanzibarská 208/11, 360 52 Karlovy Vary
 • Svědecká výpověď kamaráda žalobce, Ondřeje Horáka, bytem Zanzibarská 208/11, 360 52 Karlovy Vary
 • Svědecká výpověď Anežky krásnohorské, bytem Masarykova 9, 360 52 Karlovy Vary
 • Odkaz na webovou stránku žalovaného, na které se nachází materiály poškozující osobu žalobce

II.

Ještě téhož dne, tedy 16. března 2024, žalobce navštívil žalovaného v místě jeho trvalého bydliště s cílem donutit jej stáhnout fotografii z webu a sundat dehonestující plakáty z veřejných míst. Učinil tak v přítomnosti své kamarádky, Adély Malé a svého kamaráda, Aloise Nováka. Žalovaný zareagoval tím způsobem, že otevřel dveře svého domu, začal po žalobci házet talíře, vulgárně pokřikovat a prohlašovat, že fotografii z webové stránky neodstraní, plakáty nesundá a že se nemůže dočkat, až se k němu manželka žalobce vrátí. Svědecká výpověď k důkazu o reakci žalovaného na verbální výzvu k odstranění fotografie z webu a veřejných míst města Karlovy Vary je žalobcem navržena.

Důkaz:

 • Svědecká výpověď Adély Malé, bytem Nerudova 23, 360 52 Karlovy Vary
 • Svědecká výpověď Aloise Nováka, bytem Nerudova 25, 360 52 Karlovy Vary

III.

Dne 15. dubna 2024 žalobce zaslal žalovanému písemnou předžalobní výzvu v souladu s § 142a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, k odstranění kompromitující fotografie osoby žalobce z webové stránky osoby žalovaného a k zaplacení nemajetkové újmy v hodnotě 100 000 Kč.

Důkaz: Předžalobní výzva ze dne 15. dubna 2024

IV.

Dle § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen občanský zákoník, se žalovaný dopustil zásahu do osobnosti žalobce, a to konkrétně zásahem do práva na soukromí a práva na podobu.

Dle § 81 odst. 1,2 občanského zákoníku, je chráněna osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Ochrany požívají zejména život, důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.

Dle § 84 občanského zákoníku, zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby  podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. Z navržených důkazů a výše zmíněných skutečností vyplývá, že žalovaný zachytil podobu žalobce v kompromitující situaci, kdy bylo možné určit jeho totožnost, a to vše bez svolení žalobce.

Dle § 85 občanského zákoníku, je možné rozšiřovat podobu člověka jen s jeho svolením. Z navržených důkazů a výše zmíněných skutečností vyplývá, že žalovaný záměrně zachytil podobu žalobce v kompromitující situaci. Žalovaný tuto podobu žalobce šířil prostřednictvím veřejně přístupných webových stránek a plakátů, a to bez svolení osoby, jejíž podoba byla šířena. Došlo tedy k zásahu do žalobcova práva na podobu.

Dle § 86 občanského zákoníku, nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že se žalobce nacházel v soukromém hotelovém pokoji, jenž lze považovat za soukromé prostory. Žalovaný pořídil fotografii, na které je žalobce nahý právě ve svém soukromém hotelovém pokoji spolu s nahou transgender společnicí. Žalovaný tedy zasáhl do žalobcova práva na soukromí.

Z výše uvedeného plyne, že ze strany žalovaného došlo k dotčení žalobcova práva na podobu a na soukromí, tedy k dotčení jeho absolutních osobnostních práv.

Dle § 2910 věty první občanského zákoníku, škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem  a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že žalovaný vlastním zaviněním porušil zákonem stanovenou povinnost a zasáhl do absolutního práva na podobu a soukromí žalobce, když záměrně vyfotil osobu žalobce v soukromých prostorách a tuto fotografii poté zveřejnil a volně šířil napříč veřejností.

Dle § 2956 občanského zákoníku, Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil, jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy. Z výše uvedených skutečností a navržených důkazů vyplývá, že žalovaný zasáhl do absolutních přirozených práv žalobce a způsobil mu tak nemajetkovou újmu spočívající ve veřejném zostuzení a v ohrožení jeho manželského soužití.

V.

Na základě výše uvedených skutečností žalobce navrhuje, aby okresní soud v Karlových Varech vydal následující

Rozsudek:

 1. Žalovaný je povinen zdržet se zásahu do osobnostních práv žalobce, který spočívá ve zveřejňování kompromitujících fotografií žalobce na webových stránkách www.regionalnidrby.cz a na veřejných místech města Karlovy Vary, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
 2. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 100 000 Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
 3. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení, tyto k rukám jeho právního zástupce, JUDr. Jana Bureše, advokáta se sídlem Burešova 6, 360 52 Karlovy Vary, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V Karlových Varech 21. května 2024

Podpis žalobce

(vlastnoruční podpis)

Vzor “Žaloba na náhradu nemajetkové újmy” zdarma ke stažení

Ukázku žaloby na náhradu nemajetkové újmy si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma žalobu na náhradu nemajetkové újmy


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie žaloba


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás