Vzory zdarma

Žaloba na ochranu osobnosti zdarma ke stažení

Náhled vzoru žaloby na ochranu osobnosti

Okresnímu soudu v Karlových Varech
Náměstí práce 489/09
436 09 Karlovy Vary

Žalobce: Eduard Skrblík, narozen 1. 3. 1978, bytem Zanzibarská 208/11, 360 52 Karlovy Vary, právně zastoupený JUDr. Janem Burešem, advokátem se sídlem Burešova 6, 360 52 Karlovy Vary

Razítko + podpis advokáta

Žalovaný: Jan Vzor, narozen 3. 4. 1982, bytem Seifertova 876, 500 02 Karlovy Vary

Žaloba na ochranu osobnosti

Dvojmo

Soudní poplatek bude uhrazen k výzvě soudu

Přílohy:

  • Plná moc právního zástupce
  • Dále dle textu

I.

Dne 9. února 2021 byl žalobce, známý regionální politik Karlovarského kraje na dovolené v Egyptě. Poté, co se dne 16. února 2021 vrátil zpět do České republiky, navštívil hospodu U skákavého poníka, kde byl sousedkou Marií Krásnou a kamarádem Ondřejem Horákem upozorněn, že žalovaný, jenž je dlouhá léta tvrdým politickým odpůrcem žalobce, dne 15. února 2021, v té samé hospodě veřejně prohlašoval, že odjel záměrně na stejnou dovolenou jako žalobce s cílem vyfotit jej v kompromitující situaci a zničit tak jeho politickou kariéru. Kompromitující situací měl žalovaný na mysli fotografii nahé, snadno identifikovatelné osoby žalobce v soukromých prostorách jeho apartmánu. Tuto fotografii poté zveřejnil na svém webu s názvem www.regionalnidrby.cz a fotografii ukazoval na chytrém telefonu ostatním lidem ve výše zmíněné hospodě. Svědecká výpověď Marie Krásné a Ondřeje Horáka k důkazu o výrocích žalovaného je žalobcem navržena. Žalobcem je dále jako důkaz navržena internetová stránka žalovaného, na které se nachází veřejně přístupné materiály poškozující osobu žalobce, jenž je vysoce postaveným regionálním politikem s dobrou pověstí.

Důkaz:

  • Svědecká výpověď sousedky žalobce, Marie Krásné, bytem Zanzibarská 208/11, 360 52 Karlovy Vary
  • Svědecká výpověď kamaráda žalobce, Ondřeje Horáka, bytem Zanzibarská 208/11, 360 52 Karlovy Vary
  • Odkaz na webovou stránku žalovaného, na které se nachází materiály poškozující osobu žalobce

II.

Téhož dne, tedy 16. února 2021, žalobce navštívil žalovaného v místě jeho trvalého bydliště s cílem vyřešit danou situaci nekonfliktní formou a přimět jej ke stažení fotografie z webové stránky. Učinil tak v přítomnosti své ženy, Adély Skrblíkové a své matky, Anny Skrblíkové. Žalovaný zareagoval tím způsobem, že otevřel dveře svého domu, začal na žalobce vulgárně pokřikovat a prohlásil, že fotografii z webové stránky nikdy neodstraní. Svědecká výpověď k důkazu o reakci žalovaného na verbální výzvu k odstranění fotografie je žalobcem navržena.

Důkaz:

  • Svědecká výpověď Adély Skrblíkové, bytem Zanzibarská 208/11, 360 52 Karlovy Vary
  • Svědecká výpověď Anny Skrblíkové, bytem Zanzibarská 208/11, 360 52 Karlovy Vary

III.

Dne 19. února 2021 žalobce zaslal žalovanému písemnou předžalobní výzvu v souladu s § 142a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, k odstranění kompromitující fotografie osoby žalobce z webové stránky osoby žalovaného.

Důkaz: Předžalobní výzva ze dne 19. února 2021

IV.

Dle § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen občanský zákoník, se žalovaný dopustil zásahu do osobnosti žalobce, a to konkrétně zásahem do práva na soukromí a práva na podobu.

Dle § 81 odst. 1,2 občanského zákoníku, je chráněna osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Ochrany požívají zejména život, důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.

Dle § 84 občanského zákoníku, zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby  podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. Z navržených důkazů a výše zmíněných skutečností vyplývá, že žalovaný zachytil podobu žalobce v kompromitující situaci, kdy bylo možné určit jeho totožnost, a to vše bez svolení žalobce.

Dle § 85 občanského zákoníku, je možné rozšiřovat podobu člověka jen s jeho svolením. Z navržených důkazů a výše zmíněných skutečností vyplývá, že žalovaný záměrně zachytil podobu žalobce, navíc veřejně známého politika, v kompromitující situaci. Žalovaný tuto podobu žalobce šířil prostřednictvím veřejně přístupných webových stránek, a to bez svolení osoby, jejíž podoba byla šířena. Došlo tedy k zásahu do žalobcova práva na podobu.

Dle § 86 občanského zákoníku, nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že se žalobce nacházel v soukromém apartmánu, jenž lze považovat za soukromé prostory. Žalovaný pořídil fotografii, na které je žalobce nahý právě ve svém soukromém apartmánu. Žalovaný tedy zasáhl do žalobcova práva na soukromí.

Z výše uvedeného plyne, že ze strany žalovaného došlo k dotčení žalobcova práva na podobu a na soukromí, tedy k dotčení jeho absolutních osobnostních práv.

V.

Na základě výše uvedených skutečností žalobce navrhuje, aby okresní soud v Karlových Varech vydal následující

Rozsudek:

  1. Žalovaný je povinen zdržet se zásahu do osobnostních práv žalobce, který spočívá ve zveřejňování kompromitujících fotografií žalobce na webových stránkách www.regionalnidrby.cz, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
  2. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení, tyto k rukám jeho právního zástupce, JUDr. Jana Bureše, advokáta se sídlem Burešova 6, 360 52 Karlovy Vary, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V Karlových Varech dne 28. 2. 2021

Podpis žalobce

(vlastnoruční podpis

Vzor “Žaloba na ochranu osobnosti” zdarma ke stažení

Ukázku žaloby na ochranu osobnosti si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma žalobu na ochranu osobnosti

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žaloba na ochranu osobnosti

Diskuze Žaloba na ochranu osobnosti