, Žaloba na náhradu škody 2020 → zdarma ke stažení

Vzory zdarma

Žaloba na náhradu škody zdarma ke stažení

Náhled vzoru žaloby na náhradu škody

Žaloba o náhradu škody

Okresnímu soudu v Karlových Varech
Náměstí práce 489/09
436 09 Karlovy Vary

Žalobce: Eduard Skrblík, narozen 1. 3. 1978, bytem Zanzibarská 208/11, 360 52 Karlovy Vary, právně zastoupený JUDr. Janem Burešem, advokátem se sídlem Burešova 6, 360 52 Karlovy Vary

Razítko + podpis advokáta

Žalovaný: Jan Vzor, narozen 3. 4. 1982, bytem Seifertova 876, 500 02 Karlovy Vary

ŽALOBA

o zaplacení 45 000 Kč

Dvojmo

Soudní poplatek bude uhrazen k výzvě soudu

Přílohy:

  • Plná moc právního zástupce
  • Kupní smlouva na zahradní traktor CUB CADET LT1 NR89, červené barvy

I.

Dne 9. září 2020 žalobce na základě ústně sjednané výpůjčky přenechal žalovanému zahradní traktor CUB CADET LT1 NR89, červené barvy. Žalobce se s žalovaným dohodnul, že předmětnou věc vrátí dne 14. září, a to v neporušeném stavu. Této výpůjčce byla přítomna manželka žalobce, Marie Skrblíková a sousedka žalobce, Michaela Horáková. Jejich svědecká výpověď k důkazu o smlouvě o výpůjčce je žalobcem navržena. Žalobce dokládá také kupní smlouvu, na základě které zahradní traktor pořídil.

Důkaz:

  • Svědecká výpověď manželky žalobce, Marie Skrblíkové, bytem Zanzibarská 208/11, 360 52 Karlovy Vary
  • Svědecká výpověď sousedky žalobce, Michaely Horákové, bytem Zanzibarská 208/12, 360 52 Karlovy Vary
  • Kupní smlouva na zahradní traktor CUB CADET LT1 NR89, červené barvy

II.

Na základě výše zmíněné ústní smlouvy o výpůjčce žalobce přenechal předmětný zahradní traktor žalovanému k užívání. Žalovaný jej naložil na korbu svého nákladního vozu a odjel.

Dne 10. září 2020 navštívil žalobce hospodu U Krbu, kde mu bylo prostřednictvím Františka Vopršálka a Ludvíka Nevopršálka sděleno, že dne 9. října 2018 zpozorovali, jak žalovanému vypadnul zahradní traktor přímo z korby nákladního vozu, načež se rozbil na kusy. Jejich svědecká výpověď k důkazu o zničení předmětné věci je žalobcem navržena.

Dne 14. září 2018 měl žalovaný navrátit předmětnou věc zpět do užívání žalobce, jak plynulo z ústní smlouvy o výpůjčce. Žalovaný tak neučinil a proto se žalobce rozhodl navštívit žalovaného v místě jeho trvalého bydliště. Když otevřel bránu a přistupoval ke vchodu, zpozoroval na zahradě žalovaného předmětný zahradní traktor ve zdemolovaném stavu. Žalobce tedy ihned zazvonil na žalovaného s tím, že, chce nahradit škodu za zničení předmětné věci. Žalovaný konstatoval, že o zničení zahradního traktoru nic neví a že žalobci nemá co vracet, jelikož od něj zahradní traktor nikdy nepřevzal.

Důkaz:

  • Svědecká výpověď Františka Vopršálka, bytem Zanzibarská 134/11, 360 52 Karlovy Vary
  • Svědecká výpověď Ludvíka Nevopršálka, bytem Zanzibarská 89/12, 360 52 Karlovy Vary

III.

Žalobce přenechal žalovanému zuživatelnou věc, zahradní traktor, aby ji žalovaný bezplatně a dočasně užíval. Jedná se tedy o výpůjčku dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen občanský zákoník. Dle § 2193 občanského zákoníku smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

Dle § 2913 občanského zákoníku, Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění povinnosti zjevně sloužit. Žalovaný žalobci nevrátil předmětnou věc, čímž porušil povinnost ze smlouvy o výpůjčce. Žalobce má tak právo na náhradu škody vniklé z tohoto porušení povinnosti.

Dle § 2910 občanského zákoníku, škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Žalovaný zasáhl do absolutního (vlastnického práva) žalobce prostřednictvím vlastního zavinění.

Žalobce má tedy právo požadovat po žalovaném náhradu škody dle § 2910 ve spojení s § 2913 občanského zákoníku.

IV.

Dne 5. října 2020 žalobce vyzval žalovaného v souladu s § 142a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, k zaplacení náhrady škody za zničenou předmětnou věc, zahradní traktor CUB CADET LT1 NR89, červené barvy, a to více než 7 dní před podáním této žaloby. Žalobce tedy po žalovaném požaduje zaplacení náhrady nákladů řízení.

V.

Na základě výše uvedených skutečností žalobce navrhuje, aby okresní soud v Karlových Varech vydal následující

Rozsudek:

  1. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 45 000 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
  2. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení, tyto k rukám jeho právního zástupce, JUDr. Jana Bureše, advokáta se sídlem Burešova 6, 360 52 Karlovy Vary, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V Karlových Varech dne 18. 10. 2020

podpis žalobce
(vlastnoruční podpis

Vzor “Žaloba na náhradu škody” zdarma ke stažení

Ukázku žaloby na náhradu škody si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma žalobu na náhradu škody

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žaloba na náhradu škody

Diskuze Žaloba na náhradu škody