Vzory zdarma

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu zdarma ke stažení

Náhled vzoru žaloby proti rozhodnutí správního orgánu

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábřeží 1835/34
728 81 Ostrava

Žalobce: Eduard Skrblík, bytem Zanzibarská 208/11,360 52 Karlovy Vary

Zastoupený: JUDr. Janem Burešem, sídlem Burešova 6, 360 52 Karlovy Vary

Razítko + podpis advokáta

Žalovaný: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, sídlem 28. října 117, Ostrava, 702 18

Žaloba proti rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, č. j. MSK 4484/2021 ze dne 3. 1. 2021, doručeného dne 28. 1. 2021.

Dvojmo

Soudní poplatek ve výši 3 000 Kč byl uhrazen na účet soudu.

Žalobce rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje napadá v celém jeho rozsahu.

Přílohy:

  • Plná moc
  • Osvědčení o registraci plátce DPH
  • Stejnopis rozhodnutí žalovaného

Základní informace

Žalobce, tímto podává žalobu proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, sídlem 28. října 117, Ostrava, 702 18 (dále „žalovaný“), a domáhá se zrušení celého rozhodnutí ze dne 3. ledna 2021, doručeného dne 28. ledna 2021, č. j. MSK 4484/2021. Daným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Kopřivnice č. j. 555/2021/Roz, sp. zn. OSČ895/2021 ze dne 10. 8. 2020, jímž byl žalobce uznán vinným z přestupku podle § 125c odst.1 písmeno e) 1 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kterého se měl dle výroku správního orgánu prvého stupně dopustit tím, že:

“Dne 10. 7. 2020 ve 20:00 hod řídil na silnici č. I/22 ve směru jízdy z Kopřivnice na Štramberk, nákladní automobil značky Mercedes Benz Vito, rz 1H82222. Po zastavení Policií a výzvě k předložení řidičského oprávnění bylo zjištěno, že řidič nedisponuje řidičským oprávněním pro skupinu C, avšak pouze pro skupiny A1 a B. Řidič se tak dopustil přestupku řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění.”

Za to byla žalobci uložena pokuta ve výši 20 tisíc Kč a trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel po dobu půl roku.

Žalobní body

Žalobce namítá, že žalovaný se nevypořádal s navrženým důkazním prostředkem, který nevzal ani v potaz, čímž došlo v řízení k procesní vadě. Kdyby žalovaný daný důkaz provedl, došel by k závěru, že rozhodnutí vydané Městským úřadem Kopřivnice není v souladu s hmotným právem, toto rozhodnutí by nepotvrdil a odvolání nezamítl.

Žalobce  řídil dne 10. 7. 2020 ve 20:00 automobil značky Mercedes Benz Vito, rz 1H82222. Tento automobil byl označen za nákladní, jedná se však o automobil osobní. Dle §80 zákona č.361/2000 Sb., řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno. Dle §80a odst.1 písmeno f) zákona č.361/2000 Sb., jsou do skupiny B zařazena motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče. Dle §80a odst. 1 g) a h) zákona č.361/2000 Sb.,, řidičské oprávnění C či C1 (nákladní automobily) je  třeba vlastnit při jízdě automobilem převyšujícího celkovou hmotnost 3500kg. Žalobce využívaje automobilu značky Mercedes Benz Vito, jehož celková povolená hmotnost dle technického průkazu činí 2800 kg (s nadstandardním zvýšením na 3050 kg), se nemohl dopustit přestupku podle § 125c odst.1 písmeno e) 1 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jelikož řídil automobil spadající do skupiny B, na které má řidičské oprávnění, ne skupiny C. Neřídil tedy automobil nákladní ale osobní. V odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Kopřivnice č. j. 555/2019/Roz, sp. zn. OSČ895/2019 ze dne 10. 8. 2021 se Krajský úřad Moravskoslezského kraje tímto tvrzením v odůvodnění rozhodnutí vůbec nezabýval, došlo tedy z jeho strany ke špatnému vyhodnocení předmětné situace a vydání rozhodnutí, které je v rozporu se zákonem.

Závěrečný žalobní návrh

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žalobce navrhuje, aby soud vyhlásil tento rozsudek:

  1. Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 4484/2020 ze dne 3. 1. 2021 se zrušuje a věc se vrací k dalšímu řízení žalovanému.
  2. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady soudního řízení k rukám jeho právního zástupce, a to do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V Ostravě dne 20. 2. 2021

Eduard Skrblík

(vlastnoruční podpis)

Vzor “Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu” zdarma ke stažení

Ukázku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma žalobu proti rozhodnutí správního orgánu

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Diskuze Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu