SKRBLOG

Podvodné katalogové firmy: Český soud uznal nárok DAD Deutscher Adressdienst na 52 248 Kč

Pondělí, 26. srpen 2019, Petr Novák

Jako průlomový lze označit rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, který koncem května 2019 rozhodl ve prospěch kontroverzní německé společnosti DAD Deutscher Adressdienst.

Formulář evokuje výzvu z úřadu EU, odpověď vás bude stát 2 031 eur

DAD Deutscher Adressdienst je po celé Evropě nechvalně známá svými dopisy, které mohou připomínat výzvu některého z úřadů Evropské unie. Příjemce například ve formuláři European Business Number s eurounijními hvězdičkami vyzývají k doplnění chybějících údajů v registru firem, případně žádají o souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.

Grafické provedení dokumentu i volba slov může příjemce zmást nebo v něm vyvolat strach, a donutit ho tak k odpovědi. Tou se však zavazuje k objednávce zápisu do bezcenného internetového katalogu v ceně 677 eur ročně. Smlouva se uzavírá se na tři roky s automatickým prodlužováním až do písemného zaslání výpovědi.

Ve zmiňovaném soudním sporu německá DAD Deutscher Adressdienst žalovala nejmenovanou českou společnost, která na dopis zareagovala a zaplatila první rok zápisného do katalogu 480 €12 433,15 Kč. V žalobě požadovala doplacení zbývajících 2 let (tedy 960 €24 866,29 Kč) a spolu s tím úrok z prodlení.

Žalovaná firma má platit přinejmenším 52 248 Kč, zřejmě není jediná

Pražský obvodní soud německé společnosti DAD Deutscher Adressdienst GmbH s registračním číslem HRB88115 a sídlem Alter Wall 65, 204 57 Hamburg určil náhradu v celkové výši nejméně 52 248 Kč. Částka se skládá z dvouletého zápisného do katalogu 960 €24 866,29 Kč navýšeného o úrok z prodlení 9 % ročně (za 2 + 3 roky) plus náhradu nákladů řízení ve výši 20 056 Kč.

Detailní vyčíslení spolu s odůvodněním rozkrývá rozsudek č. j. 22 C 64/2018-95.

S ohledem na rozsudek lze předpokládat, že se nejedná o první soudní spor ve věci podvodných katalogů. Komplikací pro českou stranu je fakt, že spor se řídí německou právní úpravou, což bylo sjednáno v odeslaném formuláři.

Proč spor žalovaná česká firma prohrála?

Příčinu prohry soudního sporu lze odhadnout z odůvodnění rozsudku. Nutno přiznat, že žalovaná společnost nepostupovala zcela šťastně.

1 Firma vyplněný formulář odeslala zpět

Zaměstnanec společnosti na formulář doplnil identifikační údaje, připojil datum, podpis, razítko společnosti a odeslal ho DAD Deutscher Adressdienst GmbH.

Soud neuznal námitku žalovaného, že jednal v naprostém omylu. Dle rozsudku měl dostatek času a prostoru na to, aby zvážil, zdali chce nabídku žalobce přijmout a rovněž měl dostatek času na překlad nabídky.

Dle soudu byly podmínky na “faktuře” napsány čitelně a dostatečně velkým písmem. Dokument na žalovaného nevyvíjel žádný nátlak a nepřipomínal úřední formulář. Neuznal také námitku, že žalovaný považoval fakturu za pokutu, neboť z vystaveného dokladu je zcela zřejmé, kdo ji vystavil (a že se nejednalo o správní orgán či orgán EU).

Jak měla společnost správně postupovat

Na zaslaný formulář neměla nijak reagovat.

2 Firma zaplatila inzerci za první rok

Odesláním formuláře si společnost objednala reklamu ve formuláři na období 3 let v ceně 480 €12 433,15 Kč ročně. A za první rok zaplatila.

U soudu společnost argumentovala, že formulář zaslaný v anglickém jazyce měl podobu úředního dopisu a obsahoval výzvu k opravě a/nebo doplnění údajů o klientovi v evropském registru. Žalovaná společnost na formulář reagovala z obavy možného postihu a uhradila první fakturu, neboť se domnívala, že se jedná o sankci za pozdní splnění uložené povinnosti.

Jak měla společnost správně postupovat

Zaměstnanec společnosti si měl formulář řádně přečíst, informace o smluvním závazku byly uvedeny šmejdsky na rubové straně formuláře. Dokument neměl odesílat zpět, neměl na něj dávat razítko firmy a za službu neměl platit.

3Firma se nedomáhala předčasného ukončení smlouvy

Žalovaná společnost se dle rozsudku ani nedomáhala předčasného ukončení smlouvy, nevypověděla ji, nenamítala její neplatnost plnění ze strany žalobce ani cokoliv jiného. Neučinila tak žádné kroky, které by jí vyvázaly z toho, aby musela protistraně včas a řádně plnit.

Jak měla společnost správně postupovat

Společnost měla DAD Deutscher Adressdienst co nejdříve doporučeně poslat vyjádření, že formulář byl odeslán v omylu, nebo ho vyplnil a odeslal zaměstnanec, který nemá oprávnění jednat jménem firmy. Doporučeně a s dodejkou.

4 DAD Deutscher Adressdienst německý soud prohrál, ale…

Žalovaná firma poukazovala na rozsudek 3 S 19 /10 III německého Zemského soudu Heilbronn ze dne 23. 6. 2010, dle kterého neměla DAD Deutscher Adressdienst nárok na platbu 958 eur za obdobný zápis do katalogu.

Jak na to reagoval soud

Obvodní soud v Praze uvedl, že se jedná o jinou situaci. V případě sporu projednávaného německým soudem bylo na dokumentu výrazně uvedeno, že se jedná o bezúplatné služby, které následoval nevýrazný odkaz na zpoplatněné služby. Tisková forma navíc v klientovi vzbuzovala dojem bezplatnosti, a nebylo mu tak zřejmě jasné, že se jedná o placené služby.

V českém formuláři byl jasně uveden termín “objednávka” – dobře viditelným písmem na přední straně tiskopisu.

Skrblík se podvodnými katalogy zabývá pravidelně, čtenáře varoval před European Business Number, eBusiness Number Registry, European Register of Commerce, EU Business Register, European Company Network i českým Rejstříkem obchodu a živnosti.

Před praktikami společnosti DAD Deutscher Adressdienst, provozovatele EBN European Business Number, v roce 2018 varovalo i berlínské velvyslanectví.

Vymáhá pro vás DAD Deutscher Adressdienst peníze za registraci do katalogu? Znáte k tématu nové skutečnosti, které nejsou uvedeny v článku? Budeme rádi, když se nám ozvete na e-mail pn@skrblik.cz

Komentáře

 • Pavel 28. srpna 2019 v 05:23

  Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.

 • Vladimír Holiš, Bc. 28. srpna 2019 v 11:46

  Stále říkám – už několik let. Tuto firmu není radno podceňovat, pokud jste formulář podepsali, je nutno, smlouvu vypovědět. Celá věc je o to zákeřnější, protože v případě podpisu z Vaší strany dochází k předsmluvní odpovědnosti – viz předsmluvní ujednání, nový občanský zákoník NOZ zákon č. 89/2012 Sb. NOZ primárně zakládá odpovědnost za škodu z neuzavření smlouvy (§ 1728 odst. 1.) To je zcela zásadní důvod, proč je nutno po podpisu formuláře společnosti DAD Deutscher Adressdienst GmbH formulář právně napadnout, prokázat – pokud je to možné, podvodné jednání, ze strany společnosti DAD Deutscher Adressdienst GmbH a takovým způsobem smlouvu vypovědět. Výpovědí smlouvy eliminujete i doložku volby práva, která je obsažena ve všech formulářích společnosti DAD, takže v případě takového postupu, Vám podobná záležitost, tj prohraný soudní spor, nehrozí. Proto opakuji. Nepodceňovat, namítat, odmítat, vypovídat. Hezký den. Bc. Vladimír Holiš.

 • Jana 28. srpna 2019 v 22:50

  Již poměrně dávno jsem zjistila, že registrace v jakémkoli katalogu jsou vyhozené peníze – on si totiž ty katalogy nikdo neprohlíží. Osvojila jsem si tudíž zásadu na nevyžádané e-maily nereagovat a rovnou po přečtení hlavičky je mazat a nevyžádané telefonáty okamžitě zavěsit. Pokud se akvizitor snažil vlézt do kanceláře, tak jsem ho odpálkovala na prahu. Celkem to funguje..

 • hcko 11. září 2019 v 16:54

  Dobrý den, ještě bych přidal:

  https://www.centralniregistrdluzniku.cz
  provozované:

  REGISTRY LLC., sídlem v USA,
  přesněji:
  CERD SYSTEM LLC.
  Banking information technology
  Office: 3129 Quimby Street
  San Diego, CA 92106
  Spojené státy americké

  Reg. No.: 460094-94
  http://www.cerdsystem.com

  webová stránka je zrušena a na dané adrese se nachází rodinný dům.

  Tváří se sice jako
  Korporátní poskytovatel mezinárodních systémů třídy I., II. a III. v USA, poskytovatel technologických franšíz
  CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
  Registrační číslo: 2008-000563453
  USA (Spojené státy americké)

  http://www.cerd.com
  http://www.centralregisterofdebtors.com

  ale i ty jsou zrušeny. Samozřejmě kromě české https://www.centralniregistrdluzniku.cz.